Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 62/2019 (26.6.2019.), Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1224

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 87. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo na 42. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK

O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala), osnove za sklapanje ugovora s pravnim i fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete za proizvodnju odnosno isporuku pomagala sukladno posebnom zakonu te cijene pomagala, način i rokove plaćanja računa za isporučena pomagala.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA

Članak 2.

(1) Osigurana osoba Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) u okviru prava na pomagala ima pravo na:

1. proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i peritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor i druga pomagala

2. popravak pomagala

3. rezervne dijelove za pomagala

4. potrošni materijal za pomagala.

(2) Pomagala iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju pomagala individualno proizvedena prema uputama nadležnog doktora medicine namijenjena određenoj osiguranoj osobi ili serijski proizvedena koja je potrebno prilagoditi određenoj osiguranoj osobi odnosno serijski proizvedena namijenjena svim osiguranim osobama.

(3) Pomagala iz stavka 1. ovoga članka prilikom opskrbe osiguranih osoba isporučuju se sa svim sastavnim dijelovima koji omogućavaju potpunu funkcionalnost pomagala.

(4) Pod pomagalom u smislu ovoga Pravilnika ne smatraju se ugradbeni medicinski materijali.

Članak 3.

Pomagala iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju biti:

– proizvedena, postavljena, održavana i upotrijebljena prema propisanim uvjetima i za namjenu za koju su proizvedena tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika pomagala i drugih osoba

– proizvedena uz primjenu odgovarajućeg sustava kvalitete u skladu s propisima kojima se uređuju medicinski proizvodi

– upisana u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: Agencija), ako zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi ili drugim propisom nije drugačije propisano.

Članak 4.

Osigurana osoba u skladu sa zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruje pravo na pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal za pomagalo te popravak pomagala kod pravnih i fizičkih osoba s kojima je Zavod sklopio ugovor o isporuci pomagala, a koje imaju odobrenje za proizvodnju odnosno promet pomagalima na malo sukladno posebnom zakonu te u ljekarnama (u daljnjem tekstu: isporučitelj pomagala).

Članak 5.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo na teret sredstava Zavoda u skladu sa zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i propisima donesenim osnovom tog zakona te pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano.

(2) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: liste pomagala), a na osnovi propisane medicinske indikacije za svako pojedino pomagalo u skladu s listama pomagala te odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

(3) Pomagala iz stavka 2. ovoga članka mogu predlagati odnosno propisivati doktori specijalisti određene specijalnosti odnosno izabrani doktori opće/obiteljske medicine, pedijatri i ginekolozi (u daljnjem tekstu: izabrani doktor), koji su radnici ugovorne zdravstvene ustanove odnosno koji su ugovorni doktori privatne prakse s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: nadležni doktor).

(4) Nadležni doktor iz stavka 3. ovoga članka pomagalo propisuje na odgovarajućoj tiskanici potvrde o pomagalu.

(5) Pomagala, rezervni dio i potrošni materijal se u pravilu propisuju u količini i za period utvrđen listama pomagala.

(6) Ako je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda ili liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala Direkcije Zavoda (u daljnjem tekstu: liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda) nadležni doktor propisuje pomagalo na odgovarajućoj tiskanici, koju zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo te tehničkom dokumentacijom osigurana osoba dostavlja radi dobivanja odobrenja regionalnom uredu Zavoda, područnoj službi Zavoda odnosno ispostavi područne službe Zavoda.

(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka osigurana osoba može na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda ostvariti pravo na pomagala utvrđena u listama pomagala za koja ne ispunjava propisanu medicinsku indikaciju, ako je prema prijedlogu nadležnog doktora primjena tog pomagala nužna za liječenje i rehabilitaciju osigurane osobe.

(8) Za pojedine vrste pomagala, za koja je to utvrđeno u listama pomagala, ispunjenje uvjeta za njihovo ostvarivanje utvrđuje i odobrenje za pomagalo daje ovlašteni radnik Zavoda te kada utvrdi da osigurana osoba ispunjava propisane uvjete za određeno pomagalo ovjerava potvrdu o pomagalu iz članka 12. ovoga Pravilnika i dodjeljuje joj broj potvrde.

(9) Osigurana osoba može potvrdu o pomagalu iz članka 12. ovoga Pravilnika, nakon provedenog postupka utvrđenog ovim Pravilnikom, realizirati u drugoj državi članici Europske unije, uz naznaku naziva i ISO šifre iz lista pomagala te uz obvezu osigurane osobe da najavi realizaciju potvrde o pomagalima u drugoj državi članici Europske unije.

Članak 6.

U Republici Hrvatskoj može se izdati pomagalo koje ima odobrenje za stavljanje u promet u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju medicinski proizvodi, na osnovi potvrde o pomagalu koju je propisala ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije.

Članak 7.

Potvrda o pomagalu napisana od strane ovlaštene osobe za propisivanje pomagala iz druge države članice Europske unije treba sadržavati najmanje:

1. podatke o osiguranoj osobi iz druge države članice Europske unije:

– ime i prezime

– datum rođenja

2. podatke o potvrdi o pomagalu:

– datum propisivanja potvrde

3. podatke o ovlaštenoj osobi u državi članici Europske unije koja je potvrdu propisala:

– ime i prezime

– stručnu kvalifikaciju

– adresu na radnom mjestu uključujući i državu članicu Europske unije

– kontakt (e-adresa, broj telefona ili faksa sa međunarodnim predbrojem)

– potpis (pisani ili elektronički)

4. podatke o propisanom pomagalu:

– naziv pomagala (međunarodno uobičajeno ime – definirano člankom 1 Direktive 2001/83/EK Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2011. o Zajedničkom zakonu vezano za medicinske proizvode)

– zaštićeno ime (brand name) ako:

– je propisano pomagalo biološki medicinski proizvod kao što je definirano u točki 3.2.1.1. (b) Dodatka I (Dio I) Direktive 2001/83 ili

– ako ga ovlaštena osoba koja ga je propisala smatra medicinski nužnim (obvezno je kratko navesti razlog koji opravdava upotrebu zaštićenog imena – brand name)

– oblik pomagala (jedinica mjere)

– količina, način primjene.

Članak 8.

(1) Osigurana osoba obvezna je Zavodu vratiti pomagalo za koje je na listama pomagala propisana obveza vraćanja.

(2) Osigurana osoba ili osoba koja o njoj skrbi odnosno osoba koja je na potvrdi o pomagalu svojim potpisom potvrdila preuzimanje pomagala, obvezna je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka vratiti pomagalo u roku od 30 dana od dana prestanka potrebe za pomagalom.

(3) Za pojedina pomagala utvrđena je uvjetna obveza vraćanja pomagala, na način da je osigurana osoba obvezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za odobrenim pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.

(4) Pomagala za koja je utvrđena obveza vraćanja vraćaju se u regionalni ured, područnu službu odnosno ispostavu područne službe Zavoda ili kod ugovornog isporučitelja kod kojeg je pomagalo preuzeto.

(5) Kod utvrđene obveze vraćanja respiratora odnosno koncentratora kisika ugovorni isporučitelj je obvezan na traženje Zavoda iste preuzeti kod osigurane osobe.

(6) Pomagala vraćena u regionalni ured, područnu službu odnosno ispostavu područne službe Zavoda, na traženje Zavoda pisanim putem, preuzima ugovorni isporučitelj koji je pomagala isporučio, provodi obnovu, odnosno servisiranje pomagala i priprema za eventualnu isporuku pomagala kao obnovljenih pomagala.

(7) Isporučitelj pomagala je obvezan voditi evidenciju vraćenih pomagala i sudjelovati u procjeni isplativosti obnove pomagala.

Članak 9.

(1) Osigurana osoba koja pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i listama pomagala ostvari pravo na novo istovrsno pomagalo obvezna je ranije odobreno pomagalo, koje podliježe obvezi vraćanja, vratiti Zavodu u roku od 15 dana od dana preuzimanja novog istovrsnog pomagala, osim pomagalo za koje je utvrđena uvjetna obveza vraćanja iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osigurana osoba koja ne vrati Zavodu pomagalo za koje je na listama pomagala utvrđena obveza vraćanja, obvezna je Zavodu naknaditi štetu u visini od 20% cijene novog istovrsnog pomagala utvrđene listama pomagala.

Članak 10.

(1) Osigurana osoba koja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i listama pomagala ostvari pravo na pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovim Pravilnikom i listama pomagala nije drukčije propisano.

