Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu

NN 66/2019 (10.7.2019.), Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1305

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA ZA OSNOVNU ŠKOLU

I.

Ovom Odlukom donosi se Nastavni plan za osnovnu školu.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Nastavni plan za osnovnu školu.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Uvod, Ciljevi i zadaće odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi, Temeljne odrednice odgojno-obrazovnoga i nastavnog rada prema HNOS-u, Nastavni plan za provedbu nastavnog programa, Odgojno-obrazovni, školski i nastavni rad, Odgojno-obrazovni oblici, metode i sredstva izvannastavnoga i izvanučioničkog rada, Rad s darovitim učenicima, Rad s učenicima s posebnim potrebama, Nositelji odgojno-obrazovne djelatnosti u osnovnoj školi, Odgojno-obrazovna djelatnost stručnih suradnika u osnovnoj školi, Školska knjižnica, Integrativni odgojno-obrazovni sadržaji za osnovnu školu i Strani jezici koji su dio Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, a koji je donesen Odlukom o nastavnom planu i programu za osnovnu školu (»Narodne novine«, broj 102/06).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim dijela koji se odnosi na izbornu nastavu nastavnoga predmeta Informatika za učenike I., II., III. i IV. razreda osnovne škole, koji stupa na snagu 1. rujna 2020. godine.

Klasa: 602-02/19-05/00012

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 4. srpnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

NASTAVNI PLAN ZA OSNOVNU ŠKOLU

PREDMETNI KURIKULUMIGODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA
Razredna nastavaPredmetna nastava
I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.
OBVEZNI PREDMETI
Hrvatski jezik175175175175175175140140
Strani jezik (prvi strani jezik)70707070105105105105
Likovna kultura3535353535353535
Glazbena kultura3535353535353535
Matematika140140140140140140140140
Priroda i društvo707070105Priroda52,570

Biologija

7070
Kemija

7070
Fizika

7070
Geografija52,5707070
Povijest70707070
Tehnička kultura35353535
Informatika7070

Tjelesna i zdravstvena kultura1051051057070707070
Ukupno (tjedno)1818181824252626
IZBORNI PREDMETI
Vjeronauk7070707070707070
Informatika*70707070

7070
Drugi strani jezik


7070707070
POSEBNI PROGRAMI KLASIČNIH JEZIKA
Latinski jezik105105105105
Grčki jezik

105105
MEĐUPREDMETNE TEME**
Osobni i socijalni razvojizvode se međupredmetno u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednog odjelaizvode se međupredmetno u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednog odjela
Građanski odgoj i obrazovanje
Zdravlje
Održivi razvoj
Učiti kako učiti
Poduzetništvo
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
DRUGI OBLICI NASTAVE
Dopunska i dodatna nastava35+3535+3535+3535+3535+3535+3535+3535+35
Sat razrednog odjela3535353535353535* Dio koji se odnosi na izbornu nastavu nastavnoga predmeta Informatika primjenjivat će se za učenike I., II., III. i IV. razreda osnovne škole od školske godine 2020./2021.

** Kurikulumi međupredmetnih tema izvode se međupredmetno u okviru svih nastavnih predmeta i sata razrednog odjela. Realizacija odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema je obavezna u svim razredima, a za to se koriste sati planirani za pojedine nastavne predmete i sat razrednog odjela.