Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

NN 63/2019 (28.6.2019.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

1246

Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 50. stavka 4. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/2018), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDOMITELJA I REGISTRA SMJEŠTENIH KORISNIKA TE SADRŽAJU OBRASCA ZA IZVJEŠTAVANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Registra udomitelja i Registra smještenih korisnika te sadržaj obrasca za izvještavanje.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA UDOMITELJA I REGISTRA SMJEŠTENIH KORISNIKA

Članak 3.

(1) Registar udomitelja vodi centar za socijalnu skrb na čijem području udomitelj ima prebivalište (u daljnjem tekstu: centar udomitelja) u elektroničkom obliku, u programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno pravilniku koji uređuje način vođenja evidencije centara za socijalnu skrb.

(2) Registar smještenih korisnika vodi centar za socijalnu skrb na čijem području korisnik ima prebivalište, a ako nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, na čijem području ima boravište (u daljnjem tekstu: centar korisnika) u elektroničkom obliku, u programu u vlasništvu Ministarstva, sukladno pravilniku koji uređuje način vođenja evidencije centara za socijalnu skrb.

(3) Podatke o korisnicima u Registru udomitelja iz stavka 1. ovoga članka vodi centar korisnika.

Članak 4.

U Registru udomitelja vodi se evidencija o sljedećim podacima:

I. Podaci o udomitelju:

– osobno ime

– osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB)

– datum rođenja

– prebivalište i boravište

– centar udomitelja

– kategorija udomitelja (samac ili predstavnik udomiteljske obitelji)

– kontakt podaci (telefon, mobitel, e-mail)

– adresa na kojoj se pruža usluga

– jedinica područne (regionalne) samouprave/Grad Zagreb

– stručna sprema i zanimanje

– stambeni status

– vlastita sredstva za uzdržavanje

– zaposlen/nezaposlen (nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja u skladu s odredbama posebnih propisa ili drugu samostalnu djelatnost).

II. Podaci o članovima udomiteljske obitelji:

– osobno ime

– OIB

– datum rođenja

– srodstvo s udomiteljem

– vlastita sredstva za uzdržavanje

– zaposlen/nezaposlen.

III. Podaci o dozvoli za obavljanje udomiteljstva i obavljanju udomiteljstva:

– zaprimanje zahtjeva – datum i klasifikacijska oznaka

– zaključak obiteljske procjene – datum i klasifikacijska oznaka

– osposobljavanje za udomitelja i dodatno osposobljavanje – vrijeme održavanja

– godišnja edukacija – naziv i vrijeme održavanja

– datum prvog smještaja korisnika

– rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva – datum i klasifikacijska oznaka

– vrijeme na koje je izdana dozvola (od – do)

– kapacitet smještaja

– vrsta korisnika (dijete ili odrasla osoba)

– vrsta udomiteljstva (tradicionalno, srodničko, standardno udomiteljstvo kao zanimanje ili specijalizirano udomiteljstvo za djecu)

– broj smještenih korisnika

– broj slobodnih mjesta u odnosu na dozvolu

– prestanak obavljanja udomiteljstva – datum i razlog

– rješenje u postupku po ponovno podnesenom zahtjevu ili u postupku zbog promijenjenih okolnosti – datum rješenja i klasifikacijska oznaka.

IV. Podaci o korisnicima:

– osobno ime

– rješenje o smještaju korisnika – datum i klasifikacijska oznaka

– vrsta smještaja

– datum smještaja (od – do)

– opskrbnina za potrebe korisnika – rješenje, datum i klasifikacijska oznaka, visina

– naknada za rad udomitelja – rješenje, datum i klasifikacijska oznaka, visina.

V. Podaci o godišnjoj edukaciji:

– provoditelj, sadržaj, datum.

Članak 5.

U Registru smještenih korisnika vodi se evidencija o sljedećim podacima:

I. Podaci o korisniku (dijete):

– osobno ime

– OIB

– datum rođenja

– spol

– prebivalište

– jedinica područne (regionalne) samouprave/Grad Zagreb

– podaci o udomitelju

– centar udomitelja

– centar korisnika

– vrsta korisnika (dijete ili odrasla osoba)

– vrsta udomiteljstva

– korisnička skupina

– vrsta, stupanj i težina oštećenja

– osobno ime, OIB, prebivalište i status roditelja

– osobno ime, OIB i prebivalište skrbnika.

II. Podaci o korisniku (odrasla osoba):

– osobno ime

– OIB

– datum rođenja

– spol

– prebivalište

– jedinica područne (regionalne) samouprave/Grad Zagreb

– podaci o udomitelju

– centar udomitelja

– centar korisnika

– vrsta korisnika (dijete ili odrasla osoba)

– vrsta udomiteljstva

– korisnička skupina

– vrsta, stupanj i težina oštećenja

– osobno ime roditelja

– osobno ime, prebivalište i OIB skrbnika.

