Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

NN 62/2019 (26.6.2019.), Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1221


Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UGOVORNIM ODNOSIMA PRI OTKUPU PŠENICE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju obveza sklapanja pisanog ugovora između proizvođača i prvog kupca pšenice te kvalitativni parametri i njihova kontrola kao sastavni elementi ugovornih odnosa pri otkupu pšenice.

Provedba propisa donesenih na razini Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29. 12. 2017.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013).

Obveza pisanog ugovora ili pisane ponude o isporuci pšenice

Članak 3.

(1) Pisani ugovor između proizvođača i prvog kupca ili pisana ponuda ugovora o isporuci, koje je sastavio prvi kupac, sastavljaju se prije isporuke pšenice i sadrže elemente iz članka 168. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Pod pisanom ponudom ugovora o isporuci podrazumijevaju se javno objavljeni uvjeti prvog kupca koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku te koji sadržavaju sve odredbe iz članka 168. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3) Pisani ugovor ili pisana ponuda ugovora iz stavka 1. ovoga članka između proizvođača i prvog kupca nisu potrebni u slučaju kada su ispunjeni uvjeti iz članka 168. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i u slučaju kada je između proizvođača i prvog kupca sklopljen ugovor o zajedničkoj proizvodnji koji sadrži i elemente iz članka 168. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4) Ugovor o skladištenju pšenice ne smatra se pisanim ugovorom između proizvođača i prvog kupca ili pisanom ponudom ugovora o isporuci u smislu stavka 1. ovoga članka.

Elementi pisanog ugovora ili pisane ponude o isporuci pšenice

Članak 4.

(1) Pisani ugovor između proizvođača i prvog kupca ili pisana ponuda ugovora o isporuci uključuje elemente iz članka 168. stavka 4. točke (c) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te posebno sljedeće kvalitativne parametre:

– hektolitarsku masu izraženu u kg/hl

– udio proteina izražen u % na suhu tvar

– vlagu izraženu u %

– primjese izražene u %.

(2) U pisanom ugovoru ili pisanoj ponudi ugovora iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno naznačeni:

– minimalni zahtjevi kvalitete za isporuku

– za svaki kvalitativni parametar polazna ili standardna vrijednost te utjecaj njegove promjene na izračun cijene.

(3) Prvi kupac je dužan upoznati proizvođača sa svim elementima pisanog ugovora ili pisane ponude iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O svim elementima pisanog ugovora ili pisane ponude iz stavka 1. ovoga članka proizvođač i prvi kupac slobodno pregovaraju.

(5) Proizvođač i prvi kupac mogu dogovoriti dodatne uvjete koji su sastavni elementi pisanog ugovora ili pisane ponude iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Na temelju utvrđenih vrijednosti kvalitativnih parametara iz stavka 1. ovoga članka, pšenica se radi praćenja kvalitete razvrstava u kvalitativne klase navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Uzorkovanje i analiza uzorka pšenice

Članak 5.

(1) Uzorkovanje pšenice prilikom isporuke provodi se u skladu s normom HRN EN ISO 24333:2010.

(2) Prilikom uzorkovanja uzimaju se tri uzorka pšenice. Prvi uzorak se koristi za analizu. Drugi uzorak se daje proizvođaču, a treći ostaje na mjestu otkupa. Drugi i treći uzorak su zapečaćeni.

(3) Akreditirani ili certificirani laboratorij oko kojega su se stranke ugovorno sporazumjele obavlja analizu prvog uzorka i utvrđivanje kvalitete pšenice. Ako se stranke oko toga ugovorno sporazume, analiza prvog uzorka i utvrđivanje kvalitete pšenice može se provesti na mjestu otkupa korištenjem uređaja umjerenih u skladu s posebnim propisom.

(4) Akreditirani ili certificirani laboratorij koji nije obavio analizu iz stavka 3. ovoga članka na zahtjev jedne od ugovornih stranaka obavlja analizu drugog uzorka ISO metodama.

(5) Superanalizu trećeg uzorka pšenice obavlja akreditirani laboratorij Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

(6) Troškove analiza snosi ona strana koja se pisanim ugovorom ili pisanom ponudom iz članka 3. ovoga Pravilnika obavezala.

Prijelazna odredba

Članak 6.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na pisane ugovore o isporuci pšenice sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/21

Urbroj: 525-07/0006-19-4

Zagreb, 19. lipnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

KVALITATIVNE KLASE PŠENICE

Parametri kvaliteteKvalitativne klase pšenice
PremiumI. klasaII. klasaIII. klasaIV. klasa
Proteini (%)>1513,5 – 14,9912,00 – 13,4910,5 – 11,99<10,49
Hektolitar
(kg/hl)
80787674<74
Vlaga (%)13,513,513,513,513,5
Primjese (crna) (%)najviše 2najviše 2najviše 2najviše 2najviše 2
Ukupna primjesa (%)najviše 5najviše 5najviše 5najviše 5najviše 5