Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

NN 70/2019 (24.7.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

HRVATSKI SABOR

1446

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/108

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17.) u članku 1. riječi: »klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika,« brišu se.

Iza riječi: »te« riječ: »određena« briše se.

Članak 2.

U članku 41. točki c) iza riječi : »investicijskih fondova« dodaju se riječi: »te fondova za unutarnje poslove«.

Članak 3.

U članku 43. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Način pripreme i postupak donošenja plana prijma u državnu službu za tijela državne uprave i urede i stručne službe Vlade propisuje detaljnije pravilnikom čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a za pravosudna tijela čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa.«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »Narodnim novinama« zarez i riječi: »najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 5.

U članku 48. stavku 5. riječi: »u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuju prava i obveze službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi« brišu se.

Članak 6.

U članku 52. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U rješenju o rasporedu navode se podaci o kandidatu primljenom u državnu službu (ime i prezime, stupanj obrazovanja i struka, ukupni radni staž, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima), radno mjesto na koje se raspoređuje, vrijeme trajanja službe, trajanje probnog rada, datum početka rada, podaci o plaći te podatak o položenom državnom ispitu, odnosno obvezi polaganja državnog ispita propisane razine za radno mjesto na koje se raspoređuje i rok za polaganje državnog ispita ako ga nije položio.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 7.

U članku 53. stavku 2. iza riječi: »mjeseci« dodaju se zarez i riječi: »s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnoga rada mogu pristupiti polaganju državnog ispita«.

Članak 8.

Iza članka 55. naziv 6. odjeljka mijenja se i glasi: »DRŽAVNI ISPIT«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 56. mijenja se i glasi: »Obveza polaganja državnog ispita«.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Državni službenik dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

(2) Državni službenik koji se raspoređuje ili premješta na radno mjesto bez položenog državnog ispita ili s položenim državnim ispitom niže razine od propisane za to radno mjesto, dužan je položiti državni ispit propisane razine u roku od šest mjeseci od dana rasporeda ili premještaja na radno mjesto.

(3) Državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana dužan je položiti državni ispit u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju može polagati državni ispit po obavljenom probnom radu.

(5) Državni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit.

(6) Državni službenik može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 57. mijenja se i glasi: »Razine državnog ispita«.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto.

(2) Državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola.

(3) Državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 58. mijenja se i glasi: »Postupak i način polaganja državnog ispita«.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose nadležno je za razvoj i provedbu polaganja državnog ispita.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose imenuje osobe za razvoj i izradu ispitnih materijala za provedbu državnog ispita pisanim ispitivanjem.

(3) Postupak i način polaganja državnog ispita, razvoj i izradu ispitnih materijala, izdavanje uvjerenja o položenom državnom ispitu i vođenje elektroničkog očevidnika o polaganju državnog ispita propisuje pravilnikom čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 59. mijenja se i glasi: »Obavijest o polaganju državnog ispita i troškovi polaganja«.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Odlučivanje o osnovanosti zahtjeva za polaganje državnog ispita je upravna stvar.

(2) Obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se javnom objavom na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) Troškove prvog polaganja državnoga ispita snosi državno tijelo koje službenika uputi na polaganje.

(4) Troškove drugog i trećeg polaganja državnog ispita snosi državni službenik.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 60. mijenja se i glasi: »Neizvršenje obveze polaganja državnog ispita«.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) Službeniku iz članka 56. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona, koji ne položi državni ispit u propisanom roku, prestaje državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

(2) Službenik koji nakon rasporeda ili premještaja na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja nije u roku iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona položio državni ispit II. razine, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete i ima položen državni ispit I. razine, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se službenik može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o stavljanju službenika na raspolaganje Vladi.

(3) U slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta te drugog opravdanog razloga, rok za polaganje državnog ispita produžit će se na zahtjev službenika za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, rodiljni ili roditeljski dopust ili drugi opravdani razlozi.

(4) Zahtjev za produženje roka za polaganje državnog ispita iz stavka 3. ovoga članka službenik može podnijeti čelniku tijela najkasnije do isteka toga roka.

(5) O produženju državne službe i roka za polaganje državnog ispita iz stavka 4. ovoga članka donosi se posebno rješenje.«.

Članak 14.

U članku 61. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, osoba se može primiti u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana, i to:

– za potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, za vrijeme trajanja projekta,

– radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske ili obavljanja poslova službenika privremeno upućenog na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza, do izvršenja međunarodnih obveza,

– radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje obveza iz posebnih programa Vlade, do izvršenja tih obveza.«.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Poslove koji se odnose na izvršavanje obveza iz posebnih programa Vlade iz stavka 6. ovoga članka i njihovo trajanje utvrđuje Vlada posebnom odlukom u skladu s nacionalnim programom, strategijom ili akcijskim planom za pojedino područje.

