Zakon o sustavu državne uprave

NN 66/2019 (10.7.2019.), Zakon o sustavu državne uprave

HRVATSKI SABOR

1290

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o sustavu državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/98

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 5. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se sustav državne uprave te opća pravila o ovlaštenjima za donošenje podzakonskih propisa za provedbu zakona (u daljnjem tekstu: provedbeni propisi) i privremenih interventnih mjera.

Članak 2.

(1) Svrha sustava državne uprave je zakonito, svrhovito, djelotvorno i učinkovito obavljanje poslova državne uprave.

(2) Sustav državne uprave usmjerava i nadzire Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Članak 3.

(1) Poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi.

(2) Posao državne uprave u smislu ovoga Zakona je i svaki posao koji je zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje povjeren određenoj pravnoj osobi te određen kao posao koji se obavlja kao javna ovlast.

Članak 4.

(1) Za obavljanje poslova državne uprave ustrojavaju se tijela državne uprave.

(2) Tijela državne uprave su ministarstva i državne upravne organizacije.

(3) Djelokrug tijela državne uprave utvrđuje se zakonom.

Članak 5.

(1) Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno vrsti, srodnosti, opsegu i međusobnoj povezanosti poslova državne uprave koji se u njima obavljaju.

(2) Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, vrste, uvjete za ustrojavanje i način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te opća pravila o načinu planiranja poslova i rasporedu radnog i uredovnog vremena uređuje Vlada uredbom.

Članak 6.

(1) Stvarna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave utvrđuje se zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

(2) Mjesna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave utvrđuje se u pravilu propisima o upravno-teritorijalnoj podjeli odnosno o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave.

(3) O sukobu nadležnosti između tijela državne uprave odlučuje Vlada.

Članak 7.

Pojedini poslovi državne uprave određeni ovim Zakonom mogu se posebnim zakonom povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravne osobe s javnim ovlastima).

Članak 8.

(1) Tijela državne uprave dužna su u granicama svog djelokruga međusobno surađivati te pružati pravnu i stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

(2) Suradnja te pružanje pravne i stručne pomoći mogu se odbiti samo u zakonom propisanim slučajevima.

Članak 9.

(1) Sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 10.

Rad tijela državne uprave je javan, a javnost se može isključiti samo iznimno, u slučajevima propisanima zakonom ili pravnom stečevinom Europske unije.

Članak 11.

Poslovi državne uprave obavljaju se tako da građani mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvarivati svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati svoje građanske dužnosti.

Članak 12.

Pri obavljanju poslova državne uprave svi podaci i potvrde o činjenicama o kojima se u Republici Hrvatskoj vode propisani očevidnici i druge službene evidencije pribavljaju se po službenoj dužnosti.

Članak 13.

Pravna zaštita protiv pojedinačnih akata koji se donose u obavljanju poslova državne uprave propisuje se zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Članak 14.

Štetu koja fizičkoj ili pravnoj osobi nastane nezakonitim ili nepravilnim obavljanjem poslova državne uprave nadoknađuje Republika Hrvatska.

DIO DRUGI
POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU

Članak 15.

(1) U obavljanju poslova državne uprave primjenjuju se pravila i mjere uredskog poslovanja.

(2) Uredsko poslovanje uređuje Vlada uredbom.

Članak 16.

(1) Evidencije uredskog poslovanja vode se u elektroničkom obliku.

(2) Brojčane oznake pismena te sadržaj evidencija uredskog poslovanja naputkom propisuje ministar nadležan za poslove opće uprave.

II. PROVEDBA DRŽAVNE POLITIKE

Članak 17.

Provedba državne politike obuhvaća sljedeće poslove državne uprave:

– izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade

– izradu nacrta strateških i planskih dokumenata

– praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade

– zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija

– europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu.

Članak 18.

Nacrti prijedloga zakona, prijedlozi drugih propisa i prijedlozi općih akata Vlade izrađuju se prema jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima koje utvrđuje Hrvatski sabor.

III. NEPOSREDNA PROVEDBA ZAKONA

Članak 19.

Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća sljedeće poslove državne uprave:

– rješavanje u upravnim stvarima

– vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija

– izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije.

