Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

NN 70/2019 (24.7.2019.), Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Vlada Republike Hrvatske

1466

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2019. godine donijela

UREDBU

O OPĆIM PRAVILIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se načela i opća pravila za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, vrste, uvjeti za ustrojavanje i način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te opća pravila o načinu planiranja poslova i rasporedu radnog i uredovnog vremena.

Primjena Uredbe

Članak 2.

(1) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, osim na pitanja koja su zakonom izrijekom drukčije propisana.

(2) Odredbe ove Uredbe na odgovarajući način se primjenjuju na urede i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske, osim na ustrojstvene jedinice ureda i drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske s posebnim nazivima, ustrojstvom, načinom rada ili brojem izvršitelja.

Načela unutarnjeg ustrojstva i rasporeda radnog vremena

Članak 3.

(1) Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, nazivi, djelokrug i način upravljanja njihovim ustrojstvenim jedinicama i okvirni broj državnih službenika i namještenika utvrđuje se prema vrsti, srodnosti, opsegu i međusobnoj povezanosti poslova koje ta tijela obavljaju.

(2) Radno i uredovno vrijeme tijela državne uprave raspoređuje se na način koji građanima i drugim strankama omogućuje jednostavno i djelotvorno ostvarivanje Ustavom i zakonom zajamčenih prava i zakonom zaštićenih interesa te ispunjavanje zakonom propisanih dužnosti.

Opća pravila o javnosti rada

Članak 4.

(1) Osim podataka o radu tijela državne uprave čija je objava obvezna prema zakonu, odnosno kojima je pristup omogućen temeljem zakona, tijela državne uprave su na svojim mrežnim stranicama dužna objaviti:

– podatke o radnom i uredovnom vremenu te o uredovnim danima, ako su određeni

– podatke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica

– kontakt podatke državnih dužnosnika te službenika koji rukovode ustrojstvenim jedinicama koje neposredno rade sa strankama.

(2) Tijela državne uprave dužna su:

– na ulazu u zgradu u kojoj su smještene unutarnje ustrojstvene jedinice koje neposredno rade sa strankama istaknuti njihovo uredovno vrijeme

– na prikladnom mjestu u zgradi u kojoj su smještene unutarnje ustrojstvene jedinice koje neposredno rade sa strankama istaknuti raspored njihovih službenih prostorija

– na ulazu u sve službene prostorije istaknuti imena službenih osoba i ostalih zaposlenika uz naznaku poslova koje obavljaju.

II. UPRAVNE ORGANIZACIJE U SASTAVU MINISTARSTVA

Ustrojavanje upravnih organizacija u sastavu ministarstva

Članak 5.

(1) U sastavu ministarstva ustrojavaju se najmanje dvije upravne organizacije za obavljanje poslova državne uprave iz njegova djelokruga.

(2) Upravne organizacije iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se kao:

– uprave, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva sektora u njihovom sastavu

– zavodi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički ili drugi upravni i stručni poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva sektora u njihovom sastavu

– inspektorati, za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva sektora u njihovom sastavu.

(3) Ravnateljstva, uredi i druge upravne organizacije u sastavu ministarstva ustrojavaju se ako je to propisano zakonom i ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva sektora, ili drugih odgovarajućih ustrojstvenih jedinica, u njihovom sastavu.

(4) Nazivi upravnih organizacija u sastavu ministarstva moraju biti kratki, jasni te sadržavati naznaku upravnih područja iz njihova djelokruga.

(5) Ustrojstvene jedinice ustrojene u sjedištu upravne organizacije u čijem su sastavu ustrojeni i područni uredi određuju se kao središnji ured te upravne organizacije.

Rukovođenje upravnim organizacijama u sastavu ministarstava

Članak 6.

(1) Rukovoditelj upravne organizacije u sastavu ministarstva:

– raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica

– daje naloge i upute službenicima i namještenicima te predlaže njihov raspored

– predlaže plan rada upravne organizacije

– izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova

– supotpisuje nacrte akata iz djelokruga upravne organizacije

– neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga upravne organizacije

– obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.

(2) Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka za svoj rad odgovara nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

III. DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Ustrojavanje državne upravne organizacije

Članak 7.

(1) U sastavu državne upravne organizacije ustrojavaju se najmanje dva sektora za obavljanje poslova državne uprave iz njezinog djelokruga.

(2) Ustrojstvene jedinice ustrojene u sjedištu državne upravne organizacije u čijem su sastavu ustrojeni i područni uredi određuju se kao središnji ured te državne upravne organizacije.

Rukovođenje državnom upravnom organizacijom

Članak 8.

(1) Radom državne upravne organizacije rukovodi čelnik državne upravne organizacije.

(2) Čelnik iz stavka 1. ovoga članka ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti te:

– usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica

– daje naloge i upute službenicima i namještenicima te predlaže njihov raspored

– predlaže plan rada državne upravne organizacije

– izvješćuje čelnika državne upravne organizacije o stanju izvršavanja poslova

– neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga državne upravne organizacije

– obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu čelnika.

(3) Zamjenik čelnika državne upravne organizacije za svoj rad odgovara čelniku državne upravne organizacije i Vladi.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

Ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica

Članak 9.

(1) Unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje međusobno povezanih poslova iz djelokruga upravnih organizacija u sastavu ministarstava te državnih upravnih organizacija ustrojavaju se kao:

– sektori, za obavljanje poslova većeg opsega i složenosti, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije službe u njihovom sastavu

– službe, za obavljanje poslova manjeg opsega iz djelokruga određenog sektora, ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njihovom sastavu

– odjeli, za obavljanje poslova manjeg opsega iz djelokruga određene službe, s najmanje pet izvršitelja, uključujući voditelja.

(2) U sastavu ministarstva može se ustrojiti samostalni sektor, za obavljanje poslova većeg opsega i složenosti u jednom upravnom području ili za obavljanje istovrsnih poslova u više upravnih područja, ako obavljanje tih poslova zahtjeva određeni stupanj samostalnosti u radu i ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje odgovarajuće upravne organizacije.

(3) U sastavu državne upravne organizacije može se ustrojiti samostalna služba, za obavljanje poslova veće složenosti u jednom upravnom području ili za obavljanje istovrsnih poslova u više upravnih područja, ako obavljanje tih poslova zahtjeva određeni stupanj samostalnosti u radu i ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje sektora.

(4) Služba, odnosno samostalna služba, može se ustrojiti bez odjela u njezinom sastavu samo ako je u takvoj službi predviđeno najmanje sedam izvršitelja, uključujući voditelja.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. podstavka 2 i 3. i stavka 4. ovoga članka, ako je to nužno zbog osobitog stupnja složenosti poslova i odgovarajuće obrazloženo, pojedini odjeli i službe mogu se ustrojiti s manjim brojem izvršitelja.

Unutarnje ustrojstvene jedinice niže razine

Članak 10.

(1) Za obavljanje poslova državne uprave manje složenosti te za obavljanje općih, tehničkih i pomoćnih poslova u tijelima državne uprave mogu se ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice niže razine i to:

– odsjeci, s najmanje četiri izvršitelja, uključujući voditelja

– pododsjeci, s najmanje tri izvršitelja, uključujući voditelja.

(2) Unutarnje ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu glavnog tajništva (službe ili odjeli), a u sastavu drugih ustrojstvenih jedinica, uključujući i područne jedinice, mogu se ustrojiti samo ako je za to predviđen dovoljan broj izvršitelja i ako je to nužno za redovito obavljanje poslova državne uprave iz njihova djelokruga.

Rukovođenje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

Članak 11.

(1) Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama rukovodi:

– načelnik za sektore i samostalne sektore

– voditelj za službe, samostalne službe, odjele, odsjeke i pododsjeke.

(2) Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka:

– usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica niže razine, ako su ustrojene

– daje naloge i upute službenicima i namještenicima te predlaže njihov raspored

– predlaže plan rada unutarnje ustrojstvene sjednice

– izvješćuje nadređenog službenika o stanju izvršavanja poslova

– supotpisuje nacrte akata iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice

– neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice

– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih službenika te po nalogu i ovlaštenju čelnika.

(3) Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka za svoj rad odgovara:

– rukovoditeljima upravne organizacije i unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu je raspoređen te nadležnom državnom tajniku i ministru, ako se radi o unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici ministarstva, odnosno

– rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu je raspoređen te čelniku državne upravne organizacije i njegovom zamjeniku, ako se radi o unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici državne upravne organizacije.

