Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

NN 70/2019 (24.7.2019.), Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

1453

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/115

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13., 19/15., 102/15. i 15/18.) u članku 2. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje provođenje Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29. 10. 2013.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1024/2013).

(5) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (SL L 141/1, 14. 5. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 468/2014.).«.

Članak 2.

U članku 3. iza točke 29. dodaju se točke 29.a) i 29.b) koje glase:

»29.a) manje značajni nadzirani subjekt kako je uređeno člankom 2. točkom 7. Uredbe (EU) br. 468/2014

29.b) manje značajna nadzirana grupa kako je uređeno člankom 2. točkom 23. Uredbe (EU) br. 468/2014«.

Iza točke 47. dodaje se točka 47.a) koja glasi:

»47.a) nacionalno nadležno tijelo u bliskoj suradnji kako je uređeno člankom 2. točkom 10. Uredbe (EU) br. 468/2014. U Republici Hrvatskoj nacionalno nadležno tijelo u bliskoj suradnji je Hrvatska narodna banka«.

Iza točke 48. dodaju se točke 48.a) i 48.b) koje glase:

»48.a) nadzirani subjekt kako je uređeno člankom 2. točkom 20. Uredbe (EU) br. 468/2014

48.b) nadzirana grupa kako je uređeno člankom 2. točkom 21. Uredbe (EU) br. 468/2014«.

Iza točke 95. dodaju se točke 96. i 97. koje glase:

»96) značajna nadzirana grupa kako je uređeno člankom 2. točkom 22. Uredbe (EU) br. 468/2014

97) značajni nadzirani subjekt kako je uređeno člankom 2. točkom 16. Uredbe (EU) br. 468/2014.«.

Članak 3.

Iza članka 11. dodaju se članci 11.a i 11.b s naslovima iznad njih koji glase:

»Bliska suradnja

Članak 11.a

(1) Sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe br. 1024/2013 od dana primjene odluke o uspostavi bliske suradnje koja je objavljena u Službenom listu Europske unije, Hrvatska narodna banka izvršavat će sve smjernice ili zahtjeve Europske središnje banke i donijet će sve mjere koje se odnose na kreditne institucije, a koje zatraži Europska središnja banka.

(2) Pravni akti koje je donijela Europska središnja banka na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013 izravno se primjenjuju u Repub­lici Hrvatskoj.

(3) Kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka pri obavljanju svojih supervizorskih zadataka i izvršavanju svojih supervizorskih ovlasti ili ovlasti imenovanog tijela u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 donosi odluke u skladu s uputama, zahtjevima i smjernicama, koje joj je sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013 uputila Europska središnja banka.

(4) Kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 u odnosu na značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe, Hrvatska narodna banka u obavljanju svojih supervizorskih zadataka i izvršavanju svojih supervizorskih ovlasti u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 donosi odluke samo na zahtjev i u skladu s posebnim uputama, smjernicama, zahtjevima i mjerama Europske središnje banke.

(5) Kada Europska središnja banka izvršava svoje supervizorske zadatke iz članka 4. stavka 1. podstavka a) i c) Uredbe (EU) br. 1024/2013 u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe, Hrvatska narodna banka u obavljanju svojih supervizorskih zadataka i izvršavanju svojih supervizorskih ovlasti u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 donosi odluke samo na zahtjev i u skladu s posebnim uputama, smjernicama, zahtjevima i mjerama Europske središnje banke, osim ako drugačije nije uređeno Uredbom (EU) 1024/2013 ili pravnim aktima Europske središnje banke.

(6) Kada Europska središnja banka izvršava svoje zadatke iz članka 4. stavka 1. podstavaka b), d) do g) i i) Uredbe (EU) br. 1024/2013 u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe, Hrvatska narodna banka pri obavljanju svojih supervizorskih zadataka i izvršavanju svojih supervizorskih ovlasti u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 donosi odluke na zahtjev i u skladu s uputama, smjernicama, zahtjevima i mjerama Europske središnje banke.

(7) Kada Europska središnja banka izvršava svoje zadatke iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka pri obavljanju svojih ovlasti makrobonitetnog tijela u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 donosi odluke u skladu s uputama, zahtjevima i smjernicama Europske središnje banke u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(8) Kada Hrvatska narodna banka djeluje kao imenovano tijelo za potrebe članka 458. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili usvaja druge mjere koje su usmjerene na rješavanje sistemskog ili drugog makrobonitetnog rizika sukladno postupcima utvrđenim u Uredbi (EU) br. 575/2013 ili ovom Zakonu, a u slučajevima koji su posebno utvrđenim mjerodavnim pravom Europske unije u dijelu usvajanja mjera kojima se ograničava sistemski rizik, kada Europska središnja banka izvršava svoje ovlasti i zadatke iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013 Hrvatska narodna banka će sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013 postupiti u skladu s uputom Europske središnje banke.

(9) Kada Hrvatska narodna banka postupi u skladu s člankom 7. stavkom 8. Uredbe (EU) 1024/2013, Hrvatska narodna banka može predložiti Vladi Republike Hrvatske da podnese zahtjev Europskoj središnjoj banci za raskid bliske suradnje s trenutačnim učinkom.

(10) Vlada Republike Hrvatske će bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o tome da je uputila zahtjev iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Nakon raskida bliske suradnje pravni akti Europske središnje banke doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013 prestaju se primjenjivati u Republici Hrvatskoj, a Hrvatska narodna banka o tome će obavijestiti nadzirane subjekte i nadzirane grupe.

(12) Kada Upravno vijeće Europske središnje banke obavijesti Hrvatsku narodnu banku da je potvrdilo prigovor na potpuni nacrt odluke Nadzornog odbora, Hrvatska narodna banka može u roku od pet dana od dana kada je o tome obaviještena obavijestiti Europsku središnju banku da je neće obvezivati bilo koja odluka koja se donosi na temelju izmijenjenog početnog potpunog nacrta odluke, a na koji je Upravno vijeće Europske središnje banke podnijelo prigovor.

(13) Hrvatska narodna banka o okolnostima iz stavka 12. ovoga članka bez odgađanja obavještava Vladu Republike Hrvatske.

Provedba sveobuhvatne procjene od strane Europske središnje banke

Članak 11.b

(1) Radi uspostave bliske suradnje sukladno članku 7. Uredbe (EU) br.1024/2013 Hrvatske narodne banke s Europskom središnjom bankom, a kako bi Europskoj središnjoj banci ili osobi koju ovlasti Europska središnja banka osigurali provedbu sveobuhvatne procjene iz članka 7. stavka 2. podstavka b) Uredbe (EU) br.1024/2013, osobe iz članka 179. stavka 2. ovoga Zakona dužne su Europskoj središnjoj banci ili osobi koju ovlasti Europska središnja banka dati sve potrebne informacije.

(2) Za potrebe provedbe sveobuhvatne procjene iz stavka 1. ovoga članka Europska središnja banka ili osoba koju ovlasti Europska središnja banka može:

1) zatražiti od osoba iz članka 179. stavka 2. ovoga Zakona dostavljanje dokumentacije

2) obaviti pregled poslovnih knjiga i dokumentacije od osoba iz članka 179. stavka 2. ovoga Zakona, uključujući pribavljanje preslika

3) zatražiti pisana i usmena objašnjenja od osoba iz članka 179. stavka 2. ovoga Zakona, kao i od njihovih radnika

4) obaviti razgovore za potrebe prikupljanja informacija s bilo kojom osobom za koju ocijeni da ima relevantna saznanja, uz uvjet njezina izričitog pristanka.

(3) Dostavljanje informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smatra se odavanjem poslovne ili bankovne tajne.«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja pojedinih odredaba

Članak 4.

(1) Na dan primjene Odluke o bliskoj suradnji koja će se objaviti u Službenom listu Europske unije prestaje važiti članak 3. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 11.b.

(2) Danom raskida bliske suradnje sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013 ili danom kada Republika Hrvatska prestane, prema članku 139. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, biti država članica s odstupanjem sukladno članku 140. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, prestaju važiti odredbe članka 3. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 11.a.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 11.a koji stupa na snagu danom primjene Odluke o bliskoj suradnji koja će se objaviti u Službenom listu Europske unije.

Klasa: 022-03/19-01/98

Zagreb, 14. srpnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.