Članak 20.

Pri obavljanju poslova neposredne provedbe zakona, ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više od jednog upravnog ili drugog postupka, strankama će se omogućiti podnošenje zahtjeva putem jedinstvenog upravnog mjesta sukladno odredbama zakona kojim je uređen opći upravni postupak.

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 21.

(1) Inspekcijski nadzor obuhvaća nadzorne postupke kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba radi utvrđivanja činjenica te poduzimanje propisanih mjera i radnji kako bi se utvrđeno stanje i poslovanje uskladilo sa zakonom i drugim propisima.

(2) Inspekcijski nadzor neposredno provode službene osobe ovlaštene sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: inspektori).

Članak 22.

(1) Službeno svojstvo, identitet i ovlasti inspektora dokazuju se službenom iskaznicom ili službenom značkom inspektora.

(2) Način vođenja očevidnika izdanih službenih iskaznica i službenih znački i obrasce iskaznica i znački inspektora propisuje čelnik nadležnog tijela državne uprave.

Članak 23.

Inspektori imaju pravo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, pregledati i poslovne prostore i spise, zgrade i druge građevine, predmete, robu i druge stvari kod nadziranih osoba, saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba, kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Članak 24.

(1) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektori su dužni pridržavati se odredbi propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka te odredbi posebnih propisa kojima se propisuje tajnost podataka.

(2) Službena osoba nadziranog tijela odnosno odgovorna osoba u nadziranoj pravnoj osobi dužna je inspektora upozoriti na podatke klasificirane odgovarajućim stupnjem tajnosti.

Članak 25.

(1) Ako prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor ima pravo i obvezu, u skladu sa zakonom:

– narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti u određenom roku

– podnijeti optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja

– podnijeti kaznenu prijavu protiv počinitelja kaznenog djela

– poduzeti i druge mjere odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim zakonom ovlašten.

(2) Inspektor je odgovoran ako propusti poduzeti mjere ili radnje koje ima pravo i obvezu poduzeti, ako prekorači propisane ovlasti te u drugim slučajevima propisanima zakonom.

Članak 26.

(1) O izvršenom inspekcijskom nadzoru, utvrđenom stanju i poduzetim odnosno naređenim mjerama i radnjama inspektor sastavlja zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor dostavlja nadziranoj fizičkoj osobi ili službenoj osobi nadziranog tijela ili odgovornoj osobi u nadziranoj pravnoj osobi.

(3) Posebnim zakonom mogu se propisati slučajevi u kojima se zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja u skraćenom obliku.

Članak 27.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove inspektoru osigurava pomoć sukladno zakonu kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti ako prilikom inspekcijskog nadzora dođe do fizičkog otpora inspektoru ili drugog ometanja koje sprječava rad inspektora odnosno ako se pružanje fizičkog otpora ili drugo ometanje inspekcijskog nadzora osnovano očekuje.

V. UPRAVNI NADZOR

Članak 28.

(1) Upravni nadzor obuhvaća nadzorne postupke, mjere i radnje kojima se osigurava zakonitost i pravilnost u obavljanju poslova državne uprave.

(2) Provedbom upravnog nadzora osobito se nadzire:

– zakonitost općih akata

– zakonitost i pravilnost rada te postupanja prema građanima i drugim strankama

– osposobljenost službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave.

Članak 29.

(1) Upravni nadzor provodi se po službenoj dužnosti sukladno zakonu kojim se uređuje odgovarajuće upravno područje.

(2) Pri ocjeni potrebe za provedbom upravnog nadzora nadležna tijela mogu uzeti u obzir predstavke, pritužbe i druge podneske koji upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave.

(3) Tijela državne uprave u granicama svog djelokruga nadziru obavljanje povjerenih poslova državne uprave od strane upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

(4) Tijelo državne uprave koje provodi upravni nadzor može nadziranim upravnim tijelima ili pravnim osobama iz stavka 3. ovoga članka davati opće i pojedinačne upute.

(5) Upute iz stavka 4. ovoga članka daju se u pisanom obliku, a posebnim zakonom može se propisati i obveza njihove prethodne objave u »Narodnim novinama«, ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga.

(6) Uputama iz stavka 4. ovoga članka ne može se određivati način rješavanja pojedinačne upravne stvari niti uređivati pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Članak 30.

(1) Ako utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti u sadržaju ili postupku donošenja općih akata, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu ili postupanju prema građanima i drugim strankama ili nedostatnu osposobljenost službenih osoba, tijelo koje provodi upravni nadzor ovlašteno je:

– zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke te neposredno utvrditi činjenice i okolnosti važne za obavljanje poslova državne uprave koji su predmet nadzora

– raspraviti utvrđeno stanje i uputom odrediti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i osiguranja zakonitog i pravilnog obavljanja poslova državne uprave koji su predmet nadzora.

(2) Ako nadzirano upravno tijelo ili pravna osoba s javnim ovlastima u ostavljenom roku ne postupi po uputi iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, tijelo koje provodi upravni nadzor ovlašteno je:

– obustaviti od izvršenja opći akt koji je predmet nadzora te uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

– predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti službenih osoba

– neposredno obaviti poslove državne uprave koji su predmet nadzora na trošak sredstava iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Posebnim zakonom može se isključiti primjena mjere iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga.

VI. DRUGI UPRAVNI I STRUČNI POSLOVI

Članak 31.

Drugi upravni i stručni poslovi državne uprave obuhvaćaju:

– prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području

– provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području

– pružanje pravne i stručne pomoći

– davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa

– ostvarivanje stručne suradnje.

Članak 32.

(1) Odgovor na podnesak kojim se traži mišljenje o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa stvarno nadležno tijelo dostavlja podnositelju u roku od 30 dana od dana zaprimanja podneska.

(2) Ako je podnesak iz stavka 1. ovoga članka zaprimilo nenadležno tijelo, on će se bez odgode ustupiti stvarno nadležnom tijelu uz obavijest podnositelju.

(3) Ako zakonom nije drukčije propisano, odredbe ovoga članka primjenjuju se i na predstavke, pritužbe i druge podneske koji upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave, uključujući i predstavke kojima državni službenici ukazuju na neučinkovitost u primjeni zakona i drugih propisa odnosno na neučinkovitost u radu tijela državne uprave.

DIO TREĆI
POVJERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

Članak 33.

(1) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima posebnim zakonom mogu se povjeriti poslovi neposredne provedbe zakona u prvom stupnju i drugi upravni i stručni poslovi.

(2) Ako je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije, pravnim osobama s javnim ovlastima može se posebnim zakonom povjeriti provedba inspekcijskog nadzora u jednom ili više upravnih područja.

Članak 34.

(1) Poslovi državne uprave povjeravaju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ako je to opravdano s obzirom na prirodu poslova i u osobitom interesu građana.

(2) Poslovi državne uprave povjeravaju se pravnim osobama s javnim ovlastima ako:

– je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije

– se povjeravanjem određenih poslova državne uprave osigurava njihovo učinkovitije obavljanje uz dokazivo manje troškove ili

– obavljanje određenih poslova državne uprave zahtijeva osobite tehničke ili stručne uvjete koje nije moguće osigurati u tijelima državne uprave bez znatnog povećanja troškova.

Članak 35.

Za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave odgovara izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima.

DIO ČETVRTI
NORMATIVNA OVLAŠTENJA

I. PROVEDBENI PROPISI

Članak 36.

(1) Provedbeni propisi su pravilnici i naputci.

(2) Pravilnikom se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene.

(3) Naputkom se detaljnije propisuje način rada u tijelima državne uprave te način obavljanja povjerenih poslova državne uprave.

(4) Ovlaštenja za donošenje provedbenih propisa kojima se propisuju uvjeti pod kojima se ostvaruju prava ili izvršavaju obveze ili uvjeti za obavljanje određene djelatnosti mogu se posebnim zakonom utvrditi samo iznimno, ako je takvo ovlaštenje nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije.

Članak 37.

(1) Provedbeni propisi objavljuju se u »Narodnim novinama« te stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog osobito opravdanih razloga, provedbenim propisom može biti utvrđen drukčiji rok njegova stupanja na snagu, a najranije prvoga dana od dana objave.

