Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

NN 66/2019 (10.7.2019.), Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1287

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/95

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 5. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju poslovi meteorološke i hidrološke djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, uređuje se supsidijarna primjena propisa, nadležnost, odgovornost, opseg i sadržaj obavljanja poslova meteorološke i hidrološke djelatnosti te propisuju uvjeti za njihovo obavljanje.

Primjena propisa

Članak 2.

(1) Na pitanja praćenja kvalitete zraka primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita zraka.

(2) Na pitanja pružanja usluga zrakoplovne meteorologije primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zračni promet.

(3) Na pitanja upravljanja stanjem voda i rizicima od poplava primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju vode.

(4) Na pitanja pružanja usluga pomorske meteorologije, osim ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje pomorsko dobro i sigurnost plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Definicije pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. ALADIN konzorcij (Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational – ALADIN) projekt suradnje zemalja članica na području numeričke prognoze vremena s osnovnom zadaćom razvoja prognostičkog sustava za atmosferske procese fine rezolucije i njegove primjene na ograničenom geografskom području

2. Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita (European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites – EUMETSAT) međuvladina europska organizacija za održavanje i iskorištavanje meteoroloških satelita za praćenje vremenskih procesa iznad šireg područja Europe i Afrike i za operativno praćenje klime i njezinih promjena

3. Europski centar za srednjoročne prognoze vremena (European Centre for Medium-range Weather Forecasts – ECMWF) specijalizirana međuvladina europska stručna agencija za izradu srednjoročnih prognoza vremena i održavanje baza podataka, kao i za pomoć u naprednom školovanju kadrova te za trajno unapređivanje determinističkog i probabilističkih atmosferskih modela globalnih razmjera te za razvoj novih metoda i modela za izradu dinamičkih sezonskih prognoza vremena

4. Europsko udruženje meteoroloških i hidroloških službi (European Meteorological Services Network – EIG EUMETNET) – grupacija nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi u Europi za organizaciju zajedničkih programa i projekata u različitim područjima meteorološke aktivnosti

5. Grupa za motrenje Zemlje (Group on Earth Observations – GEO) – globalna mreža vladinih ustanova, akademske zajednice i znanstvenih instituta za usklađivanje i objedinjavanje svih okolišnih motrenja

6. hidrološka prognoza – prognoza o očekivanim hidrološkim elementima za određeni vodotok, za određeno vremensko razdoblje i određeno mjesto

7. Katalog popis svih podataka, produkata i proizvoda kojima raspolaže nadležno državno tijelo

8. klima srednje stanje komponenata klimatskog sustava (atmosfera, hidrosfera, kriosfera, litosfera i biosfera) i njihova međudjelovanja

9. meteorološka i hidrološka djelatnost – temelji se na grani primijenjene znanosti koja obuhvaća kontinuirano praćenje, obradu, kontrolu i analizu podataka motrenja te istraživanje stanja i pojava u atmosferi, moru, vodama i tlu od važnosti za obavljanje i planiranje ljudskih djelatnosti ovisnih o atmosferskim i hidrološkim uvjetima i pojavama

10. meteorološka ili hidrološka informacija – meteorološki ili hidrološki podatak/podaci u kontekstu i/ili s dodanim značenjem

11. meteorološka prognoza – procjena budućeg atmosferskog stanja za određeno vremensko razdoblje na nekom mjestu ili području

12. meteorološki i hidrološki element, pojava i proces – fizikalno, kemijsko i/ili biološko svojstvo dobiveno mjerenjem i/ili opažanjem na određenom mjestu u određenom vremenskom trenutku ili razdoblju. Osnovni meteorološki elementi su: brzina i smjer vjetra, temperatura i relativna vlažnost zraka, tlak zraka, oborina (količina, intenzitet i vrsta), komponente Sunčeva zračenja. Osnovni hidrološki elementi su: vodostaj površinskih voda, razina podzemnih voda, brzina strujanja voda, protok, temperatura vode, stanje leda, poprečni i uzdužni profil korita, riječni nanos (suspendirani, vučeni, s dna). Ostale meteorološke i hidrološke elemente definira Svjetska meteorološka organizacija

13. meteorološki, meteorološko-oceanografski, hidrološki i fenološki podaci (u daljnjem tekstu: podaci) – grupni pojam koji se odnosi na skupove podataka o stanju vremena, klime, mora, voda i tla. Ovi podaci obuhvaćaju nizove elemenata dobivenih motrenjem, a nužni su za razumijevanje fizikalnih i kemijskih procesa, atmosfere, voda i tla

14. meteorološki i hidrološki produkti – grupni pojam koji se odnosi na rezultat stručno utemeljene obrade atmosferskih, klimatskih, hidroloških procesa i procesa u površinskom sloju mora primjenom podataka motrenja, rezultata numeričkih modela i drugih dostupnih informacija (daljinska mjerenja i sl.)

