Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

NN 66/2019 (10.7.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1293

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/101

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 5. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11.) članak 8. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju inspektori Državnog inspektorata u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Protiv rješenja inspektora iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) O žalbama na rješenje iz stavka 3. ovog Zakona rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/82

Zagreb, 28. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.