Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje

NN 69/2019 (19.7.2019.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje

Ministarstvo poljoprivrede

1432

Na temelju članka 72. stavka 5. i članka 73. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17. i 32/19.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI TRGOVINE ZA PRODAJU KUĆNIH LJUBIMACA I PROSTORI VELEPRODAJE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

1. način držanja kućnih ljubimaca u trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca i prostorima veleprodaje te sadržaj i način vođenja upisnika trgovina i veleprodaja i

2. osposobljavanje osoblja i način propisivanja uputa o značajkama vrste životinja te o odgovarajućem načinu držanja životinja koje se prodaju.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. djelatnik zadužen za dobrobit životinja je osoba koja osigurava dobrobit životinja u skladu s odredbama ovoga pravilnika

2. korisna podna površina je podna površina koju životinje mogu nesmetano koristiti u što se ne ubraja gnijezdo, kućice, skloništa, oprema za hranjenje, posuda s pijeskom i vodom te drugi dodaci za zadovoljavanje potreba životinja

3. nastamba je prostor u kojem životinje borave privremeno radi prodaje. Nastambe, s obzirom na vrstu životinja, mogu biti:

1. za ptice – kavezi/volijere/letnice

2. za ribe – akvariji/bazeni

3. za sisavce – kavezi/spremnici

4. za gmazove – terariji/akvariji

5. za vodozemce – akvariji/terariji

4. prostor veleprodaje je prostor s nastambama u kojima se smještaju i drže životinje koje su namijenjene daljnjoj prodaji, a koji može imati i vanjski prostor s nastambama za životinje koji s prostorom veleprodaje čini cjelinu

5. razred je stepenica u hijerarhiji biologije koja se odnosi na ribe, vodozemce, gmazove, ptice i sisavce

6. skrbnik je djelatnik koji skrbi za životinje i rukuje životinjama

7. trgovina je objekt s nastambama u kojima se smještaju i drže kućni ljubimci namijenjeni prodaji, a koji može imati i vanjski prostor s nastambama za životinje koji s objektom trgovine čine cjelinu ili prostor za prodaju kućnih ljubimaca kao dio unutarnjeg prostora objekta s drugom namjenom

8. uputa je pisana informacija o etološkim i biološkim potrebama životinja s obzirom na način njihovog držanja, njegu i postupanje sa životinjama.

Opće odredbe

Članak 3.

(1) U trgovinama i veleprodajama mogu se prodavati samo životinje koje su, u skladu sa značajkama vrste, naviknute na rukovanje od strane čovjeka i koje su u dobi primjerenoj za samostalan život.

(2) Životinje koje su neprijateljski raspoložene jedna prema drugoj ne smiju se držati zajedno.

(3) Ako se neprijateljski raspoložene životinje drže u nastambama koje su smještene u neposrednoj blizini mora se spriječiti kontakt među životinjama i nepotrebno uznemiravanje životinja te je u tu svrhu potrebno osigurati i vizualnu zaštitu među nastambama.

(4) Nastambe sa životinjama u svrhu prodaje mogu se držati samo u prostorima trgovina i veleprodaja.

Uvjeti kojima moraju udovoljavati trgovine i prostori veleprodaje

Članak 4.

(1) Uvjeti u kojima se životinje drže moraju biti u skladu s postojećom praksom i znanstvenim saznanjima o potrebama pojedinih vrsta i kategorija životinja.

(2) U prostorima u kojima se drže životinje mora se izbjegavati nepotrebna promjena jačine osvjetljenja i iznenadna buka te životinje moraju biti zaštićene od nepotrebnog uznemiravanja.

(3) U trgovini i prostorima veleprodaje mora se osigurati:

1. prostor s nastambama za smještaj životinja koji je tako konstruiran i izgrađen da se omogući nesmetan pristup nastambama i životinjama u nastambama

2. prostor/prostorija/nastamba za odvajanje bolesnih, ozlijeđenih, iscrpljenih ili agresivnih/ napadnutih životinja

3. slobodan prostor ispred nastambi sa životinjama koji osigurava nesmetano kretanje osoba, od najmanje 80 cm širine

4. da su otvori za prozračivanje od ulaza insekata zaštićeni mrežicama

5. da su podovi i zidovi s kojima životinje dolaze u dodir izrađeni od materijala koji omogućavaju djelotvorno pranje, čišćenje i dezinfekciju te da nisu štetni za životinje

6. nepropustan i zatvoren hlađeni spremnik koji omogućuje čuvanje lešina životinja

7. jasne i osoblju vidljivo istaknute upute za postupanje u slučaju kvara opreme neophodne za preživljavanje životinja

8. jasne i posjetiteljima vidljive informacije o pravilima ponašanja i mjerama sigurnosti prilikom boravka u prostorima s nastambama sa životinjama

9. odgovarajuću skrb o životinjama u slučaju prestanka rada opreme o kojoj ovisi preživljavanje životinja u nastambama

10. zaštitu životinja od posjetitelja i zaštitu posjetitelja od životinja.