15. meteorološko ili hidrološko upozoravanje – postupak pripremanja, izdavanja, objavljivanja i distribucije upozorenja na opasnu meteorološku ili hidrološku pojavu. Opasna meteorološka ili hidrološka pojava je ona meteorološka i hidrološka pojava koja može biti različitog trajanja, a s rizikom uzrokovanja velikih šteta, ozbiljnih društvenih poremećaja i gubitka ljudskog života, i zahtijeva mjere za minimiziranje gubitaka, ublažavanje i izbjegavanje gubitaka

16. ministar ministar nadležan za zaštitu okoliša

17. mjerna spremnost – kontinuirano osiguranje tehničke ispravnosti, mjerne sljedivosti te kvalitete mjerenja meteoroloških i hidroloških instrumenata

18. motrenje postupak dobivanja meteoroloških i/ili hidroloških te drugih podataka mjerenjem i/ili opažanjem te drugim postupcima

19. motriteljski sustav – jedinstveni Meteorološki i hidrološki motriteljski sustav Republike Hrvatske kao integralni dio europskih i globalnih motriteljskih sustava u skladu s važećim standardima Svjetske meteorološke organizacije koji se uspostavlja radi sustavnog praćenja i istraživanja stanja i promjena vremena, klime, voda i mora, otkrivanja, prognoziranja i rane najave opasnih meteoroloških i hidroloških pojava i nepogoda, kao i praćenja klimatskih promjena na području Republike Hrvatske

20. primijenjena meteorologija – primjena rezultata meteoroloških istraživanja za potrebe svakodnevnih ljudskih i gospodarskih djelatnosti. U primijenjenu meteorologiju ubrajaju se: agrometeorologija, biometeorologija, hidrometeorologija, cestovna meteorologija, pomorska meteorologija, zrakoplovna meteorologija, radarska i satelitska meteorologija, modifikacija vremena, tehnička meteorologija, specijalna meteorološka motrenja, specijalne vremenske prognoze i upozorenja, meteorologija primijenjena u energetici, graditeljstvu i urbanizmu te drugim gospodarskim djelatnostima

21. primijenjena hidrologija – primjena rezultata hidroloških istraživanja za potrebe svakodnevnih ljudskih i gospodarskih aktivnosti. U primijenjenu hidrologiju ubrajaju se: hidrometeorologija, hidrogeologija, limnologija, potamologija, ekohidrologija, hidrologija primijenjena u graditeljstvu, urbanizmu, vodoopskrbi i odvodnji, hidroenergetici, zaštiti okoliša, riječnom inženjerstvu, agronomiji i drugim gospodarskim djelatnostima

22. Svjetska meteorološka organizacija (World Meteorological Organization – WMO) međuvladina organizacija i specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda za područje meteorologije i hidrologije

23. Svjetski informacijski sustav (engl. WMO Information system – WIS) jedinstveni globalni sustav infrastrukture i telekomunikacija te propisanih automatskih procedura uspostavljen od Svjetske meteorološke organizacije (WMO) radi međunarodne razmjene podataka motrenja vremena, klime i voda. Ovaj sustav je kombinacija prizemnih i satelitskih komunikacija za kontinuiranu razmjenu podataka i produkata između svih državnih meteoroloških i hidroloških službi i korisnika

24. Svjetski integrirani motriteljski sustav (engl. WMO Integrated Global Observing System – IGOS) globalni sustav motrenja koji sadrži mrežu prizemnih, visinskih i meteorološko-oceanografskih postaja te satelitskih podataka za koje su nadležne državne meteorološke i hidrološke službe i svemirske agencije

25. vrijeme stanje atmosfere na nekom mjestu ili području u određenom trenutku ili kraćem vremenskom razdoblju

26. Zajednička tehnička komisija za oceanografiju i pomorsku meteorologiju (Joint Technical Commision for Oceanography and Marine Meteorology – JCOMM) Svjetske meteorološke organizacije i Međunarodne komisije za Oceanografiju pri organizaciji Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO).