(8) Popis radnih mjesta i broj službenika koji se prima u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske ili obveza iz posebnih programa Vlade, utvrdit će odlukom državno tijelo, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za financije, a za preuzete međunarodne obveze i ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove.

(9) Odluka iz stavka 8. ovoga članka obvezno se dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.«.

Dosadašnji stavci 7. do 11. postaju stavci 10. do 14.

Članak 15.

U članku 61.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može pristupiti polaganju državnoga ispita i to najranije dva mjeseca prije isteka stručnog osposobljavanja, a ispit može polagati najduže do isteka stručnog osposobljavanja.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Troškove prvog polaganja državnoga ispita snosi državno tijelo koje je osobu uputilo na polaganje ispita.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Troškove drugog i trećeg polaganja ispita snosi osoba koja se nalazi na stručnom osposobljavanju.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 16.

U članku 62. stavku 4. iza riječi: »plana izobrazbe« dodaju se riječi: »te obavljanje poslova koji se odnose na ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske«.

Članak 17.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: »raspolaganje« zarez i riječ: »ocjenjivanju« brišu se.

Članak 18.

Iznad članka 74. naziv 5. dijela mijenja se i glasi: »POSEBNA RADNA MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 74. i članak 74. brišu se.

Članak 20.

U članku 74.a stavku 1. iza riječi: »radna mjesta« dodaju se riječi: »ravnatelja i glavnog inspektora koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva,« riječi: »ministarstva i središnjeg državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ministarstva i državne upravne organizacije« i riječi: »zamjenika ravnatelja državnih upravnih organizacija« zamjenjuju se riječima: »zamjenika glavnog državnog inspektora, zamjenika glavnog ravnatelja državne upravne organizacije«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 75. i članak 75. brišu se.

Članak 22.

U članku 76.a dodaju se novi stavak 4. i stavci 5. i 6. koji glase:

»(4) Službenik iz stavka 1. ovoga članka može biti privremeno premješten na radno mjesto u državnu službu pod uvjetima iz članka 76. ovoga Zakona.

(5) Na privremeni premještaj iz stavka 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o privremenom premještaju državnog službenika u drugo državno tijelo.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, privremeni premještaj radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske može trajati do izvršenja međunarodnih obveza.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Članak 23.

U članku 80.b iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, državni službenik može po potrebi službe biti upućen na rad u drugo državno tijelo u trajanju dužem od godinu dana radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, do izvršenja međunarodnih obveza.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza broja: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 24.

Iznad članka 82. naziv 7. dijela mijenja se i glasi: »RADNA MJESTA I VREDNOVANJE RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 82. mijenja se i glasi: »Radna mjesta u državnom tijelu«.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) U pravilniku o unutarnjem redu utvrđuju se radna mjesta u državnom tijelu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje klasifikacija radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

(2) Državni službenici i namještenici raspoređuju se na radna mjesta iz pravilnika o unutarnjem redu za koja ispunjavaju propisane uvjete.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 83. mijenja se i glasi: »Praćenje i vrednovanje rada«.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Rad državnih službenika prati se tijekom cijele kalendarske godine, sukladno posebnom propisu, u svrhu vrednovanja individualnih rezultata rada i ocjenjivanja.

(2) Ocjena je temelj za promicanje u plaći, napredovanje u službi, nagrađivanje za ostvarene rezultate rada te jedan od kriterija za raspored na odgovarajuće radno mjesto utvrđeno klasifikacijom radnih mjesta državnih službenika.«.

Članak 27.

Naslovi iznad članaka 84. do 89. i članci 84. do 89. brišu se.

Članak 28.

U članku 90. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Državni službenik može redovito napredovati u državnoj službi ako:

a) postoji slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik u postupku napredovanja može rasporediti,

b) ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto,

c) ispunjava uvjete za napredovanje sukladno posebnom propisu.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 29.

Naslov iznad članka 91. i članak 91. brišu se.

Članak 30.

U članku 98. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. nepodnošenje pisanog prijedloga za pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti, odnosno neobavještavanje čelnika tijela o teškoj povredi službene dužnosti podređenog službenika,«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 31.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće zaključkom čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti.

(2) Postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti, danom predaje zahtjeva za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu.

(3) Neposredno nadređeni službenik dužan je podnijeti prijedlog za pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti, odnosno obavijestiti čelnika tijela o teškoj povredi službene dužnosti podređenog službenika, u roku od 15 dana od dana saznanja za počinjenu povredu.«.

Članak 32.

U članku 137. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako ne položi državni ispit u propisanom roku – istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni ispit, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano,«.

Točka 10. briše se.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Članak 33.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»(1) Na prijam i prestanak službe te prava, obveze i odgovornosti namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o prijmu, pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika, osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi polaganja državnoga ispita.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, namještenici se zapošljavaju putem oglasa, a izbor kandidata se obavlja na temelju rezultata provedenog intervjua i, po potrebi, provjere sposobnosti i vještina kandidata ovisno o vrsti radnoga mjesta.

(3) Ako se provodi provjera sposobnosti i vještina kandidata iz stavka 2. ovoga članka, u oglasu za prijam namještenika potrebno je navesti način obavljanja provjere i područje iz kojeg se provjera obavlja, kao i obvezu pristupanja provjeri sposobnosti i vještina kandidata.

(4) Namještenik se ne može rasporediti odnosno premjestiti na radno mjesto državnog službenika bez provedbe javnog natječaja za prijam u državnu službu.«.

Članak 34.

Naslovi iznad članaka 139. do 139.c i članci 139. do 139.c brišu se.

Članak 35.

U članku 142. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona te drugih zakona i propisa koji se primjenjuju na državne službenike i namještenike provodi upravna inspekcija.«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 36.

Naslov iznad članka 143. i članak 143. brišu se.

Članak 37.

U članku 151.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika, plaće državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz članka 74.a ovoga Zakona izračunavat će se prema sljedećim koeficijentima:

1.zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda4,549
2.glavni tajnik ministarstva4,549
3.ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo4,549
4.zamjenik glavnog državnog inspektora4,132
5.glavni tajnik središnjeg državnog ureda4,132
6.tajnik Državnog izbornog povjerenstva4,132
7.predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa4,132
8.ravnatelj Direkcije Vlade Republike Hrvatske za korištenje službenih zrakoplova4,132
9.zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne organizacije3,996
10.ravnatelj koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva3,700
11.glavni inspektor koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva3,700
12.zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske3,570
13.ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske3,996
14.ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina3,570
15.ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za protokol3,570
16.ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova3,570
17.ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge3,570
18.glavni tajnik državne upravne organizacije3,570
19.predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske3,570
20.predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave3,201


«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Namještenici zatečeni na radu u državnim tijelima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju obavljati poslove i ostvarivati svoja radna prava prema sklopljenim ugovorima o radu do donošenja rješenja o rasporedu i plaći.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona za poslove koji su bili ugovoreni ugovorom o radu i uz zadržavanje postojeće plaće do stupanja na snagu posebnog propisa kojim se uređuju plaće državnih službenika i namještenika.

(3) Danom izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka ugovor o radu prestaje.

Članak 39.

Državnim službenicima koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u državnoj službi na određeno vrijeme radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, može se produžiti državna služba do izvršenja međunarodnih obveza.

Članak 40.

(1) Započeti postupci prijma u državnu službu i zapošljavanja namještenika i postupci u kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u započetim postupcima zapošljavanja namještenika o prijmu namještenika odlučit će se rješenjem u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 41.

Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, odnosno čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa donijet će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 42.

(1) Položen državni stručni ispit za srednju stručnu spremu smatra se položenim državnim ispitom I. razine.

(2) Položen državni stručni ispit za visoku i višu stručnu spremu smatra se položenim državnim ispitom II. razine.

(3) Službenik koji nema položen ispit iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je položiti državni ispit u roku od godine dana od stupanja na snagu pravilnika iz članka 11. ovoga Zakona.

(4) Službenik koji je sukladno ranijim propisima oslobođen obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta određenog stupnja obrazovanja nije dužan polagati državni ispit odgovarajuće razine u smislu odredaba ovoga Zakona.

Članak 43.

Vlada će najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu provedbenog propisa kojim će se urediti ocjenjivanje državnih službenika i namještenika uskladiti Uredbu o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (»Narodne novine«, br. 77/07., 142/11. i 105/15.).

Članak 44.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose najkasnije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja pravilnika iz stavka 1. ovoga članka postupak i način polaganja državnog ispita provodit će se prema dosadašnjim propisima kojima je uređen postupak i način polaganja državnog stručnog ispita.

Članak 45.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 11. ovoga Zakona, ostaju na snazi:

– Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06., 145/12., 1/14., 11/15., 124/15. i 27/17.),

– Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, br. 103/06. i 103/09.).

Članak 46.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pozvati sindikate državnih službenika i namještenika da započnu s pregovorima o usklađivanju važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike s odredbama ovoga Zakona.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članaka 17., 18., 19. i 21., članaka 24. do 29., članka 32. stavaka 2. i 3. i članka 34., koje stupaju na snagu istekom tri mjeseca od dana stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće državnih službenika i namještenika.

Klasa: 022-03/18-01/231

Zagreb, 12. srpnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.