Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

NN 63/2019 (28.6.2019.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1238

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16, 104/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za rad Središnjeg državnog ureda.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda

2. Glavno tajništvo

3. Sektor za planiranje i strategiju razvoja digitalnog društva

4. Sektor razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru

5. Sektor za službene dokumente i informacije

6. Sektor za razvoj kibernetičke sigurnosti digitalnog društva

7. Sektor za razvoj registara i baza podataka digitalnog društva.

1. KABINET DRŽAVNOG TAJNIKA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA

Članak 3.

Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda obavlja stručne i administrativne poslove za državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda; protokolarne poslove i poslove javnog informiranja; poslove u vezi predstavki i pritužbi; pruža stručnu podršku provođenju reformi Vlade Republike Hrvatske; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Središnjeg državnog ureda kao i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda; koordinira poslove u vezi s provedbom zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; koordinira izradu strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo obavlja pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske te opće, pomoćne, tehničke i druge poslove koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica za potrebe Središnjeg državnog ureda; obavlja stručne poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; koordinira izradu godišnjeg plana i prati njegovo izvršavanje; koordinira poslove na razvoju sustava unutarnjih kontrola; obavlja stručne poslove vezane uz izradu strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu te prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava; izrađuje pravilnike, odluke, rješenja i zaključke iz svog djelokruga; obavlja poslove u vezi radno-pravnog statusa službenika i namještenika, njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja te napredovanja i nagrađivanja; obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala; vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku; obavlja poslove planiranja i nabave robe, radova i usluga; poslove uredskog poslovanja; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Središnjeg državnog ureda i okoliša, voznom parku, tehničkoj ispravnosti, načinu održavanja sredstava i opreme, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima

2.2. Služba za financijsko upravljanje, nabavu i opće poslove.

2.1. Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima

Članak 5.

Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove upravljanja i razvoja ljudskih potencijala; poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje novih zaposlenika te izrađuje rješenja o prijemu i rasporedu na radna mjesta i ugovore o radu; obavlja poslove vezane za stručno osposobljavanje i usavršavanje u Središnjem državnom uredu; izrađuje sve vrste akata kojima se uređuju prava i obveze koje proizlaze po osnovi rada za državne službenike i namještenike te akte za rad Središnjeg državnog ureda iz svog djelokruga; vodi i ažurira propisane očevidnike i Registar zaposlenih u javnom sektoru za službenike i namještenike zaposlene u Središnjem državnom uredu; vodi brigu i čuva osobne dosjee i druge evidencije o zaposlenicima; brine o izobrazbi i etici zaposlenika; obavlja poslove iz svog djelokruga vezano uz lake i teške povrede službene dužnosti; izdaje potvrde i dokumentaciju po službenoj dužnosti i na osobni zahtjev službenika i namještenika; obavlja stručne i administrativne poslove izrade nacrta prijedloga zakona i drugih provedbenih akata iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; izrađuje pravne akte iz svog djelokruga; obavlja stručne i administrativne poslove pri davanju mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; obavlja uredsko poslovanje; obavlja poslove primitka i otpreme pismena; poslove klasifikacije i urudžbiranja pismena, akata i predmeta te evidentiranja istih u odgovarajuće upisnike uredskog poslovanja; brine i obavlja poslove vezane uz popise i opise gradiva s medijima i rokovima čuvanja; obavlja sve poslove vezane uz pismohranu; obavlja pravne poslove vezano uz sklapanje ugovora o javnoj nabavi radi nabave robe, radova ili usluga; priprema i podnosi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka te izdavanje prekršajnih naloga sukladno nadležnostima Središnjeg državnog ureda i prekršajnim odredbama sadržanim u relevantnim pravnim propisima; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

2.2. Služba za financijsko upravljanje, nabavu i opće poslove

Članak 6.