V. POSEBNE USTROJSTVENE JEDINICE

Vrste posebnih ustrojstvenih jedinica

Članak 12.

(1) Posebne ustrojstvene jedinice su:

– glavno tajništvo

– kabinet čelnika tijela državne uprave

– samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju

– samostalna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski postupak

– ured rukovoditelja upravne organizacije u sastavu ministarstva

– druge posebne ustrojstvene jedinice, ustrojene temeljem posebnog zakona ili sukladno međunarodno preuzetim obvezama.

(2) Posebne ustrojstvene jedinice ustrojavaju se isključivo u sjedištu tijela državne uprave.

Glavno tajništvo

Članak 13.

(1) Glavno tajništvo ustrojava se za obavljanje pravnih, organizacijskih, financijsko-planskih i računovodstvenih poslova, poslova planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima te općih, pomoćnih i tehničkih poslova većeg opsega.

(2) Glavno tajništvo ustrojava se:

– uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju upravne organizacije (uprave), u ministarstvu, odnosno

– uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju sektora, u državnoj upravnoj organizaciji.

(3) Za obavljanje dijela poslova iz stavka 1. ovoga članka u ministarstvima nadležnima za vanjske poslove, unutarnje poslove, obranu, pravosuđe i financije te u drugim ministarstvima s većim brojem proračunskih korisnika razine glave organizacijske klasifikacije mogu se uz glavno tajništvo ustrojiti posebne upravne organizacije, samostalni sektori, ili unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnih organizacija ustrojenih temeljem posebnog zakona, ako je to opravdano osobitim opsegom odnosnih poslova i odgovarajuće obrazloženo.

(4) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u državnim upravnim organizacijama može se umjesto glavnog tajništva ustrojiti dva ili više sektora, ako je to opravdano osobitim opsegom odnosnih poslova i odgovarajuće obrazloženo.

(5) Glavnim tajništvom rukovodi glavni tajnik koji za svoj rad odgovara čelniku tijela državne uprave i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu, i Vladi.

Kabinet čelnika tijela državne uprave

Članak 14.

(1) Kabinet čelnika tijela državne uprave (kabinet ministra, kabinet državnog tajnika, odnosno kabinet glavnog ravnatelja) ustrojava se za obavljanje poslova stručne i administrativne podrške čelniku tijela državne uprave te za obavljanje poslova koji se odnose na protokol, odnose s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaprimanje predstavki i pritužbi iz djelokruga tijela državne uprave te drugih stručnih i administrativnih poslova prema uredbi o unutarnjem ustrojstvu.

(2) Kabinet se ustrojava uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju odjela.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako je to nužno zbog osobitog opsega poslova iz stavka 1. ovoga članka i odgovarajuće obrazloženo, kabinet se može ustrojiti:

– uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju službe, u tijelima državne uprave s 1000 i više izvršitelja, odnosno

– uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju sektora, u tijelima državne uprave s 10.000 i više izvršitelja.

(4) Kabinetom rukovodi tajnik kabineta, koji za svoj rad odgovara čelniku tijela državne uprave i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu.

Samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju

Članak 15.

(1) Samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se isključivo za obavljanje poslova unutarnje revizije sukladno propisima kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, s većim stupnjem samostalnosti u radu uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju službe, odnosno odjela.

(2) Iznimno, ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka u ministarstvu se može ustrojiti uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju sektora, ako je to opravdano prema kriterijima utvrđenima propisima iz stavka 1. ovoga članka i odgovarajuće obrazloženo.

(3) Rukovoditelj ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovoga članka za svoj rad odgovara čelniku tijela državne uprave i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu.

Samostalna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski postupak

Članak 16.

(1) Samostalna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski postupak ustrojava se za rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju u jednom ili više upravnih područja kad je to propisano zakonom ili ako je to opravdano većim opsegom poslova neposredne provedbe zakona koji su u prvom stupnju povjereni jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima, s većim stupnjem samostalnosti u radu uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju službe.

(2) Iznimno, ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka može se ustrojiti uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju sektora, ako je to nužno zbog osobite složenosti i opsega poslova iz stavka 1. ovoga članka i odgovarajuće obrazloženo.

