Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 62/2019 (26.6.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1225

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13. ) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine «, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 42. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine uz suglasnost ministra zdravstva, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18. i 32/19.) u članku 18. stavak 9. briše se.

Članak 2.

U Tablici iz članka 89. stavka 3. podaci pod šifrom LAB02 mijenjaju se i glase:

»

2.LAB02Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24)49,74


«.

Članak 3.

U Tablici iz članka 92. stavka 1. podaci pod rednim brojem 8. brišu se.

Stavak 4., briše se.

Članak 4.

Iza članka 92. dodaje se članak 92.a koji glasi:

»Članak 92.a

(1) Cijena posebnog dežurstva iz članka 17. i 18. stavaka 4., 5., 6., 7. i 8. ove Odluke utvrđuje se kao godišnja vrijednost za troškove organizacije i provedbe posebnog dežurstva i kao naknada za sudjelovanje u posebnom dežurstvu kako slijedi:

Radni dan u
posebnom
dežurstvu
Godišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstvaCijena sata rada u
posebnom dežustvu
drms/mtukupno
subota61.995,00132,2967,20199,49
nedjelja139,8571,04210,89
blagdan226,79115,20341,99


(2) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava za posebno dežurstvo utvrđeni su posebni dijagnostičko-terapijski postupci u tablicama iz članka 62. stavka 1., članka 69. stavka 1. i članka 83. stavka 1. ove Odluke.«

Članak 5.

Tablica iz članka 96. stavka 7. mijenja se i glasi:

»

Šifra DTPNazivOpis
MP001Inicijalni kontakt s palijativnim bolesnikom ili s članom njegove obitelji

– uzimanje anamneze, heteroanamneze

– pregled dokumentacije

– pregled sveukupne terapije i postupaka

– holistička procjena potreba palijativnog bolesnika i obitelji (fizičke, psihološke, socijalne, duhovne i praktične potrebe)

MP002Prva posjeta mobilnog palijativnog tima

– fizikalni pregled (liječnik i medicinska sestra svatko u okviru svojih kompetencija)

– procjena stanja i psihosocijalnih i duhovnih potreba bolesnika i njegove obitelji te pružanje podrške

– izrada plana palijativne skrbi za bolesnika

– specijalističko-konzilijarni postupci (terapija boli, terapija ostalih simptoma, prevencija malnutricije i kaheksije, prevencija i liječenje dekubitusa i dr.)

– ostali invazivni i kompleksni postupci u kući bolesnika za koje je provoditelj postupka dodatno educiran/licenciran

– pismeni nalaz ili izvješće o stanju bolesnika i provedenim postupcima

– konzultacija s pacijentovim izabranim liječnikom obiteljske medicine

– obavještavanje patronažne sestre o palijativnom bolesniku na njezinom području djelovanja

– posjet bolesniku u stacionarnoj skrbi

– vođenje dokumentacije (svaki član tima zasebno upisuje i evidentira učinjene postupke)

MP003Svaka iduća posjeta mobilnog palijativnog timaSvaka iduća posjeta sadrži postupke prve posjete prema odluci mobilnog palijativnog tima u skladu sa stanjem bolesnika.
MP004Savjetovanje, edukacija i podrška palijativnog bolesnika i obitelji

– savjetovanje bolesnika i/ili obitelji u svezi stanja i potreba (u kući bolesnika, u drugim prostorima, telefonski te u pisanom obliku)

– edukacija bolesnika i/ili obitelji u okviru svojih kompetencija

– savjetovanje i/ili edukacija drugih zdravstvenih radnika o skrbi za palijativnog bolesnika

– psihološka, socijalna, duhovna podrška bolesniku i/ili obitelji

MP005Timski sastanci, konzultacije, suradnja s ostalim stručnjacima

– individualna ili timska konzultacija s drugim dionicima skrbi (koordinator za palijativnu skrb, izabrani liječnik opće/obiteljske medicine, medicinska sestra u zdravstvenoj njezi u kući, fizioterapeut, patronažna sestra, zdravstveni radnik u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, djelatnik centra za socijalnu skrb, djelatnik ustanove za palijativnu skrb, djelatnik pojedine specijalističke službe, volonterska služba i dr.)

