Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

NN 63/2019 (28.6.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1249

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – Odluka USRH i 131/17.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

U ovom Pravilniku koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Redoviti student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij u statusu redovitog studenta i student s invaliditetom koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, koja je ujedno i:

– državljanin Republike Hrvatske,

– državljanin zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ima odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj,

– osoba sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,

a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

2) Obitelj podrazumijeva zajednicu koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

3) Uzdržavatelj djeteta smatra se članom njegove obitelji i kada ne žive na istom prebivalištu ako se dijete školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela).

4) Subvencionirano stanovanje podrazumijeva subvenciju smještaja u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova i subvenciju stanovanja studenata kod privatnih stanodavaca.

II. STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 4.

Pravo na subvencionirano stanovanje imaju:

1) Studenti iz članka 3. ovoga Pravilnika imaju pravo sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj, osim studenata kojima je mjesto prebivališta u mjestu u kojem studiraju.

2) Studenti mogu sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta isključivo u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju na visokom učilištu u Opatiji, a mogu se prijaviti na natječaj za subvencionirano stanovanje u Rijeci.

3) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može posebnim odlukama, neovisno o natječaju, dodijeliti mjesta u studentskim domovima u pojedinome studentskom centru ili mjesto u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse te redovitim studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadni gubitak imovine ili pogoršanje imovinskoga statusa koje onemogućuje studentu redovito ispunjavanje obveza na studiju, prirodna nepogoda) i redovitim studentima prilikom izmjena uvjeta studiranja uz uvjet da dostave zamolbu s popratnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status.

4) Ministarstvo može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Središnjega državnog ureda za šport, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku.

5) Na studente iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe propisane člankom 5. ovoga Pravilnika.

III. STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 5.

Pravo na subvencionirano stanovanje nemaju:

1) Studenti koji mijenjaju studijski program, bez završetka studija, i na drugome studiju ponovno upisuju prvu godinu, ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole. Studenti koji mijenjaju studijski program natječu se s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova s prethodnoga studijskog programa, uključujući i prethodni studij koji su prekinuli te upisuju drugi studij nakon nekoliko godina od prekida prethodnoga, a u tom slučaju tekućom godinom smatra se zadnja godina prethodnoga studija.

2) Studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj.

Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutno imaju upisano zaostajanje zadnje godine prve razine studija ili im je u tekućoj godini ostao samo završni rad i ispit koji zajedno nose manje od 18 ECTS bodova ili su prvu razinu studija završili ranijih godina,

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod,

– studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod,

– studente prve godine druge razine studija koji su upisali godinu u ljetnome semestru, uz uvjet da su u tekućoj akademskoj godini ostvarili najmanje 10 ECTS bodova,

– studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, iznimno, do popunjenja smještajnih kapaciteta iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz uvjet da su u tekućoj akademskoj godini ostvarili najmanje 5 ECTS bodova. Prednost pri ostvarivanju prava na subvencionirano stanovanje, na temelju ovoga kriterija, ostvaruju studenti koji su u ukupnome poretku rang-liste ostvarili veći broj bodova.

3) Studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja.

Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji su u trenutku prijave na natječaj prvi put upisani u prvu godinu prve razine studija,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta koji trebaju ostvariti najmanje 15 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja da bi ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje,

– studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata koji trebaju ostvariti najmanje 15 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja da bi ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje,

– studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, iznimno, do popunjenja smještajnih kapaciteta propisanih člankom 25. stavkom 1. ovoga Pravilnika, uz uvjet da su ostvarili najmanje 20 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja. Prednost pri ostvarivanju prava na subvencionirano stanovanje, na temelju ovoga kriterija, ostvaruju studenti koji su u ukupnome poretku rang-liste ostvarili veći broj bodova.

4) Studenti koji su dva puta mijenjali studijski program.

5) Studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razinu studija drugi put.