(4) Životinjama se tijekom boravka u vanjskim prostorima trgovine/veleprodaje trebaju osigurati uvjeti držanja u skladu s potrebama svake životinjske vrste.

(5) Životinjama koje se ne mogu prodati mora se, ovisno o vrsti i kategoriji životinje, osigurati primjeren smještaj i skrb, dok se životinje ne udome ili ne vrate dobavljaču.

Uvjeti kojima moraju udovoljavati nastambe za životinje u trgovinama i u prostorima veleprodaja

Članak 5.

(1) Nastambe za životinje u trgovinama i u prostorima veleprodaja moraju:

1. biti konstruirane, izgrađene, korištene i održavane na način da ne dolazi do ozljeda životinja te da se može osigurati zaštita životinja od drugih životinja i od ljudi, zaštita ljudi od životinja i da se spriječi bijeg životinja

2. biti izrađene od materijala koji nije štetan za zdravlje životinja te koji omogućava djelotvorno pranje, čišćenje i dezinfekciju

3. veličinom odgovarati broju jedinki koje su smještene u nastambi

4. biti opremljene predmetima za obogaćenje prostora koji odgovaraju potrebama svake životinjske vrste koja je smještena u nastambi

5. onemogućiti ispadanje tvari (primjerice fekalije, stelja, hrana) u druge nastambe

6. osiguravati temperaturne uvjete u skladu s potrebama životinjske vrste koja se drži u nastambi, osim u vanjskim prostorima kad životinje mogu koristiti unutarnji prostor po volji

7. imati otvore za prozračivanje koji trebaju biti zaštićeni mrežicama

8. biti označene oznakama sa znanstvenim nazivom vrste/vrsta koje se u njima nalaze te, ako postoji, i hrvatskim nazivom.

(2) Životinje s različitim ritmom dnevne aktivnosti moraju se držati u odvojenim nastambama.

(3) Način držanja pojedinih vrsta životinja propisan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Pribor za hvatanje i sputavanje životinja

Članak 6.

Pribor za hvatanje i sputavanje životinja mora biti primjeren vrsti životinje te oblikovan, izrađen, korišten i održavan na način koji neće uzrokovati nepotrebnu patnju i ozljeđivanje životinja.

Osvjetljenje

Članak 7.

(1) Ako prirodna svjetlost ne osigurava odgovarajući ciklus svjetla i tame, potrebno je omogućiti umjetno svjetlo koje udovoljava biološkim potrebama životinja.

(2) Potrebno je osigurati redovitu izmjenu razdoblja svjetla i tame i jačinu osvjetljenja u skladu s potrebama životinjske vrste.

(3) Kod albino životinja potrebno je osvjetljenje prilagoditi uzimajući u obzir njihovu osjetljivost na svjetlo.

Hrana i voda

Članak 8.

(1) Životinjama mora biti osigurana primjerena hrana i voda u dovoljnim količinama, u skladu s vrstom, starosti i fiziološkim potrebama životinje.

(2) Oprema za hranjenje i napajanje mora biti tako oblikovana, izrađena i postavljena da se omogući uzimanje hrane i vode na način prilagođen vrsti i starosti životinja, da se spriječi ozljeđivanje životinja zbog guranja pri hranjenju i napajanju, da se spriječi kontaminacija vode i hrane te da se oprema može održavati čistom.

(3) Hrana za životinje mora biti čuvana na primjeren način, u svrhu osiguranja njezine zdravstvene ispravnosti.

(4) Za svaku životinjsku vrstu u trgovini mora se prodavati odgovarajuća hrana.

Odvojeno držanje životinja

Članak 9.

(1) Bolesne, ozlijeđene, iscrpljene ili agresivne/napadnute životinje moraju se držati odvojeno od drugih životinja.

(2) U nastambama za držanje životinja iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se uvjeti primjereni vrsti i kategoriji životinja.

(3) Spolno zreli mužjaci vrsta za koje je moguće odrediti spol moraju se držati odvojeno od ženki zbog sprječavanja neželjene gravidnosti.

Djelatnik zadužen za dobrobit životinja

Članak 10.

(1) Vlasnik ili posjednik trgovine kućnim ljubimcima i veleprodaje određuje djelatnika zaduženog za dobrobit životinja.

(2) Djelatnik zadužen za dobrobit životinja osigurava provedbu kontrole životinja i uvjeta držanja svaki dan, najmanje jednom dnevno, a prema potrebi i češće.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka obvezna je, bez odgađanja, ako je ugroženo zdravlje ili dobrobit životinja obavijestiti nadležnu osobu u trgovini ili veleprodaji.

Osposobljenost osoblja

Članak 11.

(1) Djelatnik zadužen za dobrobit životinja iz članka 10. ovoga Pravilnika te skrbnik moraju biti osposobljeni u skladu s programom iz Priloga III. ovoga Pravilnika ili posjedovati istovrijedno iskustvo odnosno znanje.

