Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

NN 68/2019 (17.7.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

1386

Na temelju članka 12. stavka 1. točka 1. i članka 34. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 12. srpnja 2019. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine«, br. 154/11, 149/13, 82/14, 24/15 i 42/16) u članku 7. stavku 4. zadnja rečenica se mijenja i glasi:

»Prije zasnivanja pretplatničkog odnosa, pretplatnici imaju pravo na detaljno pojašnjenje svih odredbi ugovora, pri čemu se krajnjem korisniku mora pružiti jasna informacija o mogućim ograničenjima ugovorene usluge.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Pretplatnički ugovor

Članak 8.

(1) Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između operatora javnih komunikacijskih usluga i krajnjih korisnika tih usluga uređuju se njihovim međusobnim ugovorom, a na osnovi podnijetog potpisanog zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa od strane krajnjeg korisnika i prihvata tog zahtjeva od strane operatora. Sastavni dio pretplatničkog ugovora čine opći uvjeti poslovanja, uvjeti korištenja ugovorenih usluga i cjenik usluga.

(2) Pretplatnički ugovor, između ostalog, mora sadržavati odredbe o posebnim ponudama i paketima s detaljnim opisom što je uključeno u ponudu (npr. popusti, neograničen podatkovni promet, uključene minute razgovora), vremensko ograničenje ponude i posljedice dosega tih ograničenja te cijenu za ponuđenu uslugu, kao i podatke o dodatnim uslugama koje su sadržane unutar odabranog paketa.

(3) U slučaju kada krajnji korisnik za vrijeme obveznog trajanja pretplatničkog ugovora aktivira dodatnu uslugu čije je korištenje uvjetovano pružanjem neke druge usluge, ista prati pravnu sudbinu usluge koja joj je preduvjet. Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan krajnjem korisniku na zahtjevu za aktivacijom pružiti jasnu informaciju da se dodatna usluga neće moći koristiti u slučaju raskida osnovnog pretplatničkog ugovora. Ukoliko je za dodatnu uslugu ugovorena posebna ugovorna obveza krajnji korisnik će na zahtjevu dobiti i jasnu informaciju da ista predstavlja samostalnu obvezu koja se u slučaju raskida posebno naplaćuje.

(4) Potpisivanjem zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa fizičke ili pravne osobe, krajnji korisnik prihvaća uvjete korištenja ugovorenih usluga sukladno navedenom u zahtjevu i u sastavnim dijelovima pretplatničkog ugovora iz stavka 1. ovog članka. Prilikom zaprimanja zahtjeva krajnjeg korisnika, operator javnih komunikacijskih usluga će korisnika na jasan način upoznati i uručiti mu sastavne dijelove pretplatničkog ugovora, ili će ga, uz suglasnost korisnika, pisano uputiti da iste može preuzeti na internetskoj stranici operatora. U slučaju kada je korisnik prihvatio da će preuzeti sastavne dijelove pretplatničkog ugovora na internetskoj stranici operatora, korisnik može raskinuti pretplatnički ugovor bez plaćanja naknade u roku od tri (3) radna dana od dana sklapanja pretplatničkog ugovora, uz povrat uređaja ukoliko je isti kupljen ili dobiven prilikom ugovaranja. Navedeni uređaj prilikom povrata mora biti tvornički zapakiran.

(5) Po primitku zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, operator javnih komunikacijskih usluga će u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja pretplatničkog ugovora dostaviti korisniku potvrdu tehničke mogućnosti odnosno obavijest o tehničkoj nemogućnosti pružanja usluge, s obrazloženjem, pri čemu je prihvatljiv način obavještavanja koji mora biti pouzdan i dokaziv.

(6) Ukoliko operator u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne dostavi krajnjem korisniku potvrdu ili obavijest iz stavka 5. ovog članka u roku od petnaest (15) dana, korisnik ima pravo jednostrano raskinuti pretplatnički ugovor bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora, a sve do realizacije ugovorene usluge.

(7) Prihvatom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan u roku od trideset (30) dana od dana sklapanja pretplatničkog ugovora sa korisnikom, realizirati zatraženu uslugu. Nakon isteka ovog roka, ukoliko usluga nije realizirana, korisnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora podnošenjem zahtjeva za raskid ugovora i pravo na naknadu za kašnjenje u realizaciji usluge sukladno članku 67. stavcima 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog Pravilnika. Rok za realizaciju zahtjeva ne teče ako je na lokaciji korisnika potrebno izvesti dodatne radove za izgradnju priključne točke, ako korisnik nije dostupan na lokaciji, za vrijeme trajanja više sile, zbog radnja trećih strana ili zbog nemogućnosti pristupa infrastrukturi i/ili mreži zbog postupanja trećih strana, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži.

(8) U slučajevima svakog naknadnog zahtjeva za pružanjem pojedine usluge operatora ili za izmjenu pretplatničkog ugovora, ili preseljenja pretplatničke linije, na odgovarajući način se primjenjuju stavci 1. – 7. ovog članka, a rokovi teku od dana sklapanja naknadnog pretplatničkog ugovora.

(9) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, koji utvrđuje operator, osobito mora sadržavati:

1. naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

2. vrstu elektroničke komunikacijske usluge koja se ugovara,

3. sveukupnu cijenu usluge koja uz osnovnu cijenu uključuje sve dodatne naknade i popuste s vremenskim trajanjem, kao i naziv stavki važećeg cjenika operatora, prema kojem će se naplaćivati sve pojedinačno navedene naknade i popusti ugovorene usluge za vrijeme trajanja ugovorne obveze i nakon njenog isteka,

4. obavijest o obvezi i načinu mjerenja brzine u slučaju prigovora (pretplatnički ugovori za usluge širokopojasnog pristupa internetu),

5. trajanje ugovora, uvjete otkazivanja postojećeg i sklapanja novog ugovora te upozorenje da se pretplatnički odnos po isteku razdoblja obveznog trajanja ugovora nastavlja na neodređeno vrijeme, sve dok ga korisnik ili operator ne raskine, adresu priključne točke na kojoj se pretplatniku omogućuje pristup javnoj komunikacijskoj mreži,

6. adresu za dostavljanje obavijesti i adresu za dostavljanje računa za obavljene elektroničke komunikacijske usluge,

7. adresu elektroničke pošte na koju pretplatnik želi primati obavijesti u slučajevima kada ugovara usluge pristupa internetu,

8. pravo na probni rok korištenja usluge u slučaju ugovaranja usluge širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne elektroničke komunikacijske mreže korištenjem podatkovnog uređaja za pristup internetu (USB stick),

9. za pretplatničke ugovore za uslugu širokopojasnog pristupa internetu, minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

(10) Operator je obvezan pridržavati se uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg korisnika javnih komunikacijskih usluga poštujući pri tome odredbe posebnih zakona.

(11) Operator može odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u slučaju kada procijeni da podnositelj zahtjeva neće biti u mogućnosti, ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za korištene javne komunikacijske usluge. Operator je obvezan prihvatiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ako podnositelj zahtjeva pruži, temeljem posebnog zahtjeva operatora odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga što uključuje, ali ne ograničava se na:

1. osiguranje predujma dovoljnog za pokriće računa za korištenje usluge (predujam koji je pretplatnik osigurao operatoru javnih komunikacijskih usluga koristit će se za naplatu računa za korištene usluge),

2. osiguranje bankovnog jamstva ili nekog drugog operatoru prihvatljivog instrumenta osiguranja plaćanja,

3. prihvaćanje mjesečnog ograničenja korištenja usluga određenog od strane operatora,

4. ako je moguće, prihvaćanje korištenja usluge prema uvjetima za korisnike koji unaprijed plaćaju korištenje usluge.

(12) Operator može odbiti zahtjev iz stavka 1. ovog članka ukoliko je isti podnesen od strane pravne osobe u čijoj se vlasničkoj strukturi nalaze osobe (osnivač, vlasnik i/ili osoba ovlaštena za zastupanje) za koje operator procijeni da nemaju namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za korištenje javne komunikacijske usluge, odnosno da neće biti u mogućnosti podmiriti svoja buduća dugovanja.

(13) Operator je obvezan odbiti zahtjev za preseljenje priključka i prijenos broja u slučaju kada je zahtjev podnio privremeni pretplatnik iz članka 14. ovog Pravilnika.

(14) Operator može u svojim općim uvjetima poslovanja utvrditi i druge razloge za neprihvaćanje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ukoliko su ti razlozi u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

(15) Usluge koje samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogu prouzročiti troškove krajnjem korisniku i/ili trećoj strani, bez da je krajnji korisnik sam poduzeo radnju za pokretanje navedene usluge, operator može uključiti samo na zahtjev krajnjeg korisnika.

(16) Pravna ili fizička osoba obvezna je osigurati ispravnu pretplatničku instalaciju i nabaviti telekomunikacijsku terminalnu opremu koja zadovoljava propisane tehničke uvjete i norme, a telekomunikacijska terminalna oprema mora imati propisanu izjavu o sukladnosti. Ukoliko se prilikom realizacije tražene usluge utvrdi da korisnik nema ispravnu pretplatničku instalaciju, usluge se neće realizirati te korisnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora, ali je obvezan nadoknaditi operatoru trošak aktivacije veleprodajne usluge ukoliko se usluga trebala pružati putem mreže drugog operatora.

(17) U slučaju kada operator pretplatniku osigurava telekomunikacijsku terminalnu opremu za korištenje usluge koja je u vlasništvu operatora, isti je obvezan osigurati ispravan rad te telekomunikacijske terminalne opreme za cijelo vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora. Odgovornost operatora se isključuje u slučaju kada je neispravnost telekomunikacijske terminalne opreme uzrokovana krivnjom pretplatnika.

(18) Operator javnih komunikacijskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži može ograničiti mobilni uređaj i podatkovni uređaj za pristup internetu (USB stick) na rad unutar vlastite mreže u slučaju kupnje uređaja isključivo za korisnike unaprijed plaćene usluge (pre-paid). Operator je obvezan na zahtjev korisnika, nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji mobilnog uređaja, bez naknade u roku od pet (5) dana omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama.

(19) Operator ne smije odbiti povezivanje pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme koja je u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona.

(20) U slučaju sklapanja ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja usluge unutar kojeg pretplatnik može istu otkazati bez naknade, operator je obvezan obavijestiti pretplatnika usluge pisanim putem, u roku od pet (5) dana prije isteka probnog razdoblja, da se od određenog datuma pretplatnički ugovor neće moći raskinuti bez naknade, osim u slučaju članka 33. stavka 2. ovog Pravilnika. Obavještavanje pretplatnika pisanim putem uključuje i obavještavanje putem SMS-a i elektroničkim putem, ukoliko je pretplatnik dao svoj pristanak.

(21) Na ugovore sklopljene na daljinu i ugovore sklopljene izvan poslovnih prostora operatora na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnih zakona.

(22) Operator koji pruža uslugu samostalnog pristupa internetu u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži je obvezan na obrascu zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa, svim promidžbenim aktivnostima i ponudama (ne odnosi se na TV i radio reklame) za navedenu uslugu jasno, vidljivo i nedvosmisleno navesti ograničenja u korištenju usluge, uključujući i ona koja utječu na kvalitetu/brzinu.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. alineje 2, 3. i 4. mijenjaju se i glase:

» – da korisnik pristajanjem na ponudu putem telefona sklapa ugovor na daljinu te da će o ugovorenoj usluzi dobiti obavijest o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju sukladno posebnom zakonu kojim je uređena zaštita potrošača,

– da korisnik mora dati potvrdu svoje suglasnosti nakon primitka pisane obavijesti kako bi pretplatnički ugovor bio sklopljen i na koje načine korisnik može dati tu potvrdu,

– da korisnik može, ne navodeći razloge, raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana kada je dao potvrdu svoje suglasnosti, odnosno u roku od godine dana sukladno posebnom zakonu kojim je uređena zaštita potrošača, kao i moguće načine raskida ugovora.«

U stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi:

»U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, operator je obvezan korisniku bez odgode dostaviti obavijest o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju sukladno posebnom zakonu kojim je uređena zaštita potrošača, a koja osobito mora sadržavati:«

U stavku 3. alineje 1., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

» – uvodnu obavijest kojom se korisnika obavještava da je na određeni datum i na koji način dogovorio sklapanje novog i/ili izmjenu postojećeg ugovora i s kojim operatorom, kao i da je tom prilikom dogovoreno sklapanje ugovora daljinskim putem, za valjanost kojeg je potrebno da korisnik dostavi potvrdu svoje suglasnosti i na koje načine može potvrdu dostaviti, a sve sukladno odredbi posebnog zakona kojim je uređena zaštita potrošača,

– jasno istaknutu naznaku da pretplatnički ugovor nije sklopljen dok korisnik nije dao svoju potvrdu suglasnosti na način koji mu je naveden u obavijesti,

– jasno naveden rok za raskid pretplatničkog ugovora sukladno posebnom zakonu kojim je uređena zaštita potrošača,

– informaciju o načinima na koje korisnik može podnijeti zahtjev za raskid ugovora, koji uključuju i raskid elektroničkim putem te putem telefona, kao informaciju o podacima koji su potrebni za realizaciju raskida.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Operator je obvezan uređaj koji se dostavlja uz sklapanje ugovora, dostaviti isključivo na kućnu adresu korisnika koji je ugovorio uslugu ili na vlastito prodajno mjesto operatora, odnosno adresu sjedišta, podružnice ili poslovnice za korisnika koji je pravna osoba. Operator javne komunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži može uređaj potreban za pružanje usluge poslati na adresu različitu od kućne adrese. Obavijest koja se šalje uz uređaj mora biti dostavljena fizički odvojeno od ambalaže u kojoj se dostavlja uređaj ili na vidljivom mjestu na ambalaži.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ugovor sklopljen na daljinu smatra se sklopljenim danom kada je korisnik potvrdio svoju suglasnost nakon primitka obavijesti o sklapanju ugovora iz stavka 3. ovog članka, a rok za raskid ugovora teče od dana sklapanja ugovora. Operator potvrdu sklapanja ugovora može tražiti pisanim putem, odgovarajućim elektroničkim putem ili plaćanjem prvog računa, o čemu korisnik mora biti jasno obaviješten u samoj obavijesti o sklapanju ugovora iz stavka 3. ovog članka.«

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pretplatnički ugovor za javnu komunikacijsku uslugu može se prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu, bez naknade. Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan prijenos izvršiti u roku od tri (3) radna dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Operator javnih komunikacijskih usluga će izvršiti prijenos iz stavka 1. ovog članka u nepokretnoj mreži, ako se novi pretplatnik nastavi koristiti elektroničkim komunikacijskim uslugama putem iste priključne točke mreže i pretplatničkog broja.«

Članak 5.

U članku 16. stavku 7. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Krajnji korisnik može zatražiti željeni datum privremenog isključenja, a ukoliko isti nije naznačen, operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan privremeno isključenje izvršiti u roku od pet (5) radnih dana od dana primitka zahtjeva.«

Članak 6.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan u svako vrijeme bez odgode, a najkasnije u roku od dva (2) radna dana i u zatraženom obliku dati krajnjem korisniku informaciju o iznosu dugovanja u slučaju prijevremenog raskida ugovora te načinu uplate na način da krajnji korisnik dobije informaciju o ostvarenim popustima na proizvode i usluge, kao i mjesečnim naknadama za ostatak razdoblja obveznog trajanja pretplatničkog ugovora. Zahtjev krajnjeg korisnika može biti podnesen usmeno, pisanim ili elektroničkim putem, pri čemu informacija o iznosu dugovanja mora sadržavati datum izračuna te datum početka i kraja ugovorne obveze.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan u slučaju trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme i raskida pretplatničkog ugovora obavijestiti krajnjeg korisnika o razlozima koji su doveli do trajnog isključenja i datumu kada je nastupio raskid pretplatničkog ugovora.«

Članak 7.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan prijenos iz stavka 2. ovog članka izvršiti u roku od tri (3) radna dana od zaprimanja potpune dokumentacije podnositelja zahtjeva za prijenosom. Operator ne mora omogućiti prijenos pretplatničkog ugovora ukoliko postoje nepodmirena dospjela, a neosporena dugovanja.«

Članak 8.

U članku 20. stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi »raskidu« dodaju se riječi: »i datumu kada nastupa raskid«.

U stavku 3. u prvoj alineji riječ i broj: »dvanaest (12)« mijenja se i glasi: »pet (5)«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Operatori javnih komunikacijskih usluga su obvezni omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način (putem istih kanala komunikacije) na koji omogućava sklapanje ugovora. U svojim općim uvjetima poslovanja obvezni su detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem i putem telefona te navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija, odnosno podaci za identifikaciju korisnika te o kojoj se dokumentaciji i podacima radi.«

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Nakon što operator javnih komunikacijskih usluga zaprimi zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora, operator ne smije komunicirati s pretplatnikom u svrhu sprječavanja raskida pretplatničkog ugovora, osim u slučaju ispunjenja propisanih obveza u postupku promjene operatora.

(6) Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan omogućiti na zahtjev pretplatnika javnih komunikacijskih usluga izdvajanje broja iz virtualne privatne mreže (VPN) mreže u roku od pet (5) radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ukoliko pretplatnik izričito ne zatraži izdvajanje broja na točno određeni datum.«

Članak 9.

(1) U članku 22. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Objava cjenika usluga kako je propisano Zakonom i ovim Pravilnikom mora uključivati sve elemente potrebne krajnjem korisniku za točan izračun troškova korištenja ugovorenih usluga, a osobito sljedeće:«

U stavku 2. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju 2., 3. i 4.

U stavku 2. u dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 3. riječi »sekunda, minuta, MB, GB, itd.« brišu se.

Članak 10.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svaki račun pretplatnika mora sadržavati jasnu naznaku dospijeća računa, te jasno navedene detalje o uvjetima i rokovima podnošenja prigovora i podatke o kontakt službi za korisnike.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operator javnih komunikacijskih usluga je obvezan ispostaviti račun na papiru ili u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima.«

Članak 11.

U članku 29. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) U slučaju podnošenja prigovora operatoru javnih komunikacijskih usluga, operator je obvezan zastati sa svim radnjama, odnosno postupcima, u svrhu prisilne naplate osporavanog iznosa, uključujući i slanje opomene, do okončanja postupka rješavanja prigovora ili spora pred Agencijom.«

U stavku 12. u prvoj rečenici riječi: »njezina utvrđivanja« mijenjaju se i glase »prijave kvara«.

Stavak 13. briše se.

Iza stavka 12. dodaju se novi stavci 13. – 16. koji glase:

»(13) Operatori su obvezni otkloniti kvar na terminalnoj opremi koja se nalazi u najmu korisnika, odnosno koja je ustupljena korisniku na korištenje u roku od pet (5) dana od dana prijave kvara, a u roku od najviše tri (3) dana od prijave, obavijestiti korisnika o vremenu i načinu otklona kvara. Za sve ostale vrste kvarova koji su u području njegove odgovornosti, operator je obvezan otkloniti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana prijave kvara, a u roku od najviše tri (3) dana od prijave, obavijestiti korisnika o vremenu i načinu otklona kvara. Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenim rokovima, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim ukoliko je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano krivnjom korisnika, višom silom ili postupanjem treće strane kojim je onemogućen pristup infrastrukturi i/ili mreži u svrhu otklona kvara, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži.

(14) Ukoliko operator nije otklonio kvar u rokovima propisanim stavkom 13. ovog članka, a krajnji korisnik nije iskoristio pravo na raskid ugovora iz prethodnog stavka, krajnji korisnik ima pravo na naknadu za nepravovremeni otklon kvara u iznosu od dvjestočetrdeset (240) kuna po danu za svaki započeti dan kašnjenja do dana otklona kvara. Iznos naknade se obračunava za najviše petnaest (15) dana kašnjenja otklona kvara. U tom slučaju krajnji korisnik podnosi prigovor na kakvoću usluge uz zahtjev za isplatom naknade sukladno članku 50. Zakona. Kvarom u smislu stavka 14. smatra se kvar koji predstavlja potpuni prekid usluge, odnosno potpunu nemogućnost korištenja usluge od strane korisnika.

(15) U slučaju da je za prekoračenje roka otklona kvara odgovoran veleprodajni operator, isti je obvezan nadoknaditi pristupnom operatoru troškove raskida ugovora krajnjeg korisnika ili trošak isplaćene naknade iz stavka 13. i 14. ovog članka.

(16) Nakon prijave kvara, operator je obvezan u svakom trenutku korisniku telefonskim i/ili elektroničkim putem omogućiti praćenje statusa prijave kvara.«

Dosadašnji stavci 14., 15. i 16. postaju 17., 18. i 19.

Članak 12.

(1) U članku 32. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Operatori javnih komunikacijskih usluga obvezni su ponuditi uređaje koji osobama s gubitkom sluha omogućuju pozive jednake govornima, ali putem tekstualne poruke ili nekog drugog vizualnog sučelja po cijeni poziva koja ne premašuje cijenu jednakog govornog poziva, a s ciljem postizanja jednakog stupnja dostupnosti javnih komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom.«

U stavku 2. iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase:

»4. pisana informacija o proizvodima u poslovnicama na način da u svim prodajnim mjestima (dućanima) informacije o cijenama i karakteristikama uređaja budu izložene okomito kako bi bile vidljive osobama u kolicima,

5. prilagoditi poslovnice na način da su unutar istih dostupne linije vodilje kojima bi se slijepim i slabovidnim osobama omogućilo samostalno kretanje,«

Članak 13.

U članku 37. dosadašnji stavci 1. – 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Operatori javnih komunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži su obvezni u pretplatničkom ugovoru navesti minimalnu, uobičajeno dostupnu i maksimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu za ugovorenu javnu komunikacijsku uslugu. Operatori javnih komunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži obvezni su osigurati krajnjem korisniku terminalnu opremu koja tehničkom specifikacijom podržava ugovorene brzine širokopojasnog pristupa interneta neovisno o načinu spajanja (žičano i bežično).

(2) Operatori javnih komunikacijskih usluga u nepokretnim mrežama su obvezni minimalne i uobičajeno dostupne brzine širokopojasnog pristupa internetu oglašavati na jednak način kako oglašavaju maksimalne brzine širokopojasnog pristupa internetu.

(3) Operatori javnih komunikacijskih usluga u pokretnim mrežama su obvezni procijenjene maksimalne i oglašavane brzine širokopojasnog pristupa internetu oglašavati, odnosno prikazati na način da uz navedenu brzinu jasno naznače da je ista ostvariva samo u odgovarajućim uvjetima (navedeni tekst mora biti naznačen u istoj veličini i fontu). Krajnji korisnici mogu se informirati o brzinama širokopojasnog pristupa internetu koristeći alat za mjerenje brzina širokopojasnog pristupa internetu u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama izrađen od strane Agencije, a za prvih 10 mjerenja u pojedinom mjesecu ne obračunava se potrošnja podatkovnog prometa iz ugovorenog tarifnog paketa.

(4) Operatori iz stavka 1. ovog članka obvezni su odrediti minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu u dolaznom i odlaznom smjeru za sve svoje pakete na način da ista predstavlja vrijednost od najmanje 70% od maksimalne (oglašavane) brzine širokopojasnog pristupa internetu ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika. Operatori su obvezni analizirati (najmanje jednom kvartalno) brzine širokopojasnog pristupa internetu svojih krajnjih korisnika te na zahtjev HAKOM-a dostaviti odgovarajuću statistiku i poduzimati određene radnje kada te brzine nisu u skladu s propisanim neovisno o postojanju prigovora korisnika na kakvoću usluge.«

Članak 14.

