Pravilnik o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora

NN 63/2019 (28.6.2019.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1251

Na temelju članka 207. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18.), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i izgled značke višeg zdravstvenog inspektora i zdravstvenog inspektora (u daljnjem tekstu: inspektor), način izdavanja i zamjene iskaznice odnosno značke te način vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama i značkama.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Inspektor ima službenu iskaznicu i značku kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Članak 4.

(1) Službena iskaznica inspektora izrađuje se kao plastična kartica u standardnom ISO ID-1 formatu, od PVC materijala, plave boje s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju mikrotekst, pozitiv/negativ, Guilloche pozadinu i zaštitnu linijaturu.

(2) Službena iskaznica izdaje se na obrascu koji je otisnut u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

(1) Obrazac službene iskaznice na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u desnom dijelu nasuprot grba Republike Hrvatske ispisano je Republika Hrvatska, naziv ministarstva nadležnog za zdravstvo, riječi: SLUŽBENA ISKAZNICA VIŠEG ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA (obrazac »A«), odnosno SLUŽBENA ISKAZNICA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA (obrazac »B«), a ispod prostor za upis imena i prezimena inspektora

– desno od teksta je prazan prostor za fotografiju veličine 20 × 25 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat ministarstva nadležnog za zdravstvo i broj iskaznice.

(2) Na stražnjoj strani obrasca službene iskaznice ispisane su ovlasti inspektora, datum izdavanja službene iskaznice, vlastoručni potpis inspektora, vlastoručni potpis ministra nadležnog za zdravstvo i pečat ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 6.

(1) Značka se izrađuje od metala s mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom, kružnog oblika promjera 55 mm.

(2) Izgled značke otisnut je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) U središtu značke, na pozlaćenoj podlozi, nalazi se grb Republike Hrvatske, s poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom. Na podlozi koja okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s tekstom: »ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA« u emajlu tamnoplave boje. Rubni dio značke je niklani prsten s prikazom hrvatskog pletera izvedenog u mjedenom reljefu u čijem vršnom dijelu se nalaze pozlaćena slova: »RH« (Republika Hrvatska). U donjoj četvrtini značke je niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter i jednake je širine kao prsten. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(4) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 7.

(1) Službena iskaznica i značka ulažu se u pripadajući kožni povez.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom. Veličina svakoga dijela najviše je 8x12 cm. Na prednjoj strani utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 8.

Ministarstvo nadležno za zdravstvo izdaje službenu iskaznicu i značku te snosi troškove njihovog izdavanja.

Članak 9.

(1) O izdanim službenim iskaznicama i značkama vodi se upisnik u ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. evidencijski broj upisa

2. ime i prezime inspektora kojemu je službena iskaznica izdana

3. broj iskaznice i značke

4. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto inspektora

5. datum izdavanja službene iskaznice i značke

6. datum vraćanja odnosno poništenja službene iskaznice i značke

7. potpis inspektora

8. odjeljak za napomenu

9. potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 10.

(1) Službena iskaznica i značka smiju se koristiti samo u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora u okviru zakonske nadležnosti inspektora.

(2) Službenu iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugoj osobi.

Članak 11.

(1) Svaka zlouporaba službene iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

(2) Inspektor koji izgubi službenu iskaznicu i/ili značku ili na drugi način ostane bez istih, obvezan je o tome izvijestiti neposredno nadređenog službenika odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od saznanja za gubitak službene iskaznice i/ili značke.

(3) Nova službena iskaznica i/ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«».

Članak 12.

(1) Inspektor kojemu prestane državna služba u ministarstvu nadležnom za zdravstvo ili je premješten s radnog mjesta inspektora, obvezan je danom prestanka državne službe, odnosno premještaja službenu iskaznicu i značku predati osobi koja vodi upisnik.

(2) Vraćena službena iskaznica i značka se poništavaju.

Članak 13.

(1) Službena iskaznica i značka obvezno će se privremeno oduzeti u slučaju suspenzije inspektora prema posebnom propisu, odnosno ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka, ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

(2) Privremeno oduzeta službena iskaznica i značka pohranjuju se i čuvaju u ministarstvu nadležnom za zdravstvo do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 4-14. Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica (»Narodne novine«, broj 57/13).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora (»Narodne novine«, broj 76/05).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/39
Urbroj: 534-02-1-1/4-19-28
Zagreb, 19. lipnja 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

SLUŽBENA ISKAZNICA

OBRAZAC »A«

OBRAZAC »B«

PRILOG II.

IZGLED ZNAČKE

s