Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 67/2019 (12.7.2019.), Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1348

Na temelju članka 100. stavaka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), i članka 113. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 73/13., 75/15., 50/16. i 30/18.), na prijedlog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane i uz mišljenje načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O VRSTAMA VOJNIH MEDALJA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrste vojnih medalja, uvjeti i postupak njihove dodjele te ostala pitanja u svezi vojnih medalja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Vojne medalje su priznanja koja se dodjeljuju za osobni doprinos postignućima u izvršavanju misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) pod sljedećim uvjetima:

1. značajan doprinos u izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga

2. izvršenje poslova Ministarstva obrane koji predstavljaju značajan doprinos u stvaranju preduvjeta za uspješno izvršenje misija i zadaća Oružanih snaga

3. izvršenje poslova u stranim oružanim snagama koji predstavljaju značajan doprinos u izvršenju misija ili zadaća Oružanih snaga

4. izvršenje poslova u međunarodnim organizacijama kojima je Republika Hrvatska pristupila koji predstavljaju značajan doprinos u stvaranju preduvjeta za uspješno izvršenje misija i zadaća Oružanih snaga.

Članak 3.

Vojne medalje dodjeljuju Predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar obrane te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 4.

Vojne medalje uručuju osobe koje su ih dodijelile, a mogu odrediti i svoje izaslanike za uručenje.

Članak 5.

Vojne medalje se dodjeljuju u prigodi obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana državnosti, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Dana neovisnosti, dana grana Oružanih snaga, dana rodova, službi, struka, pojedinih dijelova Oružanih snaga, obljetnica postrojbi i u drugim svečanim prigodama.

Članak 6.

(1) Vojne medalje dodjeljuju se vojnim osobama i državnim službenicima i namještenicima na službi u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane za osobni ili skupni doprinos postignućima u izvršavanju misija ili zadaća Oružanih snaga.

(2) Pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, vojne medalje mogu se dodijeliti i vojnim osobama stranih zemalja te domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za njihov osobni ili skupni doprinos postignućima u izvršenju misija ili zadaća Oružanih snaga.

Članak 7.

(1) Osobe koje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika imaju pravo predlaganja dodjele vojnih medalja mogu za potrebe postupka predlaganja ustanoviti pripadajuća povjerenstva za razmatranje prijedloga za dodjelu vojnih medalja.

(2) Pisani poticaj mogu podnijeti zapovjednici odnosno čelnici ustrojstvenih jedinica neposredno podređenih predlagatelju.

Članak 8.

(1) Prijedlozi za dodjelu vojnih medalja moraju sadržavati podrobno obrazloženje istaknutih osobnih zasluga odnosno istaknutih rezultata te opis čina ili zasluge za koji se predlaže dodjela.

(2) Prijedlozi za dodjelu vojnih medalja koje dodjeljuje Predsjednik Republike Hrvatske dostavljaju se u Ured predsjednika Republike Hrvatske putem Ministarstva obrane.

(3) Prijedlozi za dodjelu vojnih medalja koje dodjeljuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske dostavljaju se u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske putem Ministarstva obrane.

(4) Prijedlozi za dodjelu vojnih medalja koje dodjeljuje ministar obrane dostavljaju se ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale putem ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga zadužene za personalne poslove.

(5) Prijedlozi za dodjelu vojnih medalja koje dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga dostavljaju se ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera Oružanih snaga nadležnoj za personalne poslove.

II. VRSTE VOJNIH MEDALJA

A. Općenito

Članak 9.

Vojne medalje su:

– medalje za vojne zasluge

– medalje za civilno-vojnu suradnju

– Medalja za sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (u daljnjem tekstu Medalja za sudjelovanje u operacijama)

– medalje za iznimno osobno postignuće

– Medalja za vježbe

– Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti

– Medalja za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine.

Članak 10.

(1) Medalje za vojne zasluge dodjeljuju se za iznimne osobne zasluge i rezultate kao doprinos u izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga.

(2) Medalje za vojne zasluge dijele se na Domovinske medalje i Medalje Hrvatske vojske.

Članak 11.

Medalje za civilno-vojnu suradnju dodjeljuju se za iznimne osobne zasluge i civilno-vojnu suradnju kao doprinos u izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga.

Članak 12.

Medalja za sudjelovanje u operacijama dodjeljuje se za uspješno i časno obnašanje dužnosti u operacijama.

Članak 13.

(1) Medalje za iznimno osobno postignuće dodjeljuju se za osobne iznadprosječne rezultate u izobrazbi i sportu.

(2) Medalje za iznimno osobno postignuće dijele se na medalje izvrsnosti u izobrazbi i medalje sportskih postignuća.

Članak 14.

Medalja za vježbe dodjeljuje se sudionicima uspješno izvršenih združenih vježbi te vježbi od posebnog značaja za izvršenje misija i zadaća Oružanih snaga.

Članak 15.

Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti dodjeljuje se za uspješno i časno obnašanje dužnosti prilikom pomoći u slučaju katastrofa, velikih nesreća, potrage i spašavanja, prijevoza unesrećenih ili oboljelih te sličnih situacija u kojima je ugroženo civilno stanovništvo.

Članak 16.

Medalja za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine dodjeljuje se za postizanje iznadprosječnih rezultata.

B. Medalje za vojne zasluge

1. Domovinske medalje

Članak 17.

(1) Domovinske medalje dodjeljuju se za smrtno stradavanje, ranjavanje, ozljedu ili bolest nastalu tijekom obavljanja dužnosti u izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

(2) Zlatna Domovinska medalja dodjeljuje se za smrtno stradavanje, teško ranjavanje ili tešku ozljedu nastalu u ratu, stanju izvanrednih okolnosti ili provedbi misija i zadaća Oružanih snaga, a nastupilo je kao neposredna posljedica izvršavanja dodijeljenih zadaća.

(3) Srebrna Domovinska medalja dodjeljuje se za ranjavanje, ozljedu ili tešku bolest nastalu u ratu, stanju izvanrednih okolnosti ili provedbi misija i zadaća Oružanih snaga, a koje je nastupilo kao neposredna posljedica izvršavanja dodijeljenih zadaća.

(4) Brončana Domovinska medalja dodjeljuje se za bolest nastalu u ratu, u stanju izvanrednih okolnosti ili provedbi misija i zadaća Oružanih snaga, a nastupila je kao neposredna posljedica izvršavanja dodijeljenih zadaća.

(5) Teškim ranjavanjem, teškom ozljedom i teškom bolešću u smislu odredbi ovoga Pravilnika smatra se svako ranjavanje, ozljeda i bolest za koje je utvrđen postotak tjelesnog oštećenja od 60 % i veći.

(6) Ranjavanjem, ozljedom i bolešću u smislu odredbi ovoga Pravilnika smatra se svako ranjavanje, ozljeda i bolest za koje je utvrđen postotak oštećenja organizma od 30% do manje od 60%.

(7) Iznimno, povjerenstvo iz članka 7. ovoga Pravilnika može razmotriti dodjelu Zlatne i Srebrne Domovinske medalje u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Pravilnika.

Članak 18.

(1) Zlatnu Domovinsku medalju dodjeljuje Predsjednik Republike Hrvatske na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane.

(2) Srebrnu Domovinsku medalju dodjeljuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane.

(3) Brončanu Domovinsku medalju dodjeljuje ministar obrane na vlastiti poticaj ili na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

(4) Domovinske medalje ovisno o težini ranjavanja, ozljede ili bolesti dodjeljuju se za svako ranjavanje, ozljedu ili bolest, a broj ranjavanja, ozljeda ili bolesti označava se brojčanom oznakom na maloj oznaci.

(5) Domovinske medalje označavaju se brojčanim oznakama sukladno slijedu važnosti i dodjele.

(6) Ističe se svaka domovinska medalja s najvišim brojem.

2. Medalje Hrvatske vojske

Članak 19.