Članak 38.

(1) Provedbene propise donose čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti.

(2) Provedbeni propis kojim se uređuje dio upravnog područja u djelokrugu drugog tijela državne uprave donosi se uz prethodnu suglasnost čelnika toga tijela.

(3) Provedbeni propis kojim se preuzima ili osigurava provedba pravno obvezujućih akata Europske unije donosi se uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za donošenje provedbenih propisa posebnim se zakonom može izrijekom ovlastiti tijelo pravne osobe s javnim ovlastima, ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga.

II. PRIVREMENE INTERVENTNE MJERE

Članak 39.

(1) U iznimnim slučajevima propisanima zakonom, naredbom se može privremeno narediti ili zabraniti određeno postupanje te utvrditi obvezna primjena drugih privremenih interventnih mjera koje su nužne radi trenutačne zaštite pravnog poretka te zaštite života, sigurnosti, zdravlja stanovništva ili imovine veće vrijednosti u određenom upravnom području.

(2) Uvjeti za donošenje, trajanje i opseg privremenih interventnih mjera iz stavka 1. ovoga članka propisuju se zakonom.

(3) Naredbe iz stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu najranije danom donošenja te se uz odgovarajuće obrazloženje objavljuju u »Narodnim novinama« i putem drugih dostupnih sredstava javnog priopćavanja.

Članak 40.

(1) Naredbe donose čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti.

(2) Ako se privremene interventne mjere odnose na dio upravnog područja u djelokrugu drugog tijela državne uprave, naredba se donosi uz prethodnu suglasnost čelnika toga tijela.

III. NADZOR

Članak 41.

(1) Nadzor zakonitosti postupka donošenja i sadržaja provedbenih propisa i naredbi obavlja Vlada.

(2) Pri ocjeni potrebe za pokretanjem nadzora mogu se uzeti u obzir podnesci koji upućuju na nezakonitosti u postupku donošenja ili u sadržaju provedbenih propisa i naredbi.

(3) Za predlaganje mjera i radnji, pripremu akata te obavljanje drugih stručnih poslova u pojedinačnim nadzornim postupcima Vlada osniva povjerenstvo sukladno zakonu.

(4) U obavljanju nadzora Vlada može, na prijedlog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka, održati savjetodavnu raspravu s donositeljima provedbenih propisa i naredbi, stručnjacima i drugim zainteresiranim osobama.

Članak 42.

Ako utvrdi nezakonitosti u postupku donošenja ili sadržaju provedbenog propisa ili naredbe koje je donio čelnik tijela državne uprave, Vlada je ovlaštena odlukom:

– nadležnom čelniku naložiti donošenje odgovarajućih izmjena provedbenog propisa ili naredbe

– staviti izvan snage naredbu ili pojedine njezine odredbe.

Članak 43.

Ako utvrdi nezakonitosti u postupku donošenja ili sadržaju provedbenog propisa koji je donijelo zakonom ovlašteno tijelo pravne osobe s javnim ovlastima, Vlada je ovlaštena:

– nadležnoj pravnoj osobi s javnim ovlastima predložiti donošenje odgovarajućih izmjena provedbenog propisa

– podnijeti zahtjev Ustavnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu suglasnosti provedbenog propisa s Ustavom i zakonom.

DIO PETI
SLUŽBENE OSOBE

Članak 44.

(1) Službene osobe u tijelima državne uprave su državni dužnosnici i državni službenici, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Status i način određivanja plaće osoba iz stavka 1. ovoga članka uređuju se posebnim propisima.

Članak 45.

(1) Tijelima državne uprave upravljaju državni dužnosnici.

(2) Državni dužnosnici u tijelima državne uprave su ministar, državni tajnik, državni tajnik središnjeg državnog ureda, glavni ravnatelj, glavni državni inspektor te druge osobe sukladno posebnom zakonu.

(3) Radom upravnih organizacija u sastavu ministarstava rukovode državni službenici, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, posebnim zakonom može se propisati da državnom upravnom organizacijom upravlja rukovodeći državni službenik, ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije.