(2) Kao istovrijedno iskustvo odnosno znanje iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za djelatnika za dobrobit životinja najmanje srednjoškolsko obrazovanje veterinarskog smjera, a za skrbnika najmanje godinu dana rada na poslovima skrbi o kućnim ljubimcima što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac.

(3) Ako veterinarski inspektor utvrdi da osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka više ne pokazuju dovoljnu osposobljenost i znanje vezano za provedbu postupaka za koje je potvrda o osposobljavanju izdana, može narediti njihovo ponovno osposobljavanje te im zabraniti rad sa životinjama do ispunjenja uvjeta.

Provođenje osposobljavanja

Članak 12.

(1) Osposobljavanje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi nadležno tijelo ili za njegovo provođenje može ovlastiti drugu pravnu ili fizičku osobu koja dostavi dokaz da raspolaže s dovoljno stručnog osoblja, odgovarajućim prostorima i opremom za provođenje osposobljavanja i programom osposobljavanja iz Priloga III. ovoga Pravilnika za koji posjeduje suglasnost nadležnog tijela.

(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka provodi doktor veterinarske medicine vezano za točke od 1. do 6. Priloga III. ovoga Pravilnika, a osoba koja posjeduje stručna znanja iz ostalih navedenih područja provodi isto za točke 7. do 10. Priloga III. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležno tijelo daje suglasnost na sadržaj programa osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Po završenom osposobljavanju iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju voditi evidenciju o osobama koje su završile osposobljavanje te podatke o tome dati na uvid na zahtjev veterinarskog inspektora.

Evidencije

Članak 13.

(1) U trgovinama i veleprodajama mora biti osigurano vođenje evidencija iz kojih je vidljivo:

1. podrijetlo životinja (naziv/ime i prezime te adresa uzgajivača i broj registracije uzgoja izdanog od nadležnog tijela, naziv, adresa i broj odobrenja veleprodaje ili broj zdravstvenog certifikata za životinje koje potječu iz država članica Europske unije ili trećih zemalja)

2. identifikacijska oznaka životinje, ako je primjenjivo

3. datum nabave/prodaje/udomljavanja/vraćanja životinja

4. broj nabavljenih/prodanih/udomljenih/vraćenih životinja

5. način i mjesto udomljavanja/vraćanja životinja koje se ne mogu prodati

6. vrste životinja koje se nalaze u trgovini odnosno veleprodaji

7. broj uginulih životinja prema vrsti, a gdje je primjenjivo i identifikacijskoj oznaci životinje

8. način i mjesto zbrinjavanja uginulih životinja

9. podaci o dezinfekciji i deratizaciji objekta, ako je to primjenjivo

10. potvrde o osposobljenosti osoblja ili dokaz o posjedovanju istovrijednog znanja i iskustva osoblja koje radi sa životinjama

11. podaci o liječenju životinja.

(2) Kao evidencije iz stavka 1. ovoga članka priznaju se evidencije koje se vode u druge svrhe.

(3) Evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga članka posjednik trgovine ili veleprodaje mora čuvati najmanje tri godine od zadnjeg unosa podataka, ako drugim propisima nije drugačije određeno te ih dostaviti na zahtjev veterinarskog inspektora odnosno nadležnog tijela, u roku koji odredi inspektor odnosno nadležno tijelo.

POSEBNI UVJETI

Posebni uvjeti za trgovine

Članak 14.

Životinje se ne smiju izlagati u izlozima trgovina osim ukrasnih riba kojima se u akvariju mora osigurati mjesto za skrivanje te se akvarij mora zaštititi od izravnog sunčevog zračenja.

Upute

Članak 15.

(1) Upute s obzirom na vrstu životinja koje se drže ili gdje je primjenjivo skupne upute za više vrsta životinja koje imaju zajedničko podrijetlo, sličnu morfologiju i iste uvjete držanja, moraju sadržavati:

1. naziv razreda/porodice/roda/vrste

2. opis prirodnog staništa

3. vrstu hrane i način nuđenja hrane

4. ritam aktivnosti (dnevni/noćni)

5. društveno ponašanje (životinja živi sama, u paru ili u skupini)

6. preporučenu veličinu i opremljenost nastambe za životinje

7. podatke o veličini odrasle životinje i životnom vijeku životinje

8. fotografiju životinje

9. dodatne napomene ako životinje imaju posebnosti u ponašanju ili zahtijevaju posebne uvjete držanja i postupanja.

(2) Upute moraju biti besplatne i uručene kupcima zajedno sa životinjom, osim u prostorima veleprodaje.

Odobravanje trgovine i veleprodaje za prodaju kućnih ljubimaca

Članak 16.

(1) Zahtjev za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za trgovine i prostore veleprodaja podnosi se nadležnom tijelu na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora

2. tlocrt prostora

3. dokaz o registraciji djelatnosti (upis u sudski ili obrtni registar)

4. potvrda o osposobljenosti djelatnika odgovornog za životinje ili dokaz o posjedovanju istovrijednog iskustva odnosno znanja i

5. plan zbrinjavanja životinja u slučaju ne udovoljavanja uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(3) Odobravanje trgovina za životinje i prostora veleprodaja ne utječe na dobivanje drugih dozvola za djelatnost prodaje kućnih ljubimaca u skladu s posebnim propisima.

