Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

NN 67/2019 (12.7.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Vlada Republike Hrvatske

1349

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 32. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (»Narodne novine«, broj 9/18), u članku 2. točke 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»7. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

8. Zavod za zaštitu okoliša i prirode«.

Članak 2.

U članku 25. iza riječi: »u tijelima Europske unije,« dodaju se riječi: »za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi uputa za prijavitelje i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava,«.

Članak 3.

U članku 26. iza riječi: »u tijelima Europske unije,« dodaju se riječi: »za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi uputa za prijavitelje i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava,«.

Članak 4.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »zelene industrije« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »u suradnji s Upravom za programe i projekte Europske unije, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje zaštite klime i održivog razvoja, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže; osigurava izvršavanje obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa; osigurava i prati provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, genetski modificiranim organizmima i prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama; sudjeluje u upravnom nadzoru nad radom javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode, odnosno ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode; obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštitom prirode; koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode; potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njezinu očuvanju; sudjeluje u utvrđivanju strateškog plana koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini te sukladno djelokrugu obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za zaštitu prirode, ustrojavaju se sljedeći sektori:

5.1. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove

5.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti.«.

Članak 6.

U članku 33. iza riječi: »fondova Europske unije;« dodaju se riječi: »u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te, po potrebi, sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima Europske unije,«.

Članak 7.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Služba za bioraznolikost obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta, staništa i gena sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, sprječavanju unošenja i širenja te upravljanju stranim i stranim invazivnim vrstama, očuvanju genetske raznolikosti, genetski modificiranim organizmima te prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama; priprema i provodi postupak proglašavanja strogo zaštićenih divljih vrsta, koordinira donošenje i provedbu planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama, izrađuje akte dopuštenja za iznimke od mjera stroge zaštite divljih vrsta, uzgoj strogo zaštićenih vrsta te repopulaciju i ponovno uvođenje u prirodu nestalih strogo zaštićenih vrsta; provodi postupak naknade štete koju počine strogo zaštićene divlje vrste te vodi bazu podataka o naknadi štete; izrađuje akte dopuštenja vezano uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, vodi baze podataka o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama te koordinira rad oporavilišta za životinje divljih vrsta, uključujući i strogo zaštićene vrste; priprema i koordinira provedbu mjera zaštite divljih vrsta i provedbu mjera zaštite od stranih invazivnih vrsta, uključujući i procjenu rizika invazivnosti strane vrste; izrađuje akte dopuštenja za uzimanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, zatim akte dopuštenja za uvođenje u prirodu stranih vrsta, njihovo stavljanje na tržište i uzgoj, kao i akte dopuštenja za provedbu istraživanja ili aktivnosti ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, te akte dopuštenja za provedbu drugih aktivnosti od velikog javnog interesa koje predstavljaju iznimku u pogledu korištenja stranih invazivnih vrsta; koordinira izradu i provedbu akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planova upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, kao i drugih planova u vezi s kontrolom stranih i stranih invazivnih vrsta; izdaje akte dopuštenja za pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta (in situ i ex-situ), izdaje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje poslova genske banke, prati rad korisnika genetskog materijala i njihovo postupanje s dužnom pažnjom te izdaje akte dopuštenja o uključivanju zbirke ili dijela zbirke genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta u registar zbirki EU; vodi poslove vezano uz provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite prirode, priprema i koordinira izradu odgovarajućih izvješća te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih ugovora; prati provedbu Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica, kao i provedbu uredbi Europske unije koje se odnose na prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, odnosno sprječavanje unošenja i širenja stranih i stranih invazivnih vrsta i upravljanje njima te uredbe vezane uz mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja i uredbe koja se odnosi na prekogranični prijenos genetski modificiranih organizama, vodi poslove vezano uz izvješćivanje temeljem navedenih propisa Europske unije i sudjeluje na sastancima pri Europskoj komisiji i Vijeću Europske unije za provedbu navedenih direktiva i uredbi; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije; obavlja i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite bioraznolikosti, koordinira suradnju s nevladinim organizacijama i drugim dionicima u pitanjima zaštite i očuvanja bioraznolikosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na temelju propisa iz područja zaštite prirode i međunarodnih ugovora, proglašavanjem zaštićenih područja koje proglašava Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske; izdaje suglasnosti u postupku proglašavanja zaštićenih područja na području županije i Grada Zagreba, utvrđuje i proglašava zaštitu minerala i fosila, vodi Upisnik zaštićenih područja i Upisnik zaštićenih minerala i fosila; obavlja poslove u svezi dodjele koncesija za zaštićena područja i speleološke objekte, ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu, utvrđivanjem prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; Sektor koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te koordinira i nadzire njihovo financijsko poslovanje, sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i prijavu nalaza izuzetnih minerala i fosila; izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima, za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila, za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila te za istraživanja u zaštićenim područjima; izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata iz međunarodnih fondova i zajmova; izdaje suglasnost na šumskogospodarske planove koji su ujedno i planovi upravljanja ekološkom mrežom; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate na području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, kao i za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene ili procjene utjecaja zahvata na okoliš; izdaje dopuštenja za zahvate i istraživanja na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji se odnose na poslove iz upravnog područja zaštite prirode; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš te utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnih povjerenstava vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima; sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti, ustrojavaju se sljedeće službe:

5.2.1. Služba za zaštićena područja

5.2.2. Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata

5.2.3. Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata.«.

Članak 9.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Služba za zaštićena područja obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže kojima upravljaju javne ustanove za zaštićena područja na temelju propisa iz svoga djelokruga i međunarodnih ugovora; koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora i nadzora na stručnim radom javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode i koordinira te nadzire njihovo financijsko poslovanje; sudjeluje u provedbi upravnog nadzora u nacionalnim parkovima i parkovima prirode; vodi postupke proglašavanja zaštićenih područja koje proglašava Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske te izdaje suglasnosti u postupku proglašavanja zaštićenih područja na području županije i Grada Zagreba; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu; provodi postupak dodjele koncesija za zaštićena područja i speleološke objekte; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate na području posebnog rezervata, za zahvate za koje Ministarstvo provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu a koji se izvode na području nacionalnog parka i/ili parka prirode i za zahvate kojima je nositelj javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode; utvrđuje uvjete zaštite prirode u postupcima izdavanja dopuštenja za zahvate ili istraživanja na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode; provodi postupke utvrđivanja i proglašavanja zaštite minerala i fosila; obavlja poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i prijavu nalaza izuzetnih minerala i fosila; izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima, za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila, za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila; vodi upisnik koncesija i koncesijskih odobrenja, vodi Upisnik zaštićenih područja i Upisnik zaštićenih minerala i fosila; obavlja poslove vezane uz provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode koji se odnose na zaštićena područja te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih sporazuma; sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima te pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Službe; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode; Služba u suradnji sa Sektorom za planiranje, financije i proračun obavlja poslove sektorski nadležnog tijela u smislu članka 7. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskog socijalnog fonda, europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17) za Prioritetnu os 6, Specifični cilj 6c2 za dio poslova opisanih Sporazumom o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6 »Zaštita i održivost resursa«, Specifičnog cilja »Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine« iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata obavlja stručne i upravne poslove postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, kao mehanizma upravljanja područjima ekološke mreže; izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata iz međunarodnih fondova i zajmova; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i za zahvate čiji se obuhvat nalazi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili Grada Zagreba; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, utvrđivanje uvjeta zaštite prirode i/ili izdavanje potvrda vezanih uz gradnju; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 11.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata obavlja stručne i upravne poslove postupka ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu, kao mehanizma upravljanja područjima ekološke mreže; izdaje suglasnosti na šumskogospodarske planove koji su ujedno i planovi upravljanja ekološkom mrežom; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu; sudjeluje u postupku donošenja planskih dokumenata na temelju zakona iz drugih područja (poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, eksploatacija mineralnih sirovina, turizam i drugo), procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš te utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnim povjerenstvima vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji se odnose na poslove iz upravnog područja zaštite prirode; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz prostorno planiranje i ocjenu prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 12.

U članku 40. stavku 1. riječi: »vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača« zamjenjuju se riječima: »vodi propisan Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača«.

Članak 13.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike (električne i toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike i obnovljivih izvora energije) i razmatra planove razvoja elektroenergetskog, plinskog, toplinskog i naftnog sektora; prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj; potiče konkurentnost energetskog sektora; promovira ulaganja u energetski sektor; prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš i društvo; prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva; izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; razmatra planove razvoja plinskog sustava; razmatra planove razvoja energetskih sustava; analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); planira, koordinira i provodi politiku energetske učinkovitosti; osigurava sustavno planiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti i provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva; obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

6.2.2. Služba za obnovljive izvore energije

6.2.3. Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva.«.

