Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

NN 65/2019 (5.7.2019.), Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Vlada Republike Hrvatske

1276

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 12. stavka 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 59/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU POSTUPAKA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE ZA JAVNE NARUČITELJE KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANKOM 12. STAVKOM 1. UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

I.

Ovlašćuje se Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) da u postupke javne nabave usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja vozila, a koje provodi za obveznike središnje javne nabave sukladno članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 59/17, u daljnjem tekstu: Uredba), uključi sve javne naručitelje koji su proračunski korisnici (u daljnjem tekstu: korisnici), te sklopi okvirne sporazume.

II.

Korisnici središnje javne nabave obvezuju se u svrhu provođenja postupaka javne nabave za nabavne kategorije navedene u točki I. ove Odluke, bez obzira na procijenjenu vrijednost njihove nabave, dostaviti Središnjem državnom uredu podatke vezane uz iskazivanje potreba u obliku i rokovima koje odredi Središnji državni ured.

III.

U odnosu na samostalno provođenje postupka javne nabave u nabavnim kategorijama iz točke I. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 17. Uredbe.

IV.

Zadužuje se Središnji državni ured da o donošenju ove Odluke izvijesti korisnike središnje javne nabave na koje se ova Odluka odnosi.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/248
Urbroj: 50301-25/16-19-2
Zagreb, 4. srpnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.