Sadržaj i način vođenja upisnika trgovina i veleprodaja koji prodaju kućne ljubimce

Članak 17.

(1) U upisnik trgovina i veleprodaja, koje prodaju kućne ljubimce, upisuju se trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i veleprodaje po dobivanju rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno tijelo.

(2) U upisnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1. ime/naziv i adresa/sjedište trgovine za prodaju kućnih ljubimaca ili veleprodaje, OIB, kontakt podaci

2. za koje razrede životinja je objekt odobren.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku.

(4) O promjenama podataka iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka potrebno je u roku od 15 dana obavijestiti nadležno tijelo radi promjene podataka u upisniku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Osposobljavanje osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno je provesti u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno šest mjeseci nakon davanja suglasnosti na program osposobljavanja u skladu s člankom 12. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon stupanja na snagu obveze iz stavka 1. ovoga članka, kao istovrijedno iskustvo odnosno znanje priznavat će se najmanje godinu dana rada na poslovima iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika koje je stečeno do nastajanja obveze o osposobljavanju osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Trgovine koje su započele radom prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužne su udovoljiti uvjetima za nastambe u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Upute iz članka 15. ovog Pravilnika trgovine su dužne osigurati u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 19.

Prilozi I. do IV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/55

Urbroj: 525-10/0255-19-4

Zagreb, 1. srpnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

UVJETI DRŽANJA POJEDINIH VRSTA ŽIVOTINJA U TRGOVINAMA I PROSTORIMA VELEPRODAJA

Uvjeti za male sisavce

Minimalne mjere za nastambe

Vrsta životinjeMinimalna korisna podna površina (cm2)/životinjiMinimalna visina
prostora (cm)
Najmanja veličina nastambe (najmanji zbroj dužine i širine)* u cm
Miš1002580
Štakor30040100
Hrčak2003080
Gerbil6003080
Zamorčić – Morski praščić50040100
Patuljasti kunić100045100
Činčila100050100
Vjeverica
(kanadska)
4000 odrasli i 800 mladi70130
Degui70050100


* Omjer najveće i najmanje dimenzije za nastambu s obzirom na dužinu i širinu smije biti najviše 2:1.

Za vrste glodavaca koji nisu navedeni u ovoj tablici, zahtjevi određeni u tablici primjenjuju se na odgovarajući način usporedbom veličine životinja.

Životinja u sjedećem položaju moraju moći uspraviti uši bez dodirivanja gornjeg ruba nastambe.

Ostali uvjeti

Temperaturni režim za glodavce, osim činčila: +16 °C do +30 °C, osim za vanjske prostore trgovine/veleprodaje.

Temperaturni režim za činčile: +15 °C do +20 °C.

Pod odjeljka za životinje mora biti čvrst i kontinuiran te prekriven odgovarajućom steljom. Stelja mora biti od materijala koji nisu štetni za životinje, koji imaju dobru sposobnost upijanja tekućina te mora životinjama omogućiti sigurno i stabilno kretanje. Stelja se mora redovito mijenjati.

Činčilama je potrebno svaki dan osigurati kupanje u pijesku. Nakon 30 minuta pijesak je potrebno zatvoriti ili ukloniti da ga činčile ne bi koristile kao mjesto za vršenje nužde.

Sijeno za hranu nudi se u koritima za sijeno.

Životinjama mora biti osigurano mjesto za skrivanje, kao i mjesto s odgovarajućim materijalom za kopanje za one koje kopaju, a onima koje se aktivno penju isto mora biti omogućeno primjerenim obogaćenjem nastambe. Također moraju biti osigurani elementi za glodanje i hranjenje u dovoljnim količinama.

Životinje se u odjeljku moraju moći slobodno kretati bez prepreka i imati mogućnost izražavanja vrsti svojstvenog ponašanja.

Svim malim sisavcima treba održavati primjeren dnevno-noćni ritam.

Koliko je to moguće, životinje društvenih vrsta moraju biti smještene u stabilne i skladne skupine, osim kad je opravdano izolirati ih zbog zdravstvenih razloga ili zbog ponašanja.

Životinje koje se drže u vanjskom prostoru trgovine/veleprodaje, moraju imati natkriven dio nastambe zbog zaštite od nepovoljnih klimatskih uvjeta, npr. strujanja zraka i izlaganja izravnom suncu te unutar nastambe, ako vrsta zahtjeva, osigurano skrovište.

Mali sisavci različitih vrsta ne smiju se držati zajedno u istoj nastambi.

Uvjeti za ptice

Minimalne mjere za nastambe/kaveze

Vrsta životinjeNajmanja korisna podna površina (cm2)/
životinji
Najmanja visina prostora (cm)Najmanja veličina
nastambe (najmanji zbroj dužine i širine)* u cm
Australska zebrasta zeba2503580
Kanarinac5003560
Papigica tigrica3004590
papagaji veličine Agapornis papagaja6505090
Papiga nimfa6505090
Golub ukrasni (golubić)6504090
Kineski slavuji ili jednako velike ptice koje jedu mekanu hranu20005090
Ptice koje žive same i nedruštvene ptice koje jedu meku hranu (npr. Shama drozd)200050100
Ptice beo i ptice veličine čvorka koje jedu mekanu hranu4000100100
Papagaji srednje veličine (Penanti, Rozele, Aleksandri, Lori papagaji, Barabant)800-100050100
Papagaji veličine Amazona papiga i Edel papagaja400080130
Kakadui10000100200
Are20000150400* Omjer najveće i najmanje dimenzije za nastambu s obzirom na dužinu i širinu smije biti najviše 2:1

Ptice trebaju biti smještene u kavezima koji su dovoljno veliki da ptica raširi krila.

Sve vrste ptica moraju imati prostor u kojem pri normalnom stavu tijela:

– glavom ne dotiču vrh kaveza

– mogu u potpunosti raširiti krila, a da ne dodiruju bočne strane kaveza.

Za vrste ptica koje nisu navedene u ovoj tablici, zahtjevi određeni u tablici primjenjuju se na odgovarajući način usporedbom veličine životinja.

Ostali uvjeti

Temperaturni režim: +10 – +30 °C, osim za vanjske prostore trgovine/veleprodaje samo u slučajevima kad ptice mogu koristiti unutarnje nastambe po volji.

Ptice se u nastambi moraju moći slobodno kretati bez prepreka i izražavati vrsti svojstveno ponašanje.

Za vrste koje stoje na prečkama potrebno je osigurati prečke odgovarajuće dužine i opsega te postavljene na takvoj visini da se ptica može protegnuti u svojoj punoj visini bez da joj glava dotakne vrh kaveza ili rep dno kaveza.

Pticama se svakodnevno mora osigurati trajanje dana u skladu s prirodnim ritmom, a zamračenje prostora mora se odvijati postupno.

Pod kaveza s pticama treba, ovisno o vrsti ptica, biti pokriven materijalom koji je prilagođen potrebama vrste.

Pticama koje žive na tlu mora se osigurati mogućnost čeprkanja i kupanja u pijesku.

Koliko je to moguće, ptice društvenih vrsta moraju biti smještene u stabilne i skladne društvene skupine, osim kad je opravdano odvojiti ih zbog zdravstvenih razloga ili zbog ponašanja.

Ptice koje se drže u vanjskom prostoru trgovine/veleprodaje moraju imati letnicu koja se sastoji od unutarnjeg i vanjskog prostora. Preporučene minimalne dimenzije letnice su: širina 80 cm, dubina 2000 cm i visina 2400 cm.

Letnica treba biti sagrađena na način da zaštiti ptice od vanjskih utjecaja, da spriječi ulazak drugih životinja (grabežljivaca, glodavaca i sl.) te da spriječi bijeg ptica.

U unutarnjem dijelu letnice mora se osigurati:

a) primjerena temperatura (za većinu ptica od 0 do +35 °C). Za tropske i osjetljive vrste ptica temperatura ne smije biti niža od +10 °C i

b) prečke za stajanje ptica koje su izrađene od drveta ili drugih odgovarajućih materijala takve debljine da ptice mogu na njima sigurno i udobno stajati.

Pojedine vrste ptica mogu se držati u vanjskim prostorima s nastambama tijekom cijele godine ako klimatski uvjeti odgovaraju potrebama vrste.

Samo međusobno snošljive vrste mogu se držati u istoj skupini. Pojedinačno se moraju držati vrste ptica koje u prirodi žive same.

Uvjeti za ribe

Zahtjevi za veličinu akvarija/bazena

Broj riba po akvariju/bazenu mora biti prilagođen zapremini akvarija i kapacitetima filtracije i prozračivanja akvarija.

Mužjaci riba sijamskih boraca ne smiju se držati s drugim mužjacima iste vrste.

Ribama mora biti osigurana potrebna količina vode koja im omogućuje pravilno plivanje bez teškoća i izražavanje vrsti svojstvenog ponašanja.

Gustoća naseljenosti i zahtjevi okoliša

Ribama je potrebno osigurati dovoljnu količinu vode za normalno plivanje, uzimajući u obzir njihovu veličinu, dob, zdravlje i način hranjenja.

Ribama treba osigurati obogaćenje okoliša kao što su mjesta za skrivanje ili podni supstrat, osim ako to nije potrebno zbog načina njihova ponašanja.

Gustoća naseljenosti kod riba određuje se prema ukupnim potrebama riba u odnosu na uvjete okoliša, zdravlje i dobrobit.

Gustoća naseljenosti je ovisna o vrsti ribe i strukturi akvarija te za većinu riba iznosi:

– jedna litra vode za ribe dužine 3 do 5 cm

– za ribe dužine 6 do 10 cm treba osigurati litru vode na svaka 2 cm dužine

– za ribe duže od 10 cm treba osigurati litru vode na svaki sljedeći cm dužine.

