Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja

NN 66/2019 (10.7.2019.), Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1313

Na temelju članka 273. stavka 5. i članka 280. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18), te članka 264. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. lipnja 2019., donijela

PRAVILNIK

O REDOVITOM DOPRINOSU ČLANOVA, NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– obračun, način i rokovi uplate redovitog doprinosa koji su članovi dužni uplaćivati u Fond,

– način raspolaganja, evidentiranja i izvještavanja Hanfe o sredstvima Fonda, i

– sadržaj i struktura financijskih izvještaja Fonda i način njihova dostavljanja Hanfi.

Pojmovi

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18).

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) i Zakonom.

3. Fond je Fond za zaštitu ulagatelja, čije je formiranje i upravljanje propisano odredbama članaka 254. do 283. Zakona.

4. Član Fonda je član Fonda kako je definiran člankom 255. Zakona.

5. Operater Fonda je pravna osoba koja je od Hanfe dobila odobrenje za formiranje i upravljanje Fondom, ili Hanfa ako ona formira i upravlja Fondom.

6. Osnovica je prihod koji je Član Fonda ostvario u proteklom tromjesečju pružajući određenu investicijsku uslugu ili obavljajući investicijsku aktivnost iz članka 5. Zakona, pri čemu se tromjesečja računaju kalendarski s početkom koji odgovara početku kalendarske godine.

7. Aktivni klijent je klijent Člana Fonda za čiji račun je u proteklom tromjesečju Član Fonda izvršio barem jednu transakciju s jednim ili više financijskih instrumenata, pri čemu se tromjesečja računaju kalendarski s početkom koji odgovara početku kalendarske godine.

Obračun redovitog doprinosa

Članak 3.

(1) Način obračuna i visina redovitog doprinosa temelje se na vrsti, opsegu i složenosti investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga iz članka 5. Zakona, koje Član Fonda pruža i obavlja.

(2) Redoviti doprinos Člana Fonda čini zbroj dva zasebna dijela: (a) dijela koji se obračunava prema Osnovici i (b) dijela koji se obračunava prema broju Aktivnih klijenata.

Dio redovitog doprinosa koji se obračunava prema Osnovici

Članak 4.

(1) Dio redovitog doprinosa koji se obračunava prema Osnovici, za svakog Člana Fonda čini zbroj pojedinačnih obračuna propisanih stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka, na način da se za svaku uslugu i aktivnost Osnovica pomnoži propisanom stopom.

(2) Za svaku od investicijskih usluga i aktivnosti propisanih člankom 5. stavkom 1. točkama 1., 2., 6. i 7. Zakona primjenjuje se stopa od 1% od iznosa Osnovice.

(3) Za investicijsku uslugu propisanu člankom 5. stavkom 1. točkom 4. Zakona primjenjuje se stopa od 1,5% od iznosa Osnovice.

(4) Za pomoćne usluge propisane člankom 5. stavkom 2. točkom 1. Zakona primjenjuje se stopa od 2% od iznosa Osnovice.

Dio redovitog doprinosa koji se obračunava prema broju Aktivnih klijenata

Članak 5.

Član Fonda dužan je uplatiti iznos od 5,00 (pet) kuna za svakog pojedinog Aktivnog klijenta u pojedinom tromjesečju.

Pravila Operatera Fonda

Članak 6.

Operater Fonda može svojim pravilima, uz prethodno odobrenje Hanfe, umanjiti stope propisane člankom 4. ovoga Pravilnika, kao i iznos koji se uplaćuje za Aktivnog klijenta propisan člankom 5. ovoga Pravilnika, u slučaju kada je to opravdano s obzirom na prihode Članova Fonda, ako time neće omesti redovno funkcioniranje i svrhu Fonda.

Rokovi obračuna i uplate redovitog doprinosa

Članak 7.

(1) Obračun redovitog doprinosa Člana Fonda obavlja se po proteku tromjesečja za koji se redoviti doprinos obračunava.

(2) Za potrebe izračuna redovitog doprinosa, Članovi Fonda dužni su Operateru Fonda dostavljati podatke o broju Aktivnih klijenata, na način i u rokovima koje svojim pravilima propiše Operater Fonda, dok podatke o ostvarenim prihodima Članova Fonda za svako tromjesečje Operater Fonda preuzima od Hanfe.

(3) Operater Fonda dostavlja Članu Fonda izračun obveze redovitog doprinosa u roku od 10 dana od proteka roka za dostavu nadzornih izvještaja za pojedino tromjesečje za koje se uplaćuje redoviti doprinos, propisanog pravilnikom o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.

(4) Član Fonda uplaćuje iznos redovitog doprinosa u Fond najkasnije u roku od 10 dana od dana zaprimanja izračuna obveze koji je Članu Fonda dostavio Operater Fonda.

(5) Način uplate redovitog doprinosa Članova Fonda propisat će Operater Fonda svojim pravilima.

Raspolaganje sredstvima Fonda

Članak 8.

Operater Fonda dužan je sredstvima Fonda upravljati na siguran i profitabilan način, vodeći računa o disperziji rizika i tržišnim kretanjima, a kako bi se očuvala vrijednost i likvidnost Fonda.

Evidentiranje i izvještavanje Hanfe o sredstvima Fonda

Članak 9.

(1) Operater Fonda dužan je ažurno voditi poslovnu dokumentaciju i druge administrativne i/ili poslovne evidencije o upravljanju sredstvima Fonda, na način koji omogućuje da se u svakom trenutku može provjeriti način upravljanja i stanje tih sredstava.

(2) Operater Fonda dužan je tromjesečno dostavljati Hanfi izvještaj o broju članova i ukupnoj vrijednosti imovine Fonda, u pisanom obliku na Obrascu FZU koji je Prilog I. ovoga Pravilnika, neposredno ili poštom, u roku od 20 dana od isteka tromjesečja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Operater Fonda je dužan izvještaj dostaviti i na poseban zahtjev Hanfe.

Financijski izvještaji Fonda

Članak 10.

(1) Godišnje i polugodišnje financijske izvještaje Fonda čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanom toku,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Operater Fonda dužan je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela, te opće računovodstvene pretpostavke.

(3) Operater Fonda prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom toku iz stavka 1. ovoga članka može koristiti direktnu ili indirektnu metodu.

(4) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(5) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, Hanfa može od Operatera Fonda zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim i polugodišnjim financijskim izvještajima.

Sadržaj i struktura financijskih izvještaja Fonda

Članak 11.

(1) Operater Fonda dužan je sastavljati polugodišnje i godišnje financijske izvještaje navedene u članku 10. stavku 1. alinejama 1. do 3. ovoga Pravilnika sukladno sadržaju i strukturi koji su propisani obrascima u Prilogu II. ovoga Pravilnika i tehničkom uputom Hanfe. Sadržaj i struktura polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda su isti.

(2) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 10. stavka 1. alineje 4. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

– dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti i izvještaju o novčanom toku, te

– informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

Rokovi i način dostavljanja Hanfi financijskih izvještaja Fonda

Članak 12.

(1) Operater Fonda dužan je dostaviti Hanfi polugodišnje financijske izvještaje u roku od dva mjeseca od isteka prvog polugodišta tekuće poslovne godine.

(2) Operater Fonda dužan je dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje u roku od 15 dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine na koju se izvještaji odnose.

(3) Operater Fonda dužan je dostaviti Hanfi polugodišnje i godišnje financijske izvještaje u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Hanfe.

(4) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave polugodišnjih i/ili godišnjih financijskih izvještaja na način propisan stavkom 3. ovoga članka, Operater Fonda dužan je u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, neposredno ili poštom, u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Operater Fonda dužan je dostaviti polugodišnje i godišnje financijske izvještaje na način propisan stavkom 3. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

(5) Operater Fonda dužan je izvještaje iz stavka 2. ovoga članka, na obrascima iz Priloga II. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, dostaviti i u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

Stupanje na snagu

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a na polugodišnje financijske izvještaje se prvi put primjenjuje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. godine.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa članova Fonda za zaštitu ulagatelja (»Narodne novine« broj 81/09) i Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja (»Narodne novine« broj 41/16 i 128/17).

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-10

Zagreb, 28. lipnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

Obrazac izvještaja o stanju Fonda za zaštitu ulagatelja (FZU)

Osnovni podaci o stanju Fonda za zaštitu ulagatelja
Zadnji dan izvještajnog razdoblja
Broj članova Fonda
Novčana sredstva na računu za naknadu za upravljanje FondomIznosKreditna institucija
  
  
  


Imovina Fonda za zaštitu ulagatelja
Novčana sredstva na računu kod HNB-a
Oročeni depozitiIznosKreditna institucijaDuracija/dospijećeKamata
    
    
Financijski instrumentiISINKoličinaDuracija/dospijećeKamata
    
    


Dospjela nenaplaćena potraživanja Fonda za zaštitu ulagatelja
IznosOpis
  
  


PRILOG II

Obrasci financijskih izvještaja operatera Fonda za zaštitu ulagatelja

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN

AKTIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002+003+ 004+005AIMOVINA

002
1Novac i novčani ekvivalenti

0032Potraživanja od članova

004
3Ostala potraživanja

0054Financijska imovina

006007+009BOBVEZE

007008IDugoročne obveze
008
1Obveze za primljene kredite i zajmove

009010+011IIKratkoročne obveze
010
1Obveze prema Operateru Fonda

011
2Ostale obveze

012013+014+015CNETO IMOVINA

0131Dobit ili gubitak razdoblja
0142Zadržana dobit
0153Rezerve fer vrijednosti
016
DIZVANBILANČNI ZAPISIIZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
ZA RAZDOBLJE

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijePOZICIJAPrethodna godinaTekuća godina
001002+003+ 004+005APRIHODI

002
1Prihodi od inicijalnih doprinosa

003
2Prihodi od redovitih doprinosa

004
3Prihodi od naknade za upravljanje Fondom

005
4Prihodi od ostalih usluga

006BTROŠKOVI

007008+…+011CFINANCIJSKI PRIHODI

008
1Prihodi od kamata

009
2Pozitivne tečajne razlike

0103Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
011
4Ostali financijski prihodi

012012+…+016DFINANCIJSKI RASHODI

013
1Rashodi od kamata

014
2Negativne tečajne razlike

0153Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
016
4Ostali financijski rashodi

017001+007GUKUPNI PRIHODI

018006+012HUKUPNI RASHODI

019017-018IDOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

0201Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0212Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka
022020+021JOSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
023019+022KUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
024LREKLASIFIKACIJSKE USKLADEIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(INDIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001
ADOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

002
1Vrijednosno usklađenje

003
2Tečajne razlike

004
3Prihodi od kamata

005
4Rashodi od kamata

006
5Ostali (dobici)/gubici

007001+002+
003+004+
005+006
BNETO IMOVINA NAKON USKLAĐENJA

008

009+010+
011+ 012+

013+014+015

CNOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

009
1(Povećanje)/smanjenje zajmova i potraživanja

010
2Povećanje/(smanjenje) ostalih potraživanja

011
3Primici od kamata

012
4Izdaci od kamata

013
5Povećanje/(smanjenje) obveza prema Operateru Fonda

0146Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
015
7Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza

016017+018ENOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

017
1Povećanje/(smanjenje) obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove

018
2Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti

019007+008+016FNETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

020
1Novac i novčani ekvivalenti na početku godine

021019+0202Novac i novčani ekvivalenti na kraju godineIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002+006ANETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

002003+004+005IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti
0031Novčani primici od članova

0042Novčani primici od kamata
0053Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti
006007+008+009IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
0071Novčani izdaci od Operatera Fonda
0082Novčani izdaci za kamate
009
3Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

010011+014BNETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

011012+013IUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0121Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
0132Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
014015+016IIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

0151Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0162Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
017001+010CPOVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA
018DNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
019017+018ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE