Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

NN 62/2019 (26.6.2019.), Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1222

Na temelju članka 34.a stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12. 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PRODUŽENOGA BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje se organizacija i provedba produženoga boravka u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: škola).

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike izvan redovite nastave. Može se izvoditi i u vrijeme odmora za učenike, što se propisuje školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom.

Članak 3.

Za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležan je osnivač škole (u daljnjem tekstu: osnivač) sukladno odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa.

Obveze škole i osnivača

Članak 4.

(1) Škola u kojoj će se provoditi produženi boravak obvezna je osnivaču dostaviti zahtjev za provođenje produženoga boravka kojem se prilažu:

– podaci o broju učenika prijavljenih za produženi boravak,

– podaci o broju planiranih odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka,

– dokazi o ispunjavanju uvjeta za provedbu produženoga boravka,

– drugi podaci ili dokazi na traženje osnivača.

(2) Osnivač škole utvrđuje potrebu provođenja produženoga boravka, ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta te dogovara mogućnosti financiranja ili sufinanciranja produženoga boravka.

(3) Na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka osnivač donosi odluku o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni produženoga boravka te broju odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka u školama, u skladu s propisanim standardima osnovnoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja i odredbama pravilnika kojim se utvrđuje broj učenika u razrednome odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini.

(4) Škola koja uvodi produženi boravak dužna je zatražiti odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te priložiti suglasnost osnivača i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo će dati odobrenje iz stavka 4. ovoga članka ako je produženi boravak organiziran na način koji osigurava svim učenicima škole nesmetano održavanje redovite nastave.

(6) Rokove za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije utvrđuje osnivač, o čemu je dužan obavijestiti sve osnovne škole.

Članak 5.

Škola u kojoj se provodi produženi boravak, na temelju odluke i kriterija koje je donio osnivač:

– obavještava roditelje/staratelje/skrbnike (u daljnjem tekstu: roditelj) o načinu i vremenu prijave djeteta za produženi boravak, cijeni produženoga boravka te organizaciji i izvođenju produženoga boravka,

– sukladno kriterijima koje je donio osnivač utvrđuje listu učenika koji ostvaruju pravo uključivanja u program produženoga boravka u slučaju da se prijavi veći broja učenika od planiranoga u skladu s mogućnostima i propisanim uvjetima,

– sklapa ugovor s roditeljima učenika o uključivanju učenika u produženi boravak te obvezama roditelja.

Godišnji izvedbeni kurikulum produženoga boravka

Članak 6.

(1) Godišnji izvedbeni kurikulum produženoga boravka izrađuje učitelj u produženome boravku u suradnji sa stručnim suradnicima škole i učiteljima učenika uključenih u produženi boravak te je sastavni dio školskoga kurikuluma.

(2) U godišnjem izvedbenom kurikulumu produženoga boravka okvirno se utvrđuje vrijeme za: dežurstvo, učenje, ponavljanje i uvježbavanje sadržaja iz redovite nastave i izradu domaćih zadaća, prehranu, aktivnosti za provođenje organiziranoga vremena, odmor učenika i ostale aktivnosti tijekom školske godine.

(3) Godišnjim izvedbenim kurikulumom produženoga boravka utvrđuju se:

– ishodi učenja i izrade domaćih zadaća kao nastavak rada na ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda svih predmeta te međupredmetnih tema i područja kurikuluma koje učenik treba usvojiti;

– ciljevi i očekivani ishodi te preporuke za ostvarivanje aktivnosti koje će se s učenicima provoditi u organizirano vrijeme u skladu s njihovim interesima i potrebama;

– ciljevi, očekivani ishodi, plan realizacije te preporuke za ostvarivanje aktivnosti iz sportskog, prirodoslovno-matematičkog ili umjetničkog područja koje će se s učenicima provoditi za vrijeme odmora za učenike.

Članak 7.

(1) Učitelj u produženome boravku priprema, organizira i provodi neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima.

(2) Učitelj u produženome boravku osim neposrednoga odgojno-obrazovnog rada dužan je:

– surađivati s učiteljima iz redovite nastave u svakodnevnoj komunikaciji razmjenjujući informacije, vezano uz realizaciju nastavnoga programa ili predmetnih kurikuluma i školskoga kurikuluma te komunicirati i surađivati sa stručnim suradnicima škole,

– organizirati roditeljske sastanke za roditelje učenika uključene u produženi boravak te davati informacije roditeljima,

– voditi pedagošku dokumentaciju o učenicima u skladu s pravilnikom kojim se ona uređuje,

– dežurati prije početka produženoga boravka ako svi učenici ne završavaju s redovitom nastavom u isto vrijeme (sukladno redovitim tjednim poslovima koji proizlaze iz neposrednoga odgojno-obrazovnog rada),

– sudjelovati na sjednicama te u radu stručnih tijela škole,

– obavljati i druge poslove u skladu s propisima i po nalogu ravnatelja.

Članak 8.

Učitelj u produženome boravku zadužen s 25 sunčanih sati neposrednoga odgojno-obrazovnog rada tjedno u skladu s propisima ostvaruje puno radno vrijeme od 40 sati tjedno kojima se zadužuje sukladno odredbama ovoga Pravilnika i propisima kojima se propisuju tjedne radne obveze učitelja u osnovnoj školi.

Financiranje produženoga boravka

Članak 9.

(1) Produženi boravak u školi financira se i/ili sufinancira sredstvima jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, iz drugih izvora te uplatama roditelja učenika uključenih u produženi boravak.

(2) Troškovi provedbe produženoga boravka uključuju troškove prehrane učenika, didaktičkoga materijala i pribora te troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženome boravku koja ostvaruju u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Škole koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika provode program produženoga boravka nisu dužne tražiti odobrenje Ministarstva iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/18-06/00618

Urbroj: 533-05-19-0008

Zagreb, 10. lipnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.