Odstupanja su dopuštena za vrste riba koje u svojem prirodnom okolišu zahtijevaju veću gustoću naseljenosti kao što je većina jatašica primjerice vrsta Tetre sp.

Ostali uvjeti

Opskrba vodom i kvaliteta vode

Potrebno je osigurati stalnu opskrbu vodom odgovarajuće kvalitete. Protok vode u protočnim sustavima ili filtracija u bazenima moraju biti dostatni da se parametri kvalitete vode održavaju unutar prihvatljivih razina.

Koncentracija kisika mora biti odgovarajuća za životinjsku vrstu i okoliš u kojem se ribe drže, a prema potrebi treba osigurati i dodatno prozračivanje vode u bazenima.

Po potrebi se voda filtrira ili tretira radi uklanjanja štetnih tvari za ribe. Parametri kvalitete vode moraju u svako doba biti unutar prihvatljivog raspona koji podržava normalnu aktivnost i fiziologiju dotične vrste i njezina stupnja razvoja.

Protok vode treba biti odgovarajući da riba može ispravno plivati i normalno se ponašati. Ribama treba omogućiti odgovarajuće vrijeme za prilagodbu na promjene u kvaliteti vode.

Ako se primjenjuje centralni filtar koji pročišćava vodu više akvarija/bazena, tada u postupku filtriranja treba biti primijenjeno i UV-zračenje kako se uzročnici bolesti ne bi prenosili među akvarijima/bazenima.

Voda u akvariju/bazenu treba biti odgovarajuće kvalitete te tretirana sredstvima za pripremu vode u akvariju/bazenu koja neutraliziraju klor i teške metale.

Salinitet se prilagođava s obzirom na vrstu ribe, a promjene u slanosti potrebno je uvoditi postupno.

Temperatura, osvjetljenje, buka

Temperaturu je potrebno održavati u optimalnom rasponu za dotičnu vrstu riba i održavati je što je moguće stabilnijom. Promjene temperature potrebno je uvoditi postupno.

Potrebna temperatura vode u akvarijima/bazenima s toplo vodnim ribama osigurava se bilo odgovarajućom temperaturom okoliša ili grijačima.

Uvijek treba biti moguće očitati temperaturu vode u akvariju/bazenu korištenjem termometra.

Ako se koriste termometri nalijepljeni na stjenku akvarija, temperaturu treba dodatno povremeno provjeravati i drugim uređajem.

Temperaturni režim:

– toplovodne vrste: +18 do +31 °C

Ribama je potrebno omogućiti razdoblje svjetla u trajanju do 14 sati dnevno. Jako svjetlo u akvariju potrebno je prigušiti tamnom pozadinom, vodenim biljkama ili drugim mjerama.

Akvarij ne smije imati blještavo dno. Za ribe koje se ukopavaju u podlogu, dno je potrebno prekriti sitnim šljunkom ili pijeskom.

Razinu buke treba biti takva da ne uznemirava životinje.

Hranjenje i rukovanje

Ribama treba osigurati primjerenu ishranu u odgovarajućim količinama i učestalosti. Rukovanje ribom treba biti ograničeno na najmanju moguću mjeru.

Bazeni za ribe u vanjskom prostoru trgovine/veleprodaje trebaju biti konstruirani, izgrađeni, korišteni i održavani na način da ne dolazi do ozljeda životinja te da se može osigurati zaštita životinja od drugih životinja i od ljudi, zaštita ljudi od životinja i da se spriječi bijeg životinja.

Bazeni moraju imati primjerenu dubinu od najmanje 0,60 m u najdubljem dijelu, a ako se ribe drže vani tijekom cijele godine, uvjeti moraju odgovarati potrebama pojedine vrste životinja i dubina u najdubljem dijelu bazena mora biti najmanje 0,90 m.

Uvjeti za gmazove

Zahtjevi za veličinu nastambi

Svakoj se životinji mora osigurati prostor takve veličine u kojem može ležati odnosno stajati u svojoj prirodnoj poziciji te se nesmetano okrenuti, kretati, hraniti, sakrivati i njegovati.

Kopneni gušteri: površina terarija treba iznositi najmanje umnožak trostruke i dvostruke ukupne dužine glave i trupa (mjereno od vrha nosa do kloake) najveće životinje. U terariju tih dimenzija može se držati najviše četiri guštera. Za svaku se dodatnu životinju površina mora povećati za 20%. Visina terarija mora iznositi najmanje dvostruku dužinu glave i trupa najveće životinje te ne smije biti niža od 30 cm.

Arborealni gušteri: površina terarija treba iznositi najmanje umnožak trostruke i dvostruke ukupne dužine glave i trupa (mjereno od vrha nosa do kloake) najveće životinje, a visina terarija najmanje trostruka dužina glave i trupa najveće životinje te ne smije biti niža od 30 cm. U terariju te veličine mogu se držati najviše četiri guštera. Za svaku se dodatnu životinju površina mora povećati za 20%.

Kopnene zmije: Površina terarija treba iznositi najmanje umnožak jedne dužine i polovice dužine najveće zmije, a visina terarija najmanje polovica dužine najveće zmije te terarij ne smije biti niži od 30 cm. U terariju ove veličine mogu se držati najviše dvije zmije. Za svaku se dodatnu životinju površina terarija mora povećati za 20%.

Arborealne zmije: površina terarija mora iznositi najmanje umnožak dvije trećine i pola dužine najveće zmije, a visina terarija najmanje polovica dužine najveće zmije te terarij ne smije biti niži od 30 cm. U terariju te veličine mogu se držati najviše dvije zmije. Za svaku se dodatnu životinju površina terarija mora povećati za 20%.

Poluvodene kornjače: površina dijela s vodom mora odgovarati najmanje kvadratu peterostruke duljine leđnog oklopa najveće kornjače. Terarij istovremeno mora imati i kopneni dio, u koji se ne ubraja plutajući otočić.

Vodeni dio terarija mora biti dubine koja odgovara najmanje jednoj i pol dužini leđnog oklopa najveće životinje. Visina terarija od kopnenog dijela do ruba terarija mora iznositi najmanje dvostruku dužinu leđnog oklopa kornjače.

U terariju s poluvodenim kornjačama smije se držati najviše onoliko kornjača koliko zauzima dvije trećine kopnenog dijela kada su sve životinje istovremeno izvan vode.

Ostali uvjeti

Životinjama se mora osigurati mogućnost skrivanja u skladu s potrebama životinjske vrste.

Terariji u trgovinama moraju biti zaključani.

Terariji tijekom dana trebaju biti osvijetljeni u trajanju do 14 sati. Životinjama treba u nastambama osigurati 10 sati neprekinutog noćnog mira.

Gušteri i kornjače trebaju odgovarajuću UVB rasvjetu.

Terariji moraju biti uređeni na način da je životinjama osigurana termo regulacija tako da je žarulja za grijanje/grijač postavljen s jedne strane, a posuda s vodom s druge strane nastambe. Gmazovi se drže u grijanim terarijima s različitim temperaturnim područjima ovisno o klimi prirodnog staništa životinja te noćne i dnevne temperaturne razlike. Za skupinu životinja potrebno je više pozicija za grijanje. Grijači moraju biti tako ugrađeni da ih životinje ne mogu dosegnuti i da se ne mogu opeći. Životinjama se treba omogućiti povezanost svjetlosti s toplinom.

Svaki terarij mora imati termometar postavljen unutar terarija.

Za protok zraka u terariju moraju biti osigurane dvije površine koje su tako raspoređene da osiguraju dovoljnu razmjenu zraka, a da pri tome ne dođe do propuha.

Temperatura i vlažnost zraka i tla moraju imitirati uvjete u prirodnom staništu. U terariju je potrebno, u skladu s potrebama životinjske vrste, osigurati vlažno skrovište. Svi se terariji, osim onih s pustinjskim životinjama i akvaterarija, moraju dnevno, uz pomoć raspršivača vode, vlažiti vodom temperature okoliša. Svi terariji (osim akvaterarija) moraju imati higrometar.

Ovisno o klimi prirodnog staništa iz kojeg životinja potječe, terariji moraju udovoljavati sljedećem:

1. za tropska staništa treba osigurati visoku vlagu i temperaturu

2. za pustinjska staništa treba osigurati visoku temperaturu i nisku vlagu.

Pijesak se kao podloga smije koristiti samo kod onih vrsta gmazova kod kojih je dio prirodnog staništa. U bazene akvaterarija i terarija ne smije se stavljati pijesak, s iznimkom meko oklopnih kornjača. Životinjama koje se ukopavaju mora se omogućiti odgovarajuća dubina substrata, tako da se mogu u cijelosti ukopati.

Unutarnje uređenje terarija mora životinjama omogućiti penjanje, kupanje, kopanje ili mjesta za termoregulaciju, a ovisno o životnim navikama pojedine vrste.

Suživot različitih vrsta, kao i suživot više teritorijalnih mužjaka iste vrste, nije dopušten.

Mladi kameleoni do četiri mjeseca starosti mogu se držati zajedno.

Kameleone treba držati same nakon što dosegnu dob od četiri mjeseca.

Uvjeti za vodozemce

Zahtjevi za veličinu nastambi

Veličina terarija mora biti dovoljno velika za kretanje i skrivanje. Vodozemci koji se penju zahtijevaju visoke terarije.

za vodozemce koji žive u vodi:

Treba osigurati dubinu vode najmanje 25 cm, 1 l vode (primjerice za patuljastu žabu) do 5 l vode (primjerice za kandžastu žabu) po jedinki, te za vodozemce repaše nastambu s dijelom kopnene površine.

za kopnene vodozemce:

Treba osigurati površinu kopnenog dijela terarija koja odgovara najmanje kvadratu trostruke dužine glave i trupa po jedinki.

