Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz

NN 68/2019 (17.7.2019.), Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1390

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Planu dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 62 od 26. lipnja 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK PLANA

DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS
2500 – 2690 MHz

U Planu dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz (»Narodne novine« br. 62/19) u članku 1. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.«

Klasa: 011-02/19-02/08

Urbroj: 376-06-1-19-2

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.