Služba za financijsko upravljanje, nabavu i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna, izradu mjesečnih financijskih planova, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, obavlja financijske poslove, izvršava plaćanja za odobrene tekuće i kapitalne izdatke po pozicijama državnog proračuna; obavlja poslove obračuna plaća i naknada zaposlenima; vodi blagajničko poslovanje, priprema i izrađuje periodične obračune te završni račun; organizira godišnji popis imovine i obveza, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala; obavlja i poslove koordinacije razvoja sustava unutarnjih kontrola unutar Središnjeg državnog ureda, što uključuje izradu prijedloga internih akata te izradu internih uputa za potrebe primjene i razvoja sustava unutarnjih kontrola; pružanje savjeta i potpore rukovoditeljima u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; koordinaciju provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice; obavlja administrativne i stručne poslove vezane za pripremu i provođenje postupaka javne nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda i stručne pomoći pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi radi nabave robe, radova ili usluga; daje stručnu podršku pri pripremi ugovaranja promjena po sklopljenim ugovorima ili raskidima ugovora; daje stručnu podršku pri sastavljanju očitovanja po žalbama i dostavlja dokumentaciju nadležnom tijelu za postupanje po žalbama; brine o zaštiti na radu; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Središnjeg državnog ureda, korištenju vozila, o načinu održavanja prostora, sredstava i opreme Središnjeg državnog ureda; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

3. SEKTOR ZA PLANIRANJE I STRATEGIJU RAZVOJA DIGITALNOG DRUŠTVA

Članak 7.

Sektor za planiranje i strategiju razvoja digitalnog društva obavlja stručne i administrativne poslove u području popularizacije digitalnih vještina, uključivosti i digitalnog društva građana u cjelini; obavlja poslove praćenja i izvješćivanja razvoja digitalnog društva u području gospodarstva i javne uprave; obavlja poslove prikupljanja, analize i dostave podataka vezanih za razvoj digitalnog društva u Republici Hrvatskoj i EU; koordinira izradu i predlaže strategiju digitalnog razvoja Republike Hrvatske; koordinira izradu nacrta politika u području razvoja digitalnog društva i ekonomije; obavlja poslove pripreme i provedbe aktivnosti i metodologija za praćenje napretka i procjenu učinaka politika za razvoj digitalnog društva; sudjeluje u pripremi sadržaja i stajališta vezanih za programe i radne skupine EU koji su u nadležnosti Središnjeg državnog ureda; obavlja stručne i administrativne poslove potpore Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu; predlaže razvoj programskih rješenja u nadležnosti Ureda; izrađuje i objavljuje tehničke upute za dostavu sadržaja za registre, baze podataka i portale; prikuplja, obrađuje i analizira prijedloge za objavu otvorenih podatka; priprema, izrađuje, predlaže akte vezane za otvorene podatke; prati nacionalnu i EU regulativu iz područja ponovne uporabe informacija javnog sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, provedbu, praćenje, vrednovanje, razvoj i koordinaciju programa i projekata financiranih sredstvima Europske unije; obavlja stručne poslove koji se odnose na poslove međunarodne suradnje Središnjeg državnog ureda; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove i projekte iz svog djelokruga.

4. SEKTOR RAZVOJA DIGITALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA U JAVNOM SEKTORU

Članak 8.

Sektor razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru obavlja stručne i administrativne poslove u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija; koordinira razvoj i primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; obavlja poslove sustavnog unaprjeđivanja, analizira i predlaže standarde i politike vezane uz javne (digitalne) elektroničke usluge, informacijske, komunikacijske, računalne, programske i smještajne infrastrukture u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; prati provedbu primjene usvojenih standarda elektroničkih usluga, informacijske, komunikacijske, računalne, programske i smještajne infrastrukture u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; izrađuje smjernice za nabavu računalno komunikacijske opreme za tijela državne uprave i druga državna tijela; koordinira međusobnu komunikaciju tijela državne uprave i drugih državnih tijela na području digitalnog povezivanja i razmjene podataka; surađuje s javnim i privatnim sektorom koji djeluju u području standardizacije digitalnog društva; sudjeluje u pripremi sadržaja i stajališta vezanih za programe i radne skupine EU koji su u nadležnosti Središnjeg državnog ureda; koordinira i prati projekte državne informacijske infrastrukture u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, provedbu, praćenje, vrednovanje, razvoj i koordinaciju programa i projekata financiranih sredstvima Europske unije; obavlja stručne poslove koji se odnose na poslove međunarodne suradnje Središnjeg državnog ureda; pruža informatičku podršku radu Ureda; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove i projekte iz svog djelokruga.

5. SEKTOR ZA SLUŽBENE DOKUMENTE I INFORMACIJE

Članak 9.

Sektor za službene dokumente i informacije osigurava jedinstvenu, trajnu i ponovnu dostupnost javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske svim korisnicima pod jednakim uvjetima i nepristrano; uspostavlja, gradi i održava Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske u digitalnom obliku; izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata; izrađuje i vodi baze podataka o političkim strankama registriranim u Republici Hrvatskoj; pruža podršku korisnicima; obavlja stručne, administrativne i druge poslove održavanja sadržaja Središnjeg državnog portala i Portala otvorenih podataka; koordinira rad tijela odgovornih za sadržaj i podatke Središnjeg državnog portala i Portala otvorenih podataka; sudjeluje u pripremi sadržaja i stajališta vezanih za programe i radne skupine EU koji su u nadležnosti Središnjeg državnog ureda; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, provedbu, praćenje, vrednovanje, razvoj i koordinaciju programa i projekata financiranih sredstvima Europske unije; obavlja stručne poslove koji se odnose na poslove međunarodne suradnje Središnjeg državnog ureda; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za službene dokumente i informacije ustrojavaju se:

5.1. Služba za prikupljanje službenih dokumenata i informacija

5.2. Služba za obradu i objavu službenih dokumenata i informacija.

5.1. Služba za prikupljanje službenih dokumenata i informacija

Članak 10.

Služba za prikupljanje službenih dokumenata i informacija izrađuje pravila i kriterije za prikupljanje i razmjenu službenih dokumenata i podataka; prikuplja dokumente tijela javne vlasti za potrebe Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske te ostale podatke potrebne za održavanje normativnih baza; izgrađuje fizičke i digitalne zbirke dokumenata; prikuplja i arhivira službene dokumente; temeljem službenih informacija prikuplja, unosi i ažurira podatke u baze podataka o tijelima javne vlasti, političkim strankama registriranim u Republici Hrvatskoj te druge baze propisane zakonima i pozitivnim propisima Republike Hrvatske stavljene u nadležnost Središnjeg državnog ureda; pretražuje službene informacijske izvore iz Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske, drugih tijela javne vlasti Republike Hrvatske, stranih zemalja, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija te drugih srodnih institucija; organizira podatke i dokumentacijsku građu; zaprima, evidentira i odgovara na korisničke upite; planira i provodi edukaciju korisnika iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

5.2. Služba za obradu i objavu službenih dokumenata i informacija

Članak 11.

Služba za obradu i objavu službenih dokumenata i informacija izrađuje pravila i preporuke za formalnu i sadržajnu obradu službenih dokumenata i informacija; obrađuje dokumente i informacije i brine o njihovoj objavi; razvija i održava informacijski sustav za potrebe informacijskih i dokumentacijskih poslova; obavlja poslove održavanja sadržaja Središnjeg državnog portala i Portala otvorenih podataka; koordinira rad tijela odgovornih za sadržaj i podatke Središnjeg državnog portala i Portala otvorenih podataka; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Službi za obradu i objavu službenih dokumenata i podataka ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel za obradu službenih dokumenata i informacija

5.2.2. Odjel za objavu službenih dokumenata i informacija

5.2.1. Odjel za obradu službenih dokumenata i informacija

Članak 12.

Odjel za obradu službenih dokumenata i informacija održava normativne baze podataka te baze podataka Središnjeg kataloga službenih dokumenata i adresara Republike Hrvatske; formalno i sadržajno obrađuje službene dokumente i podatke; sudjeluje u razvoju alata za računalom potpomognutu formalnu i sadržajnu obradu; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

5.2.2. Odjel za objavu službenih dokumenata i informacija

Članak 13.

Odjel za objavu službenih dokumenata i informacija prati razvoj programske podrške za potrebe informacijskih i dokumentacijskih poslova za potrebe Središnjeg kataloga službenih dokumenata i adresara Republike Hrvatske; predlaže i provodi unaprjeđenje i održavanje Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske; priprema podatke za objavu na Središnjem državnom portalu i Portalu otvorenih podataka; obavlja stručne, administrativne i druge poslove održavanja sadržaja Središnjeg državnog portala i Portala otvorenih podataka; koordinira rad tijela odgovornih za sadržaj i podatke Središnjeg državnog portala i Portala otvorenih podataka; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

6. SEKTOR ZA RAZVOJ KIBERNETIČKE SIGURNOSTI DIGITALNOG DRUŠTVA

Članak 14.

Sektor za razvoj kibernetičke sigurnosti digitalnog društva prati, koordinira i provodi mjere kibernetičke sigurnosti propisane zakonom koji uređuje područje kibernetičke sigurnosti; obavlja inspekcijske poslove kao sektorski nadležno tijelo propisane zakonom koji uređuje područje kibernetičke sigurnosti; predlaže i izrađuje smjernice i pravilnike sukladno zakonu koji uređuje područje kibernetičke sigurnosti; provodi identifikaciju operatora ključnih usluga sukladno zakonu koji uređuje područje kibernetičke sigurnosti; provodi nadzor operatora ključnih usluga sukladno zakonu; koordinira rad ostalih tijela u području kibernetičkih pitanja vezano za programe EU; sudjeluje u pripremi sadržaja i stajališta vezanih za programe i radne skupine EU koji su u nadležnosti Središnjeg državnog ureda; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, provedbu, praćenje, vrednovanje, razvoj i koordinaciju programa i projekata financiranih sredstvima Europske unije; obavlja stručne poslove koji se odnose na poslove međunarodne suradnje Središnjeg državnog ureda; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7. SEKTOR ZA RAZVOJ REGISTARA I BAZA PODATAKA DIGITALNOG DRUŠTVA

Članak 15.

Sektor za razvoj registara i baza podataka digitalnog društva obavlja poslove pripreme i provedbe upravljanja Središnjim registrom državne imovine; obavlja stručne poslove vezane uz tehničku i tehnološku nadogradnju Središnjeg registra državne imovine; obavlja poslove pripreme i prijedloge propisa koji uređuju područje strukture podataka i načina upravljanja Središnjim registrom državne imovine; omogućuje korisnicima dostavu i unos podataka u Središnji registar državne imovine; omogućuje pristup podacima o pojavnim oblicima iz Središnjeg registra državne imovine ovlaštenim osobama i tijelima državne uprave; obavlja poslove evidencije i praćenja vođenja registara i baza podataka u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; u suradnji sa drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda koordinira uspostavu, vođenje, upravljanje i održavanje registara i baza podataka u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; obavlja poslove pripreme i provedbe podrške upravljanju drugim registrima i bazama podataka državne informacijske infrastrukture; provodi tehničko održavanje Središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanje); unaprjeđuje Središnji državni internetski portal za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanje) u suradnji s Uredom za zakonodavstvo; surađuje s javnim i privatnim sektorom koji djeluju u području standardizacije digitalnog društva, baza podataka i registara; obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, provedbu, praćenje, vrednovanje, razvoj i koordinaciju programa i projekata financiranih sredstvima Europske unije; obavlja stručne poslove koji se odnose na poslove međunarodne suradnje Središnjeg državnog ureda; sudjeluje u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje; obavlja i druge poslove iz svog djelokru.

III. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 16.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda predstavlja i upravlja radom Središnjeg državnog ureda i državni je dužnosnik kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda odgovoran je za svoj rad predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda ima jednog zamjenika.

Zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog državnog tajnika Središnjeg državnog ureda, a na temelju provedenog javnog natječaja.

Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda je za svoj rad odgovoran državnom tajniku Središnjeg državnog ureda i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Središnjeg državnog ureda upravlja radom Glavnog tajništva Središnjeg državnog ureda.

Glavni tajnik Središnjeg državnog ureda za svoj rad odgovara državnom tajniku Središnjeg državnog ureda.

Tajnik Kabineta upravlja radom Kabineta državnog tajnika.

Tajnik Kabineta odgovoran je za svoj rad državnom tajniku.

Načelnici sektora upravljaju radom sektora.

Voditelji službi u sektoru upravljaju radom službi.

Voditelji odjela u službi upravljaju radom odjela.

Načelnik sektora odgovoran je za svoj rad državnom tajniku Središnjeg državnog ureda i zamjeniku državnog tajnika Središnjeg državnog ureda.

Voditelj službe u sektoru odgovoran je za svoj rad državnom tajniku Središnjeg državnog ureda, zamjeniku državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i načelniku sektora.

Voditelj službe u Glavnom tajništvu odgovoran je za svoj rad državnom tajniku Središnjeg državnog ureda, zamjeniku državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i glavnom tajniku.

Voditelj odjela u službi odgovoran je za svoj rad državnom tajniku Središnjeg državnog ureda, zamjeniku državnog tajnika Središnjeg državnog ureda, načelniku sektora i voditelju službe.

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 17.

Poslovi Središnjeg državnog ureda utvrđuju se godišnjim planom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Izradu Prijedloga godišnjeg plana rada koordinira glavni tajnik Središnjeg državnog ureda.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi državni tajnik Središnjeg državnog ureda.

V. RADNO VRIJEME I UREDOVNI DANI

Članak 18.

Radno vrijeme Središnjeg državnog ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda.

Uredovne dane određuje državni tajnik Središnjeg državnog ureda posebnom odlukom.

VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA

Članak 19.

Poslove i zadatke iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.

Za potrebe planiranja i provedbe poslova i zadataka iz djelokruga Središnjeg državnog ureda državni tajnik može odlukom osnivati stručne radne grupe.

Pravilnikom o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značenja za rad Središnjeg državnog ureda koja nisu uređena Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom.

Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda donosi državni tajnik Središnjeg državnog ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 20.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda određuje se u tablici koja je sadržana u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

VII. OBAVLJANJE POSLOVA UNUTARNJE REVIZIJE ZA POTREBE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA

Članak 21.

Poslove unutarnje revizije za potrebe Središnjeg državnog ureda obavlja ured Vlade Republike Hrvatske nadležan za unutarnju reviziju.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Uredbe Središnji državni ured od Ureda za udruge preuzima poslove tehničkog održavanja Središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanje), dokumentaciju i programsku opremu, razmjerni dio financijskih sredstva, prava i ugovorne obveze Ureda za udruge u dijelu preuzetih poslova kao i državne službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Preuzeti državni službenici do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Središnjem državnom uredu, nastavljaju obavljati poslove sukladno dosadašnjim rješenjima i zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa sukladno dosadašnjim rješenjima.

Članak 23.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 24.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta i sklopiti ugovore o radu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (»Narodne novine«, broj 10/17).

Članak 26.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/42

Urbroj: 50301-25/27-19-2

Zagreb, 27. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene
jedinice
Broj službenika i
namještenika
Neposredno u Središnjem državnom uredu, izvan sastava unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
1.KABINET DRŽAVNOG TAJNIKA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA5
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima5
2.2.Služba za financijsko upravljanje, nabavu i opće poslove5
3.SEKTOR ZA PLANIRANJE I STRATEGIJU RAZVOJA DIGITALNOG DRUŠTVA8
4.SEKTOR RAZVOJA DIGITALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA U JAVNOM SEKTORU8
5.SEKTOR ZA SLUŽBENE DOKUMENTE I INFORMACIJE1
5.1.Služba za prikupljanje službenih dokumenata i informacija7
5.2.Služba za obradu i objavu službenih dokumenata i informacija1
5.2.1.Odjel za obradu službenih dokumenata i informacija5
5.2.2.Odjel za objavu službenih dokumenata i informacija5
6.SEKTOR ZA RAZVOJ KIBERNETIČKE SIGURNOSTI DIGITALNOG DRUŠTVA8
7.SEKTOR ZA RAZVOJ REGISTARA I BAZA PODATAKA DIGITALNOG DRUŠTVA8
UKUPNO68