Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

NN 64/2019 (3.7.2019.), Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Ministarstvo pravosuđa

1261

Na temelju članka 135. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) i članka 103. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA ZA DEŽURSTVA SUDACA, DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina naknade za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, ovisno o uvjetima i vremenu u kojima se dežurstvo obavlja.

Članak 2.

(1) Sucima, državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika pripada naknada za dežurstvo (aktivno i pasivno) koje se obavlja radnim danom izvan redovitog radnog vremena suda i državnog odvjetništva te u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane, razmjerno broju sati provedenom u aktivnom ili u pasivnom dežurstvu.

(2) Aktivno dežurstvo je dežurstvo u zgradi suda i državnog odvjetništva te obavljanje službene radnje suca, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika koja ne trpi odgodu izvan zgrade suda i državnog odvjetništva.

(3) Pasivno dežurstvo je obvezatna prisutnost suca u mjestu sjedišta suda odnosno državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika u mjestu sjedišta državnog odvjetništva.

Članak 3.

(1) Sucima županijskih sudova, ravnatelju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i njegovim zamjenicima, županijskim državnim odvjetnicima, zamjenicima županijskih državnih odvjetnika, općinskim državnim odvjetnicima i zamjenicima općinskih državnih odvjetnika te sucima općinskih sudova određuje se novčana naknada za svaki sat aktivnog dežurstva radnim danom izvan redovitog radnog vremena u iznosu od 37,50 kuna bruto, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane u iznosu od 45,00 kuna bruto.

(2) Sucima, državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika iz stavka 1. ovog članka određuje se novčana naknada za svaki sat pasivnog dežurstva radnim danom izvan redovitog radnog vremena u iznosu od 6,00 kuna bruto, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane u iznosu od 7,50 kuna bruto.

(3) Ako je mjesto obavljanja službene radnje koja ne trpi odgodu različito od mjesta sjedišta suda odnosno sjedišta državnog odvjetništva, sucu odnosno državnom odvjetniku i zamjeniku državnog odvjetnika se vrijeme koje je proveo na putu od mjesta sjedišta suda odnosno sjedišta državnog odvjetništva do mjesta obavljanja službene radnje i natrag, u radne dane izvan redovitog radnog vremena, u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane, uračunava u vrijeme aktivnog dežurstva.

Članak 4.

Ako sudac, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika nije aktivno dežurao cijeli sat, naknada mu se obračunava kao za cijeli sat aktivnog dežurstva ukoliko je aktivno dežurao najmanje 30 minuta.

Članak 5.

(1) Predsjednik suda i državni odvjetnik dužni su donijeti mjesečni raspored dežurstva u kojem će odrediti potreban broj osoba koje će dežurati.

(2) Sudovi i državna odvjetništva dužni su voditi evidenciju o obavljenom aktivnom i pasivnom dežurstvu (knjiga dežurstva).

(3) Mjesečne rasporede dežurstava i izvještaj o isplaćenim naknadama za dežurstva dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa za svako tromjesečje najkasnije do 15. dana idućeg mjeseca.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (»Narodne novine«, broj 35/15).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-01/19-01/100005

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-19-01

Zagreb, 14. lipnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.