Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 66/2019 (10.7.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

HRVATSKI SABOR

1292

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/100

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 5. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16. i 127/17.) u članku 3.a stavcima 4., 8. i 9. riječi: »članaka 4. i 40. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.)« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuju vode«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 5. riječi: »i jedinica područne (regionalne) samouprave na uslužnom području« zamjenjuju se riječima: »i Republike Hrvatske«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 4. iza riječi: »samouprave« dodaju se riječi: »i/ili podmirenje troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda«.

Članak 4.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Hrvatske vode obračunavaju i naplaćuju naknadu za zaštitu voda osobama koje ispuštaju otpadne vode u prirodni prijamnik ili sustav javne odvodnje, ako su u obvezi imati okolišnu dozvolu u skladu s propisima o zaštiti okoliša, odnosno vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda i ako imaju obvezu redovitog uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda.

Isporučitelji vodnih usluga obračunavaju i naplaćuju naknadu za zaštitu voda osobama:

– koje ispuštaju otpadne vode u sustav javne odvodnje, osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, uz cijenu vodne usluge javne odvodnje i

– koje ispuštaju otpadne vode u prirodni prijamnik putem individualnog sustava javne odvodnje koji je priključen na sustav javne vodoopskrbe, osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Naplaćene iznose naknade isporučitelji vodne usluge doznačuju Hrvatskim vodama u rokovima i na način određen propisom iz članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu voda.

Naknada za zaštitu voda iz stavka 1. ovoga članka obračunava se prema stvarnim podacima o osnovici i pokazateljima onečišćenja voda (konačni obračun), a može se obračunavati i po procijenjenim podacima o osnovici i pokazateljima onečišćenja voda (privremeni obračun) za razdoblje kraće od kalendarske godine. Naknada za zaštitu voda iz stavka 1. ovoga članka obračunava se rješenjem Hrvatskih voda po konačnom obračunu ili putem obračunskog lista koji sadržava obračunske elemente i uplatnicu, po privremenom obračunu.

Naknada za zaštitu voda iz stavka 2. ovoga članka obračunava se putem računa isporučitelja vodne usluge i zasebno se iskazuje na računu. Za poslove iz stavka 2. ovoga članka isporučitelju vodne usluge pripada naknada u visini 5% naplaćene naknade za zaštitu voda.«.

Članak 5.

U članku 44. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Jedinica područne (regionalne) samouprave ulaže sredstva naknade za melioracijsku odvodnju i/ili druga sredstva svoga proračuna za namjene iz stavka 1. ovoga članka posredstvom Hrvatskih voda, o čemu sklapaju ugovor.«.

Članak 6.

Članak 44.a briše se.

Članak 7.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Javni isporučitelj vodnih usluga može svojom odlukom odrediti da se uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno uz cijenu vodne usluge javne odvodnje plaća i naknada za razvoj (u daljnjem tekstu: odluka o naknadi za razvoj).

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Javni isporučitelj vodne usluge ne smije obračunavati i naplaćivati naknadu za razvoj protivno odredbama odluke o naknadi za razvoj.

Javni isporučitelj vodne usluge objavljuje odluku o naknadi za razvoj u »Narodnim novinama«.

Odluku o naknadi za razvoj javni isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja.«.

Članak 8.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Odlukom o naknadi za razvoj određuje se visina naknade za razvoj u kunama po kubnom metru osnovice.«.

Članak 9.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.«.

Članak 10.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Naknada za razvoj može se uvesti u jednakoj visini ili u različitim visinama na uslužnom području.

Naknada za razvoj u različitim visinama na uslužnom području uvodi se s dvije sastavnice, i to kao:

– dio naknade koji se plaća na cijelom uslužnom području, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe korisnicima vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu ili se koriste za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području određene jedinice lokalne samouprave, ako se s njezina područja ne mogu osigurati dostatni prihodi za te namjene (zajednički dio naknade za razvoj) i

– dio naknade koji se plaća na području jedinice lokalne samouprave, a prihodi od nje koriste se za dijelove sustava javne vodoopskrbe i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području te jedinice lokalne samouprave (posebni dio naknade za razvoj).

Naknada za razvoj u različitim visinama na uslužnom području uvodi se uz prethodnu tehno-ekonomsku analizu.

Prihod od naknade za razvoj uvedene u jednakoj visini na uslužnom području i prihod od zajedničkog dijela naknade za razvoj koristi se sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina vodeći se načelom prvenstva u potrebama i solidarnosti.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je uvesti naknadu za razvoj u različitim visinama na uslužnom području ako jedna ili više jedinica lokalne samouprave iskaže takvu inicijativu, obrazloženu u pisanom obliku.

Način određivanja visine naknade za razvoj, njezin obračun i plaćanje propisuju se uredbom o metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga iz zakona kojim se uređuju vodne usluge.«.

Članak 11.

Članak 58.a briše se.

Članak 12.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, osim nad provedbom javnih ovlasti osoba iz članka 78. ovoga Zakona, provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove vodopravne inspekcije, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«.

Članak 13.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja vodopravnog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

Žalbu protiv rješenja vodopravnog inspektora rješava nadležna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove.

Žalba protiv rješenja vodopravnog inspektora ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 14.

U članku 85. iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. te točke 6. i 7. koje glase:

»4. obračunava i/ili naplaćuje naknadu za razvoj protivno članku 52. stavku 3. ovoga Zakona;

5. ne objavi odluku o naknadi za razvoj u »Narodnim novinama« u skladu s člankom 52. stavkom 4. ovoga Zakona;

6. ne dostavi odluku o naknadi za razvoj sukladno članku 52. stavku 5. ovoga Zakona;

7. ne koristi prihode od naknade za razvoj sukladno članku 57. ovoga Zakona;«.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 8. i 9.

Članak 15.

U cijelom tekstu Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16. i 127/17.) riječi: »državni vodopravni inspektor« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »vodopravni inspektor« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »Državna vodopravna inspekcija« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove vodopravne inspekcije« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

U roku od 30 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona javni isporučitelji vodnih usluga dužni su donijeti odluke o naknadi za razvoj u skladu s člankom 52. koji je izmijenjen člankom 7. ovoga Zakona koje moraju sadržavati i sve neizvršene odredbe važećih odluka o naknadi za razvoj koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona donijele jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Nakon isteka roka od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona naknada za razvoj ne može se obračunavati i naplaćivati za iduća obračunska razdoblja, na temelju odluke o naknadi za razvoj koju je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donijelo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave.

Kaznom iz članka 85. koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona kaznit će se osoba koja protivno stavku 2. ovoga članka, nakon isteka roka od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, obračunava i/ili naplaćuje naknadu za razvoj za iduća obračunska razdoblja, na temelju odluke o naknadi za razvoj koju je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donijelo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave.

Članak 17.

U roku od 30 mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Zakona javni isporučitelj vodnih usluga može koristiti do 20 % prikupljenih sredstava naknade za razvoj za pokriće troškova održavanja i pogona građevina za javnu odvodnju izgrađenih radi zaštite površinskih i podzemnih voda u zonama sanitarne zaštite, što uključuje i druge troškove koji se prema odredbama zakona kojim se uređuju vode podmiruju iz cijene vodne usluge.

Članak 18.

Odredbe koje se u ovom Zakonu odnose na okolišnu dozvolu primjenjuju se i na rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša dok je na snazi.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/50

Zagreb, 28. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.