6) Studenti koji upišu mirovanje u akademskoj godini za koju im je dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje gube pravo na isto tijekom trajanja mirovanja. Navedeni uvjet ne odnosi se na studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije, studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji te studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata.

7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije, studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji te studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, gube dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje ako upišu mirovanje studija treću akademsku godinu uzastopno.

IV. UVJETI ZA OSTVARENJE IZRAVNOG PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju kriterija izvrsnosti

Članak 6.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu obitelji iznos od 75 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1) Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, kratkoga stručnog studija ili preddiplomskoga stručnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji imaju aritmetički prosjek ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja.

2) Studenti prvi put upisani u prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog i preddiplomskoga stručnog te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek svih položenih ispita najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj.

3) Studenti viših godina preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj, te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

4) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija, a koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnome ili preddiplomskome stručnom studiju) najmanje 4,5 te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja na prethodnoj razini studija.

5) Studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomskoga stručnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) te na prvoj godini diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

6) Iznimno, studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija koji su upisali samo ljetni semestar i koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom studiju) te u ljetnome semestru najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 27 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

7) Prosjek ocjena svih položenih ispita iz stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena ostvarenih tijekom studija.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju ostalih kriterija

Članak 7.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihove obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu obitelji iznos od 60 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1) Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO), djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a i studenti djeca hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskoga rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskoga rata) i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

2) Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 % oštećenjem organizma, koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

3) Studenti koji primaju potporu za obrazovanje prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, uz uvjet da:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

4) Studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju, koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

Članak 8.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje imaju i studenti koji ostvaruju jedan od sljedećih uvjeta:

1) Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata.

2) Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, što se dokazuje odlukom o privremenom uzdržavanju nadležnoga centra za socijalnu skrb, donesenom sukladno odredbi članka 352. Obiteljskoga zakona zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu uzdržavanja studenta.

3) Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.

4) Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta (iznad 50 % tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju. Status osoba iz ovoga stavka dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, br. 67/2017. i 56/2018.).

5) Studenti iz ovoga članka mogu ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje i u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

V. UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U STUDENTSKOME DOMU, SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKOGA DOMA I KOD PRIVATNOGA STANODAVCA TE NAČIN BODOVANJA

Članak 9.

Studenti koji ne ostvaruju izravno pravo na subvencionirano stanovanje, a zadovoljavaju opće uvjete iz članaka 3. i 4. te članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, mjesto u studentskome domu, slobodnim kapacitetima učeničkoga doma ili subvenciju za stanovanje kod privatnoga stanodavca mogu dobiti na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili. Ukupan broj bodova studenti ostvaruju na temelju izračuna aritmetičkoga prosjeka ocjena (osim studenata koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu razinu studija te će priložiti aritmetički prosjek ocjena iz srednje škole), uspjeha na studiju, osvajanih nagrada, studiranja na studijskim programima koji se vode kao deficitarni na županijskoj razini prema mjestu studiranja, na temelju socijalno-ekonomskoga statusa, statusa hrvatskoga branitelja ili djeteta hrvatskoga branitelja i pripadnika HVO-a te statusa djeteta smrtno stradaloga pirotehničara ili stradaloga pirotehničara I. i II. skupine.

Broj bodova na temelju prosjeka ocjena

Članak 10.

(1) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnoga studija, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, broj bodova na temelju prosjeka ocjena u svim razredima srednjoškolskoga obrazovanja ostvarit će tako da im se izračunani osobni prosjek na tri decimale podijeli s prosjekom na tri decimale svih studenata koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija iz natječaja.

(2) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnoga studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(3) Svi ostali studenti preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog ili preddiplomskoga stručnog studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(4) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj upisati prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili prvu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale na prethodnoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata prijavljenih na natječaj koji će u akademskoj godini upisati prvu godinu diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija na istome visokom učilištu.

(5) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(6) Svi ostali studenti diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju broj bodova na temelju uspjeha na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(7) Prosjek ocjena iz stavaka 2. do 6. ovoga članka podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena.

(8) Broj bodova iz stavaka 1. do 6. ovoga članka množi se s 1.000.

(9) Broj bodova iz stavka 8. ovoga članka umanjuje se:

– za 10 % ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 49,01 do 54 ECTS boda,

– za 20 % ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 44,01 do 49 ECTS bodova,

– za 30 % ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 40 do 44 ECTS boda.

Umanjenje broja bodova iz ovoga stavka ne odnosi se na studente iz stavka 1. i 2. ovoga članka, na studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta, studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji te studente kojima su oba roditelja umrla, nestala i nepoznata.

(10) Ako je student u tekućoj akademskoj godini ostvario od 18 do 30 ECTS bodova, broj bodova iz stavka 8. umanjuje mu se za 10 %. Ako su studentu bodovi iz stavka 8. već umanjeni na temelju stavka 9. ovoga članka, umanjuju mu se i bodovi iz stavka 9. za 10 %. Navedeno se ne odnosi na studente iz stavka 1. i 4., na studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti, studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji te studente kojima su oba roditelja umrla, nestala i nepoznata.

Broj bodova na temelju uspjeha na studiju

Članak 11.

(1) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u drugu godinu studiranja, a u prethodnoj godini su ostvarili najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 100 bodova.

(2) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u treću godinu studiranja, a u prethodnima godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 150 bodova.

(3) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u četvrtu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 200 bodova.

(4) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u petu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 250 bodova.

(5) Studenti koji su u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u šestu godinu studiranja, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 300 bodova.

(6) Studenti koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) u statusu redovitoga studenta upisati prvi put prvu godinu diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, ovisno o propisanome trajanju prethodno završenoga studija.

(7) Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij s propisanim trajanjem od 3,5 godine i koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) u statusu redovitoga studenta upisati prvi put prvu godinu ili su u tekućoj akademskoj godini upisani u prvi semestar diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga stručnoga diplomskog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini u statusu redovitoga studenta u Republici Hrvatskoj upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu ili drugu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 3. – 5. ovoga članka ovisno o broju godina studiranja na svim razinama studija, uključujući i tekuću akademsku godinu.

(9) Studenti koji polože sve propisane ispite u tekućoj akademskoj godini (ne odnosi se na prenesene ispite iz prethodne akademske godine) ili ostvare ukupan broj ECTS bodova za tu godinu studija (u pravilu 60 ECTS, uključujući i ECTS bodove za završni rad na preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) zaključno do dana prijave na natječaj, a u prethodnim godinama studiranja su ostvarili u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova na svim razinama – ostvaruju 100 bodova.

(10) Studenti iz stavaka 1. do 8. ovoga članka koji ispunjavaju uvjete iz ovoga članka mogu ostvariti bodove samo po jednoj osnovi iz navedenih stavaka.

Broj bodova za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju i na studiju

Članak 12.

(1) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu maturu »A« razine (svi predmeti) te postigli rezultat u rješavanju obveznih ispita državne mature u ukupnome postotku:

– od 80 do 90 % – ostvaruju 200 bodova,

– više od 90 % – ostvaruju 300 bodova.

(2) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja – ostvaruju 300 bodova.

(3) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od međunarodnih nagrada iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja – ostvaruju 400 bodova.

(4) Studenti dobitnici Rektorove nagrade (nisu uključene posebne Rektorove nagrade) – ostvaruju 300 bodova.

(5) Studenti dobitnici Dekanove nagrade – ostvaruju 200 bodova.

(6) Studenti dobitnici Pročelnikove nagrade u slučaju veleučilišnih i sveučilišnih odjela kao ustrojstvenih jedinica – ostvaruju 200 bodova.

(7) Studenti koji ostvaruju bodove na temelju stavka 2. i 3. ovoga članka mogu bodove ostvariti samo po jednoj osnovi i za samo jednu državnu ili međunarodnu nagradu.