Članak 14.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu sudjeluje u pripremi i primjeni zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina s razvojnim planovima Republike Hrvatske, prati ostala neumrežena energetska postrojenja; prati i provodi mjere sigurnosti opskrbe energijom Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije i osigurava primjenu zakonodavstva vezano uz tržište električne energije i toplinske energije te i plina; prati provođenje međunarodnih ugovora iz svoga djelokruga; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, vodi poslove u vezi s određivanjem prioritetnih projekata za opskrbu energentima u cilju nacionalne i europske povezanosti; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja nuklearne energetike; obavlja poslove upravljanja projektima od zajedničkog interesa u funkciji nadležnog nacionalnog tijela za olakšavanje i koordinaciju postupaka odobravanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru; donosi sveobuhvatne odluke za sve projekte od zajedničkog interesa koje se sastoje od pojedinačnih odluka ili odluka izdanih od više zainteresiranih tijela; koordinira tijela nadležna za donošenje pojedinačnih odluka iz njihove nadležnosti; prati i sudjeluje u provedbi direktiva i uredbi Europske komisije, odnosno provedbenih propisa Europske unije kojima se uređuje izgradnja transeuropske energetske infrastrukture; obavještava nadležna tijela o stanju, odnosno statusu pojedinih projekata od zajedničkog interesa te izvještava Europsku komisiju o provedbi stanja projekata od zajedničkog interesa; sukladno zakonskom okviru o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske obavlja poslove vezane uz postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata dodijeljene Ministarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 46. i članak 46. mijenjaju se i glase:

»Služba za obnovljive izvore energije

Članak 46.

»Služba za obnovljive izvore energije izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije, biogoriva i kogeneracije; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja obnovljivih izvora energije, biogoriva i kogeneracije s razvojnim planovima Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije, biogoriva i kogeneraciju; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; prati i sudjeluje u izradi propisa vezanih uz gradnju i prostorno uređenje u dijelu koji se tiče obnovljivih izvora energije; prati pravnu stečevinu Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije; vodi propisan Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema mjere poticanja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; uređuje provedbu sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; uređuje pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu; priprema programe i mjere za proizvodnju i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja obnovljivih izvora energije i biogoriva; sudjeluje u izradi Nacionalnog klimatsko-energetskog plana te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 16.

Iza članka 46. dodaje se naslov iznad članka 46.a i članak 46.a koji glasi:

»6.2.3. Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva

Članak 46.a

Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetske učinkovitosti; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja energetske učinkovitosti s razvojnim planovima Republike Hrvatske; izrađuje programe i planove za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na energetsku učinkovitost i alternativna goriva; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske učinkovitosti u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; prati pravnu stečevinu Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja energetske učinkovitosti i alternativnih goriva; koordinira izradu Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti i Godišnjeg izvješća o napretku u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti, te sudjeluje u izradi Nacionalnog klimatsko-energetskog plana; osigurava sustavno planiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj; daje suglasnosti na Akcijske planove energetske učinkovitosti i Godišnje planove energetske učinkovitosti koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te veliki gradovi; vodi sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije i provodi postupak verifikacije ušteda energije; prati provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti koje uključuju neovisnu provjeru statistički značajnog udjela mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti; na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje i redovito ažurira informacije o provedbi Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti i provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti, uključujući i primjere najbolje prakse, te druge informacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje energetska učinkovitost; pruža potporu provedbi politike alternativnih goriva utvrđenu odredbama zakona kojim se uređuje infrastruktura za alternativna goriva; izrađuje i provodi sustav praćenja mjera za unaprjeđenje infrastrukture alternativnih goriva; za ministarstvo nadležno za promet priprema i prilagođava provedbu okvira mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, te njihovu provedbu prati u sklopu Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost; osigurava sustavno planiranje za provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva u Republici Hrvatskoj; priprema Izvješće o provedbi Nacionalnog okvira politike; na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje i redovito ažurira informacije o pravnim mjerama, mjerama politike potpore provedbi Nacionalnog okvira politike, mjerama potpore za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva u prometu te druge informacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje infrastruktura za alternativna goriva. Služba vodi i ažurira registre: energetskih subjekata koji su obveznici energetskih ušteda, registar osoba ovlaštenih za obavljanje energetskih pregleda velikih poduzeća, registar izvješća o energetskim pregledima velikih poduzeća; sudjeluje na izradi planova i u provedbi aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti iz nacionalnih sredstava i sredstava fondova Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 17.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, kao i Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, donosi i vodi energetske politike vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o provođenju javnih nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o dodjeli dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, prati poslovanje i ispunjavanje obveza naftno rudarskih gospodarskih subjekata, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za eksploatacijske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za eksploatacijske objekte i postrojenja, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova iz područja naftnog rudarstva, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja naftnog rudarstva, odgovoran je za prikupljanje, pohranu, obradu, zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, koordinira i nadzire rad nacionalne baze podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe te pri skladištenju prirodnog plina i trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U Sektoru za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

6.3.2. Služba za geotermalne vode za energetske svrhe.

Članak 18.

U članku 49. riječi: »koordinira upravnim postupcima u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje geotermalnih voda za energetske svrhe u nadležnosti tijela državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave,« brišu se.

Članak 19.

Naslov iznad članka 51. i članak 51. mijenjaju se i glase:

»7. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA

Članak 51.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; poslovi kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava; rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova; obavljanje poslova koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; izrada stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavljanje poslova u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama, morskim okolišem i obalnim područjem i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; koordiniranje izrade planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; odgovornost za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem te sudjelovanje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; organiziranje i provođenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavljanje poslova vezanih uz Europsku uniju u području upravljanja vodama morskim okolišem i obalnim područjem; osiguravanje sklapanja i provedbe međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, morskim okolišem i obalnim područjem; predlaganje članova povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora; pružanje podrške razvoju strateških investicijskih projekata uključujući i vođenje operativnih skupina; provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, te stanje tijela morskih voda i postizanje ciljeva zaštite morskog okoliša odnosno održanja/i postizanja dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva te zaštite morskog okoliša i obalnog područja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora ustrojavaju se sljedeći sektori i službe:

7.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

7.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

7.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.4. Službi za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 71. i članak 71. mijenjaju se i glase:

»7.4. Službi za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka

Članak 71.

Službi za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka sa sjedištem u Rijeci obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom, očuvanjem i omogućavanjem oporavka morskih i obalnih ekosustava, koordinira i surađuje u poslovima praćenja i promatranja stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), te provodi i koordinira provedbom mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove vezano uz donošenje novih europskih i međunarodnih politika i sporazuma iz područja zaštite mora i obalnog područja te provodi i koordinira provedbu obveza iz postojećih europskih i međunarodnih politika i sporazuma; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; sudjeluje u radu odbora Europske komisije za tematska područja uspostavljanja okvira za djelovanje Europske unije u području politike morskog okoliša i o upravljanju kakvoćom mora za kupanje; obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije i međunarodnog prava zaštite morskog okoliša; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, priprema stručne podloge za izradu strategija, planova, programa, projekata i izvješća u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem i prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu Zajedničke provedbene strategije Europske unije o Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, stručnim i tehničkim radnim skupinama i odborima; priprema i revidira dokumente Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja stručne poslove vezano uz provedbu međunarodnih i regionalnih sporazuma iz područja zaštite mora, u prvom redu Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja – Barcelonska konvencija i prateći protokoli; priprema i potiče provedbu europskih i međunarodnih projekata s ciljem provedbe mjera Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; sudjeluje u provođenju nacionalnog i subregionalnog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u suradnji sa Stožerom za provedbu Plana intervencija, županijskim operativnim centrima i drugim tijelima državne uprave; koordinira rad brodova čistača mora, sudjeluje u radu stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru i radu stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru; koordinira provedbom nacionalnog Programa praćenja kakvoće mora za kupanje, koordinira radom nadležnih županijskih tijela i ovlaštenika uključenih u Program, izrađuje godišnje izvješće o godišnjoj i konačnoj ocjeni kakvoće mora za kupanje, surađuje u pripremi izvješća za Europsku agenciju za zaštitu okoliša, priprema upute, podloge i mišljenja na predstavke i upite, koordinira radom nacionalne Baze podataka o kakvoći mora za kupanje te sudjeluje u provedbi politike Europske unije upravljanja kakvoćom vode za kupanje; obavlja poslove u svojstvu administrativne jedinice Koordinacijskog mehanizma za provođenje Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provodi mjere Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provodi koordinaciju za održivo upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem; koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz izradu i ažuriranje planova za potrebe provedbe te koordinira i nadzire provedbu Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora u suradnji s Referentnim centrom za more, te prati i nadzire prikupljanje i obradu podataka nastalih tijekom provedbe; koordinira aktivnosti vezane uz izvješćivanje te provodi izvješćivanje o provedbi direktiva Europske unije putem europskog informacijskog sustava za more i informacijskog sustava za more u okviru Konvencije za zaštitu Sredozemnog mora tzv. Barcelonske konvencije; sudjeluje u radnim grupama i tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnim upravljanjem obalnim područjem i izvješćivanja o stanju kakvoće mora i morskog okoliša; te priprema odgovore u vezi s informiranjem, izvještavanjem i sudjelovanjem javnosti u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 72. i članak 72. mijenjaju se i glase:

