Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN 66/2019 (10.7.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

HRVATSKI SABOR

1294

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/102

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 5. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Članak 1.

U Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (»Narodne novine«, br. 65/17. i 61/18.) u članku 12. stavcima 1. i 2. riječ: »obiteljskog« briše se.

Članak 2.

U članku 13. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Ako podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva ima djecu koja u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita nisu starija od 18 godina, dodatno se subvencionira kredit za jednu godinu po svakom djetetu, što se uređuje ugovorom o subvencioniranju stambenog kredita.«.

U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 2., ispred riječi: »Ako« dodaje se oznaka stavka: »(2)«, a riječ: »obitelj« zamjenjuje se riječju: »kućanstvo«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 3. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – presliku rodnog lista za maloljetno dijete«.

Dosadašnji podstavci 2. do 7. postaju podstavci 3. do 8.

U stavku 4. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – presliku rodnog lista za maloljetno dijete«.

Dosadašnji podstavci 2. do 7. postaju podstavci 3. do 8.

Članak 4.

U članku 16. stavku 2. riječi: »stavaka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2., 3. i 4.«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 3. riječi: »stavcima 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 2., 3. i 4.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (»Narodne novine«, br. 65/17. i 61/18.), a nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/75

Zagreb, 28. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.