(8) Studenti koji ostvaruju bodove na temelju stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka mogu bodove iskoristiti samo po jednoj osnovi te za svaku nagradu samo jedanput tijekom studija.

Bodovi za studij deficitarnih studijskih programa

Članak 13.

Studenti koji su upisani na studijske programe koji se vode kao deficitarni na županijskoj razini prema mjestu studiranja, odnosno nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih studijskih programa Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – ostvaruju 200 bodova. Studenti na dvopredmetnim studijima mogu ostvariti najviše 200 bodova.

Bodovi na temelju socijalno-ekonomskoga statusa

Članak 14.

(1) Studentu kojemu je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat – dodjeljuje se 600 bodova.

(2) Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive u obitelji samo s jednim roditeljem – dobivaju 150 bodova.

(3) Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom školovanju (do završetka srednjoškolskog obrazovanja, odnosno do završetka propisanoga trajanja preddiplomskoga sveučilišnoga studija, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, diplomskoga sveučilišnog studija te završetka propisanoga trajanja kratkoga stručnog studija, preddiplomskoga stručnog studija i specijalističkoga stručnoga diplomskog studija) – ostvaruju 150 bodova za svakoga brata ili sestru, uz uvjet da žive u obitelji.

(4) Studenti koji imaju brata ili sestru koji će upisati srednju školu ili početi studirati u školskoj, odnosno akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj bodove ostvaruju na temelju potvrde o upisu brata ili sestre u srednju školu ili na studijski program na visokom učilištu. Iznimno, studenti prilikom prijave na natječaj nisu obvezni priložiti potvrdu o upisu brata ili sestre u 1. razred srednje škole.

(5) Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja, uz uvjet da žive u obitelji – dobivaju 200 bodova za svakog brata ili sestru.

(6) Studenti koji imaju brata ili sestru s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta (iznad 50 % tjelesnog oštećenja) na redovitom školovanju, uz uvjet da žive u obitelji – dobivaju 200 bodova za svakog brata ili sestru. Status osoba iz ovoga stavka dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 67/2017. i 56/2018.).

(7) Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100 % (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskoga rata koje je obuhvaćeno člankom 15. ovoga Pravilnika) – dobivaju 200 bodova po roditelju.

(8) Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invaliditeta dobivaju prema sljedećoj raspodjeli:

– 6. kategorija (50 % tjelesnog oštećenja) – 400 bodova,

– 7. kategorija (40 % tjelesnog oštećenja) – 320 bodova,

– 8. kategorija (30 % tjelesnog oštećenja) – 250 bodova,

– 9. kategorija (20 % tjelesnog oštećenja) – 200 bodova,

– 10. kategorija (10 % tjelesnog oštećenja) – 150 bodova.

(9) Studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi, dokazuje se rješenjem i/ili potvrdom nadležne ustanove za socijalnu skrb) – dobivaju 750 bodova. Ako student ostvari bodove prema ovome stavku, ne može ostvariti bodove prema stavku 11. ovoga članka.

(10) Studentici majci ili studentu ocu koji imaju malodobno dijete – dodjeljuje se 500 bodova za svako dijete.

(11) Studenti čiji ukupni prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

– do 500 kn – dobivaju 750 bodova,

– od 500,01 do 700,00 kn – 600 bodova,

– od 700,01 do 900,00 kn – 525 bodova,

– od 900,01 do 1.100,00 kn – 450 bodova,

– od 1.100,01 do 1.300,00 kn – 375 bodova,

– od 1.300,01 do 1.500,00 kn – 300 bodova,

– od 1.500,01 do 1.700,00 kn – 225 bodova,

– od 1.700,01 do 1.900,00 kn – 150 bodova,

– od 1.900,01 do 65 % proračunske osnovice – 75 bodova.

(12) Studenti do navršenih 26 godina koji se prijavljuju na prebivalištu bez članova obitelji dužni su pod obitelj navesti roditelje te dostaviti njihov OIB.