(1) Medalje Hrvatske vojske dodjeljuju se pripadnicima Oružanih snaga za iznimne rezultate i doprinos u izgradnji, jačanju i izvršavanju misija i zadaća Oružanih snaga te osobiti uspjeh u rukovođenju ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga.

(2) Zlatna medalja Hrvatske vojske dodjeljuje se za iznadprosječan doprinos u izgradnji, jačanju i izvršavanju misija i zadaća Oružanih snaga te iznadprosječan doprinos u vođenju i zapovijedanju.

(3) Srebrna medalja Hrvatske vojske dodjeljuje se za iznadprosječan doprinos razvoju roda, službe ili struke, odnosno uspjeh u rukovođenju ustrojstvenom jedinicom.

(4) Brončana medalja Hrvatske vojske dodjeljuje se za iznadprosječan doprinos u izvršavanju zadaća Oružanih snaga.

(5) Medalje Hrvatske vojske dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na vlastiti poticaj ili na prijedlog neposredno podređenih zapovjednika/načelnika.

(6) Medalja Hrvatske vojske može se dodijeliti i stranim državljanima.

C. Medalja za civilno-vojnu suradnju

Članak 20.

(1) Medalja za civilno-vojnu suradnju je najviši oblik vojnog priznanja koji se dodjeljuje građanima Republike Hrvatske i stranim državljanima za iznimne osobne zasluge i civilno-vojnu suradnju kao doprinos u izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga.

(2) Zlatna medalja za civilno-vojnu suradnju dodjeljuje se za osobite zasluge u razvoju civilno-vojnih odnosa.

(3) Srebrna medalja za civilno-vojnu suradnju dodjeljuje se za iznimne zasluge u razvijanju sposobnosti i provedbi projekata civilno-vojne suradnje.

(4) Brončana medalja za civilno-vojnu suradnju dodjeljuje se za iznadprosječne zasluge i kvalitetnu suradnju s Ministarstvom obrane i Oružanim snagama.

Članak 21.

(1) Zlatnu medalju za civilno-vojnu suradnju dodjeljuju Predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade Republike Hrvatske na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane.

(2) Srebrnu medalju za civilno-vojnu suradnju dodjeljuju Predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade Republike Hrvatske na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane.

(3) Brončanu medalju za civilno-vojnu suradnju dodjeljuje ministar obrane na vlastiti poticaj ili na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

D. Medalja za sudjelovanje u operacijama

Članak 22.

(1) Medalja za sudjelovanje u operacijama dodjeljuje se pripadnicima Oružanih snaga za doprinos uspješnom izvršenju misija i zadaća Oružanih snaga u svim operacijama.

(2) Medalja za sudjelovanje u operacijama može se dodijeliti i drugim osobama koje organizirano sudjeluju s pripadnicima Oružanih snaga u operacijama.

(3) Medalja za sudjelovanje u operacijama dodjeljuje se svakom sudioniku svake operacije pod uvjetom da nije dodijeljena od strane Ujedinjenih naroda, NATO saveza, Europske unije ili druge međunarodne organizacije.

(4) Medalju za sudjelovanje u operacijama dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(5) Medalja za sudjelovanje u operacijama dodjeljuje se za svaku uspješno završenu misiju.

(6) Medalja za sudjelovanje u operacijama označava se brojčanim oznakama sukladno slijedu dodjele.

(7) Nosi se umanjenica s najvišim brojem, koji označava broj sudjelovanja u operacijama.

E. Medalje za iznimno osobno postignuće

1. Medalje izvrsnosti u izobrazbi

Članak 23.

(1) Medalje izvrsnosti u izobrazbi dodjeljuju se pripadnicima Oružanih snaga polaznicima svih razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika i dočasnika i drugih oblika vojne izobrazbe u zemlji i inozemstvu.

(2) Medalja izvrsnosti u izobrazbi Predsjednika Republike Hrvatske dodjeljuje se najboljem polazniku svih razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika i dočasnika.

(3) Medalja izvrsnosti u izobrazbi ministra obrane dodjeljuje se drugom po uspješnosti polazniku svih razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika i dočasnika.