»8. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Članak 72.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i okoliša koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz svog djelokruga rada, prikupljanje i nadziranje tih podataka te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja sastavnica prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvojem, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata; Zavod obavlja poslove praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo; obavlja stručne i analitičke poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta; razvija i standardizira metodologije i protokole za praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti te razvija i testira mjere za njihovo očuvanje; vrednuje prirodne vrijednosti područja, priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže; određuje ciljeve i mjere očuvanja te izrađuje prijedloge upravljačkih dokumenata divljim vrstama; sudjeluje u izradi upravljačkih dokumenata područjima; izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode; obavlja stručne i analitičke poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta; procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu; postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama; razvija kapacitete sektora zaštite prirode kroz sustavne edukacije djelatnika; organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi te odgojno-obrazovne i popularizacijske aktivnosti osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti za teme očuvanja okoliša i prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara; provodi, odnosno sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska stranka, osobito u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama; planira, provodi i sudjeluje u provedbi projekata i programa iz područja zaštite okoliša i prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Zavodu za zaštitu okoliša i prirode ustrojavaju se sljedeći sektori:

8.1. Sektor za okoliš

8.2. Sektor za prirodu.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 73. i članak 73. mijenjaju se i glase:

»8.1. Sektor za okoliš

Članak 73.

Sektor za okoliš obavlja stručne i analitičke poslove iz područja zaštite okoliša koji uključuju održavanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode, projektiranja baza podataka i odgovarajućih programskih aplikacija, te poslove vezane za razvoj i implementaciju projekata i aktivnosti vezanih uz geoinformacijske tehnologije, obavlja stručne poslove vezane za suradnju s Europskom agencijom za okoliš (u daljnjem tekstu: EEA) i njezinim suradničkim institucijama; obavlja stručne i analitičke poslove vezane za praćenje i izvještavanje o stanju okoliša, te sudjeluje u poslovima praćenja, procjene i izvješćivanja o stanju prirode, obavlja poslove praćenja dokumenata zaštite okoliša i prirode, izrade pokazatelja temeljem nacionalne liste pokazatelja stanja okoliša i prirode te aktivnosti pripreme i provedbe projekata iz svoje nadležnosti; obavlja stručne poslove vođenja baza podataka i registara te pružanja korisničke podrške vezane uz tematska područja koja Sektor pokriva; obavlja stručne i analitičke poslove vezane uz zaštitu klimatskog sustava i praćenje emisija stakleničkih plinova, uključujući poslove vezane uz Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odobravanje planova praćenja istih te poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka o emisijama i ponorima stakleničkih plinova; obavlja poslove prikupljanja, obrade i objedinjavanja podataka o zraku, klimatskim promjenama, tlu-zemljištu, poljoprivredi, šumarstvu i energetici, uključujući podatke o emisijama onečišćujućih tvari u Republic Hrvatskoj i izvještavanje o bilanci emisija sukladno obvezama prema hrvatskim propisima i međunarodnim ugovorima, prikuplja informacije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti u praćenju kvalitete zraka i emisija u zrak, te razvija i izrađuje pokazatelje za praćenje stanja u području zraka; prikuplja i obrađuje ostale podatke te osigurava njihovu kvalitetu za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz područja klimatskih promjena i zaštite zraka. Sektor obavlja stručne i analitičke poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o kopnenim vodama, sektorskim pritiscima na okoliš i sustavima vezanim uz Registar onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: ROO), izrađuje izvješća o pritiscima na okoliš, obavlja stručne poslove razvoja, održavanja i unaprjeđenja baza podataka, registara i očevidnika vezanih uz otpad, tokove otpada, posebne kategorije otpada, postrojenja i druge izvore onečišćenja; obavlja stručne poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i analize prikupljenih podataka i informacija u području gospodarenja komunalnim otpadom, biootpadom i odlagalištima, te ostale podatke sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama iz područja sektorskih pritisaka i gospodarenja otpadom; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti potrebnih za kružno gospodarstvo, učinkovito korištenje resursa, zelenu ekonomiju, predviđanje stanja, integralnu procjenu stanja okoliša i druge integrirane teme; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za okoliš, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.1.1. Služba za informacijske sustave i izvještavanje

8.1.2. Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

8.1.3. Služba za otpad i sektorske pritiske.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 74. i članak 74. mijenjaju se i glase:

»8.1.1. Služba za informacijske sustave i izvještavanje

Članak 74.

U Službi za informacijske sustave i izvještavanje obavljaju se stručno-analitički poslovi uspostave, razvoja i koordinacije Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode (ISZOP), poslovi projektiranja baza podataka i odgovarajućih programskih aplikacija, praćenja razvoja tehnologija na području informatike, te poslovi vezani za razvoj i implementaciju projekata i aktivnosti vezanih uz geoinformacijske tehnologije, daju se prijedlozi za usavršavanje, poboljšavanje i uvođenje novih informatičkih rješenja u tom području; obavlja poslove vezane za praćenje, procjenu i izvještavanje o stanju okoliša, praćenje dokumenata zaštite okoliša i prirode; daje mišljenja i izrađuje podloge za dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za informacijske sustave i izvještavanje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.1.1.1. Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode

8.1.1.2. Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 75. i članak 75. mijenjaju se i glase:

»8.1.1.1. Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode

Članak 75.

Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode obavlja poslove izvedbe tehničkih podloga potrebnih za razvoj ISZOP-a, osigurava povezivanje postojećih informacijskih sustava i baza podataka pojedinih tematskih područja i podpodručja u ISZOP te uspostavlja veze ISZOP-a s međunarodnim informacijskim sustavima. Odjel skrbi za održavanje i sigurnost ISZOP-a; osigurava dostupnost informacija iz ISZOP-a; koordinira izradu Programa razvoja ISZOP-a; koordinira uspostavu, razvoj i nadogradnju svih podsustava ISZOP-a sukladno Programu razvoja ISZOP-a; upravlja planiranjem i izradom projektnih zadatka za unaprjeđenje i održavanje ISZOP-a; odgovoran je za izgradnju i održavanje informatičke baze znanja; zadužen je za primjenu optimalnih izvršnih rješenja u proizvodne procese; surađuje s radnim tijelima EEA te koordinira i sudjeluje u izvješćivanju prema zahtjevima Europske komisije za potrebe Europskog informacijskog sustava i drugih međunarodnih tijela. Odjel prati informacijske tehnologije i predlaže njihovu primjenu za unaprjeđenje ISZOP-a; predlaže i implementira procese poslovanja sukladno novim informatičkim uslugama; analizira zahtjeve korisnika ISZOP-a; predlaže prioritete nadogradnje i optimizacije ISZOP-a; obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa; osigurava pristup korištenju informacija unutar ISZOP-a. Odjel obavlja poslove planiranja, razvoja i uvođenja informatičkog sustava za potrebe Zavoda; obavlja poslove vezane uz korištenje informatičkih resursa (administracija servisa, dodjela korisničkih imena i slično). U Odjelu se obavljaju informatički poslovi unaprjeđenja i implementacije informatičke tehnologije i drugi poslovi iz svoga djelokruga.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 76. i članak 76. mijenjaju se i glase:

»8.1.1.2. Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj

Članak 76.

Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj koordinira izradu nacionalne liste pokazatelja i izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te provodi integralnu procjenu stanja okoliša. Odjel koordinira prikaze podataka javnosti putem publikacija temeljenih na pokazateljima nacionalne liste pokazatelja te razvija pokazatelje iz djelokruga Odjela, što uključuje integrirane i opće teme zaštite okoliša. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz davanje mišljenja i izradu podloga za dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja (strategije, planove, programe i izvješća), te sudjeluje u izradi mišljenja na relevantne dokumente drugih sektora u dijelu koji se odnose na okoliš i održivi razvoj, pri čemu, prema potrebi, uključuje druge ustrojstvene jedinice. Odjel obavlja stručne poslove vođenja i nadogradnje, te sadržajnog održavanja baza podataka iz djelokruga rada Odjela. Odjel provodi aktivnosti vezane uz sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme) te sudjeluje u stručnim tijelima vezanim uz sustave upravljanja okolišem i eko-oznake. Odjel sudjeluje u radu: EEA te u izradi i davanju mišljenja na dokumente EEA, kao i drugih tijela Europske unije, Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (u daljnjem tekstu: UNECE), Program Ujedinjenih naroda za okoliš (u daljnjem tekstu: UNEP), pri čemu uključuje i ostale ustrojstvene jedinice za navedene poslove. Odjel sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja informacijskog sustava tematskog područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 77. i članak 77. mijenjaju se i glase:

»8.1.2 .Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

Članak 77.

U Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti obavljaju se stručno-analitički poslovi koji uključuju poslove nacionalnog administratora hrvatskog dijela Registra Unije, odobravanja planova praćenja emisija stakleničkih plinova, provjere izvješća o emisijama, izvješća o verifikaciji i izvješća o poboljšanjima za Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova i za postrojenja isključena iz trgovanja emisijskim jedinicama; obavljaju se poslovi prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o kvaliteti zraka, emisijama u zrak, prekograničnom onečišćenju zraka, klimatskim promjenama, kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, tlu-zemljištu, poljoprivredi, šumarstvu, energetici i za izračun besplatnih emisijskih jedinica operaterima postrojenja i operatora zrakoplova u Sustavu emisijama stakleničkih plinova; izrađuje izvješća i obavlja stručne poslove vođenja baza podataka i registara te pružanju korisničke podrške za internetske aplikacije vezane uz tematska područja koja Služba pokriva te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga rada.

U Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.1.2.1. Odjel za zrak

8.1.2.2. Odjel za klimatske aktivnosti.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 78. i članak 78. mijenjaju se i glase:

»8.1.2.1. Odjel za zrak

Članak 78.

Odjel za zrak osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje o kvaliteti zraka i emisijama u zrak te unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove prikupljanja, objedinjavanja, kontrole kvalitete i verifikacije podataka, te obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o kvaliteti zraka, prekograničnom onečišćenju zraka, emisijama onečišćujućih tvari u zrak, emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, kvaliteti goriva, emisijama hlapivih organskih spojeva, hlapivim organskim spojevima u bojama i lakovima, te informacije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti u praćenju kvalitete zraka i emisija u zrak, sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama. Odjel obavlja stručne poslove vođenja, rada i održavanja Informacijskog sustava zaštite zraka (u daljnjem tekstu: ISZZ); skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svog tematskog područja. Odjel izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskog područja, sudjeluje u izradi Izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske, Izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša ( u daljnjem tekstu: ISZO) i ostalih stručnih publikacija Zavoda u dijelu koji se odnosi na tematsko područje u djelokrugu Odjela; Odjel surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima i drugim stručnim ustanovama; održava i ažurira mrežnu stranicu i portal Informacijskog sustava zaštite zraka; surađuje s radnim tijelima EEA i Europske komisije, Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz (LRTAP), i Stockholmske Konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, te koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća i podatke u EEA i Europsku komisiju; sudjeluje u radu radnih skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugim EEA i tematskim izvješćima Europske komisije; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja informacijskog sustava tematskog područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 79. i članak 79. mijenjaju se i glase:

»8.1.3.2. Odjel za klimatske aktivnosti

Članak 79.

Odjel za klimatske aktivnosti osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove prikupljanja, objedinjavanja, kontrole kvalitete i verifikacije podataka, te obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o emisijama i odlivima stakleničkih plinova, klimatskim promjenama, utjecaju i prilagodbi na klimatske promjene te podataka o šumarstvu, poljoprivredi, tlu i zemljištu; obavlja poslove izrade inventara stakleničkih plinova, Izvješća o politikama i mjerama te projekcijama emisija stakleničkih plinova, za sektore energetika, industrijski procesi, poljoprivreda i sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF) sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama; osigurava funkcioniranje Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova što uključuje: administriranje hrvatskog dijela Registra Unije, vođenje računa otvorenih u Registru i nacionalnih računa Republike Hrvatske, pružanje korisničke podrške te odobravanje dokumentacije za postrojenja i zrakoplovne operatore za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova i postrojenja isključenih iz trgovanja emisijskim jedinicama; na temelju dostavljene dokumentacije i informacija se osigurava izdavanje dozvola za emisije stakleničkih plinova te izvršenje obveza operatera postrojenja koji obavljaju djelatnost ispuštanja stakleničkih plinova; provjerava usklađenost izvješća o emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja i operatora zrakoplova i izvješća o verifikaciji i izvješća o poboljšanjima s obvezujućim smjernicama i zahtjevima Europske unije, priprema izračun besplatnih kvota industrijskih postrojenja i operatora zrakoplova, izrađuje izvješća vezano za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova i osigurava njihovu javnu dostupnost sukladno europskim i međunarodnim propisima; prati izvršenje obveza u pogledu izvješća o emisijama i verifikacije izvješća; sudjeluje u radu povjerenstava za sustav trgovanja stakleničkim plinovima i besplatnu dodjelu emisija stakleničkih plinova, obavlja poslove obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, proizvodima koji sadrže te tvari te pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima koji obavljaju poslove održavanja i servisiranja uređaja koji sadrže te tvari; odgovoran je za financijska sredstva dobivena prodajom emisijskih jedinica koja se koriste strogo namjenski; obavlja stručne poslove za potrebe rada i održavanja informacijskog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova i zaštitu ozonskog sloja; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava pojedine baze podataka iz svog tematskoga područja; izrađuje nacionalnu listu pokazatelja tematskih područja za koje je zadužen, sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske, izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda u dijelu koji se odnose na tematska područja u svom djelokrugu; surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima i drugim stručnim ustanovama; surađuje s radnim tijelima EEA, Europske komisije te Okvirne konvencije o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: UNFCCC) i Konvencije Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije (u daljnjem tekstu: UNCCD), koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća i podatke u EEA i Europske komisije; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugim EEA i Europske komisije tematskim izvješćima; sudjeluje u radu radnih skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja Informacijskog sustava tematskih područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 80. i članak 80. mijenjaju se i glase:

»8.1.3. Služba za otpad i sektorske pritiske

Članak 80.

U Službi za otpad i sektorske pritiske obavljaju se stručno-analitički poslovi prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o kopnenim vodama, sektorskim pritiscima na okoliš i sustavima vezanim uz Registar onečišćavanja okoliša (ROO), izrađuju se izvješća o pritiscima na okoliš, obavljaju se stručni poslovi razvoja, održavanja i unaprjeđenja baza podataka, registara i očevidnika vezanih uz otpad, tokove otpada, posebne kategorije otpada, postrojenja i druge izvore onečišćenja; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za otpad i sektorske pritiske, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.1.3.1. Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada

8.1.3.2. Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 81. i članak 81. mijenjaju se i glase:

»8.1.3.1. Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada

Članak 81.

Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada obavlja stručne poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija u području gospodarenja komunalnim otpadom, biootpadom i odlagalištima, a posebno: podatke o praćenju obveza jedinica lokalne samouprave, podatke o količinama i tokovima posebnih kategorija otpada, prekograničnom prometu otpada, dozvolama i potvrdama za gospodarenje otpadom, količinama i tokovima pojedinih vrsta otpada, građevinama za gospodarenje otpadom te ostale podatke sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti potrebnih za kružno gospodarstvo, učinkovito korištenje resursa, zelenu ekonomiju, klimatske promjene, predviđanje stanja, integralnu procjenu stanja okoliša i druge integrirane teme; osigurava stručnu podršku u razvoju i vođenju aplikacija ISZO (eONTO, ReDgo); osigurava suradnju u obradi podataka Registra onečišćavanja okoliša (dio otpad); prati provedbu mjera u području sprječavanja nastanka otpada, gospodarenja komunalnim otpadom i biootpadom, te odlaganja otpadom; izrađuje statistike za područje gospodarenja otpadom; osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; Odjel obavlja stručne poslove za potrebe rada i održavanja Informacijskog sustava za gospodarenje otpadom; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svog tematskoga područja. Odjel obavlja poslove nositelja službene statistike otpada za Republiku Hrvatsku; osigurava podatke i statistike otpada za Eurostatov centar za podatke o otpadu; surađuje s Državnim zavodom za statistiku u izradi planskih dokumenata i izvješća; sudjeluje u izradi Nacionalne liste pokazatelja iz svog tematskog područja, izrađuje tematska izvješća te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda iz djelokruga svoga odjela; izrađuje stručne podloge, daje očitovanja i mišljenja u izradi strateških dokumenata i propisa; surađuje s državnim i javnim tijelima i institucijama, nadležnim tijelima, stručnom i zainteresiranom javnosti te daje stručne upute obveznicima dostave podataka; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoje nadležnosti; surađuje s radnim tijelima EEA, Eurostatom, Europskom komisijom i međunarodnim radnim tijelima te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugih europskih i međunarodnih tematskih izvješća; održava i ažurira mrežnu stranicu i portal Informacijskog sustava zaštite okoliša unutar svoje tematske cjeline te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 82. i članak 82. mijenjaju se i glase:

»8.1.3.2. Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske

Članak 82.

Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske obavlja stručne poslove prikupljanja, osiguranja kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija iz područja kemikalija i opasnih tvari, velikih nesreća, iznenadnih i izbjegnutih događaja, domino – efekta, šteta u okolišu, rizika od katastrofa i prekograničnih učinaka velikih nesreća, procjena rizika, integriranog pristupa sprječavanju industrijskog onečišćavanja okoliša; podataka i informacija o postrojenjima sa ishođenim okolišnim dozvolama, registrima onečišćivača; podataka i informacija o emisijama, ispuštanjima i praćenjima žive; podataka i informacija o pritiscima poput prometa, buke i energetike; podataka i informacija o kakvoći i količini kopnenih voda te kakvoći kopnenih voda za kupanje, korištenju voda; ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvodnji, sakupljanju i obradi otpada od strane industrijskih postrojenja i ostalih obveznika; osigurava podatke i stručnu obradu podataka statistike otpada za Eurostatov centar za podatke o otpadu, te osigurava podatke za izvještajne obveze drugih odjela sukladno propisima koji reguliraju tematska pitanja. Odjel osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; izrađuje analize, unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu, sljedivost i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove za potrebe rada i održavanja Informacijskog sustava industrije i energetike u dijelu Registra onečišćavanja okoliša; Informacijskog sustava prometa, Informacijskog sustava kemikalija; Informacijskog sustava kopnenih voda; stručnog dijela izvješćivanja vezanog za buku iz područja Informacijskog sustava strateških karata buke i akcijskih planova; skrbi za pravodobnu izgradnju i nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svog tematskoga područja. Odjel izrađuje nacionalnu listu pokazatelja iz tematskih područja svoga Odjela; prati učinke te daje preporuke za usmjeravanje politike zaštite okoliša i održivog razvoja iz svoga područja rada; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda iz djelokruga svoga Odjela. Odjel uspostavlja, nadzire rad i surađuje s referentnim centrima za tematska područja; surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima u tematskom području i drugim stručnim ustanovama; održava i ažurira mrežnu stranicu i portal Informacijskog sustava u tematskim područjima čime osigurava dostupnost svih raspoloživih informacija i podataka javnosti; surađuje s radnim tijelima EEA, Europskom komisijom i međunarodnim radnim tijelima; te koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća EEA, Europskoj komisiji i međunarodnim radnim tijelima; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugih europskih, međunarodnih i nacionalnih tematskih izvješća; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unaprjeđenja Informacijskog sustava tematskih područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti; provodi edukaciju nadležnih tijela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 32.

Naslov iznad članka 83. i članak 83. mijenjaju se i glase:

»8.2. Sektor za prirodu

Članak 83.

Sektor za prirodu obavlja stručno-analitičke poslove vezane uz prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima, stranim i invazivnim stranim vrstama te uz procjenjivanje ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta i kartiranje i vrednovanje usluga ekosustava; obavlja stručne poslove razvoja metodologije i procjene šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom, standardizacije metodologija i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti te razvija, istražuje i predlaže mjere za njihovu zaštitu; uspostavlja i vodi sustav za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta; priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje dijelova prirode i ekološke mreže; određuje ciljeve, razvija i istražuje mjere očuvanja te standardizira upravljanje vrstama, staništima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta, procjenjuje ekološki rizik i izrađuje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta; uspostavlja i vodi praćenje, analizu i procjenu učinkovitosti mehanizama zaštite prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara; izrađuje stručne podloge za planiranje upravljanja divljim vrstama i invazivnim stranim vrstama, stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode; izrađuje izvješće o stanju prirode; prikuplja i obrađuje podatke te izrađuje izvješća sukladno propisima Europske unije; definira, prikuplja, obrađuje i analizira podatke pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjeluje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš; obavlja stručno-analitičke poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu, u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama; priprema i provodi projekte i programe u području zaštite prirode; sudjeluje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjeluje u pripremi izvješća. Sektor sudjeluje u radu mreže Europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA) i srodnih međunarodnih stručnih tijela vezanih uz zaštitu prirode; razvija kapacitete sektora zaštite prirode kroz organiziranje i provođenje sustavne edukacije djelatnika kao i podizanje svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti; pruža stručnu podršku razvoju Informacijskog sustava zaštite prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za prirodu, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.2.1. Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode

8.2.2. Služba za razvoj mreže zaštićenih područja

8.2.3. Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara.«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 84. i članak 84. mijenjaju se i glase:

»8.2.1 Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode

Članak 84.

U Službi za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode obavljaju se stručno-analitički poslovi vezani uz inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode; stručni poslovi vezani uz standardizaciju i koordinaciju procjene ugroženosti i ocjene stanja očuvanosti sastavnica prirode i izradu stručnih mišljenja vezanih uz njihovo očuvanje; stručni poslovi vezani uz kartiranje, procjenu usluga i praćenje stanja ekosustava; stručni poslovi vezani uz razvoj, standardizaciju i provedbu upravljanja te procjenu učinkovitosti upravljanja i mjera očuvanja vrstama, staništima i georaznolikosti, stručni poslovi uspostave i vođenja sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinjskih vrsta; stručni poslovi vezani uz prekogranični promet, trgovinu i korištenje divljih vrsta; poslovi u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu; stručni poslovi vezani uz razvoj i provedbu mehanizama očuvanja uključujući i georaznolikost; poslovi u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu; izradu stručnih mišljenja na zahtjev, stručno sudjelovanje u razvoju i administriranju sustava i tematskih baza podataka u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode; sudjelovanje u pripremanju i provođenju projekata i programa u području zaštite prirode, sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode; poslovi vezani uz izvješćivanje prema Europskoj komisiji i ostalo izvješćivanje, sudjelovanje u razvoju kapaciteta sektora zaštite prirode te u podizanju svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.1.1. Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje

8.2.1.2. Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode

8.2.1.3. Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 85. i članak 85. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.1. Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje

Članak 85.

Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje analizira stanje istraženosti i postojećih podataka o sastavnicama prirode; osmišljava, organizira, koordinira i provodi inventarizaciju i istraživanje vrsta te georaznolikosti, kartiranje staništa, ekosustava, krajobraza (uključujući tipizaciju krajobraza); izrađuje popise vrsta; izrađuje, odražava i usklađuje nacionalnu klasifikaciju staništa; sudjeluje u analizi podataka o korištenju sastavnica prirode; analizira i validira prostorne podloge i podatke daljinskih istraživanja; stručno administrira tematske baze u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u njegovom razvoju i prilagodbi sukladno potrebama službe; identificira, istražuje i ocjenjuje pritiske i prijetnje za prirodu te analizira stanje i daje preporuke mjera očuvanja; procjenjuje ugroženost, izrađuje i održava crvene popise; sudjeluje u izradi i praćenju indikatora stanja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za podzakonske akte o vrstama, staništima, ekosustavima, krajobrazima i georaznolikosti; kartira, analizira i vrednuje usluge ekosustava (procjena štete na ekosustavima, priprema sektorskih smjernica za staništa) te daje preporuke mjera očuvanja; provodi istraživanja te osmišljava, organizira i vodi sustav za dojavu i vrednovanje pri pronalasku novih speleoloških objekata; daje stručna mišljenja vezana uz provođenje zabranjenih radnji na strogo zaštićenim vrstama; sudjeluje u izradi mišljenja vezanih uz reintrodukciju i repopulaciju; izrađuje stručne podloge za podzakonske akte vezane uz vrste, staništa, ekosustave i krajobraze te georaznolikost iz djelokruga Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; prikuplja i obrađuje podatke za izvješćivanje, priprema izvješća i izvještava prema Europskoj komisiji, EEA i drugim međunarodnim konvencijama i sporazumima; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije namijenjene sektoru zaštite prirode, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u promociji i informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 35.

Naslov iznad članka 86. i članak 86. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.2. Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode

Članak 86.

Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode razvija, uspostavlja te standardizira metodologiju i protokole za praćenje stanja sastavnica prirode; koordinira i provodi dugoročno praćenje stanja sastavnica prirode uz suradnju s drugim institucijama, ustanovama ili pojedincima; obrađuje, analizira i vrednuje rezultate praćenja stanja prirodnih vrijednosti; analizira podatke i rezultate praćenja stanja te priprema izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa (stanišnih tipova); izrađuje indikatore stanja prirode te organizira i provodi praćenje indikatora stanja prirode; prati pritiske i prijetnje na sastavnice prirode; sudjeluje u pripremi prijedloga mjera očuvanja; stručno administrira baze podataka o rezultatima praćenja stanja u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u njihovom razvoju i prilagodbi sukladno potrebama službe; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za podzakonske akte vezane uz vrste, staništa (stanišne tipove) ekosustave i krajobraze te georaznolikosti iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi planova upravljanja sastavnicama prirode; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; procjenjuje potrebu, sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije o praćenju stanja prirodnih vrijednosti namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 36.

Naslov iznad članka 87. i članak 87. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.3. Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću

Članak 87.

Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću prikuplja, obrađuje, analizira i istražuje učinkovitost upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću; strateški razvija, razrađuje metodologiju i standardizira dokumente vezane uz upravljanje vrstama, staništima i georaznolikošću; određuje prioritete među vrstama, staništima kao i za georaznolikost za koje je potrebno izraditi planove upravljanja; rukovodi procesima izrade planova upravljanja, osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe za izradu prijedloga planova upravljanja; izrađuje prijedloge planova upravljanje vrstama, staništima kao i za georaznolikost te procjenjuje učinkovitost upravljanja; sudjeluje u izradi Planova upravljanja vrstama iz područja lovstva i ribarstva kojima se gospodari prema posebnim propisima; sudjeluje u procjeni i određivanju pritisaka i prijetnji na vrste, staništa i georaznolikost te razvoju odgovarajućih mjera očuvanja; provodi stručne poslove vezane za uspostavu i vođenje Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinjskih vrsta te standardizaciju metodologije praćenja, uspostave i vođenja vezanih protokola; razvija i izrađuje metodologije izračuna šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom; provodi stručne poslove procjene učinka ponovnog uvođenja i repopulacije vrsta; vezano uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama ima ulogu znanstvenog tijela, provodi stručne poslove u vezi s uzgojem i korištenjem divljih vrsta; sudjeluje u prikupljanju i procjeni podataka o nezakonitoj trgovini ugroženim vrstama i pripremi prijedloga za njezino sprječavanje; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije namijenjene sektoru zaštite prirode, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa u području zaštite prirode financiranih iz strukturnih fondova Europske unije i ostalih fondova vezanih uz djelokrug rada Odjela; vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 37.

Naslov iznad članka 88. i članak 88. mijenjaju se i glase:

»8.2.2. Služba za razvoj mreže zaštićenih područja

Članak 88.

U Službi za razvoj mreže zaštićenih područja obavljaju se stručni poslovi vezani uz vrednovanje, uspostavu, analizu i očuvanje mreže zaštićenih područja i njihove međunarodne zaštite, stručni poslovi vezani uz izradu podloga zaštite prirode za prostorne planove nacionalnih parkova i parkova prirode, stručni poslovi vezani uz razvoj, standardizaciju i procjenu učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima uključujući standardizaciju i procjenu kvalitete dokumenata upravljanja zaštićenim područjima, stručni poslovi vezani uz pružanje podrške i jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, organizaciju i provođenje stručnih skupova i treninga za edukaciju djelatnika u zaštiti prirode, stručni poslovi koordinacije i unaprjeđenja provođenja neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; stručni poslovi vezani uz prikupljanje i obradu podataka o zaštićenim područjima i upravljanju, stručni poslovi sudjelovanja u razvoju i održavanju odgovarajućih baza podataka i alata kao dijelova Informacijskog sustava zaštite prirode, stručni poslovi sudjelovanja u radu nacionalnih i međunarodnih stručnih tijela i suradnje s javnim ustanovama i drugim relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama, stručni poslovi osmišljavanja i provedbe projekata i programa iz djelokruga rada Službe, stručni poslovi vezani uz sudjelovanje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti tematski vezanih uz zaštićena područja; stručni poslovi sudjelovanja u izvještavanju prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima te stručni poslovi vezani uz sudjelovanje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata vezanih uz djelokrug rada Službe, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za razvoj mreže zaštićenih područja, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.2.1. Odjel za vrednovanje područja

8.2.2.2. Odjel za upravljanje zaštićenim područjima

8.2.2.3. Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 89. i članak 89. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.1. Odjel za vrednovanje područja

Članak 89.

Odjel za vrednovanje područja analizira i strateški razvija postojeću mrežu zaštićenih područja, identificira prioritete za novu zaštitu, razvija standarde za vrednovanje područja te izrađuje mišljenja i stručne podloge za zaštitu novih područja, prekategorizaciju, izmjene granica i ukinuće zaštićenih područja; sudjeluje u pripremi kandidatura za međunarodna proglašenja zaštićenih područja i odgovarajućih izvješća; standardizira i izrađuje stručne podloge zaštite prirode za prostorne planove nacionalnih parkova i parkova prirode te sudjeluje u njihovom razvoju; prikuplja podatke iz djelokruga rada Odjela i vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka kao dijelove Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u razvoju i održavanju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i izvještava prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u radu međunarodnih i nacionalnih stručnih tijela i institucija te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim uz djelokrug rada Odjela; daje stručna mišljenja na zahtjev upravnih tijela i javnih ustanova; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata te sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 39.

Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.2. Odjel za upravljanje zaštićenim područjima

Članak 90.

Odjel za upravljanje zaštićenim područjima razvija standarde vezane uz planiranje upravljanja na strateškoj i godišnjoj razini te sudjeluje u procesu planiranja upravljanja, analizira i izdaje mišljenja na nacrte planova upravljanja i godišnjih programa javnih ustanova; razvija standarde i analizira godišnja izvješća javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima; sudjeluje u razvoju standarda, izradi i analizira pravilnike o zaštiti i očuvanju i/ili odluke o mjerama zaštite za zaštićena područja te izdaje odgovarajuća mišljenja; razvija standarde vezane uz učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima na pojedinačnoj i sustavnoj razini i procjenjuje učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima; pruža stručnu podršku javnim ustanovama vezanu uz upravljanje zaštićenim područjima s međunarodnom designacijom; osmišljava i koordinira provođenja procesa kategorizacije zaštićenih područja prema Međunarodnom savezu za očuvanje prirode (IUCN) upravljačkim kategorijama; prikuplja podatke iz djelokruga rada Odjela i vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka kao dijelove Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u razvoju i održavanju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i izvještava prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u radu međunarodnih i nacionalnih stručnih tijela i institucija te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim uz djelokrug rada Odjela; daje stručna mišljenja upravnih tijela i javnih ustanova, javnih ustanova i drugih tijela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata te sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 40.

Naslov iznad članka 91. i članak 91. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.3. Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta

Članak 91.

Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta prati i procjenjuje kapacitet i potrebu za jačanjem kapaciteta upravljača zaštićenim područjima; razvija standarde i alate vezane uz kompetencije upravljača i ustrojstvo javnih ustanova te druge segmente individualnih i institucionalnih kapaciteta ustanova, organizira i provodi skupove stručnih službi, druge stručne skupove i sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacijskih skupova čuvara prirode i inspekcije zaštite prirode; koordinira i unapređuje provođenje neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; razvija i održava druge platforme za razmjenu informacija i iskustava upravljača, razvija programe edukacije, pojedine kurikulume i provodi tematske treninge; razvija i podiže kakvoću pojedinih segmenata upravljanja zaštićenim područjima te vezano uz njih sudjeluje u procesu planiranja upravljanja; prikuplja podatke iz djelokruga rada Odjela i vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka kao dijelove Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u razvoju i održavanju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i izvještava prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u radu međunarodnih i nacionalnih stručnih tijela i institucija te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim uz djelokrug rada Odjela; daje stručna mišljenja upravnih tijela i javnih ustanova; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata te sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 92. i članak 92. mijenjaju se i glase:

»8.2.3. Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara

Članak 92.

U Službi za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara obavljaju se stručni poslovi vezani uz uspostavu, očuvanje i upravljanje područjima ekološke mreže, stručni poslovi vezani uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te stručni poslovi vezani uz uvjete i mjere zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i dokumente prostornog uređenja, stručni poslovi vezani uz strane i invazivne strane vrste, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.3.1. Odjel za ekološku mrežu

8.2.3.2. Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

8.2.3.3. Odjel za strane vrste.«.

Članak 42.

Iza članka 92. dodaju se članci 92.a do 92.c s naslovima iznad njih, koji glase:

»8.2.3.1. Odjel za ekološku mrežu

Članak 92.a

Odjel za ekološku mrežu obavlja stručne poslove vezane uz uspostavu, očuvanje i upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000; izrađuje stručne podloge za utvrđivanje novih područja ekološke mreže Natura 2000 te ažurira Natura 2000 bazu podataka; definira ciljeve očuvanja Natura 2000 područja, razrađuje mjere očuvanja za vrste i stanišne tipove na Natura 2000 područjima te određuje zonaciju Natura 2000 područja; surađuje s javnim ustanovama, međunarodnim institucijama i institucijama drugih sektora na razvoju okvira za upravljanje Natura 2000 područjima te pri izradi planova upravljanja Natura 2000 područjima. Odjel izrađuje mišljenja za planove upravljanja područjima ekološke mreže te koordinira i obavlja stručne poslove vezane uz šumskogospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja ekološkom mrežom. Odjel standardizira praćenje i prati učinkovitosti mjera očuvanja Natura 2000 područja; vodi odgovarajuće baze podataka kao dio ISZP-a i odgovarajuće evidencije te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; surađuje u programiranju i provedbi programa i projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova te pri izradi akcijskog okvira mjera rangiranih prema prioritetu (PAF) za Natura 2000; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.3.2. Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

Članak 92.b

Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja stručne poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu Natura 2000; daje stručna mišljenja u postupcima prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti, utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; razvija opće i tematske smjernice za provedbu postupka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu; obavlja stručne poslove vezane uz šumskogospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja ekološkom mrežom; sudjeluje u savjetodavnim stručnim povjerenstvima za procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš; obavlja stručne poslove vezane uz utvrđivanje mjera zaštite prirode za planove održavanja u vodnom gospodarstvu; daje stručna mišljenja vezano uz planirane zahvate u zaštićenim područjima; surađuje u programiranju i provedbi programa i projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova; obavlja poslove vezane uz utvrđivanje i standardizaciju prijedloga uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima, prostorne planove, programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i ostale plansko-programske dokumente kojima se izravno planira korištenje prirodnih dobara i/ili prostora (za pojedine vrijednosti zaštićenih područja – ključne sastavnice bioraznolikosti i/ili krajobrazne raznolikosti i/ili georaznolikosti, za pojedine strogo zaštićene divlje vrste te ugrožene i rijetke stanišne tipove, vezano uz moguće utjecaje provedbe specifičnih planova i programa); vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela; sudjeluje u planiranju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije o praćenju stanja prirodnih vrijednosti namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.3.3. Odjel za strane vrste

Članak 92.c

Odjel za strane vrste prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stranim i invazivnim stranim vrstama i njihovim putovima unošenja i širenja, standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta te sudjeluje u praćenju populacija stranih vrsta; procjenjuje ekološki rizik stranih vrsta; izrađuje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta; sudjeluje u izradi kriterija te izrađuje stručne podloge za uvrštavanje strane vrste na crnu listu, bijelu listu, popis invazivnih stranih vrsta koje zahtijevaju pojačanu regionalnu suradnju i Unijin popis; razvija i istražuje mjere za upravljanje invazivnim stranim vrstama i sudjeluje u izradi prijedloga planova upravljanja invazivnim stranim vrstama; izrađuje planove brzog iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta; izrađuje prijedlog akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, prijedlog provedbenog plana nadzora stranih te invazivnih stranih vrsta te prijedlog planova obnove ekosustava; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; daje stručna mišljenja na zahtjev upravnih tijela i javnih ustanova, procjenjuje ekološki rizik u postupcima izdavanja dopuštenja za uvođenje u prirodu, uzgoj i stavljanje na tržište stranih vrsta; provodi stručni dio administriranja odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te u stručnom djelu sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije namijenjen sektoru zaštite prirode; sudjeluje u informiranju i edukaciji javnosti o stranim vrstama i invazivnim stranim vrstama; sudjeluje u planiranju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova iz djelokruga Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 43.

U članku 93. stavku 1. iza riječi: »institucionalnih sposobnosti,« dodaju se riječi: »obavlja poslove koordinacije strateškog planiranja,«.

Članak 44.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»Sektor za EU fondove obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja poslove Upravljačkog tijela za Operativni program »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: OPZO), a za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći te obavlja poslove korisnika za projekte u kojima je Ministarstvo korisnik, sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i upravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz OPKK, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za EU fondove, ustrojavaju se sljedeće službe:

9.1.1. Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime

9.1.2. Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

9.1.3. Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka.«.

Članak 45.

Naslov iznad članka 95. i članak 95. mijenjaju se i glase:

»9.1.1. Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime

Članak 95.

Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime obavlja poslove upravljanja i kontrole za Operativni program »Zaštita okoliša« za koji je Ministarstvo imenovano Upravljačkim tijelom u programskom razdoblju 2007. – 2013., uključujući praćenje, izvještavanje, vrednovanje, nadzor rada posredničkih tijela i zatvaranje programa; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (specifični ciljevi 4.b.1., 4.b.2., 4.c.3., 4.c.4. i 4.d.1.), klimatske promjene (specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (specifični cilj 6.e.1.) te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.), a vezane uz pripremu postupaka dodjele sredstva i praćenje provedbe projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima Zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama (u daljnjem tekstu: JASPERS); surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; primjenjuje smjernice o postupanju tijela u sustavu te prati domaće i propise Europske unije relevantne za provedbu strukturnih instrumenata i ESI fondova; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; u obavljanju svojih poslova surađuje sa svim nadležnim nacionalnim tijelima i relevantnim općim upravama Europske komisije; priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga, stručne podloge, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za projekte iz područja prirode, energetike i klime, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.1.1. Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode

9.1.1.2. Odjel za EU projekte iz područja energetike.«.

Članak 46.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode obavlja stručne i administrativne poslove u okviru kojih prati i nadzire provedbu Operativnog programa »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. za koji je Ministarstvo imenovano Upravljačkim tijelom te nadzire rad posredničkih tijela; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na klimatske promjene, onečišćenje zraka te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava; sudjeluje u procesu programiranja i izrade programskih dokumenata, u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, programskih dodataka i sudjeluje u pripremi programa potpora; planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava; priprema odluke o financiranju i po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima u svojoj nadležnosti, prati provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, prati i izvještava o ispunjenju pokazatelja rezultata, neposrednih rezultata, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju, sudjeluje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«2014. – 2020., sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnih programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 47.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Odjel za EU projekte iz područja energetike obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za navedene prioritete ulaganja, sudjeluje u procesu programiranja i izrade programskih dokumenata, u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, programskih dodataka i sudjeluje u pripremi programa potpora; planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima u svojoj nadležnosti, prati provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, prati i izvještava o ispunjenju pokazatelja rezultata, neposrednih rezultata, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnih programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 48.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»Služba za europske poslove djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za suradnju s institucijama Europske unije te kao koordinator aktivnosti u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira izradu stajališta na zakonodavne prijedloge o kojima se raspravlja u Vijeću Europske unije te priprema materijale i stajalište za ministarske sastanke Vijeća Europske unije za okoliš i Vijeća Europske unije za energetiku, djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za koordinaciju svih aktivnosti u cilju pripreme za predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom, koordinira sastanke s Europskom komisijom za sektor Okoliš, tzv. Package meeting, vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije, koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (EIR); obavlja poslove koordinacije i praćenja propisa s kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije kao i izvršenja preuzetih obaveza uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave izvješća prema Europskoj komisiji; obavlja koordinacijske poslove vezano za informiranje o programima Europske unije kao što su instrumenti Twinning, TAIEX, TAIEX EIR P2P, SRSP – program potpore strukturnim reformama; sudjeluje u radu Odbora Europske komisije za Program LIFE – instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime (u daljnjem tekstu: Program LIFE), obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE u okviru kojih pruža informacije o programu, organizira info dane i radionice za prijavitelje, pruža konzultacije o projektnim idejama, informira o rezultatima i koristima Programa LIFE te se s ciljem ostvarivanja sinergija umrežuje s drugim tijelima nadležnim za financiranje u području okoliša, klime i energetike, koordinira provedbu nacionalnog sufinanciranja i provedbu projekta jačanja kapaciteta; sudjeluje i koordinira aktivnosti vezano uz programe europske teritorijalne suradnje, makroregionalnu strategiju Europske unije za jadransko jonsku regiju i druge programe i instrumente Europske unije; obavlja poslove Jedinice za provedbu projekata vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument te Prijelazni instrument iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na praćenje održivosti rezultata te izvještavanje prema Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sukladno Priručniku o postupanju, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za europske poslove, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.3.1. Odjel za EU koordinaciju

9.3.2. Odjel za programe EU.«.

Članak 49.

Članak 110. mijenja se i glasi:

»Odjel za EU koordinaciju djeluje kao središnja jedinica ispred Ministarstva za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u procesu izrade europskog zakonodavstva i suradnje s institucijama Europske unije, koordinira i priprema nacionalna stajališta i mišljenja o zakonodavnim i nezakonodavnim prijedlozima o kojima se raspravlja u okviru Vijeća Europske unije za okoliš i Vijeća Europske unije za energetiku te priprema stajališta i materijale za ministarske sastanke Vijeća Europske unije za okoliš i Vijeća Europske unije za energetiku; prati i evidentira sudjelovanja na sastancima Radnih skupina Vijeća u Bruxellesu te planira troškove službenih putovanja na sastanke Vijeća i daje tehničke upute za ostvarivanje povrata putnih troškova, koordinira pripremu mišljenja i stajališta za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira i priprema podloge i stajališta za sastanke koordinatora Europske unije u okviru Međuresorne radne skupina, radnih tijela Vlade Republike Hrvatske i odbora Hrvatskog sabora za pitanja zakonodavstva Europske unije; koordinira aktivnosti svih ostalih resornih institucija i stručnih tijela uključenih u sektor Okoliš, za potrebe komunikacije s Glavnom upravom Europske komisije za okoliš (DG ENVI) i Glavnom upravom EK za klimatsku politiku (DG CLIMA) te u sektor Energetike za potrebe komunikacije s Glavnom upravom Europske komisije za energetiku (DG ENER); zaprima i distribuira dokumente Europske unije koji se dostavljaju putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske; koordinira pripremu i izrađuje podloge za sastanke generalnih direktora za okoliš država članica Europske unije; organizira i koordinira godišnje sastanke s Europskom komisijom za sektor Okoliš, tzv. Package meeting, vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije; koordinira izradu i provedbu programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za područje iz nadležnosti Ministarstva, redovno evidentira i izvješćuje o statusima propisa te prati aktualne pilote i povrede prava Europske unije u nadležnosti Ministarstva; djeluje kao središnja koordinacijska jedinica Ministarstva vezano za izvješća Europske komisije sukladno obvezama iz direktiva Europske unije; koordinira sve pripremne aktivnosti Ministarstva vezane za pripremu za predsjedavanje i predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s relevantnim tijelima Europske unije u koordinaciji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za vanjske i europske poslove i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske u Bruxellesu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 50.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»Odjel za programe EU obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument te Prijelazni instrument) iz nadležnosti Ministarstva; u okviru Odjela djeluje Jedinica za provedbu projekata (u daljnjem tekstu: JPP) koja je zadužena za poslove vezane uz koordinaciju izvješćivanja o provedbi projekata, pripreme materijala za Voditelja programa i komunikaciju sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te sa središnjim tijelima državne uprave; JPP provodi aktivnosti u skladu s Priručnikom za JPP te je zadužena za cjelovito vođenje i čuvanje projektne dokumentacije; sudjeluje u pripremama materijala, bilježaka, izvješća i drugih aktivnosti sukladno pravilima Europske unije; sudjeluje u radu Odbora Europske komisije za Program LIFE, obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za Program LIFE te osigurava pravovremeno pružanje relevantnih informacija svim zainteresiranim predlagateljima projekata u cilju kvalitetne pripreme projektnih aplikacija; pruža pomoć potencijalnim prijaviteljima čiji su projektni prijedlozi odobreni ili u fazi revizije, daje podršku projektima za olakšavanje komunikacije s nadležnim tijelima za učinkovitiju provedbu aktivnosti, pruža podršku korisnicima Programa LIFE projekata u provedbi za aktivnosti diseminacije, primjene i transfera rezultata u druge države članice, surađuje s Europskom komisijom i Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća Europske Komisije (EASME) te pruža podršku Komisiji u organizaciji seminara i radionica za država članice i olakšava procese razmjene iskustava, znanja i najboljih praksi među drugim projektima kao i razmjenu i primjenu rezultata u cijeloj Europskoj uniji; koordinira i sudjeluje u pripremi natječaja i provedbi nacionalnog sufinanciranja LIFE projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatskih voda; sudjeluje i koordinira sudjelovanje u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje; prati rad makroregionalnih strategija posebice Europske unije Strategije za Jadransko jonsku regiju te sudjeluje u radu Tematske upravljačke skupine (za treći stup EUSAIR-a); koordinira aktivnosti vezane uz TAIEX, i Twinning instrumente te djeluje kao kontakt točka za TAIEX EIR Peer to Peer instrument; sudjeluje u programima prekogranične suradnje u okviru nadležnosti Ministarstva kao i u Zajedničkim odborima za praćenje,; djeluje kao koordinacijska jedinica za pripremu i prijavu na programe i instrumente Europske unije; djeluje kao koordinacijska jedinica za izdavanje pisama podrške projektima koje treće strane prijavljuju na Europske unije programe i instrumente, a vezano uz teme iz nadležnosti Ministarstva; djeluje kao središnja kontakt točka za programe Europske unije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu Europske unije acquis-a iz nadležnosti Ministarstva; prati i sudjeluje u radu Europskog semestra, priprema materijale za Koordinatora za europski semestar, koordinira izradu nacionalnog plana reformi, prati aktivnosti i provedbu mjera iz Nacionalnog programa reformi te koordinira izradu mjesečnih izvješća, prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom i inicijativom ozelenjivanja (greening) Europskog semestra, koordinira pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za SRSP – program pomoći strukturnim reformama; koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (Environmental Implementation Review) te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 51.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (»Narodne novine«, broj 9/18), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 52.

Ministar zaštite okoliša i energetike, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zaštite okoliša i energetike s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 53.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/45

Urbroj: 50301-25/16-19-2

Zagreb, 11. srpnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i opće poslove1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale6
2.1.2.Služba za opće poslove1
2.1.2.1.Odjel za upravljanje imovinom5
2.1.2.2.Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane10
2.2.Sektor za planiranje, financije i proračun1
2.2.1.Služba za proračun i računovodstvo6
2.2.2.Služba za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima5
2.3.Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove1
2.3.1.Služba za nabavu5
2.3.2.Služba za informatičke poslove5
2.3.3.Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove5
Glavno tajništvo – ukupno53
3.UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za procjenu utjecaja na okoliš1
3.1.1.Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš8
3.1.2.Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš8
3.1.3.Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu1
3.1.3.1.Odjel za okolišnu dozvolu6
3.1.3.2.Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu3
3.2.Sektor za održivo gospodarenje otpadom1
3.2.1.Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom9
3.2.2.Služba za planove i posebne kategorije otpada11
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – ukupno49
4.UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj1
4.1.1.Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja13
4.1.2.Služba za održivi razvoj7
4.2.Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja11
Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja – ukupno33
5.UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za bioraznolikost i strateške poslove1
5.1.1.Služba za bioraznolikost10
5.1.2.Služba za strateške poslove8
5.2.Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti1
5.2.1.Služba za zaštićena područja8
5.2.2.Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata8
5.2.3.Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata8
Uprava za zaštitu prirode – ukupno45
6.UPRAVA ZA ENERGETIKU
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za energetsku politiku i planiranje1
6.1.1.Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja5
6.1.2.Služba za strateške poslove6
6.2.Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije1
6.2.1.Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu7
6.2.2.Služba za obnovljive izvore energije6
6.2.3.Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva6
6.3.Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe1
6.3.1.Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida6
6.3.2.Služba za geotermalne vode za energetske svrhe6
6.4.Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu5
Uprava za energetiku – ukupno51
7.UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje1
7.1.1.Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje1
7.1.1.1.Odjel vodnog dobra4
7.1.1.2.Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda4
7.1.1.3.Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje4
7.1.2.Služba zaštite i korištenja voda1
7.1.2.1.Odjel zaštite voda4
7.1.2.2.Odjel korištenja voda4
7.1.3.Služba vodne politike i međunarodne suradnje1
7.1.3.1.Odjel vodne politike4
7.1.3.2.Odjel međunarodne suradnje4
7.2.Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu1
7.2.1.Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu5
7.2.2.Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu6
7.3.Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje1
7.3.1.Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje1
7.3.1.1.Odjel javne vodoopskrbe4
7.3.1.2.Odjel javne odvodnje4
7.3.2.Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga5
7.4.Službi za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka6
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora – ukupno66
8.ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor za okoliš1
8.1.1.Služba za informacijske sustave i izvještavanje1
8.1.1.1.Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode5
8.1.1.2.Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj7
8.1.2.Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti1
8.1.2.1.Odjel za zrak6
8.1.2.2.Odjel za klimatske aktivnosti12
8.1.3.Služba za otpad i sektorske pritiske1
8.1.3.1.Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada11
8.1.3.2.Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske11
8.2.Sektor za prirodu1
8.2.1.Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode1
8.2.1.1.Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje17
8.2.1.2.Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode14
8.2.1.3.Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću7
8.2.2.Služba za razvoj mreže zaštićenih područja1
8.2.2.1.Odjel za vrednovanje područja7
8.2.2.2.Odjel za upravljanje zaštićenim područjima9
8.2.2.3.Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta9
8.2.3.Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara1
8.2.3.1.Odjel za ekološku mrežu8
8.2.3.2.Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu15
8.2.3.3.Odjel za strane vrste10
Zavod za zaštitu okoliša i prirode – ukupno157
9.UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.Sektor za EU fondove1
9.1.1.Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime1
9.1.1.1.Odjel za EU projekte iz područja klime, zraka i prirode6
9.1.1.2.Odjel za EU projekte iz područja energetike5
9.1.2.Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom1
9.1.2.1.Odjel za pripremu projekata6
9.1.2.2.Odjel za provedbu projekata6
9.1.3.Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka5
9.2.Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva1
9.2.1.Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva1
9.2.1.1.Odjel za programiranje6
9.2.1.2.Odjel za odobravanje projekata8
9.2.2.Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva1
9.2.2.1.Odjel za financijsko praćenje projekata6
9.2.2.2.Odjel za nadzor provedbe projekata7
9.3.Služba za europske poslove1
9.3.1.Odjel za EU koordinaciju4
9.3.2.Odjel za programe EU4
9.4.Služba za međunarodne poslove8
Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove – ukupno79
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE1
10.1.Služba za normativne poslove8
10.2.Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor8
Samostalni sektor za pravne poslove – ukupno17
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL1
11.1.Odjel za odnose s javnošću4
11.2.Odjel za protokol4
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol9
12.SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – UKUPNO575