Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

NN 68/2019 (17.7.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

MINISTARSTVO TURIZMA

1370

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015, 121/2016 i 99/2018), ministar nadležan za turizam donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE KAMPOVI

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (»Narodne novine«, broj 54/2016) u članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U pokretnoj opremi za kampiranje (smještaj) može se nalaziti, a u vrsti Glamping mora se nalaziti kupaonica (kada ili tuš, umivaonik, zahodska školjka).«.

U stavku 4. riječ: »oprama« zamijenjuje se riječju: »oprema«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U potreban broj zajedničkih sanitarnih i drugih sanitarnih elemenata ne uračunava se smještajna jedinica koja ima pokretnu opremu za kampiranje s kupaonicom i drugim sanitarnim elementima.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 9. iza riječi: »šator s kupaonicom« dodaje se crtica i riječi: »glamping šator«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »boravak« briše se zagrada.

Članak 4.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Objekti iz skupine Kampovi razvrstavaju se sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste:

1. Kamp,

2. Glamping,

3. Kamp odmorište.«.

Članak 5.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za razvrstavanje u vrstu Kamp moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za najnižu kategoriju iz PRILOGA I. ovog Pravilnika. Za razvrstavanje u vrstu Glamping moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za ulaz, prostor recepcije s telefonom za osoblje, prometnice unutar objekta te osnovnu smještajnu jedinicu, iz PRILOGA Ia. ovog Pravilnika.«.

Članak 6.

Iza članka 36. dodaju se naslov i članak 36.a koji glase:

»3.1.a VRSTA GLAMPING

Članak 36.a

(1) Glamping je objekt u kojem se pružaju usluge:

1. smještaja na osnovnoj smještajnoj jedinici – kampiranje,

2. smještaja u građevinama; bungalov, paviljon i drugo,

3. prehrane, pića i napitaka,

4. iznajmljivanja pokretne opreme za kampiranje; stolova, stolica, glamping opreme odnosno glamping šatora, glamping kućica i slično,

5. bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije u objektu ili u njegovoj blizini,

6. druge usluge u funkciji turističke potrošnje.

(2) Pokretnu opremu za kampiranje na osnovnoj smještajnoj jedinici mogu iznajmljivati turističke agencije za potrebe svojih korisnika.

(3) Objekt mora imati zajedničke sadržaje (prostorije i prostore) i osnovne smještajne jedinice – kamp parcele.

(4) Zajednički sadržaji su:

1. recepcija (unutar objekta ili na/ispred ulaza u objekt),

2. prometnice unutar objekta,

3. sanitarni čvor za goste u zajedničkim sadržajima,

4. ugostiteljski sadržaji i/ili objekti za pružanje usluga jela, pića i napitaka,

5. prostorije i prostori za šport i rekreaciju,

6. druge prostorije i prostori u funkciji turističke potrošnje,

7. uređen okoliš.

(5) Prostorije u kojima se nalaze recepcija, sanitarni čvorovi za goste u zajedničkim sadržajima i ostale građevine, ne mogu biti kontejnerskog tipa.

(6) Glamping mora imati najmanje deset osnovnih smještajnih jedinica odnosno kamp parcela, a može imati smještajne jedinice u građevinama.

(7) Od ukupnog kapaciteta objekta, izraženog brojem smještajnih jedinica, 70% kapaciteta mora biti osigurano za smještaj gostiju – kampista na osnovnim smještajnim jedinicama – kamp parcelama. Preostalih 30% smještajnih jedinica može biti u građevinama – sobama, studio apartmanima i apartmanima.

(8) Na svim osnovnim smještajnim jedinicama (kamp parcelama) mora biti postavljena glamping oprema odnosno glamping šatori i/ili glamping kućice, sve s vlastitom kupaonicom.

(9) Na osnovnim smještajnim jedinicama zabranjeno je postavljanje ograda, trajnih popločenja tla i slično.«.

Članak 7.

U članku 38. stavku 1. iza riječi: »Kamp« dodaju se riječi: »i Glamping«.

Članak 8.

U članku 39. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Kategorije imaju vrste Kamp i Glamping.

(4) Kamp ima četiri kategorije: dvije, tri, četiri i pet zvjezdica, a Glamping ima dvije kategorije: četiri i pet zvjezdica.«.

Članak 9.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezni uvjeti i uvjeti koji se boduju za kategorije vrste Kamp propisani su u PRILOGU I., a za kategorije vrste Glamping u PRILOGU I.a, ovog Pravilnika.«.

U stavku 2. riječi: »Vrsta Kamp« zamijenjuju se riječima: »Vrste Kamp i Glamping«.

Članak 10.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Oznaka vrste je naziv vrste, a za Kamp odmorište i simbol autodoma.

(2) Oznaka kategorije za vrste Kamp i Glamping je zvjezdica.«.

Članak 11.

Dodaje se PRILOG I.a – UVJETI ZA KATEGORIZACIJU GLAMPINGA.

Članak 12.

Mijenja se PRILOG III. – PLOČE ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE KAMPOVI.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/8

Urbroj: 529-06-02-02/1-19-7

Zagreb, 12. lipnja 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG I.a

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU GLAMPINGA

PRILOG III.

PLOČE ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE KAMPOVI

1. Grafička rješenja

Na metalnoj ploči (podlozi srebrno – metalne boje) ispisan je naziv vrste i odgovarajući simbol te oznaka kategorije (zvjezdice).

U donjem dijelu ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA također u tamnozelenoj boji. Dimenzije ploče su 30 x 30 cm.

2. Tehnički uvjeti

2.1. Tehničke karakteristike ploča:

– dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm,

– materijal INOX: HRN EN 10088-2 (18/10) ili 1,4301 tip 304 L, obrada površine – polirano,

– boja otporna na UV zračenja,

– sitotisak: tekst, simboli i oznake kategorije su tamnozelene boje; PANTONE 343 C,

– površina tiska zaštićena lakom,

– 4 perforacije za vijke.

2.2. Ambalaža:

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu),

– uložak iz valovite ljepenke PK2S.

2.3. Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada,

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada,

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada,

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587),

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad,

– uputa za montažu,

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina.