Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća

NN 63/2019 (28.6.2019.), Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1242

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O UVJETIMA I VISINI NAKNADA I NAGRADE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

I.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i visina naknada nastalih troškova, naknada za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada koja pripada predsjedniku i članovima Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) zbog obavljanja dužnosti u Vijeću.

II.

Naknada troškova zbog obavljanja dužnosti predsjednika i člana Vijeća obuhvaća putne troškove i dnevnicu, pod uvjetima i u visini pod kojima se ta naknada priznaje korisnicima državnog proračuna.

III.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu plaće ili zarade koju nisu ostvarili zbog obavljanja dužnosti, a prema potvrdi državnog odvjetništva u kojem obnašaju dužnost, pravnog fakulteta kod kojeg su zaposleni, odnosno Hrvatskoga sabora.

IV.

Predsjedniku Vijeća pripada nagrada u paušalnom mjesečnom iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna neto.

Članu Vijeća pripada nagrada u paušalnom mjesečnom iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna neto.

V.

Naknade iz točaka II. i III. te nagrade iz točke IV. ove Odluke isplatit će se predsjedniku i članovima Vijeća iz državnog proračuna iz sredstava osiguranih za rad Vijeća.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća (»Narodne novine«, br. 88/11 i 107/17).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/241

Urbroj: 50301-25/06-19-2

Zagreb, 27. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.