(2) Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi ili pokvari pomagalo te ako izgubi pomagalo gubi pravo na popravak pomagala te ne može ostvariti pravo na novo istovrsno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe pomagala.

Članak 11.

(1) Osigurana osoba ima pravo, u pravilu, na novo pomagalo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osiguranoj osobi može se odobriti već korišteno, ali obnovljeno i servisirano pomagalo (u daljnjem tekstu: obnovljeno pomagalo) koje ima sve odlike funkcionalnosti i kvalitete kao novo pomagalo.

(3) Kao obnovljeno pomagalo osiguranoj osobi mogu se odobriti ona pomagala koja podliježu obvezi vraćanja utvrđenoj člankom 8. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo, popravak ili rezervni dio te potrošni materijal za pomagalo iz lista pomagala na tiskanici potvrde o pomagalu propisanoj općim aktom Zavoda (u daljnjem tekstu: Potvrda).

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka ujedno je i račun za isporučeno pomagalo odnosno popravak pomagala koje ugovorni isporučitelji dostavljaju na naplatu regionalnom uredu Zavoda prema sjedištu isporučitelja odnosno podružnice isporučitelja.

Članak 13.

(1) Potvrdu ispunjava nadležni doktor iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika prema kliničkom statusu i medicinskoj dokumentaciji sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom te prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti za pomagala za koja je to utvrđeno listama pomagala, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Ako pomagalo kao nadležni doktor propisuje izabrani doktor, pri propisivanju pomagala tiskanici Potvrde dodjeljuje četrnaestoznamenkasti broj potvrde.

(3) Ako pomagalo propisuje nadležni doktor specijalist određene specijalnosti, tiskanici potvrde o pomagalu broj potvrde dodjeljuje Zavod u postupku utvrđivanja opravdanosti propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda.

Članak 14.

(1) Pomagalo iz lista pomagala propisuje se na Potvrdi prema zaštićenom nazivu pomagala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko je pomagalo stavljeno na liste pomagala prema generičkom nazivu, pomagalo se propisuje na odgovarajućoj tiskanici prema generičkom nazivu.

(3) Ako je pomagalo propisano prema zaštićenom nazivu, ugovorni isporučitelj pomagala obvezan je isporučiti propisano pomagalo prema zaštićenom nazivu (razina IV podudarnosti ISO šifre pomagala), a u slučaju da isporučitelj pomagala nije u mogućnosti isporučiti propisano pomagalo, uz pristanak osigurane osobe može isporučiti drugo istovrsno pomagalo unutar iste generičke skupine (razina III podudarnosti ISO šifre pomagala) uz uvjet da na Potvrdi nije naznačeno da zamjena pomagala nije dopuštena.

(4) Prvu razinu ISO šifre pomagala predstavlja prvih 6 znakova (grupa iz ISO 9999 šifrarnika), drugu razinu predstavljaju nastavna 2 znaka (grupa pomagala u listama pomagala), treću razinu predstavljaju nastavna 2 znak (generički naziv pomagala), a četvrtu razinu predstavljaju posljednja dva znaka (zaštićeni naziv pomagala).

(5) Pristanak osigurane osobe iz stavka 3. ovoga članka daje se potpisom osigurane osobe na Potvrdi.

(6) Račun za isporučeno pomagalo ispostavlja se prema zaštićenom nazivu isporučenog pomagala.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, račun za isporučeno pomagalo, stavljeno na liste pomagala prema generičkom nazivu, ispostavlja se prema generičkom nazivu isporučenog pomagala.

Članak 15.

(1) Osiguranoj osobi Zavod osigurava pomagalo odgovarajućeg standarda i kvalitete u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika prema cijenama propisanim listama pomagala.

(2) Ako osigurana osoba kod ugovornog isporučitelja nabavi pomagalo veće vrijednosti od vrijednosti pomagala utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, razliku u cijeni pomagala kao i cijeni popravka tog pomagala snosi osobno.

(3) Za popravak pomagala iz stavka 2. ovoga članka uključujući i rezervne dijelove za to pomagalo Zavod snosi troškove u visini troškova popravka standardnog pomagala iz stavka 1. ovoga članka, a troškove rezervnog dijela za pomagalo veće vrijednosti odnosno za pomagala sa dodatne liste pomagala koje ne sadržava pomagalo utvrđeno u stavku 1. ovoga članka, kao i troškove zamjene tog dijela, snosi osigurana osoba u cijelosti.

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se samo na individualno proizvedena pomagala te serijski proizvedena pomagala koja je potrebno prilagoditi osiguranoj osobi, dok se na serijska pomagala primjenjuju odredbe stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

(1) Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u cijeni pomagala, rezervnog dijela pomagala i potrošnog materijala utvrđenih listama pomagala u iznosu propisanom zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Propisani iznos sudjelovanja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na ukupnu cijenu pomagala ostvarenih na osnovi jedne Potvrde.

(3) Uz sudjelovanje iz stavka 1. ovoga članka osigurana osoba koja se opredijelila za pomagalo sa dodatne liste pomagala obvezna je snositi i razliku u cijeni pomagala sa dodatne liste pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala.

(4) Iznos sudjelovanja u cijeni pomagala iz stavka 1. ovoga članka te razliku u cijeni pomagala iz stavka 3. ovoga članka osigurana osoba plaća prilikom preuzimanja pomagala osobno ili putem dopunskog odnosno dodatnog zdravstvenog osiguranja sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osigurana osoba kojoj je odobreno obnovljeno pomagalo iz članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika nije obvezna sudjelovati u cijeni odobrenog pomagala.

(6) Ako bi iznos ukupne cijene pomagala s osnovne liste pomagala po Potvrdi iznosio manje od iznosa sudjelovanja utvrđenog stavkom 1. ovoga članka osigurana osoba je obvezna platiti ukupnu cijenu pomagala.

Članak 17.

(1) Osiguranoj osobi propisuje se pomagalo prema roku uporabe navedenom u listama pomagala.

(2) Rokovi uporabe pomagala određuju se prema dobnim skupinama osiguranih osoba kako slijedi:

I. – do navršene sedme godine života

II. – od navršene sedme do navršenih 18 godina života

III. – iznad 18. godine života.

(3) Osigurana osoba ostvaruje pravo na novo pomagalo kada je dosadašnje dotrajalo ili više nije funkcionalno, ali u pravilu ne prije isteka roka uporabe iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Pomagalo je dotrajalo kada trošak njegovog popravka iznosi više od 50% cijene novog pomagala, što utvrđuje posebno povjerenstvo koje imenuje voditelj regionalnog ureda odnosno područne službe Zavoda u čijem radu sudjeluju dva radnika Zavoda, od kojih je jedan doktor medicine te ugovorni isporučitelj koji isporučuje tu vrstu pomagala.

(5) Za pomagala utvrđena listama pomagala u skupini invalidskih kolica, a prije odobrenja novog istovrsnog pomagala i u skupini slušnih pomagala, a prije odobrenja novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela, obvezno se provodi provjera funkcionalnosti pomagala od strane nadležnog doktora specijalista iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje određenog pomagala.

(6) Prije odobrenja novog rezervnog dijela u skupini invalidskih kolica provjeru funkcionalnosti za sve rezervne dijelove provodi i odobrava Zavod.

(7) Rok uporabe pomagala računa se od dana propisivanja pomagala od strane izabranog doktora kao nadležnog doktora odnosno od dana odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda ili liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda ili ovlaštenog radnika Zavoda koji u skladu s listama pomagala podliježu odobrenju.

Članak 18.

(1) Osiguranoj osobi može se iznimno, unutar propisanog roka uporabe pomagala, odobriti nabava novoga istovrsnog pomagala ili njegovog dijela ako je pomagalo prema nalazu nadležnog doktora dotrajalo odnosno postalo neuporabljivo za osiguranu osobu zbog nastalih anatomskih, fizioloških te funkcionalnih promjena, a koje nisu posljedica nekorištenja pomagala odnosno korištenja pomagala na nepropisan način.

(2) Odobrenje za nabavu novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela iz stavka 1. ovoga članka daje liječničko povjerenstvo Zavoda ili liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda ako su ovlašteni za davanje odobrenja za to pomagalo prema listama pomagala.

Članak 19.

(1) Pomagalo utvrđeno listama pomagala osiguranoj osobi propisuje na Potvrdi nadležni doktor prema kliničkom statusu i medicinskoj dokumentaciji te prema prijedlogu nadležnog doktora određene specijalnosti za pomagala za koja je to utvrđeno listama pomagala.

(2) Ako se utvrdi da je izabrani doktor kao nadležni doktor propisao pomagalo suprotno odredbama ovoga Pravilnika i listama pomagala provodi se postupak utvrđen preuzetim ugovornim obvezama, u skladu s općim aktom Zavoda.

(3) Ako se utvrdi da je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti propisao odnosno predložio pomagalo u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika i listama pomagala, uskraćuje mu se pravo propisivanja odnosno predlaganja pomagala kroz tri mjeseca, a za ponovljeno propisivanje odnosno predlaganje u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika i listama pomagala, uskraćuje mu se pravo propisivanja odnosno predlaganja pomagala kroz godinu dana.

(4) Ako je pomagalo isporučeno, a utvrđeno je da je propisano odnosno predloženo od strane nadležnog doktora specijaliste protivno odredbama ovoga Pravilnika i listama pomagala, ugovornu zdravstvenu ustanovu u kojoj je zaposlen doktor specijalist koji je propisao ili predložio pomagalo odnosno ugovornu specijalističku ordinaciju privatne prakse teretit će se za iznos vrijednosti isporučenog pomagala.

(5) Potvrda izdana na osnovi prijedloga doktora specijaliste na način iz stavka 3. ovoga članka te na osnovi prijedloga neugovornog doktora odnosno neugovorne zdravstvene ustanove smatra se nevažećom u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Izdavanjem Potvrde izabrani doktor kao nadležni doktor potvrđuje potrebu osigurane osobe za pomagalom prema medicinskoj indikaciji u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i listama pomagala za ostvarivanje prava na propisano pomagalo.

Članak 21.

(1) Potvrda vrijedi 30 dana od dana propisivanja odnosno 30 dana od dana odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, liječničkog povjerenstva Zavoda ili ovlaštenog radnika Zavoda ovisno o tome tko odobrava pomagalo te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano pomagalo kod isporučitelja pomagala.

(2) Isporučitelj pomagala obvezan je pomagalo isporučiti odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe, ako ugovorom nije drukčije utvrđeno.

(3) Ako osigurana osoba ne naruči pomagalo u propisanom roku ili potvrdu o pomagalu ne može iskoristiti iz bilo kojeg drugog razloga (gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obvezna je ponoviti postupak propisivanja pomagala u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(4) Ako je na Potvrdi propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena s količinom pomagala u originalnom pakiranju te nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, isporučitelj pomagala je obvezan isporučiti najbližu nižu količinu pomagala, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala.

(5) Ako je na Potvrdi propisana veća količina serijski proizvedenog pomagala od količine pomagala iz lista pomagala koja se može propisati jednokratno, isporučitelj pomagala je dužan isporučiti samo maksimalno utvrđenu količinu pomagala u listama pomagala odnosno najbližu nižu količinu, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala.

(6) Pod pojmom veća količina pomagala iz stavka 5. ovoga članka ne podrazumijeva se propisano uvećanje količine pomagala u komadima do količine originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala, pod uvjetom da tako propisana količina ne prelazi godišnju količinu pomagala određenu u skladu s indikacijama za primjenu pomagala.

Članak 22.

(1) Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju ili bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji zdravstvena ustanova obvezna je osigurati sva potrebna pomagala i potrošne materijale u skladu s ugovorenim standardom prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je najmanje sedam dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj ovim Pravilnikom i listama pomagala predložiti sva potrebna pomagala koja će koristiti nakon izlaska iz bolničke zdravstvene ustanove.

(3) Kod ozljede ili bolesti nakon kojih je potrebno provesti prvu bolničku medicinsku rehabilitaciju, uključujući i rehabilitacijski postupak u bolnicama za liječenje akutnih bolesti, osiguranu osobu je prema kliničkom statusu i medicinskoj indikaciji u skladu s ovim Pravilnikom i listama pomagala potrebno opskrbiti u najkraćemu mogućem roku potrebnim pomagalima radi provođenja postupka medicinske rehabilitacije, a isporučitelj pomagala je obvezan isporučiti pomagala kako bi se postupak rehabilitacije u zdravstvenoj ustanovi proveo.

(4) Pomagala iz stavka 3. ovoga članka propisuje nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se provodi prva bolnička medicinska rehabilitacija, a odobrava ih liječničko povjerenstvo Zavoda prema sjedištu bolničke zdravstvene ustanove uz obvezu povrata potvrde bolničkoj zdravstvenoj ustanovi najkasnije u roku od tri dana od dana primitka Potvrde kako bi ugovorni isporučitelj mogao osiguranoj osobi isporučiti odobreno pomagalo za potrebe provođenja bolničke medicinske rehabilitacije iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Za propisano pomagalo u skladu sa stavkom 4. ovoga članka Potvrdi broj potvrde dodjeljuje Zavod nakon provedenog postupka stručno-medicinskog vještačenja liječničkog povjerenstva Zavoda.

(6) Propisana pomagala iz stavka 2. ovoga članka obvezno se navode u otpusnom pismu.

Članak 23.

(1) Prva primjena proteze i ortoproteze osiguranoj osobi provodi se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije.

(2) Prvo propisivanje pomagala iz stavka 1. ovoga članka obavlja nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove sukladno članku 22. ovoga Pravilnika.

(3) Svako sljedeće propisivanje pomagala iz stavka 1. ovoga članka može obaviti nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji privatne prakse.

(4) Pomagala iz stavka 1. ovoga članka, koja se primjenjuju za vrijeme trajanja prve bolničke medicinske rehabilitacije, propisuje nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz ugovorne zdravstvene ustanove, a radnik isporučitelja pomagala obvezan je isporučiti osiguranoj osobi funkcionalno zadovoljavajuće pomagalo.

(5) Ako je uz isporuku pomagala potrebno sudjelovanje isporučitelja pomagala u primjeni i prilagodbi isporučenog pomagala, radnik zaposlenik isporučitelja pomagala odnosno radnik isporučitelja pomagala s odgovarajućom edukacijom obvezan je sudjelovati u primjeni i prilagodbi pomagala kod osigurane osobe prema uputama nadležnog doktora specijaliste.

(6) Provjeru funkcionalnosti pomagala provodi nadležni doktor specijalist koji je pomagalo propisao uz nazočnost zdravstvenog radnika odnosno radnika isporučitelja pomagala i osigurane osobe.

(7) Prigovor na funkcionalnu ispravnost pomagala iz stavka 2. ovoga članka ima pravo uložiti osigurana osoba ili nadležni doktor koji je pomagalo predložio, najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke pomagala.

(8) Ocjenu funkcionalnosti pomagala prema prigovoru iz stavka 7. ovoga članka daje posebno povjerenstvo iz članka 28. ovoga Pravilnika, a ocjenjuje ga uz nazočnost osigurane osobe.

(9) Isporučitelj pomagala obvezan je postupiti prema nalazu posebnog povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 24.

(1) Ispravnost pomagala koje je osigurana osoba vratila u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika utvrđuju ovlašteni radnik Zavoda i isporučitelj pmagala koji je pomagalo isporučio, koji provodi skladištenja pomagala, popravak i servisiranje pomagala.

(2) O pomagalima iz stavka 1. ovoga članka Zavod vodi posebnu evidenciju te odlučuje o njihovoj daljnjoj namjeni nakon povlačenja iz uporabe.

Članak 25.

Jamstveni rok za pomagala mora biti utvrđen za:

– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji moraju imati jamstvenu oznaku kvalitete u skladu s člankom 3. podstavkom 2. ovoga Pravilnika, a određuje ga proizvođač

– pomagalo i zasebne dijelove pomagala koji se izrađuju prema mjerama osigurane osobe, a određuje ga ugovorni isporučitelj pomagala.

Članak 26.

Jamstveni rok za pomagalo ili rezervni dio računa se od dana isporuke pomagala odnosno ugradnje rezervnog dijela.

Članak 27.

Ako osigurana osoba nabavi pomagalo, rezervni dio za pomagalo ili provede popravak ili servis pomagala suprotno odredbama ovoga Pravilnika i drugih općih akata Zavoda nastali trošak u cijelosti snosi osobno.

Članak 28.

(1) U slučaju pisanog prigovora osigurane osobe na isporučeno pomagalo ili na nemogućnost njegovog korištenja, voditelj regionalnog ureda odnosno područne službe Zavoda osniva povjerenstvo od tri člana u sastavu: izabrani doktor kao nadležni doktor ili nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti, isporučitelj pomagala i radnik Zavoda, koje u izvan upravnom postupku u prisutnosti osigurane osobe donosi konačnu ocjenu o ispravnosti odnosno funkcionalnosti pomagala.