Članak 46.

(1) Državne dužnosnike koji upravljaju državnim upravnim organizacijama i državne tajnike imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade.

(2) Rukovodeće državne službenike koji rukovode upravnim organizacijama u sastavu ministarstava i glavnim tajništvima tijela državne uprave te zamjenjuju čelnike državnih upravnih organizacija imenuje i razrješuje Vlada prema propisima o državnim službenicima.

Članak 47.

(1) Poslove državne uprave u tijelima državne uprave i poslove rukovođenja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama tijela državne uprave neposredno obavljaju državni službenici.

(2) Pomoćne i tehničke poslove u tijelima državne uprave obavljaju namještenici.

(3) Poslove podrške ministru u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje ministar odlukom. Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova. Odluku o razrješenju ovih osoba donosi ministar.

(4) Protiv odluke iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti prigovor čelniku tijela u roku od 15 dana od dana dostave.

(5) Protiv rješenja o prigovoru iz stavka 4. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

(6) Radna mjesta za obavljanje poslova iz stavka 3. ovoga članka jesu:

– posebni savjetnik u kabinetu ministra; do tri izvršitelja; uvjet: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; koeficijent: 2,619

– administrativni asistent u kabinetu ministra; jedan izvršitelj; uvjet: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine; koeficijent: 2,134.

(7) Osobe na radnim mjestima iz stavka 3. ovoga članka nisu državni službenici, ne obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona te se na njih ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika.

(8) Osobe na radnim mjestima iz stavka 3. ovoga članka imaju:

– pravo na plaću koju čini umnožak utvrđenog koeficijenta i osnovice koja se primjenjuje na obračun plaća državnih službenika

– pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojega su prije imenovanja sukladno stavku 3. ovoga članka bile zaposlene na neodređeno vrijeme

– ostala prava iz radnoga odnosa sukladno općim propisima o radu.

(9) Odredbe stavaka od 3. do 8. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na poslove podrške u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora.

(10) Iznimno od broja izvršitelja utvrđenog u stavku 6. ovoga članka, u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora na radno mjesto posebnog savjetnika mogu se imenovati do četiri izvršitelja te na radno mjesto administrativnog asistenta do dva izvršitelja.

Članak 48.

(1) Na službene osobe koje prema posebnom zakonu u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te u pravnim osobama s javnim ovlastima neposredno obavljaju povjerene poslove državne uprave odgovarajuće se primjenjuju propisi kojima se uređuje stupanj obrazovanja i radno iskustvo potrebno za obavljanje odnosnih poslova te obveza polaganja državnog ispita.

(2) Radnopravni status i način određivanja plaće osoba iz stavka 1. ovoga članka uređuju se posebnim propisima.

Članak 49.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u tijelima državne uprave razmjerno njihovu udjelu u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske.

DIO ŠESTI
TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 50.

(1) Tijela državne uprave u granicama svog djelokruga obavljaju poslove provedbe državne politike, neposrednu provedbu zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor, druge upravne i stručne poslove te druge poslove koji su im zakonom izričito stavljeni u nadležnost.

(2) Za obavljanje poslova neposredne provedbe zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te druge upravne i stručne poslove izvan sjedišta tijela državne uprave mogu se ustrojiti područne jedinice kao:

– područni uredi, za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave

– ispostave, za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

(3) Ako se radi o poslovima neposredne provedbe zakona ili provedbe inspekcijskog nadzora većeg opsega koje u prvom stupnju obavljaju područne jedinice iz stavka 2. ovoga članka, posebnim zakonom mogu se u sjedištu tijela državne uprave ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice za drugostupanjski postupak.

Članak 51.

(1) Tijela državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u drugom stupnju ako je rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju povjereno jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima.

(2) Posebnim zakonom može se isključiti pravo na žalbu u upravnim stvarima čije je rješavanje u prvom stupnju povjereno pravnim osobama s javnim ovlastima, ako je takvo uređenje nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije.

Članak 52.

