Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 63/2019 (28.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova

1245

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 108/17.), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj: 16/18.), u članku 21. stavku 1., u tablici, točka 11.8. mijenja se i glasi:

11.8. Putomjer, ako je dostupanVizualni pregled i/ili upotreba elektroničkog sučelja(a) očito manipuliran (prijevara) kako bi se smanjila ili krivo prikazala prijeđena kilometraža vozila.
X
(b) očito ne radi.
X


Točka 14.1.3. mijenja se i glasi:

14.1.3. Graničnik opterećenja sigurnosnog pojasaVizualni pregled(a) graničnik opterećenja očito nedostaje ili nije prikladan za voziloX
(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvarX


Točka 14.1.5. mijenja se i glasi:

14.1.5. Zračni jastukVizualni pregled(a) zračni jastuk nedostaje ili nije prikladan za voziloX
(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvarX
(c) zračni jastuk očito nije ispravanX


Točka 14.1.6. mijenja se i glasi:

14.1.6. SRS sustavVizualni pregled pokazne svjetiljke kvara(a) pokazna svjetiljka kvara SRS-a prikazuje bilo kakvu grešku sustavaX
(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvarX


Članak 2.

U članku 40. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Rezultate redovitog, preventivnog i izvanrednog tehničkog pregleda koji su očigledno netočni može ispraviti ovlaštena osoba u stanici za tehnički pregled vozila, sukladno postupku kojeg utvrđuje stručna organizacija iz članka 273. Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/136
Urbroj: 511-01-152-19-2
Zagreb, 13. lipnja 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.