(2) Ako povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka utvrdi osnovanost prigovora, isporučitelj pomagala obvezan je otkloniti utvrđene nedostatke, a troškovi otklanjanja tih nedostataka terete onoga za koga povjerenstvo utvrdi da je odgovoran za nastali nedostatak.

Članak 29.

(1) Iznimno od članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, osigurana osoba može, na prijedlog nadležnog doktora, ostvariti pravo na pomagala koja nisu utvrđena listama pomagala, a koja su se osiguranim osobama odobravala prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka propisuje nadležni doktor (specijalist ili izabrani doktor) na Potvrdi te ga zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo osigurana osoba dostavlja na odobrenje liječničkom povjerenstvu za pomagala Direkcije Zavoda, neposredno ili putem regionalnog ureda Zavoda, područne službe Zavoda odnosno ispostave područne službe Zavoda, prema mjestu svog prebivališta ili boravišta.

(3) Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene obvezno po službenoj dužnosti pribavlja, u pravilu, tri ponude predstavnika i/ili distributera za Republiku Hrvatsku ili proizvođača u Republici Hrvatskoj za pomagalo iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ponuda iz stavka 3. ovoga članka obvezno sadrži naziv proizvođača pomagala, naziv pomagala, oznaku proizvođača/zemlje podrijetla, jediničnu cijenu pomagala bez poreza na dodanu vrijednost, rok isporuke pomagala, dužinu trajanja jamstvenog roka, rok popravka unutar jamstvenog roka i nakon isteka jamstvenog roka, dužinu trajanja jamstvenog roka popravljenog pomagala te izjavu o osiguranju zamjenskog pomagala za vrijeme popravka pomagala, kao i rok valjanosti ponude.

(5) Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, kada daje odobrenje za pomagalo iz stavka 2. ovoga članka, obvezno u nalazu, mišljenju i ocjeni navodi prema kojoj ponudi i po kojoj cijeni odobrava pomagalo, jamstveni rok pomagala, rok uporabe pomagala te Potvrdi dodjeljuje broj potvrde.

(6) Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda nakon donošenja nalaza, mišljenja i ocjene kojom odobrava odnosno ne odobrava pomagalo iz stavka 2. ovoga članka dostavlja radi ovjere Potvrdu i cjelokupnu dokumentaciju regionalnom uredu odnosno područnoj službi Zavoda koji je dostavio prijedlog za pomagalo iz stavka 2. ovoga članka, koji ovjerenu Potvrdu dostavlja osiguranoj osobi.

(7) Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda prilikom odobravanja pomagala iz stavka 5. ovoga članka određuje i razdoblje na koje se pomagalo odobrava.

Članak 30.

(1) Na osnovi ovjerene Potvrde iz članka 29. ovoga Pravilnika osigurana osoba nabavlja pomagalo kod isporučitelja pomagala iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Za isporučeno pomagalo iz stavka 1. ovoga članka Zavod snosi troškove isporučitelju pomagala prema cijeni navedenoj u Potvrdi, u roku od 30 dana od dana zaprimanja Potvrde na kojoj je osigurana osoba svojim potpisom potvrdila preuzimanje pomagala.

III. VRSTE POMAGALA

1. Proteze za ruke i noge

Članak 31.

(1) Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela ruka ima pravo na: protezu i njezine sastavne odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u listama pomagala.

(2) Vrsta proteze osiguranoj osobi propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti, a propisuje je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti.

(3) Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od šest mjeseci nakon amputacije ruke, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

(4) Osigurana osoba ima pravo na šaku ili hvataljku, kao sastavni dio proteze ruke, a uz mehaničku šaku i na dva radna nastavka.

(5) U slučaju nedostatka obje ruke ili ruke i noge ili nedostatka jedne ruke uz istodobnu nefunkcionalnost druge ruke osigurana osoba ima pravo na mioelektroničku protezu.

(6) Mioelektroničku protezu može se, u pravilu, propisati osiguranoj osobi najranije nakon navršene pete godine života.

(7) Osigurana osoba s iznimno kratkim batrljkom ruke, kod kojeg standardnom opskrbom nije moguće osigurati retenciju proteze, ima pravo na silikonski uložak sa svornjakom i bravicom.

(8) Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška.

Članak 32.

(1) Osigurana osoba kojoj nedostaje dio ili cijela noga ima pravo na: protezu i njezine sastavne odnosno rezervne i ostale dijelove utvrđene u listama pomagala.

(2) Vrsta proteze propisuje se osiguranoj osobi u skladu s medicinskom indikacijom i ovisi o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, njezinom kliničkom statusu i razini aktivnosti, a propisuje je nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti.

(3) Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od šest mjeseci nakon amputacije noge, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

(4) Kod prve primjene proteze nakon amputacije noge, obvezno se stavlja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od tri do 12 mjeseci.

(5) Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih i funkcionalnih promjena na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka odnosno uporabom gel navlake.

(6) Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz lista pomagala, a ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, nadležni doktor određene specijalnosti ima pravo propisati protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz lista pomagala.

2. Ortoproteze, ortoze i elektronički uređaji

Članak 33.

(1) Osigurana osoba ima pravo na ortoprotezu kod prirođenog nedostatka dijela noge te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom.

(2) Ortoproteze se osiguranoj osobi propisuju te primjenjuju u ugovornim zdravstvenim ustanovama u skladu s člankom 32. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na ortoze za ruke, noge i kralježnicu utvrđene u listama pomagala prema medicinskoj indikaciji iz lista pomagala koju utvrđuje nadležni doktor odgovarajuće specijalnosti.

Članak 35.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na elektroničke uređaje, jedno kanalni stimulator za funkcionalnu elektrostimulaciju ruke i jedno kanalni stimulator za funkcionalnu elektrostimulaciju noge, u skladu s indikacijama iz lista pomagala.

3. Ortopedske cipele

Članak 36.

(1) Osigurana osoba ima pravo na individualno izrađene ortopedske cipele prema odljevu.

(2) Ortopedske cipele iz stavka 1. ovoga članka propisuju se osiguranoj osobi koja može hodati, u slučaju bolesti ili stanja utvrđenih u listama pomagala te prema indikacijama iz lista pomagala.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka osigurana osoba koja prema funkcionalnom statusu otežano hoda i koristi invalidska kolica za kretanje na temelju prijedloga uz obrazloženje nadležnog doktora specijaliste, ima pravo na ortopedsku cipelu ako zbog deformacije stopala ne može koristiti konfekcijsku obuću.

(4) Osigurana osoba ima pravo na unutarnju cipelu kada se deformacija ili manjak stopala ne mogu odgovarajuće korigirati ortopedskom cipelom.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka preko unutarnje cipele koristi se ortopedska cipela kao sastavni dio ortoze.

(6) Osigurana osoba uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

4. Pomagala za kretanje

Članak 37.

U slučaju ozljede ili bolesti, ovisno o funkcionalnom statusu, osigurana osoba ima pravo na jedno od sljedećih pomagala za omogućavanje kretanja prema indikacijama iz lista pomagala:

1. jednu ili dvije štake

2. štap

3. hodalicu.

Članak 38.

(1) Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon, koja su utvrđena listama pomagala, a vrsta invalidskih kolica propisuje se ovisno o funkcionalnom statusu i razini svakodnevne fizičke aktivnosti osigurane osobe, u skladu s indikacijama iz lista pomagala.

(2) Invalidska kolica propisuju se i primjenjuju za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste iz ugovorne specijalističke ordinacije odnosno specijalističke ordinacije ugovorne zdravstvene ustanove.

(3) Medicinska indikacija za invalidska kolica utvrđuje se timski i interdisciplinarno (specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije ili specijalist ortoped/specijalist ortopedije i traumatologije, radni terapeut ili fizioterapeut).

(4) Uz medicinsku dokumentaciju potrebno je priložiti tehničko-mjerni list u kojem se navodi širina sjedala kolica, dubina i visina naslona te visina potkoljenica.

Članak 39.

(1) Osigurana osoba ima pravo na jedna invalidska kolica i to od navršene treće godine života.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osigurana osoba ostvaruje pravo na još jedna standardna invalidska kolica na ručni pogon ako je na redovitom školovanju, ako ostvaruje prihode redovnim radom ili ako je prema ovom Pravilniku i listama pomagala ostvarila pravo na elektromotorna invalidska kolica, a rok uporabe drugih invalidskih kolica utvrđuje se u dvostrukom trajanju.

(3) Osigurana osoba iz stavka 2. ovoga članka može umjesto standardnih invalidskih kolica na ručni pogon izabrati toaletna kolica s posudom.

(4) Osigurana osoba koja trajno koristi invalidska kolica ima pravo na odgovarajući jastuk za invalidska kolica.

Članak 40.

(1) Osigurana osoba kod koje se prema kliničkom statusu, stupnju onesposobljenosti i tjelesnim mjerama ne mogu primijeniti odgovarajuća standardizirana invalidska kolica, kao i osigurana osoba čiji biološki rast ne prati kronološku dob ima pravo na invalidska kolica s posebnom prilagodbom i nužnim dodacima.

(2) Osigurana osoba iz stavka 1. ovoga članka koja se nalazi na redovnom školovanju, o kojem je obvezna priložiti potvrdu, ima pravo za vrijeme tog školovanja na još jedna invalidska kolica s posebnom prilagodbom i nužnim dodacima.

Članak 41.

Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon u slučaju sljedećih bolesti ili stanja:

1. tetraplegije, triplegije, paraplegije i hemiplegije te tetrapareze, tripareze, parapareze i hemipareze težeg stupnja, zbog čega nije moguće kretanje bez uporabe invalidskih kolica

2. amputacije obje noge iznad nožnog zgloba, bez obzira na korištenje proteza

3. amputacije jedne noge, kada zbog sveukupnoga kliničkog statusa nije moguća primjena proteze

4. teških degenerativnih ili destruktivnih procesa, poslijetraumatskih deformacija ili prirođenih bolesti nogu, kad nije moguće kretanje upotrebom štaka ili hodalice.

Članak 42.

(1) Osiguranoj osobi s najvećim stupnjem onesposobljenosti sustava za kretanje mogu se propisati elektromotorna invalidska kolica, kada zbog kljenuti ili deformacije ruku i nogu ne može aktivno pokretati kolica na ručni pogon, ali pokretom prstiju može sigurno i samostalno upravljati elektromotornim invalidskim kolicima.

(2) Medicinska indikacija za elektromotorna invalidska kolica utvrđuje se timski i interdisciplinarno (specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i/ili specijalist ortoped/specijalist ortopedije i traumatologije i radni terapeut i fizioterapeut i psiholog).

(3) Prva primjena elektromotornih invalidskih kolica obavlja se stacionarno, timski u ugovornoj rehabilitacijskoj ustanovi uz obvezno testiranje probne vožnje.

(4) Svaki sljedeći prijedlog za propisivanje elektromotornih invalidskih kolica može se obavljati i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

(5) Uz Potvrdu o pomagalima kod prve i svake sljedeće primjene Zavodu se za osiguranu osobu dostavlja: medicinska dokumentacija, nalaz i mišljenje psihologa o sposobnosti sigurnog i samostalnog upravljanja kolicima te kod neuromuskularnih bolesti nalaz neurologa.

(6) Uz medicinsku dokumentaciju potrebno je priložiti tehničko-mjerni list u kojem se navodi širina sjedala kolica, dubina i visina naslona te visina potkoljenica.

(7) Invalidska kolica iz stavka 1. ovoga članka mogu se propisati osiguranoj osobi najranije od navršene 12. godine života, s time da je za samostalno korištenje elektromotornih kolica osigurane osobe od navršene 12. do navršene 18. godine života potrebna prethodna pisana suglasnost roditelja, skrbnika ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Članak 43.

(1) Osiguranoj osobi s najvećim stupnjem onesposobljenosti sustava za kretanje mogu se propisati elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, kada zbog kljenuti ili deformacije ruku i nogu ne može aktivno pokretati kolica na ručni pogon, niti upravljati elektromotornim invalidskim kolicima, ali pokretom glave može sigurno upravljati elektormotornim invalidskim kolicima s posebnim načinima upravljanja.

(2) Medicinska indikacija za elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja utvrđuje se stacionarno, timski i interdisciplinarno (specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i/ili specijalist ortoped/specijalist ortopedije i traumatologije i radni terapeut i fizioterapeut i psiholog) u ugovornoj rehabilitacijskoj ustanovi.

(3) Uz Potvrdu kod prve i svake sljedeće primjene Zavodu se za osiguranu osobu dostavlja medicinska dokumentacija, nalaz i mišljenje psihologa o sposobnosti sigurnog upravljanja kolicima te kod neuromuskularnih bolesti nalaz neurologa.

(4) Uz medicinsku dokumentaciju potrebno je priložiti tehničko-mjerni list u kojem se navodi širina sjedala kolica, dubina i visina naslona te visina potkoljenica.

(5) Invalidska kolica iz stavka 1. ovoga članka mogu se propisati osiguranoj osobi najranije od navršene 12. godine života, s time da je za korištenje elektromotornih kolica s posebnim načinima upravljanja osigurane osobe od navršene 12. do navršene 18. godine života potrebna prethodna pisana suglasnost roditelja, skrbnika ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

5. Antidekubitalna pomagala i jastuci

Članak 44.

Osigurana osoba ima pravo na antidekubitalni jastuk punjen zrakom, antidekubitalni jastuk punjen gelom te antidekubitalni madrac u skladu s indikacijama iz lista pomagala.

6. Pomagala kod šećerne bolesti

Članak 45.

(1) Osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti ostvaruju pravo na pomagala kod šećerne bolesti u količini i prema indikacijama iz lista pomagala.

(2) Kod prvog propisivanja pomagala kod šećerne bolesti izabrani doktor kao nadležni doktor na Potvrdi može naznačiti da zamjena propisanog pomagala nije dozvoljena.

(3) U slučaju kada osigurana osoba koja prema nalazu nadležnog doktora medicine, specijaliste interniste endokrinologa ili pedijatra endokrinologa prima više puta dnevno inzulin različitih formulacija, mogu joj se odobriti dva uređaja za davanje inzulina različitih formulacija, a uz odgovarajući broj igala prema listama pomagala.

(4) U slučaju kada osigurana osoba u sklopu liječenja koristi inzulinsku pumpu ima pravo na potrošni materijal iz lista pomagala.

(5) Prvo propisivanje pomagala iz stavka 4. ovoga članka obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti, a svako slijedeće propisivanje tromjesečne količine propisuje izabrani doktor na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

(6) Nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta odobrava se isključivo uz predočenje dnevnika samokontrole ili ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u listama pomagala.

7. Pomagala za probavni sustav i stoma pomagala

Članak 46.

(1) Osigurana osoba ima pravo na pomagala za probavni sustav i stoma pomagala utvrđena u listama pomagala, a prema indikacijama iz lista pomagala.

(2) Osigurana osoba koja koristi stoma pomagala, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatni broj baznih pločica i vrećica kada joj ponestane jedan od dijelova navedenog pomagala uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, a osigurana osoba koja ima dvije stome ostvaruje pravo na dvostruku količinu pomagala.

(3) Prvo propisivanje vrste pomagala iz stavka 1. ovoga članka obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti, dok tromjesečne količine propisuje izabrani doktor na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta (stanju trbušne stjenke, izvedbi stome, razini aktivnosti i životnoj dobi pacijenta, načinu prehrane i drugim pratećim zdravstvenim stanjima), uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi, izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

8. Pomagala za urogenitalni sustav

Članak 47.

(1) Osigurana osoba zbog inkontinencije odnosno retencije urina ima pravo na pomagala za urogenitalni sustav utvrđena u listama pomagala, a prema indikacijama iz lista pomagala.

(2) Osigurana osoba koja je inkontinentna i nepokretna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a može sjediti i kretati se uz pomoć invalidskih kolica, ima pravo uz jednu vrstu kondoma i na dvije vrste vrećica za urin u količini propisanoj listama pomagala za svaku vrstu vrećice.

(3) Osigurana osoba koja je inkontinentna (ne kontrolira stolicu i mokrenje), a zbog potpune nepokretnosti stalno leži u krevetu ima pravo uz trajne katetere na vrećice za urin za višekratnu uporabu, sa sistemom za ispust urina i jednokratne nepropusne podmetače za krevet u količini propisanoj listama pomagala.

Članak 48.

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na pomagala za urogenitalni sustav zbog retencije urina ima pravo na jednu vrstu katetera, jednu vrstu kondoma, gel za podmazivanje i dezinfekciju i ogledalo za žene za samokateterizaciju.

