Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz

NN 68/2019 (17.7.2019.), Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1392

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Planu dodjele za frekvencijski pojas 791 – 821/832 – 862 MHz, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 62 od 26. lipnja 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK PLANA

DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS
791 – 821/832 – 862 MHz

U Planu dodjele za frekvencijski pojas 791 – 821/832 – 862 MHz (»Narodne novine« br. 62/19) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.«

Klasa: 011-02/19-02/05

Urbroj: 376-06-1-19-2

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.