– suradnja članova mobilnog palijativnog tima s ostalim sudionicima u palijativnoj skrbi na lokalnoj i nacionalnoj razini

MP006

Podrška u žalovanju

(najduže kroz 15 dana)

– potpora žalujućim pojedincima i/ili obiteljima

– prepoznavanje patološkog žalovanja kod članova obitelji te upućivanje ožalošćenog/ih drugim stručnjacima

– rad s grupom žalujućih u suradnji s drugim stručnjacima«.

Članak 6.

U Tablici 2.1. iz članka 99. stavka 2. iza rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 3. s podacima kako slijedi:

»

3ID-NAT test na prisutnost virusa Zapadnog Nila*98,19


«.

U Tablici 2.2. iz stavka 3. podaci pod šiframa: FT005, GE020, IF004, IF005, IF008, NR016, OR007, OR008, OR010, OR011, OR012, OR014, OR019, OR020. PE005, PE007, PE008, PE010, PE011, PE017, PE018, PE019. PE020, PE021, PE022, PE023, PE024, PE025, PP027, UZ002, mijenjaju se i glase:

»

FT005Snimanje i analiza spontanih pokreta po PrechtluKod neurološkog oštećenja djeteta. Provodi dr. med. subspec. neuropedijatrije ili dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s dodatnom edukacijom za snimanje i analizu spontanih pokreta.92,77
GE020Dilatacije malignih stenoza kolona balon dilatatorom ili Savaryevim dilatatoromNe uključuje endoskopiju, dilataciju, anesteziju, trošak ugradbenog materijala i balon dilatatora. Ne može se obračunati uz GE019 i GE021.11,182,12
IF004IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – blagi protokolMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije (dodatno se mogu obračunati samo lijekovi s Liste lijekova HZZO-a, sa smjernicama NG304 i NG305). Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,11,13115,29
IF005IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – standardni protokolMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije (dodatno se mogu obračunati samo lijekovi s Liste lijekova HZZO-a, sa smjernicama NG304 i NG305). Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,11,13129,2
IF008Sakupljanje i kriopohrana oocita bez postupka IVF – onkofertilitetni programMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije (dodatno se mogu obračunati samo lijekovi s Liste lijekova HZZO-a, sa smjernicama NG304 i NG305). Ne uključuje DTP za kriopohranu (IF016).2,3,11,1368,83
NR016EMNG gornjih i/ili donjih ekstremiteta – odrasla osobaUključuje testiranje provodljivosti pojedinih živaca, pojedinih živaca polisegmentno pri određivanju razine lezije, određivanje latence i drugih parametara valova, određivanje funkcionalne sposobnosti mišićne sinapse s tetaničkom elekt. i elektroneurografiju perifernih živaca, te druga mjerenja električke aktivnosti mišića i živaca. Za postupak na drugom paru ekstremiteta izvršen u istom danu cijena iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR029, PE010 i PE011. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda.5, 113,62
OR007Tonska audiometrijaUključuje obradu oba uha. Ne može se obračunati uz OR008.91,02
OR008Tonska audiometrija za određivanje praga – kod djeceUključuje obradu oba uha. Ne može se obračunati uz OR007.91,58
OR010Govorna audiometrijaUključuje obradu oba uha.9,181,29
OR011Govorna audimetrija s pozadinskom bukomUključuje obradu oba uha. Radi se nakon prethodno učinjene OR010.9,181,55
OR012Govorna audiometrija sa slušnim aparatomUključuje obradu oba uha. Radi se nakon prethodno učinjene OR010.9,181,55
OR014TimpanometrijaUključuje obradu oba uha.9,181,11
OR019Bitermalni kalorični test po Hallipike-Fitzheraldu s vodom ili sa zrakomUključuje obradu oba uha. Ne može se obračunati uz OR020.9,182,07
OR020Kalorični test po Barranyu ili po KobrackuUključuje obradu oba uha. Ne može se obračunati uz OR019.9,182,2
PE005EEG – dugotrajno snimanje djetetaPrvi sat EEG ili poligrafskog snimanja djeteta, kod snimanja duljeg od 2 sata. Uključuje kontinuirano videografsko EEG snimanje, sve primijenjene aktivacijske tehnike, kompjutersku obradu EEG-a, sva mjerenja i monitoriranja tijekom pretrage. Obračunava se uz PE079 i PE080. Samo u klinici i specijalnim bolnicama.9, 234,32
PE007Aktivacijske tehnike u EEG snimanju kod djeteta (dodatne)Dodatne aktivacijske metode. Primijenjene tijekom EEG snimanja. Ne uključuju IFS ni HV. Može se obračunati samo UZ PE001, PE002 i PE005.0,78
PE008EEG – Cerebralna kartografija djetetaUključuje računalnu kartografsku analizu EEG zapisa. Može se obračunati samo uz PE001, PE002, PE003, PE004 i PE0050,31
PE010EMNG gornjih i/ili donjih ekstremiteta djeteta – jednostavnaUključuje EMG analizu do 3 mišića i ENG motornu i/ili senzornu analizu do 3 živca, bez obzira na broj analiziranih segmenata, te sve refleksne analize. Uključuje orijentacijski pregled i pisanje nalaza EMNG pretrage. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda. Ne može se obračunati uz NR016, NR029 i PE011.9, 115,21
PE011EMNG gornjih i/ili donjih ekstremiteta djeteta – složenaUključuje EMG analizu do 3 mišića i ENG motornu i/ili senzornu analizu više od 3 živca, bez obzira na broj analiziranih segmenata, te sve refleksne analize. Uključuje orijentacijski pregled. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda. Ne može se obračunati uz NR016, NR029 i PE010.9, 117,16
PE017ERG djelomičan djetetaRegistriranje maksimalnog odgovora ERG. Ne može se obračunati uz PE018 ni uz OL008.232,95
PE018ERG kompletan djetetaRegistriranje svih odgovora ERG. Ne može se obračunati uz PE017 ni uz OL008.233,88
PE019VEP – flash djeteta
233,72
PE020VEP – pattern-shift djeteta
236,51
PE021AEP-EOAE djeteta
211,86
PE022AEP-ASSR djeteta

3,88
PE023AEP – ABR djeteta
232,95
PE024AEP-MLR djeteta
2,64
PE025SEP djetetaObračunava se po broju ispitanih živaca2,64
PP027Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) – terapijaMože se obračunati za maksimalno 30 tretmana u cjelokupnom terapijskom ciklusu. Prosječno trajanje terapije 30 minuta po osiguranoj osobi.9, 182,89
UZ002Transkranijski UZV mozga
16, 182,58«.

Članak 7.

U Tablici iz članka 104. iza rednog broja 1.3 dodaje se novi redni broj 1.4. s podacima kako slijedi:

»

1.4.DBL25Kronično kritični bolesnik na trajnoj mehaničkoj ventilaciji3200000, 3940000, 3950000, 3960000Samo za bolesnike na trajnoj mehaničkoj ventilaciji s kontinuiranim invazivnim i/ili neinvazivnim monitoringom vitalnih funkcija, opetovanim medicinskim postupcima sa ciljem prevencije rekurentnih infekcija kao i postupcima kompleksne rehabilitacije (proprioneuromuskularna facilitacija, intenzivna respiratorna fizioterapija i strojna vertikalizacija). Uključuje primjenu postupaka intenzivne medicine i palijativne medicine kada je to potrebno. Stanje bolesnika zahtijeva aktivni multidisciplinarni profesionalni tim (doktor medicine specijalist, doktor medicine specijalist intenzivne medicine, medicinska sestra/tehničar, fizioterapeut, radni terapeut). Liječenje se provodi u ustanovi koja ima ugovorenu djelatnost intenzivnog liječenja i djelatnost dugotrajnog liječenja/palijativne skrbi/kroničnih plućnih bolesti/kroničnih dječjih bolesti.Može se zaračunati nakon epizode liječenja akutne kritične bolesti na jedinici intenzivnog liječenja dužoj od 8 dana te prisutnost jedne ili više sljedećih karakteristika: mehanička ventilacija, traheotomija, moždani udar, trauma glave ili druga ozbiljna trauma, sepsa. Nakon epizode akutnog liječenja pod DTS kategorijom A06Z unutar iste ustanove, može se zaračunati tek nakon isteka TRIM dana. Može se zaračunati najduže 30 dana. U slučaju potrebe daljnjeg bolničkog zbrinjavanja, od 31. dana na dalje zaračunava se Dugotrajno liječenje bolesnika ili liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, ovisnih o trajnoj mehaničkoj ventilaciji (DBL18).19,931.993,00


«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama««.

Klasa: 025-04/19-01/144

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 18. lipnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec., v. r.