Članak 49.

Osigurana osoba starija od tri godine ostvaruje pravo na pelene, anatomske uloške, gaćice i zaštitne podmetače za krevet utvrđene u listama pomagala pojedinačno ili u kombinaciji iz lista pomagala kod slijedećih indikacija:

1. zbog prirođene mane i/ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice

2. zbog bolesti i/ili ozljeda živčanog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice

3. zbog smetnje svijesti prema »Glasgow coma scale« od 0 do 8

4. zbog mentalne retardacije osoba starijih od tri godine, a posljedica je inkontinencija urina i/ili stolice.

Članak 50.

Osigurana osoba uz odgovarajući broj pomagala kondoma, katetera i vrećica u skladu s medicinskom indikacijom ostvaruje pravo na odgovarajući broj pelena, uložaka i gaćica, s tim da ukupna tromjesečna količina tih pomagala u kombinaciji, za koja je u listama pomagala propisana pojedinačna tromjesečna količina, odgovara zbroju njihovih dnevnih količina potrebnih osiguranoj osobi.

9. Obloge za rane

Članak 51.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na obloge za rane u skladu s indikacijama za primjenu i u potrebnoj količini, s time da su u listama pomagala utvrđene količine odnose na jednu ranu.

(2) Propisivanje obloga za rane obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, na osnovi medicinske indikacije utvrđene pregledom osigurane osobe.

(3) Ukoliko je klinički status rane unutar jednog mjeseca bez poboljšanja, odnosno ako je nastupilo pogoršanje, izabrani doktor ne smije nastaviti propisivati istu vrstu obloga za rane.

(4) Osigurana osoba koja koristi obloge za rane, a boluje od bulozne epidermolize, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatne obloge za rane kao i na zavojni materijal (gaza, mrežice i zavoj) kada joj ponestane navedenog pomagala, uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije.

10. Pomagala za disanje

Članak 52.

(1) Osigurana osoba ima pravo na pomagala za disanje za potrebe liječenja u kući utvrđena u listama pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz lista pomagala.

(2) U slučaju dostave pomagala za disanje na kućnu adresu osigurane osobe u skladu s člankom 76. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika, isporučitelj pomagala provodi edukaciju osigurane osobe odnosno članova obitelji o načinu korištenja pomagala za disanje.

11. Potrošni materijal za hemodijalizu i peritonejsku dijalizu u kući

Članak 53.

(1) Osigurana osoba koja se liječi zbog zatajenja bubrega uporabom sustava za hemodijalizu ili peritonejsku dijalizu u kući ima pravo na potrošni materijal koji je utvrđen u listama pomagala, a osigurana osoba koja je na kontinuiranoj ambulatornoj peritonejskoj dijalizi (CAPD) ima pravo i na uređaj za grijanje peritonejske otopine.

(2) Osigurana osoba koja se liječi automatiziranom peritonejskom dijalizom (APD) ima pravo na potrošni materijal ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu ili

– da ima status redovitog učenika odnosno redovitog studenta ili

– da je mlađa od 18 godina,

– da zbog fizičkih nedostataka (kongenitalne anomalije, amputacije i sl.) nije u mogućnosti koristiti liječenje kontinuiranom ambulatornom peritonejskom dijalizom (CAPD) odnosno hemodijalizom u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.

(3) Propisivanje pomagala iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja nadležni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda.

12. Očna i tiflotehnička pomagala

Članak 54.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na očna i tiflotehnička pomagala utvrđena u listama pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz lista pomagala.

(2) Očna i tiflotehnička pomagala propisuje u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom nadležni doktor specijalist oftalmolog na potvrdi o očnim i tiflotehničkim pomagalima.

(3) Osigurana osoba potvrdu o očnim i tiflotehničkim pomagalima dostavlja u regionalni ured, područnu službu Zavoda odnosno u ispostavu područne službe Zavoda, gdje opravdanost propisanog pomagala na teret sredstava Zavoda utvrđuje liječničko povjerenstvo ili ovlašteni radnik Zavoda ovisno o vrsti propisanog pomagala te se ujedno Potvrdi dodjeljuje broj potvrde.

Članak 55.

(1) Teleskopske leće propisuju se kad je ortoptičko – pleoptičko liječenje završeno.

(2) Iznimno, pomagalo se može propisati i ranije u tijeku pleoptičkog liječenja ukoliko je korist primjene pomagala veća od eventualnog poboljšanja vidne funkcije pleoptičkim liječenjem (npr. praćenje redovne nastave u školi).

(3) U slučaju vrlo lošeg centralnog vida (u pravilu vidna oštrina manja od 5%) indicirana je primjena elektroničkog pomagala za povećanje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka elektroničko pomagalo za povećanje može se propisati i slabovidnim osobama (vidna oštrina manja od 20%) uz preporuku tiflopedagoga.

(5) Osigurana osoba ostvaruje pravo samo na jedno od rečenih pomagala (teleskopske naočale ili elektroničko povećalo).

Članak 56.

(1) Osigurana osoba iznimno ima pravo na kontaktne leće odnosno korekcijske leće za naočale i prije isteka roka uporabe pomagala utvrđenog u listama pomagala, ako se razlika u korekciji vida zbog kratkovidnosti izmijeni za najmanje 0,5 dioptrije, a kod ostalih refrakcijskih anomalija za najmanje 1,0 dioptrije prema nalazu i obrazloženju ugovornog doktora specijaliste oftalmologa.

(2) Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na kontaktne leće, ostvaruje pravo i na odgovarajuće naočale.

Članak 57.

Osigurana osoba kojoj je oštrina vida na oba oka 5% i manja ostvaruje pravo na tiflotehnička pomagala iz lista pomagala u količini i u skladu s indikacijama iz lista pomagala.

13. Slušna i surdotehnička pomagala

Članak 58.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za osiguranu osobu do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.

(2) Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.

(3) Osigurana osoba ima pravo samo na jednu vrstu slušnih pomagala utvrđenih u listama pomagala.

(4) Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala provodi nadležni doktor specijalist otorinolaringolog, koji pomagalo i propisuje na potvrdi o slušnim i surdotehničkim pomagalima, a odobrenje za pomagalo daje liječničko povjerenstvo Zavoda.

(5) Osigurana osoba iznad 18. godine života ima pravo na dva istovrsna slušna pomagala pod uvjetom da sa jednim slušnim pomagalom ne postiže razumljivost od najmanje 80%, pri jačini zvuka od 65 dB te kada se sa dva slušna pomagala u otežanim uvjetima poboljšava razumljivost u odnosu na jedno slušno pomagalo za najmanje 20%.

(6) Osigurane osobe do navršene 18. godine života koje se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva kompletna slušna pomagala.

(7) Osigurane osobe do navršene 18. godine života odnosno osigurane osobe iznad 18. godine života na redovitom školovanju imaju pravo na baterije za slušna pomagala.

Članak 59.

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na govorni procesor i rezervne dijelove za govorni procesor utvrđene u listama pomagala.

Članak 60.

Osigurana osoba s potpunim gubitkom sluha (gluha osoba) ima pravo na surdotehnička pomagala utvrđena u listama pomagala.

14. Pomagala za glasan govor

Članak 61.

(1) Osigurana osoba koja je zbog bolesti ili operacije grla izgubila moć govora ima pravo na pomagala za glasan govor utvrđena u listama pomagala.

(2) Cjelokupno govorno pomagalo obuhvaća pomagalo za glasni govor, akumulatorske baterije, punjač akumulatora, vibrator i ostale dijelove navedene u listama pomagala.

(3) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na pomagalo za glasni govor, osim u slučaju kada iz medicinsko-tehničkih razloga ne može koristiti već odobrenu govornu protezu.

15. Druga pomagala

Članak 62.

(1) Osigurana osoba ostvaruje prava na druga pomagala utvrđena u listama pomagala u količini i u skladu s indikacijama utvrđenim u listama pomagala.

(2) Skupina druga pomagala obuhvaća: toaletni stolac, rukavice, elastično kompresivna pomagala, utege, suspenzore, trbušne pojaseve, umjetne dojke, grudnjake, vlasulje te pomagala za mjerenje protrombinskog vremena.

IV. POPRAVAK POMAGALA, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL

Članak 63.

(1) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na pomagalo utvrđeno u listama pomagala, ima pravo na popravak pomagala te na rezervne dijelove i potrošni materijal za to pomagalo.