(1) Čelnik tijela državne uprave predstavlja, upravlja i rukovodi tijelom državne uprave, brine se o zakonitom i pravilnom izvršavanju propisa iz njegova djelokruga te obavlja i druge poslove prema posebnom zakonu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, čelnik tijela državne uprave dužan je:

– provoditi utvrđenu politiku Vlade

– donositi provedbene propise i naredbe kad je za to izrijekom zakonom ovlašten.

Članak 53.

(1) Glavni tajnik tijela državne uprave rukovodi radom glavnog tajništva te, uz druge poslove koje obavlja po ovlaštenju i nalogu čelnika tijela državne uprave, u pravilu odgovara i za upravljanje ljudskim potencijalima, uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te tehničku usklađenost u radu ustrojstvenih jedinica tijela državne uprave.

(2) Glavni tajnik tijela državne uprave za svoj rad odgovara čelniku tijela državne uprave i Vladi.

Članak 54.

(1) Unutarnje ustrojstvo, nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, uredovne dane i druga pitanja od osobite važnosti za rad tijela državne uprave uređuje Vlada uredbom.

(2) Pojedine ustrojstvene jedinice i ispostave tijela državne uprave mogu se uredbom iz stavka 1. ovoga članka odrediti kao jedinstveno upravno mjesto.

(3) Na temelju uredbe iz stavka 1. ovoga članka čelnik tijela državne uprave pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad tijela državne uprave koja nisu uređena uredbom.

II. MINISTARSTVA

Članak 55.

(1) Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja.

(2) U sastavu ministarstva ustrojavaju se najmanje dvije upravne organizacije.

(3) Upravne organizacije u sastavu ministarstava ustrojavaju se u pravilu kao:

– uprave, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu

– zavodi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva

– inspektorati, za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu.

(4) Posebnim zakonom mogu se u sastavu ministarstva ustrojiti ravnateljstva, uredi i druge upravne organizacije s posebnim ustrojstvom, načinom rada i stupnjem samostalnosti, radi obavljanja poslova zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugih poslova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku ili poslova državne uprave i drugih poslova čije je obavljanje nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije.

Članak 56.

(1) Čelnik ministarstva je ministar.

(2) Ministarstvo može imati jednog ili više državnih tajnika koji provode utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra.

(3) Ministar odlukom određuje državnog tajnika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

(4) Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

(5) Ako ministru prestane dužnost prije isteka mandata, predsjednik Vlade određuje državnog tajnika koji upravlja ministarstvom do stupanja na dužnost novoga ministra.

Članak 57.

(1) Upravnom organizacijom u sastavu ministarstva rukovodi:

– ravnatelj, za uprave, zavode, ravnateljstva i urede

– glavni inspektor, za inspektorate.

(2) Rukovodeći državni službenik iz stavka 1. ovoga članka za svoj rad odgovara nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi.

III. DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Članak 58.

(1) Državne upravne organizacije ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave i drugih poslova čije obavljanje zahtijeva osobitu samostalnost u radu ili primjenu posebnih uvjeta i načina rada ili je nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije.

(2) Državne upravne organizacije ustrojavaju se u pravilu kao:

– središnji državni uredi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se obavljaju poslovi državne uprave od posebnog značenja za učinkovitiji rad Vlade

– državne uprave, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi neposredne provedbe zakona

– državni zavodi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koje je nužno obavljati u okviru državne uprave.

(3) Posebnim zakonom mogu se ustrojiti državni inspektorati, za inspekcijski nadzor u više upravnih područja, te državna ravnateljstva, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugi poslovi od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i druge državne upravne organizacije s posebnim nazivima, ustrojstvom i načinom rada.

Članak 59.

(1) Čelnik državne upravne organizacije je:

– državni tajnik središnjeg državnog ureda, za središnje državne urede

– glavni ravnatelj, za državne uprave, državne zavode i državna ravnateljstva

– glavni državni inspektor, za državne inspektorate.

(2) Čelnik državne upravne organizacije za svoj rad odgovara Vladi.

(3) Čelnik iz stavka 1. ovoga članka ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove po ovlaštenju čelnika.

(4) Zamjenik za svoj rad odgovara čelniku iz stavka 1. ovoga članka i Vladi.

DIO SEDMI
SREDSTVA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 60.

(1) Sredstva za rad tijela državne uprave utvrđuju se državnim proračunom.

(2) Tijela državne uprave dužna su sredstvima osiguranim u državnom proračunu upravljati u skladu s odredbama propisa iz područja proračuna i drugih posebnih propisa kojima se uređuju proračunski procesi.

Članak 61.

(1) Tijelo državne uprave može određene stvari i opremu koristiti zajedno s drugim tijelom državne uprave te s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno pravnom osobom s javnim ovlastima.

(2) Zajedničko korištenje stvari i opreme uređuje se sporazumom između tijela državne uprave odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

(3) Vlada može odlukom odrediti obvezatno zajedničko korištenje stvari i opreme od strane dvaju ili više tijela državne uprave.

Članak 62.

Čelnici tijela državne uprave odlučuju o pribavljanju i prodaji, prenošenju prava korištenja, rashodovanju, davanju ili uzimanju u zakup nefinancijske imovine i o otpisu potraživanja do visine vrijednosti koju odredi Vlada odlukom.

DIO OSMI
PROVEDBA ZAKONA

Članak 63.

(1) Provedbu odredbi ovoga Zakona od strane tijela državne uprave nadzire Vlada.

(2) U provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka Vlada može tijelima državne uprave davati opće i pojedinačne upute.

Članak 64.

(1) Ministarstvo nadležno za sustav državne uprave nadzire usklađenost:

– nacrta prijedloga zakona kojima se uređuje stvarna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave ili utvrđuje povjeravanje poslova državne uprave ili utvrđuju ovlaštenja za donošenje provedbenih propisa i privremenih interventnih mjera s odredbama ovoga Zakona

– prijedloga uredbi o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave s odredbama ovoga Zakona i odredbama uredbe iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona

– prijedloga pravilnika o unutarnjem redu tijela državne uprave s uredbama o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave.

(2) U provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za sustav državne uprave može Vladi predložiti donošenje opće upute radi osiguranja usklađenosti akata iz stavka 1. ovoga članka s odredbama ovoga Zakona.

DIO DEVETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

(1) Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti:

– uredbu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona

– odluku iz članka 62. ovoga Zakona.

(2) Vlada će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Vlada će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave s odredbama ovoga Zakona.

(4) Ministar nadležan za poslove opće uprave će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 2. ovoga članka donijeti naputak iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Čelnici tijela državne uprave donijet će pravilnike o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 66.

(1) Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/11., 17/12. i 118/16.) ostaje na snazi do stupanja na snagu uredbe iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 7/09.) ostaje na snazi do stupanja na snagu uredbe iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Uredbe o unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave ostaju na snazi do stupanja na snagu uredbi iz članka 65. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 67.

(1) Uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11., 12/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16. i 104/16.) nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama.

(2) Županije iz stavka 1. ovoga članka, razmjerno povjerenim poslovima, preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave.

(3) Državni službenici i namještenici iz stavka 2. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima odnosno ugovorima o radu do donošenja rješenja o rasporedu na odgovarajuća radna mjesta u upravnim tijelima županija iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Državni službenici i namještenici raspoređeni u uredima državne uprave u županijama koji u vremenu od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2025. stječu uvjete za starosnu mirovinu, a koji se do 1. listopada 2019. izjasne o sporazumnom prestanku državne službe ostvaruju pravo na otpremninu u iznosu koji odlukom odredi ministar nadležan za poslove opće uprave.

(5) Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 84/18.) ostaje na snazi do stupanja na snagu posebnih zakona iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 68.

(1) Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti rješenja o imenovanju čelnika državnih upravnih organizacija iz članka 59. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ravnatelji državnih upravnih organizacija nastavljaju obnašati dužnost i ostvarivati prava sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika do donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 69.

(1) Ministarstva će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu iz članka 65. stavka 5. ovoga Zakona pokrenuti postupke imenovanja ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstava.

(2) Pomoćnici ministra nastavljaju obnašati dužnost i ostvarivati prava sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika do imenovanja ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 70.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11., 12/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16. i 104/16.).

Članak 71.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/57

Zagreb, 28. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.