III. Podaci o socijalnoj usluzi smještaja:

– pravni temelj

– datum i klasifikacijska oznaka rješenja o priznavanju prava na socijalnu uslugu smještaja

– datum smještaja.

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE

Članak 6.

Udomitelj vodi evidenciju i dokumentaciju o svim važnim životnim okolnostima korisnika te najmanje dva puta godišnje, u siječnju i srpnju, a po potrebi i češće izvještava centar korisnika na obrascu za izvještavanje, koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac broj 1.1. i 1.2.).

Članak 7.

Obrazac za izvještavanje za korisnika – dijete sadrži:

1. podatke o udomitelju:

– osobno ime

– prebivalište

– centar udomitelja

2. podatke o korisniku:

– osobno ime

– prebivalište

– OIB

– mjesto i datum rođenja

– centar korisnika

– rješenje o smještaju – datum i klasifikacijska oznaka

– datum početka pružanja usluge

– razdoblje za koje se podnosi izvješće

– podatke o funkcioniranju djeteta (zdravstveni, psihofizički i odgojno-obrazovni status, provođenje slobodnog vremena)

– izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu

– informacije o odnosu udomiteljska obitelj – dijete

– informacije o odnosu roditelj – dijete (broj ostvarenih osobnih odnosa/susreta djeteta i roditelja, kratko zapažanje o dinamici tijekom te ponašanju djeteta nakon ostvarenog susreta)

– broj posjeta stručnog radnika centra korisnika

– broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja

– zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku

3. datum i potpis udomitelja.

Članak 8.

Obrazac za izvještavanje za korisnika – odraslu osobu sadrži:

1. podatke o udomitelju:

– osobno ime

– prebivalište

– centar udomitelja

2. podatke o korisniku:

– osobno ime

– prebivalište

– OIB

– mjesto i datum rođenja

– centar korisnika

– rješenje o smještaju – datum i klasifikacijska oznaka

– datum početka pružanja usluge

– razdoblje za koje se podnosi izvješće

– podatke o funkcioniranju korisnika (zdravstveni i psihofizički status, radno-okupacijske aktivnosti, uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice)

– izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu

– informacije o odnosu udomiteljska obitelj – korisnik

– informacije o odnosu s članovima obitelji

– broj posjeta stručnog radnika centra korisnika

– broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja

– zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku

3. datum i potpis udomitelja.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja (»Narodne novine«, broj 48/08).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/5
Urbroj: 519-04-3-2/1-15-57
Zagreb, 19. lipnja 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.

PRILOG I.

Obrazac 1.1. OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE ZA KORISNIKA – DIJETE

PODACI O UDOMITELJU
Osobno ime:
Prebivalište:
Centar udomitelja:
PODACI O KORISNIKU
Osobno ime:
Prebivalište:
OIB:
Mjesto i datum rođenja:
Centar korisnika:
Podaci o rješenju o smještajuDatum: ______________

KLASA: UP/I-_____________

URBROJ: ­­­­­­­­­_________________

Datum početka pružanja usluge:
Razdoblje za koje se podnosi izvješće:
Podaci o funkcioniranju djeteta:
Zdravstveni status:
Psihofizički status:
Odgojno-obrazovni status:
Provođenje slobodnog vremena:
Izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu:

Informacije o odnosu udomiteljska obitelj – dijete:

Informacije o odnosu roditelj – dijete (broj ostvarenih osobnih odnosa/susreta djeteta i roditelja, kratko zapažanje o dinamici tijekom te ponašanje djeteta nakon ostvarenog susreta):

Broj posjeta stručnog radnika centra korisnika:

Broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja:

Zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku:


Datum: _______________

_____________________

(potpis udomitelja)


Obrazac 1.2. OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE ZA KORISNIKA – ODRASLU OSOBU

PODACI O UDOMITELJU
Osobno ime:
Prebivalište:
Centar udomitelja:
PODACI O KORISNIKU
Osobno ime:
Prebivalište:
OIB:
Mjesto i datum rođenja:
Centar korisnika:
Podaci o rješenju o smještaju

Datum:

___________

KLASA: UP/I-_____________

URBROJ: ­­­­­­­­­_________________

Datum početka pružanja usluge:
Razdoblje za koje se podnosi izvješće:
Podaci o funkcioniranju korisnika:
Zdravstveni status:
Psihofizički status:
Radno-okupacijske aktivnosti:
Uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice:
Izvješće o napretku i provedenim aktivnostima sukladno individualnom planu:

Informacije o odnosu udomiteljska obitelj – korisnik:

Informacije o odnosu s članovima obitelji:

Broj posjeta stručnog radnika centra korisnika:

Broj posjeta stručnog radnika centra udomitelja:

Zaključak s mišljenjem i prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera, praćenje i podršku korisniku:


Datum: _______________

_____________________

(potpis udomitelja)