Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

NN 69/2019 (19.7.2019.), Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1429

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2019./2020. osigurat će druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su:

– članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2019. godine utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi

– članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2019. godine utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala, koja je objavljena na mrežnim stranicama osnovne škole, za razred koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

– koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi

– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala

– koji ponavljaju razred.

II.

Način uporabe, vraćanja i obnavljanja drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (»Narodne novine«, broj 46/19).

III.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 Razvoj odgojno obrazovnog sustava, na aktivnosti A578045 Sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenike osnovnih i srednjih škola i u okviru Razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Glave 04105, Programa 4007 Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, na aktivnosti A558043 Jednokratna prava iz Zakona i ostale naknade hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo hrvatskih branitelja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/271

Urbroj: 50301-27/25-19-3

Zagreb, 18. srpnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.