(4) Medalja izvrsnosti u izobrazbi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga dodjeljuje se trećem po uspješnosti polazniku svih razina slijedno-rastuće izobrazbe časnika i dočasnika.

Članak 24.

(1) Medalju izvrsnosti u izobrazbi Predsjednika Republike Hrvatske dodjeljuje Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog ministra obrane.

(2) Medalju izvrsnosti u izobrazbi ministra obrane dodjeljuje ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) Medalju izvrsnosti u izobrazbi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na prijedlog zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta »dr. Franjo Tuđman«.

(4) Medalje izvrsnosti mogu se dodijeliti i stranim državljanima koji su uspješno završili školovanje ili vojnu izobrazbu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

(5) Polaznicima drugih oblika izobrazbe u zemlji i inozemstvu mogu se dodijeliti medalje izvrsnosti u izobrazbi prema pojedinačnim postignućima, prijedlozima i prigodama.

2. Medalje sportskih postignuća

Članak 25.

(1) Medalje sportskih postignuća dodjeljuju se vojnim osobama za pojedinačne ili ekipne najbolje rezultate na civilnim državnim i međunarodnim sportskim i drugim natjecanjima te vojnim natjecanjima istih razina.

(2) Medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske dodjeljuje se za ostvarene rezultate na službenim međunarodnim natjecanjima (olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, olimpijske vojne igre, svjetska vojna prvenstva i Mediteranske igre).

(3) Medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske može biti zlatna, srebrna i brončana, a dodjeljuje se sukladno ostvarenim rezultatima.

(4) Medalja sportskih postignuća ministra obrane dodjeljuje se za ostvarene rezultate na službenim državnim natjecanjima.

(5) Medalja sportskih postignuća ministra obrane može biti zlatna, srebra i brončana, a dodjeljuje se sukladno ostvarenim rezultatima.

(6) Medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga dodjeljuje se za ostvarene rezultate na službenim natjecanjima Oružanih snaga.

(7) Medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga može biti zlatna, srebrna i brončana, a dodjeljuje se sukladno ostvarenom broju bodova.

(8) Natjecanje »Memorijal bojnik Davor Jović« – prvi za Hrvatsku i natjecanje u vojničkim disciplinama za provjeru tjelesne spremnosti imaju status sportskog natjecanja na razini Oružanih snaga.

Članak 26.

(1) Medalje sportskih postignuća za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, olimpijske vojne igre, svjetska vojna prvenstva i Mediteranske igre dodjeljuje Predsjednik Republike Hrvatske na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane.

(2) Medalje sportskih postignuća za državna natjecanja dodjeljuje ministar obrane na vlastiti poticaj ili na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) Medalje sportskih postignuća za natjecanja u Oružanim snagama dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na vlastiti poticaj ili na prijedlog neposredno podređenih zapovjednika/načelnika.

(4) Službena natjecanja Oružanih snaga boduju se na sljedeći način: za osvojeno prvo mjesto 15 bodova, za osvojeno drugo mjesto 10 bodova, za osvojeno treće mjesto 5 bodova te se osvojeni bodovi zbrajaju u razdoblju od dva uzastopna natjecanja.

(5) Medalje za natjecanja u Oružanim snagama dodjeljuju se za osvojene bodove u natjecanjima koja su se održala dva puta uzastopno, a prema sljedećem broju bodova: zlatna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga 25 bodova, srebrna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga 20 bodova i brončana medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga 15 bodova.

(6) Evidencija bodova vodi se u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja, a vode je nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane za ljudske potencijale i Glavnog stožera Oružanih snaga za personalne poslove.

(7) Medalja sportskih postignuća može se dodijeliti više puta, ovisno o postignutim rezultatima.

(8) Medalje sportskih postignuća označavaju se brojčanim oznakama sukladno slijedu važnosti i dodjele.

(9) Nosi se samo oznaka s najvišim brojem.

F. Medalja za vježbe

Članak 27.

(1) Medalja za vježbe dodjeljuje se sudionicima uspješno izvršenih združenih vježbi te vježbi od posebnog značaja za Oružane snage, nakon uspješno završene vježbe.

(2) Odluku o proglašenju vježbe od posebnog značaja za izvršenje misija i zadaća Oružanih snaga donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) Medalja za vježbe može se dodijeliti istoj osobi više puta.

(4) Broj sudjelovanja na združenim vježbama označava se brojem na maloj oznaci.

(5) Medalju za vježbe dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na prijedlog neposredno podređenih zapovjednika/načelnika, odnosno zapovjednika vježbe.

G. Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti

Članak 28.

(1) Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti može se dodijeliti nakon uspješno pružene pomoći u slučaju katastrofa, velikih nesreća, potrage i spašavanja, prijevoza unesrećenih ili oboljelih te sličnih situacija u kojima je ugroženo civilno stanovništvo.

(2) Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti može se dodijeliti istoj osobi više puta.

(3) Broj medalja za sudjelovanje u pružanju pomoći institucijama civilne vlasti označava se brojem na maloj oznaci.

(4) Medalju za pomoć institucijama civilne vlasti dodjeljuje ministar obrane.

H. Medalja za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine

Članak 29.

(1) Medalja za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine dodjeljuje se dočasniku i vojniku/mornaru koji su proglašeni najboljim dočasnikom ili vojnikom/mornarom za kalendarsku godinu.

(2) Medalju za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na prijedlog prvog dočasnika Oružanih snaga.

Članak 30.

Važnosni slijed vojnih medalja je sljedeći:

1. Zlatna domovinska medalja

2. Zlatna medalja za civilno-vojnu suradnju Predsjednika Republike Hrvatske

3. Zlatna medalja za civilno-vojnu suradnju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

4. Zlatna medalja izvrsnosti u izobrazbi Predsjednika Republike Hrvatske

5. Zlatna medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske

6. Srebrna medalja za civilno-vojnu suradnju Predsjednika Republike Hrvatske

7. Srebrna medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske

8. Srebrna medalja za civilno-vojnu suradnju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

9. Brončana medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske

10. Srebrna domovinska medalja

11. Brončana domovinska medalja

12. Zlatna medalja sportskih postignuća ministra obrane

13. Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti

14. Srebrna medalja izvrsnosti u izobrazbi ministra obrane

15. Srebrna medalja za sportska postignuća ministra obrane

16. Brončana medalja za civilno-vojnu suradnju ministra obrane

17. Brončana medalja sportskih postignuća ministra obrane

18. Zlatna medalja Hrvatske vojske

19. Zlatna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

20. Medalja za vježbe

21. Medalja za sudjelovanje u operacijama

22. Medalja za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara

23. Srebrna medalja Hrvatske vojske

24. Srebrna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

25. Brončana medalja Hrvatske vojske

26. Brončana medalja izvrsnosti u izobrazbi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

27. Brončana medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

III. OPIS SASTAVNICA VOJNIH MEDALJA

Članak 31.

Vojne medalje iz članka 9. ovoga Pravilnika sastoje se od znaka medalje na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli.

Članak 32.

(1) Vrpce vojnih medalja izrađene su od svilenog moariranog ripsa, širine 35 mm i visine 40 mm.

(2) Podloga vrpce vojnih medalja koje dodjeljuje Predsjednica Republike Hrvatske je grimizno crvene boje.

(3) Podloga vrpce vojnih medalja koje dodjeljuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske je sive boje.

(4) Podloga vrpce vojnih medalja koje dodjeljuje ministar obrane je bijele boje.

(5) Podloga vrpce vojnih medalja koje dodjeljuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga je tamnoplave boje.

Članak 33.

(1) Umanjenica vojne medalje sastoji se od umanjenog znaka vojne medalje obješenoga na pripadajuću vrpcu.

(2) Umanjeni odljev znaka izrađen je od istoga materijala kao i znak vojne medalje.

(3) Pripadajuća vrpca umanjenice širine je 12 mm i visine 40 mm, a na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Članak 34.

Male oznake vojnih medalja izrađene su od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpce vojnih medalja u obliku vodoravnog pravokutnika širine 34 mm i visine 14 mm.

Članak 35.

(1) Pri dodjeli vojne medalje dobitniku se uručuje i isprava o dodjeli.

(2) Isprava o dodjeli je otisnuta na bijelom 100 gr/m² papiru veličine 210 x 297 mm.

(3) Na lijevoj strani isprave otisnut je po cijeloj visini zlatni, srebrni ili brončani pleter sa znakom Predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra obrane ili načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 36.

O dodijeljenim vojnim medaljama vodi se službena evidencija u Ministarstvu obrane, a izvodi iz odluka o dodjeli pohranjuju se u osobnik pripadnika Oružanih snaga i državnog službenika i namještenika Ministarstva obrane kojem je vojna medalja dodijeljena.

Članak 37.

Slikovni prikaz sastavnica vojnih medalja nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

IV. NOŠENJE VOJNIH MEDALJA

Članak 38.

(1) Vojne medalje se nose nastavno na odlikovanja Republike Hrvatske i vojne medalje ustanovljene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Vojne medalje se nose na lijevoj strani odore poredane po važnosnom slijedu od najviše do najniže od lijeve na desnu stranu gledano prema nositelju vojne medalje iznad gornjeg lijevog džepa odore.

(3) U jedan red stavljaju se tri male oznake.

(4) Ako osoba ima više od tri odlikovanja ili medalje, ovisno o broju, u red iznad prvoga odnosno svakoga slijedećeg reda stavlja jednu, dvije ili tri male oznake prema važećem slijedu.

(5) Ako je osoba odlikovana odlikovanjima ili vojnim medaljama strane države, tada ih ističe nakon odlikovanja i vojnih medalja iz ovoga Pravilnika.

V. ODUZIMANJE VOJNIH MEDALJA

Članak 39.

(1) Osoba ovlaštena za dodjelu vojne medalje, samostalno ili na prijedlog ovlaštenoga predlagatelja, može oduzeti dodijeljenu medalju u slučaju kada se utvrdi da je vojna medalja dodijeljena temeljem lažnih podataka odnosno kada se utvrdi kako nije bilo osnove za dodjelu medalje.

(2) Odluka o oduzimanju vojne medalje dostavlja se osobi kojoj je vojna medalja oduzeta i nadležnoj ustrojstvenoj jedinici.

(3) Uz dostavljenu odluku, osobi kojoj je oduzeta vojna medalja ili više njih dostavlja se i obavijest o obvezi vraćanja oduzetih vojnih medalja nadležnom donositelju.

(4) Osoba ovlaštena za dodjelu vojne medalje, samostalno ili na prijedlog ovlaštenoga predlagatelja može oduzeti dodijeljenu medalju ako je nositelj vojne medalje nečasno otpušten iz službe.

(5) Osoba ovlaštena za dodjelu vojne medalje, samostalno ili na prijedlog ovlaštenoga predlagatelja, može oduzeti dodijeljenu medalju ako je nositelj medalje pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora do pet godina za kazneno djelo protiv: čovječnosti i ljudskog dostojanstva; života i tijela; osobne slobode; spolne slobode; spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; braka, obitelji i djece; zdravlja ljudi; opće sigurnosti; imovine; krivotvorenja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda; Republike Hrvatske; strane države ili međunarodne organizacije; Oružanih snaga.

(6) Osoba ovlaštena za dodjelu vojne medalje, samostalno ili na prijedlog ovlaštenog predlagatelja, oduzet će dodijeljenu medalja ako je nositelj medalje pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje pet godina za kazneno djelo protiv: čovječnosti i ljudskog dostojanstva; života i tijela; osobne slobode; spolne slobode; spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; braka, obitelji i djece; zdravlja ljudi; opće sigurnosti; imovine; krivotvorenja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda; Republike Hrvatske; strane države ili međunarodne organizacije; Oružanih snaga.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Vojne medalje iz članka 9. ovoga Pravilnika dodjeljuju se za postignuća nastala od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 41.

Poticaj za dodjelu vojnih medalja iz članka 9. ovoga Pravilnika podnosi se na propisanom obrascu, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/02

Urbroj: 71-03-01-01/2-19-02

Zagreb, 19. lipnja 2019.

Predsjednica Republike
i vrhovna zapovjednica
Oružanih snaga
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

PRILOG 1

SASTAVNICE VOJNIH MEDALJA

MEDALJE ZA VOJNE ZASLUGE

Domovinske medalje

Zlatna domovinska medalja

Zlatna domovinska medalja je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb Republike Hrvatske, uokviren stiliziranim srcem, na podlozi stiliziranih kvadrata. Vrpca medalje je crvene boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenom, bijelom i plavom linijom.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna domovinska medalja

Srebrna domovinska medalja je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb Republike Hrvatske, uokviren stiliziranim srcem, na podlozi stiliziranih kvadrata. Vrpca medalje je srebrne boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenom, bijelom i plavom linijom.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Brončana domovinska medalja

Brončana domovinska medalja je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb Republike Hrvatske, uokviren stiliziranim srcem, na podlozi stiliziranih kvadrata. Vrpca medalje je bijele boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenom, bijelom i plavom linijom.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

MEDALJE HRVATSKE VOJSKE

Zlatna medalja Hrvatske vojske

Zlatna medalja Hrvatske vojske je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb načelnika Glavnog stožera, uokviren pleterom. Vrpca medalje je plave boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenom i bijelom linijom te zlatnim pleterom u sredini.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna medalja Hrvatske vojske

Srebrna medalja Hrvatske vojske je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb načelnika Glavnog stožera, uokviren pleterom. Vrpca medalje je plave boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenom i bijelom linijom te srebrnim pleterom u sredini.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Brončana medalja Hrvatske vojske

Brončana medalja Hrvatske vojske je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb načelnika Glavnog stožera, uokviren pleterom. Vrpca medalje je plave boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenom i bijelom linijom te brončanim pleterom u sredini.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

MEDALJE ZA CIVILNO-VOJNU SURADNJU

Zlatna medalja za civilno-vojnu suradnju Predsjednika Republike Hrvatske

Zlatna medalja za civilno-vojnu suradnju Predsjednika Republike Hrvatske je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb Predsjednika Republike Hrvatske, uokviren pleterom. Vrpca medalje je crvene boje, s crvenim i bijelim kvadratima oivičenim zlatnom bojom na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna medalja za civilno-vojnu suradnju Predsjednika Republike Hrvatske

Srebrna medalja za civilno-vojnu suradnju Predsjednika Republike Hrvatske je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb Predsjednika Republike, uokviren pleterom. Vrpca medalje je crvene boje, s crvenim i bijelim kvadratima oivičenim srebrnom bojom na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Zlatna medalja za civilno-vojnu suradnju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Zlatna medalja za civilno-vojnu suradnju predsjednika Vlade Republike Hrvatske je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb Republike Hrvatske, uokviren pleterom. Vrpca medalje je sive boje, s crvenim i bijelim kvadratima oivičenim zlatnom bojom na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpce medalja u obliku vodoravnog pravokutnika.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna medalja za civilno-vojnu suradnju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Srebrna medalja za civilno-vojnu suradnju predsjednika Vlade Republike Hrvatske je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb Republike Hrvatske, uokviren pleterom. Vrpca medalje je sive boje, s crvenim i bijelim kvadratima oivičenim srebrnom bojom na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpce medalja u obliku vodoravnog pravokutnika.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Brončana medalja za civilno-vojnu suradnju ministra obrane

Brončana medalja za civilno-vojnu suradnju je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb ministra obrane, uokviren pleterom. Vrpca medalje je bijele boje, s crvenim i bijelim kvadratima oivičenim brončanom bojom na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpce medalja u obliku vodoravnog pravokutnika.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

MEDALJA ZA SUDJELOVANJE U OPERACIJAMA

Medalja za sudjelovanje u operacijama je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se stilizirani simbol međunarodnih institucija, uokviren hrastovim lišćem. Vrpca medalje je plave boje sa svijetlo plavom linijom u sredini, oivičenom bijelim linijama s lijeve i desne strane.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

MEDALJE ZA IZNIMNO OSOBNO POSTIGNUĆE

Medalje izvrsnosti u izobrazbi

Zlatna medalja izvrsnosti u izobrazbi Predsjednika Republike Hrvatske

Zlatna medalja izvrsnosti u izobrazbi Predsjednika Republike Hrvatske je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se stilizirani grb Republike Hrvatske, uokviren hrastovim lišćem te otvorena knjiga. Vrpca medalje je crvene boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim i bijelim kvadratima.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna medalja izvrsnosti u izobrazbi ministra obrane

Srebrna medalja izvrsnosti u izobrazbi ministra obrane je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se stilizirani grb Republike Hrvatske, uokviren hrastovim lišćem te otvorena knjiga. Vrpca medalje je bijele boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim i bijelim kvadratima.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Brončana medalja izvrsnosti u izobrazbi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

Brončana medalja izvrsnosti u izobrazbi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se stilizirani grb Republike Hrvatske, uokviren hrastovim lišćem te otvorena. Vrpca medalje je plave boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim i bijelim kvadratima.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Medalje sportskih postignuća

Zlatna medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske

Zlatna medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je crvene boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, sa zlatnim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske

Srebrna medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je crvene boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, sa srebrnim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Brončana medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske

Brončana medalja sportskih postignuća Predsjednika Republike Hrvatske je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je crvene boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, s brončanim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Zlatna medalja sportskih postignuća ministra obrane

Zlatna medalja sportskih postignuća ministra obrane je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je bijele boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, sa zlatnim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna medalja sportskih postignuća ministra obrane

Srebrna medalja sportskih postignuća ministra obrane je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa,. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je bijele boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, sa srebrnim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Brončana medalja sportskih postignuća ministra obrane

Brončana medalja sportskih postignuća ministra obrane je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa,. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je bijele boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, s brončanim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Zlatna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

Zlatna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je plave boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, sa zlatnim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Srebrna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

Srebrna medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je plave boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, sa srebrnim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

Brončana medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

Brončana medalja sportskih postignuća načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se stilizirani olimpijski krugovi te simboli sportskih postignuća. Vrpca medalje je plave boje, oivičena s lijeve i desne strane crvenim, bijelim i plavim linijama, s brončanim isprepletenim krugovima na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

MEDALJA ZA VOJNE VJEŽBE

Medalja za vojne vježbe je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalaze se prekriženi mačevi, uokvireni hrastovim lišćem. Vrpca medalje je plave boje.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

MEDALJA ZA POMOĆ INSTITUCIJAMA CIVILNE VLASTI

Medalja za pomoć institucijama civilne vlasti je ovalnog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa. Na znaku medalje nalazi se grb ministra obrane, uokviren pleterom. Vrpca medalje je bijele boje, oivičena s lijeve i desne strane sivim pleterom.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpca medalje u obliku vodoravnog pravokutnika. Mala oznaka medalje nosi brojčanu oznaku, sukladno broju dodijeljenih medalja iste vrste.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

MEDALJA ZA NAJBOLJEG DOČASNIKA I VOJNIKA/MORNARA GODINE

Medalja za najboljeg dočasnika i vojnika/mornara godine je okruglog oblika i sastoji se od znaka medalje ovalnog oblika na vrpci, umanjenice, male oznake medalje i isprave o dodjeli. Znak medalje je ovješen na vrpcu od svilenog moariranog ripsa,. Na znaku medalje nalazi se grb načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, uokviren pleterom. Vrpca medalje je plave boje, sa zlatnom linijom na sredini vrpce.

Mala oznaka medalje izrađena je od svilenog moariranog ripsa iste boje kao i vrpce medalja u obliku vodoravnog pravokutnika.

Umanjenica medalje sastoji se od umanjenog znaka medalje obješenog na pripadajuću vrpcu. Umanjeni odljev znaka izrađen je od istog materijala kao i znak medalje. Na naličju vrpce umanjenice je igla za ovjes.

PRILOG 2

OBRAZAC