II. INTERES REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 4.

(1) Meteorološka i hidrološka djelatnost od interesa je za Republiku Hrvatsku, a obavlja se radi osiguranja pouzdanih i pravodobnih meteoroloških i hidroloških podataka i informacija o vremenu, vodama, moru, tlu i zraku za potrebe državnih ustanova, javnosti, sigurnosti i očuvanja ljudskih života i dobara, prostornog planiranja, zdravlja, zaštite okoliša i upravljanja vodama te ostalih gospodarskih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Ciljevi meteorološke i hidrološke djelatnosti su osiguravanje:

– trajnog obavljanja motrenja i sustavnog prikupljanja podataka o atmosferskim i hidrološkim pojavama

– pouzdanih i pravodobnih podataka i informacija o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama, moru, tlu i zraku

– pouzdanih i pravodobnih meteoroloških i hidroloških podataka, produkata i informacija nužnih za zaštitu života, prirode i materijalnih dobara od posljedica djelovanja opasnih meteoroloških i hidroloških pojava i klimatskih ekstrema te ekoloških nesreća i katastrofa

– meteoroloških i hidroloških podataka, produkata i informacija nužnih za prilagodbu života i gospodarstva klimatskim promjenama

– jedinstvenog meteorološkog i hidrološkog informacijskog sustava uključenog u međunarodne meteorološke, hidrološke i njima srodne informacijske sustave

– razvoja meteorološke i hidrološke struke u skladu sa svjetskim znanstvenim i tehnološkim dostignućima

– ispunjavanja međunarodnih obveza i drugih oblika međunarodne suradnje.

(3) Lokacije, građevine, infrastruktura i njihovo održavanje i korištenje te oprema koja je potrebna za obavljanje poslova iz članka 6. ovoga Zakona od interesa su za Republiku Hrvatsku te su dio državne infrastrukture.

III. POSLOVI METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DJELATNOSTI

Načela

Članak 5.

Organizacija i način obavljanja poslova meteorološke i hidrološke djelatnosti temelje se na načelima:

– stručnosti i međunarodnih i nacionalnih standarda i pravila te kontinuiranog usavršavanja službenika

– trajnosti motrenja i sustavnosti prikupljanja podataka

– globalne integriranosti i kontinuiteta praćenja i prognoze stanja atmosfere, voda, mora i tla

– osiguranja stalne podrške općoj sigurnosti ljudskih života i materijalnih dobara

– korisnosti za izvođenje svih gospodarskih djelatnosti

– učinkovitosti izvođenja upravnih i drugih poslova države

– javnosti i dostupnosti meteoroloških i hidroloških podataka, produkata i informacija od interesa za Republiku Hrvatsku

– ispunjavanja međunarodnih obveza.

Poslovi meteorološke i hidrološke djelatnosti

Članak 6.

(1) Poslovi meteorološke i hidrološke djelatnosti su:

– sustavna redovita i po potrebi izvanredna meteorološka i hidrološka motrenja u državnoj mreži meteoroloških, hidroloških i meteorološko-oceanografskih postaja

– planiranje, uspostava, održavanje, razvoj i upravljanje državnim motriteljskim sustavom meteoroloških, hidroloških i meteorološko-oceanografskih postaja

– planiranje, uspostava, održavanje, razvoj i upravljanje državnim meteorološkim i hidrološkim motriteljskim, računalnim i komunikacijskim sustavom za prikupljanje i razmjenu informacija o stvarnom i prognoziranom vremenu i klimi, stanju tla, voda i površinskom sloju mora te sustavom za arhiviranje i održavanje meteorološke, meteorološko-oceanografske, hidrološke i ostale dokumentacije

– planiranje, uspostava, održavanje i razvoj meteorološkog, meteorološko-oceanografskog, klimatološkog i hidrološkog analitičko-prognostičkog sustava za izradu i izdavanje vremenskih, klimatskih, agrometeoroloških, biometeoroloških i hidroloških analiza, prognoza, ranih najava i upozorenja na opasne meteorološke, meteorološko-oceanografske i hidrološke pojave

– kontrola točnosti, pohrana i objavljivanje podataka te održavanje arhiva od državnog značenja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih, fenoloških i njima srodnih podataka

– uspostava međunarodne suradnje te provedba međunarodnih konvencija i standarda u području meteorologije, uključujući praćenje i istraživanje klimatskih varijacija i promjena, hidrologije, fenologije i njima srodnih djelatnosti

– osiguranje mjerne spremnosti meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i hidroloških mjernih sustava

– meteorološka i hidrološka podrška osiguranju opće, državne sigurnosti i obrane

– meteorološka i hidrološka podrška u zaštiti od posljedica opasnih meteoroloških i hidroloških pojava i klimatskih ekstrema, prekomjernog onečišćenja zraka te ekoloških nesreća i katastrofa

– poslovi rane najave opasnih meteoroloških i hidroloških pojava i nepogoda te sudjelovanje u procjenama prijetnje u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za civilnu zaštitu i spašavanje kao i s drugim nadležnim tijelima državne uprave, pravnom osobom za upravljanje vodama i tijelima jedinica lokalne samouprave

– poslovi u međuvladinim i međunarodnim meteorološkim, hidrološkim i njima srodnim organizacijama i tijelima, uključujući i zastupanje Republike Hrvatske u tim organizacijama i tijelima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja Državni hidrometeorološki zavod (u daljnjem tekstu: Državni zavod).

(3) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se trajno i neprekidno te čine osnovu za ostvarivanje ciljeva navedenih u članku 4. stavku 2. ovoga Zakona.

(4) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, po osnovi domaćih i međunarodnih projekata i projekata Europske unije, i vlastitih prihoda iz izvora korisnika usluga.

Meteorološki i hidrološki motriteljski sustav Republike Hrvatske

Članak 7.

(1) U svrhu obavljanja motrenja meteoroloških i hidroloških elemenata, pojava i procesa od interesa za Republiku Hrvatsku uspostavlja se meteorološki i hidrološki motriteljski sustav.

(2) Motriteljski sustav iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od državne mreže meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja.

(3) Motriteljski sustav iz stavka 1. ovoga članka financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Za potrebe motriteljskog sustava iz stavka 1. ovoga članka dodatno se koriste podaci kvalitete zraka (podaci o kemijskom sastavu atmosfere) s postaja državne mreže za praćenje kvalitete zraka, sukladno propisu kojim se utvrđuje popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka te hidrološki podaci s postaja pravne osobe za upravljanje vodama za praćenje stanja voda i operativnog upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama propisa kojima je uređeno područje upravljanja vodama.

(5) Državnu mrežu, način rada, način prikupljanja, obradu, kontrolu, kontrolu točnosti, zapisivanje, šifriranje i arhiviranje podataka, način izvješćivanja te opseg i dinamiku međunarodne razmjene podataka motriteljskog sustava iz stavka 2. ovoga članka propisuje pravilnikom ravnatelj Državnog zavoda.

(6) Odnos državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža, način prikupljanja, obradu, kontrolu rada i točnosti, bilježenje, šifriranje i arhiviranje podataka, način izvješćivanja te opseg i dinamiku razmjene podataka motriteljskog sustava iz stavka 2. ovoga članka s drugim motriteljskim sustavima propisuje pravilnikom ravnatelj Državnog zavoda.

Meteorološke, hidrološke, meteorološko-oceanografske i fenološke motriteljske postaje državne mreže

Članak 8.

(1) Meteorološke, hidrološke, meteorološko-oceanografske i fenološke motriteljske postaje državne mreže su cjelovite tehnološke, metodološke i organizacijske jedinice, koje se sastoje od opreme za obavljanje motrenja, procesiranja i prijenosa podataka, s motrilištima i građevinama, u ili na kojima je takva oprema postavljena.

(2) Meteorološke, hidrološke, meteorološko-oceanografske i fenološke motriteljske postaje iz stavka 1. ovoga članka su javno dobro i infrastruktura su od interesa za Republiku Hrvatsku.

(3) Gradnja i lokacija motriteljskih postaja iz stavka 1. ovoga članka moguća je, u skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima, na zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske ili na zemljištima u vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih ili fizičkih osoba te na pomorskom dobru.

(4) Motriteljske postaje iz stavka 1. ovoga članka evidentirat će se u katastru na cijeloj ili dijelu katastarske čestice sukladno propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina kao način uporabe zemljišta meteorološko motrilište.

(5) U zaštitnim zonama u okolini postaja mogu se, u skladu sa standardima Svjetske meteorološke organizacije, utvrditi ograničenja koja se odnose na gradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina, kao i na izvođenje drugih radova koji mogu narušiti prirodne atmosferske odnosno hidrološke procese, a propisuju se prostornim planom i u isti ugrađuju u postupku izrade i donošenja prostornih planova.

(6) Za potrebe prolaska i prijevoza do motriteljskih postaja iz stavka 1. ovoga članka može se osnovati pravo služnosti puta sukladno propisima iz područja vrijednosti nekretnina te propisu kojim se uređuje pravo vlasništva i druga stvarna prava.

(7) Pravne i fizičke osobe u postupku pribavljanja dozvole za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti odnosno izvođenja radova u zonama zaštite oko motriteljskih postaja iz stavka 1. ovoga članka dužne su pribaviti prethodnu suglasnost Državnog zavoda o ispunjavanju uvjeta utvrđenih odlukom iz stavka 12. ovoga članka.

(8) Postupak izdavanja suglasnosti iz stavka 7. ovoga članka pokreće se na zahtjev stranke.

(9) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 7. ovoga članka rješava Državni zavod rješenjem u roku od mjesec dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, a ako rješenje nije doneseno u propisanom roku, smatra se da je suglasnost dana.

(10) Protiv rješenja kojim se rješava zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 7. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Ako radi gradnje građevine ili izvođenja drugih radova Državni zavod utvrdi potrebu promjene lokacije mjernih postaja iz stavka 1. ovoga članka, troškovi premještaja padaju na teret pravne ili fizičke osobe na čiji se zahtjev gradi građevina ili izvode drugi radovi.

(12) Radi dobivanja pouzdanih informacija o stanju vremena, klime, voda i mora Vlada Republike Hrvatske odlukom utvrđuje položaj meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja državne mreže, zone zaštite u okolini postaja kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zonama zaštite i uvjete za uvođenje ograničenja.

(13) Odredbe stavaka 3., 5., 7. i 12. ovoga članka ne odnose se na vojne lokacije i građevine.

Članak 9.

(1) Meteorološka, hidrološka, meteorološko-oceanografska i fenološka motrenja na motriteljskim postajama iz članka 8. ovoga Zakona obavljaju se prema Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Program rada iz stavka 1. ovoga članka, gustoću motrenja i motriteljsko razdoblje donosi ravnatelj Državnog zavoda odlukom uz prethodnu suglasnost ministra.

Članak 10.

(1) Državni zavod dužan je voditi Katalog meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja iz članka 8. ovoga Zakona u skladu s pravilnikom iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Katalog se vodi u obliku evidencijske knjige u elektroničkom obliku te se čuva trajno.

Članak 11.

Državni zavod održava mjernu spremnost meteoroloških i hidroloških instrumenata na motriteljskim postajama iz članka 8. ovoga Zakona u skladu s propisom kojim se uređuje područje mjeriteljstva, pravilnikom iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona i programom rada iz članka 9. ovoga Zakona i drugim primjenjivim propisima te tehničkom regulativom i smjernicama Svjetske meteorološke organizacije.

Provjera kvalitete meteoroloških i hidroloških podataka

Članak 12.

Provjera kvalitete meteoroloških i hidroloških podataka sastoji se od dokumentiranih postupaka provjere interne, vremenske i prostorne usporedivosti meteoroloških i hidroloških podataka, prema stručnoj metodologiji i smjernicama Svjetske meteorološke organizacije.

Službeni podatak i službeno objavljiv podatak

Članak 13.

(1) Službeni podatak je svaki podatak koji se prikupi, obradi, pohrani i objavi potpuno u skladu s odredbama ovoga Zakona ili u skladu s propisima, metodologijom ili smjernicama iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) Službeni podatak je svaki podatak i druge meteorološke i hidrološke mreže koji se prikupi, obradi, pohrani i objavi potpuno u skladu s propisima iz članka 2. ovoga Zakona.

(3) Službeno objavljivi podaci su podaci pripremljeni za objavljivanje u javnim glasilima, elektroničkim medijima, mrežnim stranicama i drugdje.

(4) Podaci koje, u obavljanju poslova iz članka 6. ovoga Zakona, prikupi i obradi Državni zavod jesu službeni podaci koji se javno objavljuju.

(5) Podaci navedeni u ovom članku obrađuju se i objavljuju u strojno čitljivom obliku.

Održavanje arhive podataka, produkata i informacija

Članak 14.

(1) Državni zavod obavlja pohranu i čuvanje gradiva, službenih meteoroloških, hidroloških i vezanih zapisa, podataka, produkata i drugih informacija te održava njihov arhiv.

(2) Državni zavod pohranjuje gradivo u strojno čitljivom obliku, a čuvanje gradiva vodi u elektroničkom obliku.

(3) Sadržaj, način vođenja i održavanja arhive zapisa, podataka, produkata i informacija iz stavka 1. ovoga članka, kao i načini njihova objavljivanja i korištenja uređuju se pravilnikom koji donosi ravnatelj Državnog zavoda.

Izrada i objava meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija

Članak 15.

(1) Državni zavod izrađuje analize, procjene i prognoze vremena i klime, stanja tla, voda i površinskog sloja mora na temelju informacija iz članka 16. ovoga Zakona te drugih izvora podataka.

(2) Državni zavod izrađuje sljedeće analize, procjene i prognoze koje su potrebne za obavješćivanje javnosti, državnih institucija i drugih korisnika:

– analize i prognoze vremena

– biometeorološke, agrometeorološke i fenološke analize i prognoze

– klimatske analize i projekcije buduće klime

– analize i prognoze ekstremnih vremenskih i hidroloških pojava

– analize i prognoze vremena u slučaju ekoloških i radioloških nuklearnih nesreća/katastrofa te izvanrednih događaja

– analize i prognoze stanja mora

– hidrološke analize i prognoze.

(3) Analize, procjene i prognoze iz ovoga članka su službene informacije koje se javno objavljuju ili razmjenjuju putem povezanih komunikacijsko-informacijskih sustava.

Članak 16.

(1) Državni zavod izrađuje i objavljuje informacije o stanju i prognozi vremena, klime i stanja voda i mora te ih u slučaju izvanrednog stanja, kao i drugih situacija od strateške važnosti i sigurnosti za Republiku Hrvatsku, dostavlja tijelima nadležnima za sigurnost, poslove civilne zaštite i spašavanja te drugim nadležnim tijelima državne uprave, pravnoj osobi za upravljanje vodama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka su službene informacije koje se javno objavljuju.

Obavješćivanje javnosti

Članak 17.

(1) Podaci i informacije iz članaka 15. i 16. ovoga Zakona objavljuju se na mrežnoj stranici Državnog zavoda te se osigurava njihova dostupnost u javnim glasilima, elektroničkim medijima, mrežnim stranicama, službenom portalu otvorenih podataka i drugdje.

(2) Objava ili daljnje korištenje podataka iz članaka 15. i 16. ovoga Zakona od strane pravnih i fizičkih osoba mora sadržavati informaciju o izvoru podataka.

Sustav rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave

Članak 18.

(1) Državni zavod izrađuje i objavljuje meteorološke i hidrološke informacije za tijela državne uprave, pravnu osobu za upravljanje vodama i javnost, uključujući ranu najavu i upozorenja, u razdoblju prije, za vrijeme i neposredno nakon nastanka meteoroloških i hidroloških prirodnih nepogoda i katastrofa te nuklearnih, radioloških, bioloških, kemijskih i tehnoloških nesreća.

(2) Državni zavod dužan je prikupljati informacije o izvanrednim meteorološkim i hidrološkim prilikama u susjednim zemljama ako one mogu utjecati na području Republike Hrvatske.

(3) Upozorenja i rane najave iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite, tijelima državne uprave, pravnoj osobi za upravljanje vodama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te sredstvima javnog priopćavanja.

(4) Ako je »Upozorenje« preuzeto i objavljeno od strane drugih pravnih i fizičkih osoba, ono mora biti preneseno u izvornom obliku i obvezno sadržava informaciju o izvoru podataka.

Javnost i uvjeti za korištenje meteoroloških i hidroloških podataka

Članak 19.