(2) Potrebu popravka pomagala iz medicinskih razloga propisuje nadležni doktor na potvrdi o pomagalima.

(3) Potrebu za popravkom pomagala iz tehničkih razloga na zahtjev osigurane osobe propisuje isporučitelj pomagala na Potvrdi nakon provedenog postupka stručno-medicinskog vještačenja liječničkog povjerenstva Zavoda odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, a Potvrdi broj potvrde dodjeljuje Zavod.

(4) Odobrenje popravka pomagala, za ona pomagala za nabavu kojih je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

(5) Odobrenje popravka pomagala za pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo Zavoda.

Članak 64.

(1) Rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje nadležni doktor odnosno isporučitelj pomagala kako je to navedeno u listama pomagala.

(2) Rezervne dijelove odnosno potrošni materijal, koji nisu navedeni u listama pomagala, isporučitelj pomagala obvezno navodi u predračunu popravka, prema originalnom nazivu i šifri iz originalnog kataloga proizvođača pomagala.

(3) Isporučitelj pomagala ima pravo utvrditi potrebu zamjene ili popravaka isključivo istovrsnog dijela pomagala za koja je ovlašten u listama pomagala.

(4) Ako rezervne ili ostale sastavne dijelove i potrošni materijal propisuje ugovorni isporučitelj, odobrenje daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda koje je u skladu s ovim Pravilnikom i listama pomagala nadležno za odobrenje nabave pomagala.

(5) Odobrenje nabave rezervnih ili ostalih sastavnih dijelova te potrošnog materijala za pomagala za nabavu kojih nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo Zavoda.

Članak 65.

(1) Osiguranoj osobi odobrava se popravak pomagala na teret sredstava Zavoda samo nakon isteka jamstvenog roka.

(2) Popravak pomagala u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavlja se kod ugovornog isporučitelja pomagala koji je to pomagalo isporučio, a uvjeti popravka određuju se ugovorom između Zavoda i isporučitelja pomagala.

Članak 66.

(1) Unutar jamstvenog roka isporučitelj pomagala obvezan je provesti popravak pomagala na svoj trošak, a ako popravak nije moguć, obvezan je osiguranoj osobi isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana novo istovrsno pomagalo.

(2) Tijekom popravka pomagala u skladu sa stavkom 1. ovoga članka isporučitelj pomagala obvezan je osiguranoj osobi dati zamjensko pomagalo, ako je to nužno zbog zdravstvenog stanja ili je osigurana osoba onemogućena u svojim svakodnevnim životnim aktivnostima.

Članak 67.

Ako osigurana osoba provede popravak pomagala suprotno odredbama ovoga Pravilnika, trošak popravka u cijelosti snosi osobno.

V. TIJELA ZA MEDICINSKU PROVJERU I ODOBRENJE PRIJEDLOGA ZA POMAGALA

1. Liječničko povjerenstvo Zavoda

Članak 68.

(1) Liječničko povjerenstvo Zavoda provodi medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daje odobrenje za propisano pomagalo odnosno popravak pomagala, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo odnosno popravak pomagala, liječničko povjerenstvo Zavoda iz stavka 1. ovoga članka daje na Potvrdi, a sve popravke pomagala za čiju nabavku je potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, daje liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda.

Članak 69.

(1) Osigurana osoba kojoj je nadležni doktor uskratio pravo na propisivanje pomagala, odnosno odbio dati prijedlog pomagala, ima pravo, putem izabranog doktora, zatražiti da o njezinom pravu na pomagalo stručno-medicinsku ocjenu donese liječničko povjerenstvo Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, ako je ono nadležno za odobrenje tog pomagala.

(2) Zahtjev za stručno-medicinsku ocjenu o pravu na pomagalo podnosi se putem tiskanice propisane općim aktom Zavoda o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda.

(3) Liječničko povjerenstvo Zavoda odnosno liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda iz stavka 1. ovoga članka obvezni su stručno-medicinsku ocjenu o pravu na pomagalo donijeti u obliku nalaza, mišljenja i ocjene na propisanoj tiskanici i to odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) Nalaz, mišljenje i ocjenu nadležno tijelo medicinskog vještačenja iz stavka 1. ovoga članka daje na osnovi medicinske i druge dokumentacije, a po potrebi i pregleda osigurane osobe.

2. Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda

Članak 70.

(1) Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda provodi medicinsku provjeru opravdanosti prijedloga i daje odobrenje u prvom stupnju za pomagala za koja je to određeno Pravilnikom i listama pomagala.

(2) Nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti prijedloga za propisano pomagalo odnosno popravak pomagala, utvrđeno u stavku 1. ovoga članka, liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda daje na Potvrdi.

Članak 71.

Osigurana osoba koja je nezadovoljna nalazom, mišljenjem i ocjenom liječničkog povjerenstva Zavoda odnosno liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda iz članaka 68., 69. i 70. ovoga Pravilnika ima pravo sukladno zakonu kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje podnijeti pisani zahtjev regionalnom uredu odnosno područnoj službi Zavoda nadležnima prema mjestu svog prebivališta odnosno boravišta za donošenje pisanog rješenja u upravnom postupku.

VI. UGOVARANJE ISPORUKE POMAGALA

Članak 72.

(1) Zavod, u skladu s ovim Pravilnikom, ugovara isporuku pomagala osiguranim osobama s pravnim i fizičkim osobama koji ispunjavaju uvjete te imaju odobrenje za proizvodnju odnosno promet na malo pomagalima sukladno posebnom zakonu.

(2) Osim sa pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka Zavod ugovora isporuku pomagala sa ljekarnama koje ljekarničku djelatnost obavljaju na temelju posebnog zakona i koje imaju ugovor sa Zavodom za provođenje ljekarničke djelatnosti, a isporuku pomagala obavljaju pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda kojima se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama te privatnim zdravstvenim radnicima sukladno zakonu kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 73.

(1) Natječaj za sklapanje ugovora s isporučiteljima pomagala raspisuje se u pravilu za razdoblje od tri godine (u daljnjem tekstu: ugovorno razdoblje).

(2) Ponuda na natječaj iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za svaku pojedinu lokaciju za isporuku pomagala.

(3) S odabranim ponuditeljem, a na osnovi provedenog natječaja iz stavka 1. ovoga članka, Zavod sklapa ugovor o isporuci pomagala.

(4) Ugovorom iz stavka 3. ovoga članka, osim uvjeta utvrđenih zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje, ovim Pravilnikom kao i natječajem iz stavka 1. ovoga članka, uređuju se i sljedeći uvjeti:

– predmet ugovora

– lokacija/lokacije isporučitelja

– rok na koji se ugovor sklapa

– rok isporuke pomagala

– cijena po kojoj se pomagalo isporučuje

– način i rokovi plaćanja za isporučeno pomagalo

– način obavljanja nadzora i kontrole izvršenja ugovornih obveza

– odgovornost za štetu nastalu zbog neizvršavanja odnosno nepravodobnog izvršavanja ugovornih obveza

– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

(5) Ugovorno razdoblje iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti odnosno skratiti posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

(6) Zbog potreba praćenja rada, isporučitelji pomagala su obvezni koristiti funkcionalnosti aplikacije za komunikaciju i podršku procesima, propisivanja, odobravanja i izdavanja pomagala.

(7) Programske podrške za spajanje i rad na aplikaciji iz stavka 6. ovoga članka moraju imati važeće odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.

(8) Isporučitelji pomagala obvezni su istaknuti naziv / naljepnicu da su ugovorni subjekt Zavoda za određeno ugovorno razdoblje.

Članak 74.

(1) Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore s novim isporučiteljima pomagala koji zadovoljavaju uvjete propisane zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi za proizvodnju i promet na malo pomagalima te s ugovorenim isporučiteljima pomagala za nove lokacije isporuke pomagala.

(2) Ponudu za sklapanje ugovora o isporuci pomagala iz stavka 1. ovoga članka ponuditelji podnosi na tiskanici koja je sastavni dio ovoga Pravilnika te prilažu dokumentaciju kako je naznačeno na tiskanici Ponude.

(3) Odluku o prihvaćanju odnosno ne prihvaćanju ponude iz stavka 2. ovoga članka donosi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 75.

Cijene pomagala po kojima su isporučitelji pomagala obvezni su isporučivati pomagala osiguranim osobama utvrđuju se u listama pomagala na način propisan pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo kojim se uređuju mjerilima za određivanje cijena pomagala.

Članak 76.

(1) Isporučitelji pomagala propisana pomagala isporučuju isključivo na ugovorenoj lokaciji sa Zavodom, osim u slučajevima kada je ugovorom o isporuci pomagala utvrđena obveza dostave pomagala na kućnu adresu osigurane osobe odnosno u zdravstvenu ustanovu u skladu sa člankom 22. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju dostave pomagala na kućnu adresu odnosno u zdravstvenu ustanovu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, dostavu provodi radnik isporučitelja pomagala zdravstvenog usmjerenja odnosno za elektromehaničke medicinske proizvode zdravstvenog ili odgovarajućeg drugog usmjerenja.

Članak 77.

(1) Isporučitelj pomagala obvezuje se za naplaćeno sudjelovanje odnosno razliku u cijeni iz članka 16. ovoga Pravilnika, osiguranoj osobi izdati maloprodajni račun.

(2) Na svakom izdanom maloprodajnim računu iz stavka 1. ovoga članka, na vidljivom mjestu potrebno je naznačiti i iznos cijene pomagala koja tereti sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja i to na sljedeći način: NA TERET HZZO-a: _______cijena pomagala u kunama.

VII. POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE

Članak 78.

(1) U slučaju nastale štete Zavod će potraživati naknadu štete od:

– ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove nadležni doktori medicine te od nadležnog doktora medicine ugovornih doktora privatne prakse, iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, kada se utvrdi da su propisali odnosno predložili pomagalo suprotno odredbama ovoga Pravilnika i lista pomagala

– ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove kao nadležni izabrani doktori te od izabranog doktora kao nadležnog doktora privatne prakse iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, kada se utvrdi da su potvrde o propisanim pomagalima dostavili izravno ugovornom isporučitelju

– ugovornog isporučitelja koji je osiguranoj osobi isporučio pomagalo za koje se utvrdi da je neodgovarajuće kvalitete, količine, cijene ili da je isporučio pomagalo izvan ugovorenog roka ili koje nije propisao nadležni doktor odnosno koji je osiguranoj osobi neopravdano naplatio dio cijene ili ukupnu cijenu isporučenog pomagala

– ugovornog isporučitelja koji je osiguranoj osobi isporučio pomagalo protivno odredbama članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika te koji je Potvrdu preuzeo izravno od izabranog doktora kao nadležnog doktora radnika ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ugovornog doktora privatne prakse iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika

– osigurane osobe za koju se utvrdi da je iz neopravdanih razloga onemogućila izradu naručenog pomagala po mjeri, nije preuzela izrađeno i ispravno pomagalo, namjerno uništila preuzeto pomagalo te koja nije prema odredbama ovoga Pravilnika i lista pomagala vratila pomagalo dobiveno na uporabu

– osigurane osobe koja Zavodu ne vrati pomagalo u skladu sa člankom 8. ovoga Pravilnika

(2) Odštetni zahtjev, osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka Zavod utvrđuje najmanje u visini vrijednosti pomagala koju je Zavod platio ugovornom isporučitelju sa svim zavisnim troškovima.

Članak 79.

(1) Ako ugovorni subjekti Zavoda postupe suprotno odredbama ovoga Pravilnika, osim naknađivanja štete u skladu s člankom 76. ovoga Pravilnika, Zavod ima pravo i obvezu:

– jednostrano raskinuti ugovor s isporučiteljom pomagala koji je osiguranoj osobi izdao pomagalo suprotno odredbama ovoga Pravilnika i listama pomagala odnosno sklopljenog ugovora (npr. izdao je pomagalo neodgovarajuće kvalitete ili kvantitete; izdao je pomagalo čije izdavanje nije ugovorio sa Zavodom, naplatio je višu cijenu od ugovorene, isporučivao je pomagala osiguranim osobama na maloprodajnim lokacijama koje nije ugovorio sa Zavodom odnosno za koje ne posjeduje dozvolu za obavljanje prometa na malo, isporučivao je pomagala osiguranim osobama koja nisu upisana u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije, ako zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi ili drugim propisom nije drugačije propisano odnosno kao i u svim drugim slučajevima kada se utvrdi postupanje isporučitelja pomagala suprotno zakonskim i pod zakonskim propisima i općim aktima Zavoda)

– naknaditi od isporučitelja pomagala iznos koji je osiguranoj osobi neopravdano naplatio za isporučeno pomagalo

– uskratiti nadležnom doktoru ili ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda, kada su osiguranoj osobi propisali pomagalo koje ne odgovara njezinom zdravstvenom stanju odnosno njezinim stvarnim potrebama te kada osiguranu osobu upućuju da se zbog nabave pomagala obrati točno određenom isporučitelju pomagala

– uskratiti nadležnom doktoru ili ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi pravo propisivanja pomagala na teret sredstava Zavoda kada za osiguranu osobu neposredno s isporučiteljem pomagala dogovaraju isporuku pomagala, kao i u slučaju kada isporučitelju pomagala omogućuju da neposredno u kontaktu s osiguranom osobom, koja se nalazi na liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno kada u ugovornoj ordinaciji doktora privatne prakse dogovaraju potrebu i isporuku ortopedskog ili drugog pomagala protivno ovim Pravilnikom propisanog postupka odobravanja pomagala, osim u slučajevima kada je ovim Pravilnikom drukčije propisano.

(2) Razlozi za uskratu prava propisivanja pomagala naznačeni u stavku 1. podstavku 4. ovoga članka ne odnose se na opskrbu osigurane osobe individualno proizvedenim pomagalom za vrijeme boravka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, uz uvjet da su stvoreni preduvjeti da osiguranoj osobi bude dostupno propisano pomagalo od svih isporučitelja pomagala, u skladu s prostornim i kadrovskim kapacitetima zdravstvene ustanove.

(3) Uskrata prava propisivanja pomagala iz stavka 1. postavaka 3. i 4. ovoga članka ne odnosi se na izabrane doktore kao nadležne doktore iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Postupci za ostvarivanje prava osiguranih osoba na pomagala koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 81.

Ugovori o isporuci pomagala sklopljeni sa isporučiteljima pomagala za ugovorno razdoblje od 2018. do 2020. godine vrijede najdulje do sklapanja ugovora za novo ugovorno razdoblje sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 82.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima(»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 40/19.).

Članak 83.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/19-01/143

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 18. lipnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

PONUDA
ZA SKLAPANJE UGOVORA O ISPORUCI ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA ZA RAZDOBLJE OD 2018. GODINE DO 2020. GODINE

Naziv ponuditelja
Ulica i kućni broj sjedišta ponuditelja
Poštanski broj i mjesto sjedišta ponuditelja
Telefon
Faks
E-pošta
Internetska stranicahttp://www.
Status dosadašnjeg ugovornog isporučitelja ZavodaNEDAŠifra ugovornog isporučitelja (DAVZU)


Naziv banke i žiroračun ponuditelja
Matični broj ponuditelja
OIB ponuditelja


Ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje ponuditelja


PODACI O MALOPRODAJNOJ LOKACIJI ZA KOJU SE PODNOSI PONUDA


Naziv ponuditelja
Ulica i kućni broj maloprodajne lokacije
Poštanski broj i mjesto maloprodajne lokacije
Telefon
Faks
E-pošta
Klasa medicinskog proizvoda za koji se podnosi ponuda (sukladno rješenju Agencije za lijekove i medicinske proizvode o prometu na malo) / zaokružiti klasuIIIaIIbIII
Skupina pomagala za koju se podnosi ponuda (sukladno rješenju o upisu u očevidnik proizvođača Agencije za lijekove i medicinske proizvode)


Mjesto i datum: _____ ____M. P.Potpis odgovorne osobe


PRILOZI:

1. Pravilno ispunjen obrazac ponude, ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja

2. Rješenje o registraciji za proizvodnju, trgovinu i promet na malo medicinskim proizvodima/ortopedskim i drugim pomagalima (obična preslika)

3. Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u za pravne osobe (obična preslika)

4. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda izrađenih po narudžbi za određenog korisnika i/ili Rješenje za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima, odnosno drugo odgovarajuće rješenje Agencije (obična preslika)

5. Dokaz o urednom podmirenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijedloga (original, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude)

6. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe izdanu od strane nadležnog kaznenog suda, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijedloga (original, ne starije od 30 dana izdano od nadležnog kaznenog suda ili ispis iz sustava e-građanin)

7. Popis radnika po maloprodajnim lokacijama (specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo) s preslikama svjedodžbi/diploma i ugovora o radu, odnosno za odgovornu osobu ponuditelja, sukladno članku 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 133/13.).