Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN 67/2019 (12.7.2019.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

Hrvatska odvjetnička komora

1360

Hrvatska odvjetnička komora je na Skupštini održanoj 6. srpnja 2019. godine, na temelju odredbe članka 41. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11) te članka 7. stavak 1. točka 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 115/13 i 64/18), donijela

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

U članku 18. stavku 1. točki 5. riječ »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«, a riječi »te izvjestitelja za upise u imenike i upisnike Komore« se brišu.

Članak 2.

U članku 22. stavku 1. briše se zarez iza riječi »blagajnik«, a riječi »referent za upise u imenike i upisnike Komore te još jedan član« zamjenjuju se riječima »te još četiri člana«.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Predsjednik komore će između članova Izvršnog odbora Komore imenovati izvjestitelje za upise u imenike i upisnike Komore.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za predsjednika zbora može biti biran odvjetnik koji najmanje 10 godina kontinuirano obavlja odvjetničku službu.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 4.

U članku 33. dodaje se novi stavak 7., koji glasi:

»(7) Za disciplinskog tužitelja i njegovog zamjenika ne može biti izabran odvjetnik koji je pravomoćno osuđen u disciplinskom postupku pred Disciplinskim sudom Hrvatske odvjetničke komore radi teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.«

Članak 5.

U članku 35. dodaje se novi stavak 7., koji glasi:

»(7) Za predsjednika Disciplinskog suda, njegovog zamjenika te suce Disciplinskog suda, ne može biti izabran odvjetnik koji je pravomoćno osuđen u disciplinskom postupku pred Disciplinskim sudom Hrvatske odvjetničke komore radi teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.«

Članak 6.

U članku 38. dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

»(4) Za predsjednika Višeg disciplinskog suda, njegovog zamjenika te suce Višeg disciplinskog suda, ne može biti izabran odvjetnik koji je pravomoćno osuđen u disciplinskom postupku pred Disciplinskim sudom Hrvatske odvjetničke komore radi teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.«

Članak 7.

U članku 58. stavku 1. riječi »mjesec dana« zamjenjuju se riječima »dva mjeseca«.

Članak 8.

U članku 85. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7., koji glase:

»(6) Član odvjetničkog društva može biti samo odvjetnik koji obavlja odvjetničku djelatnost u tom društvu.

(7) Odvjetnik može biti član samo jednog odvjetničkog društva.«

Članak 9.

U članku 96. točka 4. veznik »i« između riječi »nedostojno i protivno«, zamjenjuje se veznikom »ili«.

Članak 10.

Članak 96. točka 16. mijenja se i glasi:

»16. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima Komore ili prema Komori«

Članak 11.

U članku 96. dodaje se nova točka 20., koja glasi:

»20. ako u roku od tri mjeseca po proteku roka iz članka 102. ovog Statuta ne izvrši plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka naloženih mu izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore ili ako u roku određenom izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore ne ispuni drugu obvezu naloženu mu navedenom izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore«.

Članak 12.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Disciplinsko tužiteljstvo nakon provedenih izvida na temelju informacija do kojih je došlo po službenoj dužnosti, utvrdi da iz tih informacija proizlaze osnove sumnje da su u postupanju odvjetnika ostvarena obilježja teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, donijeti će odluku o pokretanju disciplinskog postupka protiv tog odvjetnika te će pokrenuti disciplinski postupak protiv njega, tako što će mu dostaviti navedenu odluku, s pozivom da se na tu odluku pisano očituje u roku od 15 dana, uz upozorenje da u slučaju neočitovanja u rečenom roku čini težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva iz čl. 96. st. 1. t. 17. Statuta.

(2) Ako Disciplinsko tužiteljstvo nakon provedenih izvida u disciplinskom predmetu formiranom po službenoj dužnosti, utvrdi da nema osnova sumnje da su u postupanju odvjetnika ostvarena obilježja teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva ili da postoje okolnosti koje isključuju krivnju ili disciplinski progon, zatvoriti će disciplinski predmet obrazloženom službenom bilješkom koja se ulaže u spis disciplinskog predmeta.