(1) Podaci i informacije o vremenu, klimi, stanju tla i voda te fizičkim karakteristikama površinskog sloja mora, koje posjeduje Državni zavod, javni su te se mora omogućiti njihova dostupnost, sukladno propisima o pravu na pristup informacijama.

(2) Prilikom objave ili korištenja meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka, produkata i informacija obvezno je navođenje njihova izvora.

(3) Podaci i informacije navedeni u ovom članku objavljuju se u strojno čitljivom obliku.

Međunarodni poslovi

Članak 20.

(1) Državni zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim meteorološkim i hidrološkim i drugim srodnim organizacijama, a to su:

– Svjetska meteorološka organizacija

– Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita

– Europski centar za srednjoročne prognoze vremena

– Europsko udruženje meteoroloških i hidroloških službi

– Zajednička tehnička komisija za oceanografiju i pomorsku meteorologiju

– ALADIN konzorcij

– Grupa za motrenje Zemlje.

(2) U skladu s međunarodnim obvezama Državni zavod:

– osigurava povezivanje Republike Hrvatske s međunarodnim komunikacijskim i informacijskim sustavima i obavlja operativnu razmjenu meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka i proizvoda kroz funkciju državnog meteorološkog, klimatskog i hidrološkog centra u Svjetskom informacijskom sustavu i Svjetskom integriranom motriteljskom sustavu Svjetske meteorološke organizacije, kao i u drugim međunarodnim sustavima

– sudjeluje u međunarodnim meteorološkim, hidrološkim i njima srodnim razvojnoistraživačkim programima

– obavlja međunarodnu razmjenu podataka i informacija o meteorološkim i hidrološkim nepogodama u suradnji s pravnom osobom za upravljanje vodama.

Istraživanje i razvoj

Članak 21.

(1) Državni zavod provodi istraživanja na području meteorologije i hidrologije te razvija mjerne, analitičke i prognostičke tehnike i metode za potrebe unapređenja meteorološke i hidrološke djelatnosti.

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod po potrebi surađuje s domaćim i stranim istraživačkim ustanovama i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, drugim istovrsnim službama u drugim državama i gospodarskim subjektima.

IV. NADZOR

Članak 22.

Upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja tijela državne uprave koja prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju upravne i stručne poslove u području meteorološke i hidrološke djelatnosti obavlja ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 23.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, kao i u dijelu koji se odnosi na uklanjanje prepreka, emisijskih uređaja, građevina, dalekovoda ili drugih objekata ili uređaja koji su postavljeni ili je započeto njihovo postavljanje u zaštitnom pojasu postaje državne ili druge mreže iz Kataloga, provode inspektori zaštite okoliša i vodopravni inspektori.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori iz stavka 1. ovoga članka provode izravni uvid u opće i pojedinačne akte, nadziru uvjete i način rada subjekta nadzora sukladno propisu o Državnom inspektoratu.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

– obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost u zonama zaštite oko meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih ili fenoloških motriteljskih postaja državne mreže bez prethodne suglasnosti Državnog zavoda, a što je protivno članku 8. stavku 7. ovoga Zakona

– objavi rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave i nepogode koja nisu prenesena u izvornom obliku i ne sadržavaju informaciju o izvoru podataka, a što je protivno članku 18. stavku 4. ovoga Zakona

– objavljuje ili koristi meteorološke, hidrološke i njima srodne podatke, produkte i informacije koje posjeduje Državni zavod bez navođenja izvora podataka, a što je protivno članku 19. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Ravnatelj Državnog zavoda će, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti pravilnike iz članka 7. stavaka 5. i 6. te članka 14. stavka 3. i odluku iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti odluku iz članka 8. stavka 12. ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 7. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona ostaju na snazi Pravilnik o utvrđivanju mreža i programa rada meteoroloških postaja od interesa za cijelu zemlju objavljen u Službenom listu SFRJ br. 50, od 31. kolovoza 1990. stranice 1636. – 1678. i Pravilnik o utvrđivanju mreža i programa rada hidroloških postaja od interesa za cijelu zemlju objavljen u Službenom listu SFRJ br. 50, od 31. kolovoza 1990. stranice 1679. – 1708.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 14/78., 54/88., 47/89., 26/93. i 29/94.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/69

Zagreb, 28. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.