Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

NN 69/2019 (19.7.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1435

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TEHNIČKE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj: 7/19), čiji sastavni dio je kurikulum nastavnog predmeta Tehnička kultura za osnovne škole, na način da se mijenja predmetni kurikulum.

II.

U Kurikulumu nastavnog predmeta Tehnička kultura za osnovne škole, u glavi F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA, poglavlje Grupiranje učenika mijenja se i glasi:

»Broj učenika u grupi i opremljenost učionice trebaju biti u skladu s Državnim pedagoškim standardom.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za učenike 5. razreda osnovne škole od školske godine 2019./2020., za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole od školske godine 2020./2021., a za učenike 8. razreda od školske godine 2021./2022.

Klasa: 602-01/19-01/00026

Urbroj: 533-06-19-0053

Zagreb, 10. srpnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.