(3) Rukovoditelj ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovoga članka za svoj rad odgovara čelniku tijela državne uprave i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu.

Ured rukovoditelja upravne organizacije u sastavu ministarstva

Članak 17.

(1) Ured rukovoditelja upravne organizacije u sastavu ministarstva (ured ravnatelja, odnosno ured glavnog inspektora) ustrojava se za obavljanje poslova stručne i administrativne podrške rukovoditelju upravne organizacije te za obavljanje poslova koji se odnose na protokol, odnose s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama i zaprimanje predstavki i pritužbi iz djelokruga upravne organizacije te druge stručne i administrativne poslove prema uredbi o unutarnjem ustrojstvu.

(2) Ured iz stavka 1. ovoga članka može se ustrojiti isključivo u središnjem uredu upravne organizacije ustrojene temeljem posebnog zakona, odnosno upravne organizacije s 500 i više izvršitelja, uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju odjela.

(3) Uredom iz stavka 1. ovoga članka rukovodi tajnik ureda koji za svoj rad odgovara rukovoditelju upravne organizacije te nadležnom državnom tajniku i ministru.

VI. PODRUČNE JEDINICE

Ustrojavanje područnih jedinica

Članak 18.

(1) Područne jedinice ustrojavaju se kao područni uredi, za obavljanje poslova u jednom ili više upravnih područja na području jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju sektora.

(2) Ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje područnih ureda uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju sektora, područni uredi mogu se ustrojiti i kao:

– područne službe, uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju službe

– područni odjeli, uz odgovarajuću primjenu odredbi ove Uredbe o ustrojavanju odjela.

(3) Za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave izvan sjedišta područnih ureda mogu se:

– ustrojiti ispostave, s najmanje četiri izvršitelja, uključujući voditelja

– odrediti samostalni izvršitelji.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. podstavka 1. ovoga članka, ispostave upravnih organizacija u sastavu ministarstva i državnih upravnih organizacija, koje su ustrojene temeljem posebnog zakona, mogu se ustrojiti i s manjim brojem izvršitelja, ako je to opravdano posebnim uvjetima rada ili ako je to nužno za redovito obavljanje poslova iz njihovog djelokruga i odgovarajuće obrazloženo.

(5) Ako ne postoje uvjeti za ustrojavanje područnih jedinica, za obavljanje poslova državne uprave na području jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave izvan sjedišta tijela državne uprave mogu se odrediti samostalni izvršitelji.

Utvrđivanje mjesne nadležnosti područnih jedinca

Članak 19.

Mjesna nadležnost područnih jedinica utvrđuje se uz odgovarajuću primjenu propisa kojim je utvrđeno područno ustrojstvo Republike Hrvatske.

Određivanje sjedišta i naziva područnih jedinica

Članak 20.

(1) Sjedište područnog ureda određuje se u pravilu u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno, u sjedištu jedne od jedinica područne (regionalne) samouprave za čije područje se područni ured ustrojava.

(2) Naziv područnog ureda mora biti kratak, jasan te mora sadržavati naziv sjedišta jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je sjedište područnog ureda (primjerice Područni ured Karlovac), a može sadržavati i naznaku jednog ili više upravnih područja iz njegovog djelokruga (primjerice Područni ured za katastar Osijek, Područni odjel za poslove obrane Rijeka).

(3) Sjedište ispostave određuje se u pravilu u jedinici lokalne samouprave, odnosno u jednoj od jedinica lokalne samouprave za čije područje se ispostava ustrojava.

(4) Naziv ispostave mora biti kratak, jasan te sadržavati prepoznatljivi dio naziva jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište ispostave (primjerice Ispostava Samobor).

(5) Ako se za obavljanje istovrsnih poslova iz djelokruga područnog ureda u jedinici lokalne samouprave ustrojava više ispostava, nazivi tih ispostava moraju sadržavati i:

– odgovarajuću brojčanu oznaku (primjerice Ispostava Split I, Ispostava Split II) ili

– odgovarajuću geografsku odrednicu (primjerice Ispostava Zagreb zapad, Ispostava Zagreb istok).

Rukovođenje područnim jedinicama

Članak 21.

(1) Područnom jedinicom rukovodi:

– pročelnik, za područne urede

– voditelj, za područne urede koji su ustrojeni kao područne službe ili kao područni odjeli

– voditelj ispostave, za ispostave.

(2) Na poslove i ovlasti rukovoditelja iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe o poslovima i ovlastima rukovoditelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

(3) Rukovoditelj područnog ureda za svoj rad odgovara:

– ministru, nadležnom državnom tajniku te rukovoditelju upravne organizacije u čijem je sastavu područni ured ustrojen, ako se radi o područnom uredu ministarstva, odnosno

– čelniku državne upravne organizacije i njegovom zamjeniku, ako se radi o područnom uredu državne upravne organizacije.

(4) Voditelj ispostave za svoj rad odgovara:

– ministru, nadležnom državnom tajniku, rukovoditelju upravne organizacije i rukovoditelju područnog ureda na čijem je području ispostava ustrojena, ako se radi o ispostavi područnog ureda ministarstva, odnosno

– čelniku državne upravne organizacije, njegovom zamjeniku i rukovoditelju područnog ureda na čijem je području ispostava ustrojena, ako se radi o ispostavi područnog ureda državne upravne organizacije.

VII. STRUČNA, RADNA I SAVJETODAVNA TIJELA

Kolegij čelnika tijela državne uprave

Članak 22.

(1) U tijelima državne uprave osniva se kolegij čelnika tijela državne uprave (kolegij ministra, kolegij državnog tajnika i kolegij glavnog ravnatelja) kao stalno stručno i savjetodavno tijelo.

(2) Sastav i način rada kolegija utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem redu.

Savjetodavna i radna tijela

Članak 23.

(1) U tijelima državne uprave mogu se osnovati povremena savjetodavna i radna tijela (radne skupine, savjetodavna ili stručna povjerenstva) za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i drugih akata Vlade te prijedloga provedbenih propisa, izradu nacrta akata strateškog planiranja te za prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području te davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz djelokruga tijela državne uprave.

(2) Savjetodavna i radna tijela iz stavka 1. ovoga članka osniva čelnik tijela državne uprave odlukom.

VIII. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Godišnji plan rada

Članak 24.

(1) U tijelima državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada.

(2) Godišnji plan rada obavezno sadrži:

– opći prikaz poslova državne uprave i drugih poslova planiranih u određenoj godini

– podatke o planiranim ciljevima, vezanima uz ciljeve sadržane u aktima planiranja koji se izrađuju sukladno propisima o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Ovlast i rok za donošenje godišnjeg plana rada

Članak 25.

Godišnji plan rada donosi čelnik tijela državne uprave, najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

IX. RADNO I UREDOVNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme

Članak 26.

(1) Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pravilu na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.

(2) Pobliži raspored tjednog radnog vremena određuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

Dnevno radno vrijeme

Članak 27.

(1) Dnevno radno vrijeme traje osam sati, a raspoređuje se u pravilu između 7.30 i 16.30 sati.

(2) Pobliži raspored dnevnog radnog vremena određuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

Dnevni odmor

Članak 28.

(1) Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku niti na kraju radnog vremena.

(2) Dnevni odmor pobliže se uređuje pravilnikom o unutarnjem redu, a određuje se na način da unutarnje ustrojstvene jedinice koje neposredno rade sa strankama, gdje je to moguće, ne prekidaju rad u uredovno vrijeme.

Uredovno vrijeme

Članak 29.

(1) Uredovno vrijeme za rad sa strankama raspoređuje se na način koji strankama omogućuje pristup tijelima državne uprave svakog radnog dana, tijekom redovitog radnog vremena.

(2) Uredovno vrijeme unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje neposredno rade sa strankama pobliže se uređuje pravilnikom o unutarnjem redu.

Uredovni dani

Članak 30.

(1) Za obavljanje određenih poslova državne uprave u mjestima izvan sjedišta tijela državne uprave odnosno izvan sjedišta njihovih područnih jedinica mogu se odrediti uredovni dani.

(2) Poslove koji će se obavljati u uredovne dane te mjesto i vrijeme uredovnih dana određuje čelnik tijela državne uprave odlukom.

(3) Odluka o uredovnim danima objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave s odredbama ove Uredbe.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/11, 17/12 i 118/16).

Članak 33.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/49

Urbroj: 50301-25/06-19-3

Zagreb, 24. srpnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.