Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću

NN 63/2019 (28.6.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1253

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, br. 10/97, 107/07 i 94/13) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (»Narodne novine«, broj 114/02) Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

U Prilogu III. riječ: »JMBG« zamjenjuju se s riječi: »OIB«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/205

Urbroj: 534-02-1-1/6-19-24

Zagreb, 5. lipnja 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

Liječnik: ___________________________________________

Ordinacija: _________________________________________

Adresa: ____________________________________________

Telefon: ____________________________________________

Radno vrijeme: ______________________________________

POTVRDA
O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA
U DJEČJI VRTIĆ[1](Sukladno točki V. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (»Narodne novine«, br. 105/02, 55/06 i 121/07) dijete ispunjava uvjete za upis u vrtić ako obavi sistematski pregled kod liječnika i kod doktora dentalne medicine te ako je, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), članku 54. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13) te točki III. stavku 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva.)

Ime i prezime _________________________________________

Dan, mjesec, godina rođenja: _____________________________

OIB: ________________________________________________

Obavljen sistematski pregled kod liječnikaDANE
Obavljen sistematski pregled doktora dentalne medicineDANE
Dijete je uredno (redovito) cijepljenoDANE


Razlozi zbog kojih nije provedeno cijepljenje:

__________________________________________________

Mjere posebne skrbi u dječjem vrtiću:

POTREBNE SUNISU POTREBNE


Napomene:

__________________________________________________

DIJETE ISPUNJAVA ZDRAVSTVENE UVJETE ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ:

DANE


____________________

Datum

____________________

Faksimil i potpis liječnika