(13) Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB.

(14) U izračun prihoda po članu obitelji, sukladno stavku 11. ovoga članka, ulaze ukupni dohodak članova obitelji te neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(15) Studenti iz 1. i 2. stavka ovoga članka koji ispunjavaju uvjete iz ovoga članka mogu ostvariti bodove samo po jednoj osnovi iz navedenih stavaka.

(16) Studenti iz 3., 5. i 6. stavka ovoga članka koji ispunjavaju uvjete iz ovoga članka mogu ostvariti bodove samo po jednoj osnovi iz navedenih stavaka za svakog brata ili sestru.

Bodovi za studente djecu hrvatskih branitelja, djecu pripadnika HVO-a i studente djecu stradalih pirotehničara, koji ne ostvaruju izravno pravo na subvencionirano stanovanje

Članak 15.

Studenti, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a, djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a, djeca HRVI-a iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida po pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine te studenti, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a koji su u obrani suvereniteta sudjelovali najmanje 100 dana u borbenome sektoru; studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. navedenoga zakona – dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja po kojem ostvaruju pravo.

VI. ODUZIMANJE BODOVA I GUBITAK PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 16.

(1) Studentima kojima je izrečena mjera opomene pred gubitak prava na subvencionirano stanovanje, sukladno općim aktima studentskoga centra, oduzima se 200 bodova od ukupnoga broja bodova, odnosno gube izravno pravo na smještaj u studentskome domu pri prijavi na sljedeći natječaj.

(2) Studenti koji počine teški prekršaj sukladno općim aktima studentskoga centra (uništavanje inventara doma, tučnjava, konzumacija alkohola i droga i ostala neprimjerena ponašanja studenata navedena u kućnome redu studentskoga doma), zlouporabe dodijeljenoga prava na subvencionirano stanovanje sukladno općim aktima studentskoga centra, u studentskome domu izgubit će pravo na subvencionirano stanovanje tijekom studiranja.

VII. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE KOD PRIVATNOGA STANODAVCA

Članak 17.

Studenti ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za subvencionirano stanovanje u studentskome domu. Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a prebivalište im nije u mjestu studiranja, i u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnome proračunu.

Provedba natječaja

Članak 18.

(1) Pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, na slobodne kapacitete učeničkih domova i kod privatnoga stanodavca dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja. Javni natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje raspisuju studentski centri za svaku novu akademsku godinu. Studentski centar može odrediti posebnu kvotu za subvencionirano stanovanje za studente s prebivalištem izvan Republike Hrvatske.

(2) Natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, koja imenuju studentski centri u skladu sa svojim općim aktima.

(3) U mjestima u kojima nije ustrojen studentski centar, natječaj za subvencionirano stanovanje provodi visoko učilište.

Članak 19.

Tekst natječaja za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na mrežnoj stranici pojedinoga studentskog centra.

Članak 20.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja na temelju kriterija natječaja propisanih od članka 10. do članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje prijedlog rang-liste (privremenu rang-listu).

(2) Povjerenstvo za provedbu natječaja prijedlog rang-liste (privremenu rang-listu) objavljuje na oglasnim pločama i na mrežnoj stranici studentskoga centra.

(3) Studentski centri provjeravaju osobne podatke radi utvrđivanja rang-liste studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za subvencionirao stanovanje.

(4) Rang-lista sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta, broj bodova prema kriterijima propisanima člankom 10. do 16. stavka 1. ovoga Pravilnika na temelju kojih se studentu odobrava subvencionirano stanovanje u studentskome domu, učeničkome domu ili kod privatnoga poslodavca te ostvareno pravo ili ostvareno izravno pravo na subvencionirano stanovanje.

