Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić

NN 69/2019 (19.7.2019.), Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić

Općina Ružić

1443

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16) i članka 34. Statuta općine Ružić (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj: 08/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Ružić, na svojoj 2. sjednici, održanoj 18. kolovoza 2017. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE RUŽIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koje pripadaju Općini Ružić, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica, visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima

II. VRSTA POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 3.

Općina Ružić dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Ružić, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj: 1/17).

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 1/17).

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Ružić.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist Proračuna Općine.

Osnovica za obračun poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu (bez poreza na dodanu vrijednost).

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Ružić.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Utvrđuje se da Općina Ružić ne uvodi porez na kuće za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 10.

Utvrđuje se da Općina Ružić ne uvodi porez na korištenje javnih površina.

5. Porez na nekretnine

Članak 11.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća koja će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16), detaljnije će se urediti sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

Općina Ružić poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza propisanih ovom odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 13.

Porezna uprava dužna je 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Ružić dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i na poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 15.

S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima, (»Narodne novine«, broj: 12/04 i »Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj: 08/02) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Šibensko--kninske županije«, broj 12/04).

Članak 16.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Šibensko-kninske Županije«.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim u dijelu koji se odnosi na odredbe o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/10

Urbroj: 2182/08-02-17-1

Gradac, 18. kolovoza 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

Predsjednik
Ante Duran, v. r.

Goran Vojković

UREDSKO POSLOVANJE, SPISOVODSTVO I UPRAVLJANJE PISMOHRANOM

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Recenzenti: Vjeran Strahonja i Tihomir Katulić

PRILOG 1.
Obrasci iz Uredbe o uredskom poslovanju

PRILOG 2.
Opći popis gradiva s rokovima čuvanja

PRILOG 3.
Izvod iz Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama
i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata

• Pravna biblioteka – priručnici • studeni 2018. • 312 stranica • meki uvez •


Oznaka: 811-429 Cijena: 140,00 kn

Vidjeti više na: www.nn.hr

Marin Mrčela i Igor Vuletić

LIJEČNIK I KAZNENO PRAVO

Recenzenti:
prof. dr. sc. LEO CVITANOVIĆ,
Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. VID JAKULIN,
Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani

prof. dr. sc. MILOVAN KUBAT,
Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


• Pravna biblioteka – priručnici • ožujak 2019. • 200 stranica • meki uvez •


Oznaka: 811-433 Cijena: 235,00 kn

Vidjeti više na: www.nn.hr

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI

(NN MU 3/18)
• Pravna biblioteka – zbirke propisa • svibanj 2018. • 112 stranica • meki uvez •Oznaka: 811-420 Cijena: 50,00 kn


Vidjeti više na: www.nn.hr