(3) Ako Disciplinsko tužiteljstvo disciplinsku prijavu ne odbaci pozivom na odredbu članka 105. ovog Statuta, pokrenut će disciplinski postupak dostavljanjem disciplinske prijave sa svim prilozima prijavljenome s pozivom da se na prijavu pisano očituje u roku od 15 dana, uz upozorenje da u slučaju neočitovanja u rečenom roku čini težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva iz čl. 96. st. 1. t. 17. Statuta.

(4) Ako se ukaže potreba za dodatnim obrazloženjem prijave ili za očitovanjem prijavitelja, Disciplinsko tužiteljstvo će pozvati prijavitelja da prijavu dodatno obrazloži ili da se očituje u roku ne kraćem od trideset dana, te će ga u tom pozivu upozoriti da će, ukoliko ne udovolji pozivu u naznačenom roku, odbaciti prijavu.

(5) Disciplinsko tužiteljstvo je ovlašteno, ako to ocijeni potrebnim, poduzimati i druge radnje kako bi utvrdilo činjenice od značaja za donošenje odluke, osobito tražiti zamolbeno provođenje prethodnih radnji na području pojedinog odvjetničkog zbora od člana tog zbora kojeg je za svako mandatno razdoblje Disciplinskog tužiteljstva odredio Upravni odbor zbora, zahtijevati dostavljanje dokumentacije od trećih osoba i tijela s javnim ovlastima i dr.

(6) Izvidi pred Disciplinskim tužiteljstvom Hrvatske odvjetničke komore su tajni dok je disciplinski postupak pred Disciplinskim tužiteljstvom Hrvatske odvjetničke komore nejavan.«

Članak 13.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon što Disciplinsko tužiteljstvo provede radnje opisane u čl. 106. Statuta, odbacit će disciplinsku prijavu obrazloženom obaviješću ili će odlukom obustaviti disciplinski postupak koji je pokrenut po službenoj dužnosti, ako:

– utvrdi da nema dokaza o postojanju osnovane sumnje da je disciplinski okrivljenik počinio lakšu ili težu povredu dužnosti ili ugleda odvjetništva,

– postoje druge okolnosti koje isključuju krivnju ili disciplinski progon, a osobito ako je nastupila zastara disciplinskog progona ili je već ranije odlučeno o istoj stvari.

(2) Obavijest o odbačaju disciplinske prijave iz stavka 1. ovoga članka, dostavit će se podnositelju disciplinske prijave.

(3) Protiv obavijesti o odbačaju disciplinske prijave i protiv odluke o obustavi disciplinskog postupka nije dopušten pravni lijek, niti je moguće preuzeti disciplinski progon pred tijelima Komore.«

Članak 14.

U članku 108. stavku 2., između alineje 5. i 6. dodaje se nova alineja, koja glasi:

» – obrazloženi prijedlog za izricanje obveze disciplinskom okrivljeniku na otklanjanje negativnih posljedica prouzročenih izvršenjem teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, primjerice, izricanje obveze vraćanja izvornih spisa predmeta stranci, obveze isplate novca stranci primljenog za njen račun, obveze polaganja obračuna stranci te izricanje drugih obveza potrebnih za otklanjanje navedenih negativnih posljedica.«

Članak 15.

Članak 111. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv odvjetnika kojemu je prestalo pravo na obavljanje odvjetništva nastavit će se s vođenjem disciplinskog postupka ako je postupak pokrenut prije nego što je doneseno rješenje o prestanku prava na obavljanje odvjetništva te mu se, u slučaju osuđujuće presude, mogu izreći disciplinske mjere i to: ukor, novčana kazna ili trajni gubitak prava na obavljanje odvjetništva.«

Članak 16.

U članku 112. stavku 4. u zadnjoj rečenici, iza zareza koji slijedi iza riječi »obrane«, brišu se preostale riječi te se dodaju riječi, kako slijedi:

»i to najmanje 30 dana između dostave prvog poziva za raspravu i dana rasprave, a u ostalim slučajevima najmanje 8 dana.«

Članak 17.

Članak 113. mijenja se i glasi:

»Rasprava se može održati u odsutnosti uredno pozvanog disciplinskog okrivljenika koji svoj izostanak nije opravdao, a dana mu je mogućnost da se pisano očituje na navode iz disciplinske prijave te na optužbu koja mu se stavlja na teret ili ako iz njegovog ponašanja proizlazi kako je njegov izostanak usmjeren na odugovlačenje postupka ili očito bezrazložno izbjegava sudjelovati u postupku.«

Članak 18.

U članku 115. stavku 3. briše se prva rečenica.

U članku 115. briše se stavak 4.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4. te se u njemu iza riječi »odustao« briše zarez i sve ostale riječi te se stavlja točka.

Članak 19.

U članku 116. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»(3) Izjava svjedoka dana u pisanom obliku izvan rasprave može se koristiti kao dokaz ukoliko je disciplinskom okrivljeniku i disciplinskom tužitelju dana mogućnost očitovanja na sadržaj navedene izjave.«

Članak 20.

Članak 120. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Disciplinski sud nije vezan za prijedloge Disciplinskog tužitelja o pravnoj oznaci teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.«

Članak 21.

U članku 122. stavku 2., između alineje 2. i 3. dodaje se nova alineja, koja glasi:

» – o izricanju obveze disciplinskog okrivljenika na otklanjanje negativnih posljedica prouzročenih izvršenjem teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, primjerice, o izricanju obveze vraćanja izvornih spisa predmeta stranci, obveze isplate novca stranci primljenog za njen račun, obveze polaganja obračuna stranci ili o izricanju drugih obveza potrebnih za otklanjanje navedenih negativnih posljedica«

Članak 22.

U članku 123. iza riječi »Statuta« briše se točka te se dodaju riječi, kako slijedi:

»ili ako je kod optužbe za učin teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iz čl. 96. t. 9. ovoga Statuta stavljen prijedlog za izricanje uvjetne osude uz dodatni uvjet obveze isplate novca stranci koji je disciplinski okrivljenik neosnovano kod sebe zadržao.«

Članak 23.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»(1) Odluke, pozivi, podnesci, dopisi i druga pismena, disciplinskom tužitelju, odnosno njegovim zamjenicima, disciplinskom okrivljeniku i branitelju dostavljaju se u pravilu putem pošte, na adresu sjedišta odvjetničkog ureda, odnosno pisarnice upisane u Imeniku odvjetnika, a svjedoku ili vještaku na adresu prijavljenog prebivališta ili boravišta, dok poziv za raspravu ili druge pozive, Disciplinski sud može dati i usmeno osobi koja se nalazi pred sudom, što će se zabilježiti u zapisniku o glavnoj raspravi, čime se dostava smatra urednom.

(2) Ako se disciplinskom okrivljeniku ili branitelju ne može dostaviti odluka na koju postoji pravo žalbe na dosadašnju adresu jer nije prijavljena promjena adrese ili ih na adresi koju su prije toga dali sudu nije moguće pronaći ili je očito da izbjegavaju primitak ignorirajući obavijest o primitku pošiljke ili na drugi način, dostava će se obaviti na adresu sjedišta odvjetničkog ureda, odnosno pisarnice upisane u Imeniku odvjetnika.

(3) Ako dostava ne uspije niti na toj adresi, dostava će se obaviti isticanjem odluke na oglasnoj ploči Disciplinskog suda u sjedištu Komore. Protekom roka od osam dana od dana isticanja na oglasnoj ploči, dostava će se smatrati urednom.

(4) Odluke, pozivi, podnesci, dopisi i druga pismena mogu se dostavljati i elektroničkim putem u skladu sa ovim Statutom.

(5) Disciplinskom okrivljeniku kojemu miruje obavljanje odvjetništva ili mu je odlukom nadležnog tijela privremeno obustavljeno ili zabranjeno obavljanje odvjetništva ili je brisan iz Imenika odvjetnika nakon pokretanja disciplinskog postupka, dostava pismena iz stavka 1. i 2. obavit će se na adresu prijavljenog prebivališta odnosno boravišta te ako ni drugi put ne uspije dostava na toj adresi, dostava će se obaviti isticanjem pismena na oglasnoj ploči Disciplinskog suda u sjedištu Komore. Protekom roka od osam dana od dana isticanja na oglasnoj ploči, dostava se smatra urednom.

(6) Odredbe o dostavi propisane ovim člankom na odgovarajući način se primjenjuju i na postupak pred Disciplinskim tužiteljstvom Hrvatske odvjetničke komore.«

Članak 24.

U članku 132. stavku 2. iza riječi »štete« brišu se riječi i brojke »iz čl. 96. st. 1. t. 14.«, te se umjesto njih dodaju riječi i brojke »iz čl. 123. ovog Statuta«.

Članak 25.

Članak 148. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U postupku pred tijelima iz st. 1. ovoga članka glede onoga što nije uređeno Statutom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, osim odredbi koje se odnose na postupak pred optužnim vijećem i potvrđivanje optužnice.«

Članak 26.

Članak 150. mijenja se i glasi:

»(1) Disciplinski sud, odnosno disciplinsko vijeće, dužno je izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku bez odgode s klauzulama izvršnosti dostaviti sucu izvršenja na izvršenje.

(2) Nakon što zaprimi izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku s klauzulama izvršnosti, sudac izvršenja bez odgode rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba nalaže upis izrečenih disciplinskih mjera u odgovarajuće evidencije Komore, na način da se u evidencije upisuje vrsta disciplinske mjere kao i datum od kada se izvršava disciplinska mjera gubitka prava na obavljanje odvjetništva, a koji datum je vezan uz izvršnost odluke kojom je disciplinska mjera gubitka prava na obavljanje odvjetništva izrečena.

(3) Izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku s klauzulama izvršnosti u kojima je izrečena novčana kazna, i/ili u kojima je naloženo disciplinskom okrivljeniku naknaditi troškove postupka, sudac izvršenja Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore, ako disciplinski okrivljenik nije sam dobrovoljno postupio po izvršnoj odluci, izvršava na način da bez odgode pokreće postupak naplate novčane kazne i/ili troškova postupka pred nadležnim sudom ili bez odgode ovlašćuje po svom izboru jednoga od odvjetnika upisanog u Imenik odvjetnika Komore radi pokretanja postupka naplate novčane kazne i/ili troškova postupka pred nadležnim sudom. Sudac izvršenja pri tome se brine da pribavi odgovarajuću punomoć zakonskog zastupnika Komore te ju, u slučaju kada on osobno ne zastupa Komoru u postupku naplate novčane kazne i/ili troškova postupka pred nadležnim sudom, dostavlja opunomoćenom odvjetniku zajedno sa svime što je potrebno za pokretanje i uspješno vođenje postupka. Dostava izvršne odluke sucu izvršenja Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore, radi naplate novčane kazne i/ili troškova postupka, prekida tijek zastare izvršenja navedene disciplinske mjere.

(4) Ako sudac izvršenja utvrdi da disciplinski okrivljenik nije u roku od tri mjeseca po proteku roka iz članka 102. ovog Statuta, izvršio plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka koje je bio dužan platiti temeljem izvršne odluke disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore ili ako nije ispunio drugu obvezu naloženu mu izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore, podnijeti će disciplinsku prijavu Disciplinskom tužiteljstvu protiv disciplinskog okrivljenika zbog osnovane sumnje u počinjenje teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 96. točka 20. ovog Statuta.

(5) O izvršenju izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku sudac izvršenja obavještava Izvršni odbor.«

Članak 27.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»(1) Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva nastupa nakon četiri godine od izvršene teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, a za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva nakon dvije godine od izvršene teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

(2) Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva prekida se podnošenjem prijave Disciplinskom tužiteljstvu Hrvatske odvjetničke komore ili odlukom Disciplinskog tužiteljstva Hrvatske odvjetničke komore o pokretanju disciplinskog postupka po službenoj dužnosti.

(3) Zastara izvršenja disciplinske mjere nastupa nakon šest mjeseci od izvršnosti odluke Disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore kojom je izrečena disciplinska mjera odnosno od dana isteka roka na koji je izvršenje disciplinske mjere odgođeno.

(4) Zastara izvršenja disciplinske mjere prekida se dostavom izvršne odluke disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore na izvršenje sucu izvršenja Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore.

(5) Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka te zastara izvršenja disciplinske mjere, nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruki rok, predviđen Zakonom o odvjetništvu i ovim Statutom, za nastup relativne zastare pokretanja i vođenja disciplinskog postupka odnosno zastare izvršenja disciplinske mjere.

(6) Ako disciplinski postupak zbog teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva ovisi o ishodu kaznenog postupka protiv disciplinskog okrivljenika, zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka prekida se do pravomoćnog završetka kaznenog postupka.«

Članak 28.

Iza članka 151. dodaju se novi članci 151.a i 151.b koji glase:

»Članak 151.a

Pravo na rehabilitaciju

Počinitelj teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva koji je pravomoćno osuđen ima pravo nakon proteka ovim Statutom određenog vremena i pod uvjetima koji su određeni ovim Statutom, smatrati se osobom koja nije počinila težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva, a njezina prava ne mogu se razlikovati od prava odvjetnika koji nisu počinili težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva.

Članak 151.b

Nastupanje rehabilitacije

(1) Nakon isteka ovim Statutom određenih rokova od izdržane ili zastarjele disciplinske mjere gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od šest mjeseci do pet godina ili gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od pet do deset godina odnosno plaćene novčane kazne te pravomoćnosti izrečene disciplinske mjere ukora, osuđeni odvjetnici imaju sva prava odvjetnika utvrđena Ustavom, zakonom ili drugim propisima te mogu stjecati sva prava osim onih koja su im ograničena nastupanjem pravne posljedice osude.

(2) Pod uvjetom da počinitelj teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva nije ponovno osuđen zbog nove teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, rehabilitacija nastupa po sili ovog Statuta kad proteknu ovi rokovi:

– petnaest godina od dana izdržane ili zastarjele disciplinske mjere kod osude na disciplinsku mjeru gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od pet do deset godina,

– deset godina od dana izdržane ili zastarjele disciplinske mjere gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od šest mjeseci do pet godina,

– pet godina od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude,

– jedna godina od pravomoćnosti izrečene disciplinske mjere ukora.

(3) Protekom rokova određenih u stavku 2. ovoga članka počinitelj teže povrede dužnosti ugleda odvjetništva smatra se neosuđivanim i svaka uporaba podataka o osobi kao počinitelju teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva zabranjena je, osim ako se ti podaci koriste radi utvrđivanja dostojnosti odvjetnika za obavljanje odvjetništva u smislu odredbe članka 49. Zakona o odvjetništvu.

(4) Rehabilitirani odvjetnik ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost osim ako se podaci o njenoj ranijoj disciplinskoj osuđivanosti koriste radi utvrđivanja dostojnosti odvjetnika za obavljanje odvjetništva u smislu odredbe članka 49. Zakona o odvjetništvu. U svim drugim slučajevima rehabilitirana osoba ne smije zbog nijekanja prijašnje disciplinske osuđivanosti imati bilo kakve pravne posljedice.

(5) Rehabilitacija za počinitelje težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 96. točka 2., 3., 7., 9., te članka 97. ovog Statuta, nastupa po sili zakona protekom dvostrukih rokova iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Podaci o disciplinskoj osuđivanosti brišu se potpuno i trajno iz baze podataka po proteku rokova propisanih stavkom 2. i 5. ovog članka.«

Članak 29.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 3460/2019-1

Zagreb, 6. srpnja 2019.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Josip Šurjak, v. r.