Naziv glave V. iznad članka 41. mijenja se i glasi:

»V. GRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME«

Članak 15.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Obveze operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Članak 41.

(1) Infrastrukturni operator je obvezan imati bazu podataka o svojoj elektroničko komunikacijskoj infrastrukturi i drugoj povezanoj opremi.

(2) Infrastrukturni operator je obvezan Agenciji osigurati pristup svojoj bazi podataka elektroničko komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i dostavljati na zahtjev Agencije podatke o novoizgrađenoj elektroničko komunikacijskoj infrastrukturi te ažurirati bazu podataka u roku 15 dana od promjene, i to za:

1. kabelsku kanalizaciju:

– geodetske snimke trasa, od dana ovjere geodetskog elaborata od strane nadležnog tijela,

– tehničku dokumentaciju postojećeg stanja svake pojedine trase iz koje će biti jasno vidljiv raspoloživi kapacitet izgrađene kabelske kanalizacije i trenutno zauzeće.

2. antenske stupove:

– adrese (ako postoje) i geodetske koordinate antenskih stupova,

– tehničku dokumentaciju postojećeg stanja s trenutnim zauzećem svakog pojedinog antenskog stupa.

3. zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu:

– adrese (ako ne postoje adrese onda geodetske koordinate),

– tehničku dokumentaciju postojećeg stanja iz koje je vidljivo koji je prostor opće namjene, a koji u funkciji pružanja elektroničke komunikacijske usluge.

Članak 16.

Iza dosadašnjeg članka 41. dodaje se novi članak 41.a koji glasi:

»Članak 41.a

(1) Operatori su obvezni imati bazu podataka o svojoj elektroničko komunikacijskoj mreži.

(2) Operatori su obvezni Agenciji osigurati pristup svojoj bazi podataka elektroničke komunikacijske mreže i moraju ažurirati svoju bazu podataka u roku 8 dana nakon izmjena.

(3) Na zahtjev Agencije, operatori će dostavljati podatke o svojoj elektroničko komunikacijskoj mreži koji će biti potrebni radi obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.«

Članak 17.

Naslov iznad članka 42. i članak 42. mijenjaju se i glase:

»Održavanje elektroničke komunikacijske mreže, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Članak 42.

(1) Operatori elektroničke komunikacijske mreže, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, obvezni su izraditi plan održavanja iste, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za naredno jednogodišnje razdoblje.

(2) Planom održavanja obvezno je predvidjeti najmanje sljedeće:

1. preventivno održavanje,

2. korektivno održavanje.

(3) Pod preventivnim održavanje je skup aktivnosti koje se obavljaju periodično, minimalno jedanput godišnje, s ciljem pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti ili dovode do poteškoća u pružanju javne komunikacijske usluge, sigurne upotrebe elektroničkih komunikacijskih mreža u cijelosti, te da se osigura potpuna zaštita ljudi, zdravlja i okoliša.

(4) Korektivno održavanje su redoviti postupci i mjere u slučaju oštećenja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koji osiguravaju što hitniji popravak, odnosno otklanjanje greške, kako bi se osiguralo pružanje javne komunikacijske usluge, sigurna upotrebe elektroničkih komunikacijskih mreža u cijelosti te da se osigura potpuna zaštita ljudi, zdravlja i okoliša.«

Članak 18.

Iza dosadašnjeg članka 42. dodaju se novi članci 42.a i 42.b koji glase:

»Članak 42.a

(1) Radi pružanju javne komunikacijske usluge, sigurne upotrebe elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u cijelosti te osiguranja zaštite ljudi, zdravlja i okoliša, operatori su osobito obvezni preventivno izvršavati sljedeće aktivnosti:

(a) u pristupnim mrežama: aktivnosti u prostoriji čvora pristupne mreže i na glavnom razdjelniku, aktivnosti na pretplatničkim kabelima koji su uvučeni u kabelsku kanalizaciju ili položeni direktno u zemlju, aktivnosti u nadzemnoj samonosivoj mreži, aktivnosti na primarnim kabelskim izvodima, aktivnosti na provjeri kakvoće usluga koje su pružaju korisnicima.

(b) u prostorijama čvora pristupne mreže i na glavnom razdjelniku: ispitivanje prenaponske zaštite, kontrola otpora uzemljenja, zamjena dotrajalih ranžirnih žica, pregled povezanosti metalnog plašta kabel (Al folije) s uzemljivačkom sabirnicom, demontaže opreme koja više nije u funkciji, održavanje čistoće.

(c) na pretplatničkim kabelima koji su položeni u kanalizaciju ili direktno u zemlju: pregled ispravnosti i položaja kabela u zdencima kabelske kanalizacije, pregled ispravnosti i položaja kabelskih spojnica, kontrola radova koje izvode drugi u blizini trase kabela, pregled stanja trase kabela, zatrpavanje rova kabela u slučaju ispiranja zemljišta.

(d) u nadzemnoj (samonosivoj) pretplatničkoj mreži: pregled građevinske sigurnosti (stabilnosti) stupova (uporišta), pregled i zamjena dotrajalih stupova, pregled i zamjena dotrajale opreme za ovjes kabela, sječa granja koje ugrožavaju zračni kabel, provjera da li je minimalna visina kabela od nivelete terena u skladu sa važećom propisima (posebno kod prijelaza kabela preko prometnica različitog značaja), pregled i zamjena dotrajale opreme za završavanje i spajanje kabela, pregled i provjera prospojenosti nosećeg elementa zračnog TK kabela na mjestima gdje je on prekinut. demontaža zračnih kabela koji više nisu u funkciji (napušteni kabeli).

(e) na kabelskim izvodima: pregled primarnih izvoda i kontrola da li su isti propisno zaključani, zamjena dotrajalih izvodnih ormarića, pregled i sređivanje unutrašnjosti ormarića (preranžiranje), pregled i kontrola ispravnosti prenaponske zaštite, pregled i kontrola ispravnosti uzemljenja.

(2) Aktivnosti iz stavaka 1. ovog članka, operatori su obvezni dokumentirati te dokumente dostavljati Agenciji najkasnije do 30. siječnja za prethodnu godinu.

(3) Operatori su obvezni implementirati postupke i metode kontrole ključnih (minimalnih) parametara kakvoće usluga te ih primjenjivati u cilju otkrivanja i detektiranja uzroka takve degradacije sa osnovnom namjerom da se degradacija eliminira prije nego što pružanje korisničke usluge bude ispod ugovorene razine.

(4) Operatori su obvezni rezultate analiza iz stavka 3. ovog članka dokumentirati, voditi statistiku te dostavljati Agenciji polugodišnje izvješće o rezultatima analize.

(5) Krajnji korisnici usluga koji su osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom imaju prioritet kod uklanjanja kvarova na pristupnim vodovima:

– 95% kvarova mora biti uklonjeno u 24 sata,

– 100% kvarova mora biti uklonjeno u roku 72 sata.

Članak 42.b

(1) Operatori su obvezni planirati, projektirati, proizvoditi, graditi, održavati i upotrebljavati elektroničku komunikacijsku mrežu i elektroničko komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u skladu s važećim normama i tehničkim specifikacijama koje propisuju važeći propisi i /ili obvezujuće norme.

(2) Operatori su prilikom održavanja i korištenja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme obvezni koristiti opremu i materijale koji osiguravaju kvalitetu ugovorene elektroničke komunikacijske usluge.«

Članak 19.

U članku 45. stavku 2., točki 2. riječ: »opoziva« briše se.

Iza riječi »do« dodaju se riječi: »okončanja postupka inspekcijskog nadzora«.

Članak 20.

(1) U članku 48. stavku 10., točka 2. mijenja se i glasi:

»2. informacije o cijeni usluge, učestalosti primanja SMS/MMS poruka ako se radi o uslugama na pretplatu, trošku za prijenos podataka i načinu prekida uporabe usluge, operator usluga s posebnom tarifom je obvezan poslati u SMS poruci, a nakon slanja aktivacijske SMS poruke od strane krajnjeg korisnika. Krajnjem korisniku se usluga može aktivirati tek nakon što korisnik putem SMS poruke potvrdi namjeru korištenja uslugom slanjem SMS poruke sadržaja »DA«, pri čemu SMS poruka ne smije biti naplaćena kao usluga s posebnom tarifom. Navedene informacije se krajnjem korisniku moraju pružiti i u slučaju da se radi o jednokratnoj usluzi koja krajnjem korisniku stvara dodatne troškove (npr. prijenos podataka) te je obvezan njegov pristanak za daljnje korištenje,«

(2) U stavku 10., točki 3. u drugoj rečenici iza riječ »uslugom« dodaju se riječi »slanjem SMS poruke sadržaja »DA««.

Članak 21.

U članku 61. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Operator je obvezan sve planirane izmjene koje provodi u sustavu za obračun i naplatu za navedene usluge, a koje imaju značajan utjecaj na funkcionalnost tog sustava, najaviti Agenciji, petnaest (15) dana prije provedenih izmjena u sustavu za obračun i naplatu. Ako po zaprimanju obavijesti o promjenama u sustavu za obračun i naplatu, Agencija to ocijeni potrebnim, operator je obvezan na zahtjev Agencije osigurati ocjenu i ispitivanje sustava za obračun i naplatu izvan roka propisanog stavkom 3. ovoga članka.«

Članak 22.

U članku 66. stavku 4., točki 2. u zadnjoj rečenici riječ i brojka »deset (10)« mijenjaju se i glase »pet (5)« .

U stavku 4. točki 3. u prvoj rečenici riječi i broj »osam (8)« mijenjaju se i glase »tri (3)«.

U stavku 4. točki 3. u drugoj rečenici riječ i brojka »osam (8)« mijenjaju se i glase »tri (3)«.

U stavku 4. točki 4. u prvoj rečenici iza riječi »operatora« dodaju se riječi »ili promjena operatora utječe na prava korisnika iz drugog ugovora postojećeg operatora«.

U stavku 4. točki 6. dio rečenice iza riječi »operator će« mijenja se i glasi »obavijestiti novog operatora kako je krajnji korisnik odustao od promjene operatora«.

U stavku 6. točki 6. riječi i broj »četrdesetpet (45)« mijenjaju se i glase »trideset (30)«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ako postojeći operator zaprimi očitovanje korisnika o namjeri ostanka u ugovoru s postojećim operatorom zbog ugovorne obveze ili zbog odustajanja od promjene operatora nakon što je novom operatoru već dostavio jedinstvenu izjavu sa svojom suglasnosti, realizacija usluga kod novog operatora može biti obustavljena. Odustajanje od promjene operatora nakon što je novom operatoru već dostavio jedinstvenu izjavu sa svojom suglasnosti moguće je najkasnije 48 sati prije dogovorene promjene operatora, osim u slučajevima gdje je potrebno otkazati veleprodajnu uslugu kada je rok 72 sata i to samo u sljedećim slučajevima:

1. tehnička nemogućnost,

2. ukoliko je iskorišteno pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno posebnim propisima o zaštiti potrošača,

3. ukoliko korisnik nije zaprimio potvrdu prihvata zahtjeva, a sve do realizacije usluge sukladno članku 8. stavku 6. ovog Pravilnika,

4. u slučaju zavaravajuće prodaje.«

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Potvrdu prihvata ili obavijest o neprihvaćanju zahtjeva novi operator je obvezan dostaviti krajnjem korisniku pisanim putem, elektroničkim putem ili SMS porukom najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja pretplatničkog ugovora.«

U članku 66. iza stavak 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Ukoliko operator u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne dostavi krajnjem korisniku potvrdu ili obavijest iz stavka 10. ovog članka u roku od petnaest (15) dana, korisnik ima pravo jednostrano odustati od sklopljenog pretplatničkog ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora, a sve do realizacije zatražene usluge.«

Dosadašnji stavci 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 12., 13., 14. i 15.

Dosadašnji stavak 13. koji postaje stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) U slučaju potvrde prihvata zahtjeva, novi operator je obvezan najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja jedinstvene izjave realizirati zatraženu uslugu. Nakon isteka ovog roka, ukoliko usluga nije realizirana, korisnik ima pravo na raskid ugovora sa novim operatorom bez plaćanja naknade i pravo na naknadu za kašnjenje u realizaciji usluge sukladno članku 67. stavcima 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog Pravilnika. Rok za realizaciju zahtjeva ne teče ako je na lokaciji korisnika potrebno izvesti dodatne radove za izgradnju priključne točke, ako korisnik nije dostupan na lokaciji, za vrijeme trajanja više sile, zbog radnja trećih strana ili zbog nemogućnosti pristupa infrastrukturi i/ili mreži zbog postupanja trećih strana, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži.«

Članak 23.

U članku 67. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev za isplatom naknade podnosi se pisanim ili elektroničkim putem novom operatoru, najkasnije u roku trideset (30) dana od realizacije usluge ili podnošenja zahtjeva za raskid.«

Članak 24.

Dodatak 1. mijenja se i glasi:

DODATAK 1.

PRETHODNA OBAVIJEST
o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Na temelju članka 32. Zakona o elektroničkim komunikacijama
(»Narodne novine«, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

OSNOVNI PODACI O OPERATORU
Ispunjava fizička osoba (obrt)
Potpuni naziv obrta:
Skraćeni naziv obrta:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Mjesto:
Matični broj (MB):
OIB:
Telefon:
Mobitel:
Fax:
Internetska adresa:
E-mail:
Vlasnik obrta:
Kontakt osobe:
 
Ispunjava pravna osoba
Potpuni naziv tvrtke:
Skraćeni naziv tvrtke:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Mjesto:
Matični broj subjekta (MBS):
Matični broj (MB):
OIB:
Telefon:
Mobitel:
Fax:
Internet adresa:
E-mail:
Ovlaštena osoba za zastupanje:
Kontakt osobe:Podaci o djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Označite vrstu obavijesti za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, te upišite predviđeni datum početka, promjene ili završetka obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i geografsko područje obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Kratak opis djelatnosti elektroničke komunikacijske mreže i usluga, koji uključuje tehničke značajke mreže i opreme te način njihove izvedbe:

Vrsta obavijestiDjelatnostPredviđeni datum početka, promjene ili završetka djelatnostiGeografsko područje obavljanja djelatnosti
PočetakPromjenaZavršetakNaziv
Javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Javno dostupna telefonska usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova

Usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža

(što isključuje usluge radiodifuzije)

Usluge u privatnoj pokretnoj mreži (PMR)
Usluge s posebnom tarifom i besplatnog poziva
Usluga davanja pristupa internetu
Usluge prijenosa govora putem interneta
Usluga upravljanja multipleksom u radiodifuziji
Usluge prijenosa, odašiljanja i/ili
prijama slike, govora, zvuka te drugih podataka namijenjenih za izravan prijam u javnosti u zemaljskoj radiodifuziji
Usluge u satelitskoj službi
Davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Davanje obavijesti (informacija) o brojevima svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj

Izdavanje sveobuhvatnog javnog imenika svih pretplatnika javno

dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj

Usluga mobilnog virtualnog mrežnog operatora (MVNO)
M2M usluga
Ostale usluge 


IZJAVA

Potpisom jamčimo istinitost i potpunost odnosno vjerodostojnost podataka navedenih u ovoj obavijesti.


Obrascu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

1. rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u obrtni registar

2. punomoć ovlaštene osobe (ako obavijest podnosi opunomoćena osoba)

      
MjestoDatumPečat i potpis ovlaštene osobe


Ispravno popunjen obrazac zajedno s prilozima potrebno je predati ili poslati poštom s povratnicom na adresu sjedišta Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb ili bilo kojim drugim putem ako za isti postoji sigurna provjera identiteta potpisnika.

Članak 25.

U Dodatku 6. u drugoj rečenici iza riječi »kakvoće usluge« dodaju se riječi »zasebno za 3G i 4G tehnologiju«.

Članak 26.

Dodatak 7. mijenja se i glasi:

DODATAK 7.

JEDINSTVENA IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA O RASKIDU UGOVORA S POSTOJEĆIM OPERATOROM

OSNOVNI PODACI
Ime i prezime/naziv:
OIB podnositelja zahtjeva:
Pretplatnički broj / brojevi:
VPN serija ili niz na priključku☐ Da☐ Ne
Adresa priključka:
Oznaka usluge kod postojećeg operatora:
Usluge koje korisnik želi raskinuti s postojećim operatorom:☐ Pristup mreži☐ Govorna usluga☐ Internet☐ Televizija
☐ Sve usluge
Usluge koje korisnik želi zadržati s postojećim operatorom:☐ Pristup mreži☐ Govorna usluga☐ Internet☐ Televizija
Vezano uz uslugu pristupa internetu zadržavaju se korisnički računi:

☐ web hosting

☐ e-mail adrese __________________________________

☐ svi korisnički računi

Kontakt podaci:Telefon / mobitel / e-pošta:
Pretplatnik je upoznat i pristaje podmiriti dugovanja postojećem/im operatoru/ima zbog prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora
ZAHTJEV ZA PRIJENOS BROJA
Naziv davatelja broja:
Naziv primatelja broja:
Zahtjev za prijenos broja je vezan za veleprodajnu uslugu:☐ Da☐ Ne
ISPUNJAVA POSTOJEĆI OPERATOR

☐ Krajnji korisnik odustaje od raskida ugovora

☐ Krajnji korisnik odustao od zadržavanja usluge

Raskida se (potrebno je označiti koju veleprodajnu uslugu Operator korisnik raskida):

☐ važeći ugovor o pružanju usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

☐ važeći ugovor o pružanju usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa

☐ važeći ugovor o pružanju usluge najma korisničke linije

☐ važeći ugovor o pružanju usluge predodabira operatora

☐ važeći ugovor o pružanju usluge infrastrukturnog operatora _____________

Potpis postojećeg operatora

U _________________, _____________ godine.
___________ ID usluge

___________ ID usluge___________ ID usluge


____________________________________


Novi operator će, najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja pretplatničkog ugovora, obavijestiti krajnjeg korisnika o prihvaćanju ili neprihvaćanju zahtjeva, kao i o datumu prijenosa broja (ukoliko je promjena operatora praćena s prijenosom broja). U slučaju da krajnji korisnik u propisanim rokovima nije dobio navedenu obavijest smatra se da je zahtjev odbijen, osim u slučaju kada novi operator pribavi suglasnosti krajnjeg korisnika za produljenjem valjanosti zahtjeva.

Pretplatnik daje HT-u svoju suglasnost za zadržavanje/prijenos njegovog telefonskog broja u slučaju aktivacije usluge najma korisničke linije. Pretplatnik daje izričito ovlaštenje novom operatoru da ovu jedinstvenu izjavu uputi postojećem operatoru i veleprodajnom operatoru zajedno s jedinstvenim zahtjevom za veleprodajne usluge.

Podnositelj jedinstvene izjave krajnjeg korisnika o raskidu ugovora s postojećim operatorom (dalje: Zahtjev) izričito izjavljuje da podnošenjem ovog Zahtjeva ujedno podnosi zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa s postojećim operatorom, odnosno zahtjev za obustavu označenih usluga unutar Zahtjeva kod postojećeg operatora te daje izričito ovlaštenje novom operatoru da ovaj Zahtjev uputi postojećem operatoru.

Podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je obaviješten da je prigodom raskida ugovora o korištenju usluge pristupa internetu obvezan zatražiti i isključenje svih dobivenih identifikacijskih oznaka (korisničkih računa) od postojećeg operatora elektroničkih komunikacija, odnosno da može zadržati svoje korisničke račune. Podnositelj Zahtjeva ovime izjavljuje da je, u slučaju da zadržava gore zahtijevane usluge s postojećim operatorom, spreman snositi buduće troškove.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci, koji se koriste u svrhu omogućavanja usluge prijenosa broja, prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju između operatora i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) u svrhu pružanja usluge prenosivosti broja.

Nakon što je davatelj broja zaprimio Zahtjev, podnositelj Zahtjeva ne može zatražiti otkazivanje prijenosa broja, osim u sljedećim slučajevima:

a) ukoliko je došlo do kašnjenja u prijenosu broja dulje od 8 radnih dana,

b) u slučaju zavaravajuće prodaje,

c) ukoliko je iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno posebnim propisima o zaštiti potrošača.

Podnositelj Zahtjeva obvezan je postojećem operatoru platiti korištene komunikacijske usluge za vrijeme do trenutka prijenosa broja u mrežu primatelja broja, odnosno do trenutka realizacije usluge u mreži novog operatora te neovisno o prijenosu broja ili realizaciji usluga kod novog operatora, obveze vezano uz naplatu i/ili povrat opreme primjenjive su sve do trenutka podmirenja svih dugovanja za predmetnu uslugu.

Pretplatnički odnos između postojećeg operatora i podnositelja Zahtjeva kojem je uspješno prenesen broj u mrežu primatelja broja ili realizirana usluga kod novog operatora, smatrat će se raskinutim u trenutku završetka prijenosa broja ili realizacijom usluga kod novog operatora.

Podnositelj Zahtjeva u cijelosti je upoznat sa sljedećim:

a) roku u kojem je novi operator obvezan obavijestiti krajnjeg korisnika o prihvaćanju ili neprihvaćanju Zahtjeva,

b) roku u kojem je novi operator obvezan poslati obavijest krajnjem korisniku u kojoj će biti naveden datum i vremenski okvir prijenosa broja,

c) uslugama postojećeg operatora koje prestaju nakon prijenosa broja u mrežu primatelja broja ili nakon realizacije usluga kod novog operatora,

d) opsegom korištenja i aktivaciji usluga novog operatora,

e) svim razlozima odbijanja Zahtjeva,

f) svim razlozima odgode Zahtjeva,

g) mogućnosti da se zatraženi broj nalazi unutar ISDN ili VPN serije koje se odnose na isti priključak,

h) mogućnosti aktivacije besplatne usluge obavijesti o mreži u kojoj se nalazi pozivani broj,

i) pravom za naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja ili u slučaju kašnjenja pri realizaciji promjene operatora,

j) da podnošenjem Zahtjeva daje svoju privolu postojećem i novom operatoru za razmjenu podataka o neplaćenim i dospjelim, a neosporenim dugovanjima, u svrhu zaštita od zlouporaba elektroničkih komunikacijskih usluga.

Ukoliko je promjena operatora praćena zahtjevom za prijenos broja, po primitku obavijesti davatelja broja o odgodi, koja sadrži i najraniji datum prijenosa broja, primatelj broja će u dogovoru s podnositeljem Zahtjeva, dogovoriti novi datum prijenosa broja te isti dostaviti davatelju broja.

Ukoliko je promjena operatora praćena s prijenosom broja, podnositelj Zahtjeva svojim potpisom ovlašćuje primatelja broja na podnošenje prigovora na neopravdano odbijanje ili odgodu roka za prijenos broja.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je u potpunosti upoznat i suglasan sa svim navedenim uvjetima promjene operatora.

Ovaj Zahtjev se podnosi u dva primjerka od kojeg jedan zadržava podnositelj Zahtjeva, a drugi novi operator.

☐ Ugovor sklopljen na daljinu

Potpis podnositelja ZahtjevaPotpis ovlaštene osobe i pečat novog operatora
Mjesto i datum:


Članak 27.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim članaka 3. te članka 10. kojim se mijenja članak 28. stavak 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine«, broj 154/11, 149/13, 82/14, 24/15 i 42/16), koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2019.

Klasa: 011-02/19-02/02

Urbroj: 376-05-02-19-2

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen, v. r.