Za životinje koje žive u terarijima koji uz kopneni dio imaju i vodenu površinu, navedene veličine odnose se samo na kopneni dio.

Ostali uvjeti

Vodozemcima kojima je prirodno obitavalište ujedno i u vodi i na kopnu, u terariju treba osigurati dovoljno vode da im se omogući nesmetano plivanje i ronjenje te lako dostupna suha površina na koju mogu izaći.

Za poluvodene bezrepe vodozemce potrebno je osigurati jednu trećinu kopnenog dijela i dvije trećine vode.

Za polukopnene bezrepe vodozemce potrebno je osigurati dvije trećine kopnenog dijela i jednu trećinu vode.

Uređenje terarija mora biti tako izvedeno da životinjama omogućuje skrivanje. Za vodozemce koji se penju u terarijima treba osigurati grane i umjetno ili živo bilje. Raspored opreme u terariju mora biti takav da se životinje u svakom trenutku može kontrolirati.

Terariji tijekom dana trebaju biti osvijetljeni u trajanju do 14 sati i imati različitu jakost svjetla u pojedinim područjima. Životinje moraju imati mogućnost povući se na mjesto zaklonjeno od svjetla. Za životinje iz tropskih područja potrebno je održavati temperaturu terarija između +22 °C i +28 °C ovisno o klimi prirodnog staništa.

Zbog sigurnosnih razloga grijači moraju biti postavljeni ispod dna terarija.

Dvije površine za protok zraka moraju biti tako raspoređene da osiguraju dovoljnu razmjenu zraka, a da pri tome ne dođe do propuha.

Vlažnost zraka u terariju kontrolira se higrometrom, a mora biti između 60% i 80%. Terarij se mora najmanje dva puta dnevno, uz pomoć raspršivača vode, poprskati vodom koja je temperature okoliša. U svakom terariju kopnenih vodozemaca mora se nalaziti plitka posuda s vodom da bi životinje mogle zadovoljiti svoje potrebe za vodom. Voda u tim posudama mora biti svakodnevno mijenjana.

Za životinje koje se ukopavaju potrebna je deblja podloga kako bi se životinje mogle potpuno ukopati.

U istim terarijima smiju biti zajedno vrste koje se međusobno podnose, koje su iz istih područja, sličnih aktivnosti te slične veličine.

Vodozemci se ne smiju držati zajedno s gmazovima.

Vodozemci sa škrgama koji stalno žive u vodi ne smiju se držati zajedno s predatorskim ribama.

Podlogu terarija za vodozemce potrebno je redovito mijenjati obzirom da su vodozemci izuzetno podložni različitim infekcijama.

PRILOG II.

POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI

PRILOG III.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Tečaj za osposobljavanje osoblja iz članka 11. ovoga Pravilnika traje 6 sati i obuhvaća sljedeća područja:

1. zakonodavstvo iz područja zaštite životinja

2. fiziologiju životinja

3. prepoznavanje bolesnih stanja

4. potrebe životinja za hranom i vodom

5. razmnožavanje životinja

6. prepoznavanje spola i spolne zrelosti

7. uvjeti smještaja životinja

8. ponašanje životinja i pojam stresa

9. postupanje sa životinjama

10. zaštita osoblja koje dolazi u dodir sa životinjama.

PRILOG IV.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU TRGOVINA KUĆNIH LJUBIMACA ILI PROSTORA VELEPRODAJE
(za svaku lokaciju se podnosi poseban zahtjev)

Ispuniti čitljivo VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA.

Zahtjev se podnosi za odobravanje (označiti s „x“):

TRGOVINE KUĆNIH LJUBIMACA

VELEPRODAJE

1. Podaci o trgovini/veleprodaji

1.1. Naziv: __________________________________________

1.2. Adresa

1.2.1. Ulica i broj:_____________________________________

1.2.3. Poštanski broj: ____________ 1.2.4. Mjesto: ___________

1.2.5. Telefon: _______________ 1.2.6. Fax: ________________

1.2.7. e-mail: ________________________________________

2. Podaci o vlasniku (ime i prezime/naziv, OIB): _______________

__________________________________________________

3. Podaci o posjedniku, ako vlasnik i posjednik nisu ista osoba (ime i prezime/naziv, OIB): __________________________________

__________________________________________________

4. Adresa sjedišta vlasnika

4.1. Ulica i broj: ______________________________________

4.2. Poštanski broj: __________ 4.3. Mjesto: __________________

4.4. Telefon:________ 4.5. Fax:__________ 4.6. e-mail:________

5. Zahtjev se podnosi za razred životinja koje se drže u svrhu prodaje u trgovini kućnih ljubimaca ili u prostorima veleprodaje (označiti razred za koji se podnosi zahtjev):

– sisavci

– ptice

– gmazovi

– vodozemci

– ribe

6. Potpisom (i žigom) potvrđujem točnost i istinitost svih informacija u prijavi za upis u Upisnik trgovina ili veleprodaja.

DATUM: __________________ POTPIS: _________________