(5) Studentski centri od kandidata za subvencionirano stanovanje u studentskome domu u obrascima za prijavu na natječaj pribavljaju privolu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka i suglasnost za objavu osobnih podataka na rang-listi. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

(6) Studenti koji upisuju drugu razinu studija dužni su dostaviti dokaze o upisu na tu razinu prema uvjetima natječaja sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika. Student koji ne dostavi dokaz o upisu na drugu razinu studija gubi pravo koje je ostvario na natječaju.

Članak 21.

Nakon objavljivanja privremene rang-liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora studentskoga centra sukladno proceduri i rokovima opisanim u natječaju.

Članak 22.

(1) Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

(2) Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na mrežnim stranicama studentskoga centra.

(3) Na temelju konačne rang-liste studentski centri utvrđuju pojedinačno pravo na subvencionirano stanovanje i o tome izvješćuju studente, studentske i učeničke domove.

(4) Smještaj studenata u slobodne kapacitete studentskih i učeničkih domova obavljat će se isključivo prema listi prvenstva koju utvrde studentski centri.

Obveze studentskih centara i učeničkih domova

Članak 23.

(1) Studentski centri obvezni su dostaviti Ministarstvu odmah nakon svake objave rezultata (privremene i konačne) listu studenata u digitalnome obliku (u Excel datoteci) s podacima iz članka 20. ovoga Pravilnika i ostvarenim bodovima prema svim kriterijima za raspodjelu mjesta iz ovoga Pravilnika ili dodjelu prava na subvencionirano stanovanje za sve studente koji su se prijavili na natječaj.

(2) Studentski centri obvezni su dostaviti matičnim visokim učilištima studenata do 15. listopada tekuće godine popis studenata koji su sklopili ugovore sa studentskim centrima i smješteni su u studentskome domu ili kod privatnoga stanodavca, a kojima će Ministarstvo sufinancirati stanovanje.

(3) Učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu i studentskim centrima najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine broj slobodnih mjesta namijenjenih za subvencionirano stanovanje studenata.

(4) Učenički domovi obvezni su dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine popis studenata koji su sklopili ugovor o subvencioniranom stanovanju u učeničkome domu, a kojima će Ministarstvo sufinancirati stanovanje.

(5) Učenički domovi obvezni su dostaviti matičnim visokim učilištima studenata do 15. listopada tekuće godine popis studenata koji su sklopili ugovor o subvencioniranom stanovanju u učeničkome domu, a kojima će Ministarstvo sufinancirati stanovanje.

(6) Studentski centri i učenički domovi dužni su najkasnije u roku 15 dana izvijestiti visoko učilište o promjeni statusa smještaja studenta.

(7) Studentski centri i učenički domovi dužni su osigurati studente stanare studentskih i učeničkih domova od posljedica nesretnoga slučaja (nezgode).

VIII. IZNOS SUBVENCIJA ZA STANOVANJE U STUDENTSKOME I UČENIČKOME DOMU I KOD PRIVATNIH STANODAVACA

Članak 24.

Novčani iznos za subvencionirano stanovanje u studentskome i učeničkome domu, kao i za subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca, utvrđuje ministar znanosti i obrazovanja posebnom odlukom, sukladno raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. Ministar znanosti i obrazovanja može odrediti iznos subvencije ovisno o socijalno-ekonomskome statusu studenata. Studenti imaju pravo na subvencionirano stanovanje tijekom akademske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza, uz iznimku studenata na koje se odnose odredbe članka 8. ovoga Pravilnika.

IX. SMJEŠTAJNI KAPACITETI OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI SREDSTVIMA STRUKTURNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Članak 25.

(1) Od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

(2) Studentski centri obvezni su dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine popis studenata u smještajnim kapacitetima iz stavka 1. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine«, broj 53/2017.).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/18-03/00078
Urbroj: 533-04-19-0015
Zagreb, 26. lipnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

PRILOG I.

NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA

SIF_NOP_PRMOPIS
01Primici od kamata po obveznicama koji su obračunani nakon 1. siječnja 2018. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja.
02Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koji ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.
04Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.
22Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje.
35Obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
38Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima na osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret Državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja.
42Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.
54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa.