Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja

NN 71/2019 (26.7.2019.), Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja

Ministarstvo financija

1504

Na temelju članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 6., članka 28. stavka 2., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 3., članka 51. stavka 5., članka 52. stavka 10., članka 57. stavka 3., članka 58. stavka 3., članka 69. stavka 2., članka 77. stavka 6., članka 79. stavka 8., članka 83. stavka 3. i članka 86. stavka 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJA POTVRDA TE UNOSA IZVJEŠĆA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA U INFORMACIJSKI SUSTAV ZA NADZOR FINANCIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde o primitku donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika i način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa političkim strankama,

– obrazac te način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja izvješća o donacijama i obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primljene donacije,

– način vođenja evidencija i izdavanja potvrda, obrazac evidencije i potvrde o donacijama za financiranje izborne promidžbe te način vođenja evidencija i obrazac evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe,

– obrasce izvješća te način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća,

– obrazac izvješća te način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe,

– izgled i sadržaj Knjige potraživanja i obveza,

– način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja godišnjeg financijskog izvještaja s propisanim prilozima,

– obrazac i način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe, s propisanim sastavnim dijelovima,

– način vođenja evidencija o primitku donacija i uplaćenih vlastitih sredstava i izdavanja potvrda o primitku donacija za financiranje referendumske djelatnosti te obrazac evidencije i potvrde,

– obrazac i način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja izvješća o primljenim donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješća o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti i izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća,

– obrazac i način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti, s propisanim sastavnim dijelovima,

– način preuzimanja podataka iz informacijskog sustava za nadzor financiranja.

II. FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI

Evidencije i potvrde o primitku donacija

Članak 2.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (u daljnjem tekstu: Zakon), voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti te izdavati potvrde o primitku donacija.

(2) Evidenciju o primitku donacija iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici vode kronološki na Obrascu: EV-D-RPA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

(4) Potvrdu o primitku donacija iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici sastavljaju na Obrascu: POT-D-RPA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka sadrži ime i prezime odnosno naziv, adresu i osobni identifikacijski broj političke stranke, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika, ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresu donatora, datum primitka, iznos uplaćenih sredstava odnosno tržišnu vrijednost darovanog proizvoda ili usluge, vrstu donacije, mjesto i datum izdavanja potvrde te potpis ovlaštene osobe političke stranke, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika.

(6) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su voditi evidenciju o donacijama koje su uplaćene u državni proračun.

(7) Evidencija iz stavka 6. ovoga članka sastavlja se na obrascu Obrazac: EV-D-RPA – pov DP, a treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa donatora), datumu uplate donacije, datumu uplate u proračun, iznosu donacije koji prelazi ukupno dopušteni iznos u skladu s člankom 19. stavkom 3. Zakona, iznosu odbijene donacije koju politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik ne želi zadržati, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 18. stavkom 7. Zakona, iznosu donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 18. stavkom 8. Zakona, iznosu nedopuštenih donacija iz članka 46. Zakona te ukupnom iznosu donacija uplaćenih u državni proračun.

Evidencije i potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa

Članak 3.

(1) Političke stranke dužne su, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona, voditi evidenciju te izdavati potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa.

(2) Evidenciju o primitku članarina i članskih doprinosa iz stavka 1. ovoga članka političke stranke vode kronološki na Obrascu: EV-Č koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o uplatiocu (ime i prezime, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate, o uplaćenom iznosu u gotovini odnosno na žiro račun.

(4) Potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, sastavljaju na Obrascu: POT-Č odnosno na Obrascu: POT-ČD koji su sastavni dio ovoga Pravilnika i nalaze se u prilogu.

(5) Potvrde iz stavka 4. ovoga članka sadrže naziv, adresu i osobni identifikacijski broj političke stranke, ime i prezime, osobni identifikacijski broj te adresu člana političke stranke – uplatioca članarine odnosno članskog doprinosa, datum uplate, iznos uplaćenih sredstava, način uplate (u gotovini ili na središnji račun političke stranke), mjesto i datum izdavanja potvrde te potpis ovlaštene osobe.

Izvješće o donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti

Članak 4.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije dužni su, sukladno članku 21. stavku 1. Zakona, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama koje su, za potporu svoga političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).

(2) Uz godišnji financijski izvještaj, kao njegov sastavni dio, političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici, sukladno članku 52. stavku 3. podstavku 2. Zakona, dužni su priložiti, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama primljenima tijekom godine.

(3) Izvješće o donacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-D-RPA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu, u tablici sa sljedećim stupcima:

– redni broj

– ime i prezime/naziv donatora

– OIB donatora

– adresa donatora

– datum donacije

– vrsta donacije:

• iznos donacije u novcu

• iznos tržišne vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge

– ukupno.

(4) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.

(5) Državno izborno povjerenstvo daje uputu o načinu unosa izvješća o donacijama iz stavaka 1. do 3. ovoga članka i obavijesti iz stavka 4. ovoga članka u informacijski sustav za nadzor financiranja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Popunjavanje zaglavlja evidencija, potvrda i izvješća

Članak 5.

(1) Zaglavlje evidencija, potvrda i izvješća iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog zastupnika/nezavisnog vijećnika

– adresa političke stranke/nezavisnog zastupnika/nezavisnog vijećnika

– OIB političke stranke/nezavisnog zastupnika/nezavisnog vijećnika

– broj posebnog računa za financiranje redovne političke aktivnosti.

(2) Zaglavlje izvješća iz članka 4. ovoga Pravilnika automatski se popunjava podacima iz informacijskog sustava za nadzor financiranja.

Poslovne knjige

Članak 6.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici, sukladno članku 51. Zakona, dužni su voditi financijsko poslovanje i računovodstvo sukladno propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u prethodnoj godini, neovisno o godini početka poslovanja, ako Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji imaju imovinu i prihode manje od propisanih za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva, sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija primjenom novčanog računovodstvenog načela, dužni su voditi Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa i Popis dugotrajne nefinancijske imovine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, političke stranke koje su osnovane u tekućoj godini te nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici kojima u tekućoj godini počinje mandat dužni su voditi financijsko poslovanje i računovodstvo (poslovne knjige) sukladno propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o visini prihoda utvrđenih financijskim planom za tekuću godinu.

(4) Uz poslovne knjige iz stavka 2. ovoga članka političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su voditi i Knjigu potraživanja i obveza na Obrascu: KPO koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(5) Knjiga potraživanja i obveza iz stavka 4. ovoga članka vodi se kronološki, a sadrži sljedeće podatke:

– redni broj

– naziv fizičke odnosno pravne osobe od koje se potražuje odnosno kojoj se duguje

– OIB

– broj i datum dokumenta potraživanja

– iznos potraživanja

– datum i iznos naplaćenog potraživanja

– broj i datum dokumenta obveze

– iznos obveze

– datum i iznos plaćene obveze

– ukupna i naplaćena potraživanja

– ukupne i plaćene obveze

– stanje potraživanja/obveza na posljednji dan razdoblja.

Godišnji financijski izvještaji

Članak 7.

(1) Politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik, sukladno članku 52. stavku 1. Zakona, dužni su sastavljati financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (u daljnjem tekstu: godišnji financijski izvještaj) na način koji je prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija propisan za neprofitne organizacije koje vode dvojno odnosno jednostavno knjigovodstvo, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, političke stranke koje su osnovane u tekućoj godini te nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici kojima u tekućoj godini počinje mandat dužni su sastavljati financijske izvještaje sukladno propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, propisane za neprofitne organizacije koje vode dvojno odnosno jednostavno knjigovodstvo, ovisno o visini prihoda utvrđenih financijskim planom za tekuću godinu.

(3) Godišnji financijski izvještaj, zajedno s propisanim prilozima iz članka 52. stavka 3. Zakona, političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

(4) Državno izborno povjerenstvo daje uputu o načinu unosa godišnjeg financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, zajedno s propisanim prilozima iz članka 52. stavka 3. Zakona, u informacijski sustav za nadzor financiranja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

III. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Evidencije o donacijama za financiranje izborne promidžbe

Članak 8.

(1) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, sukladno članku 28. stavku 1. Zakona, dužni su voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje izborne promidžbe.

(2) Evidenciju o primitku donacija iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati vode kronološki na Obrascu: EV-D-IP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

(4) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi evidenciju o donacijama koje su:

– uplaćene u državni proračun

– vraćene uplatiocu.

(5) Evidencija iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka sastavlja se na obrascu Obrazac: EV-D-IP – pov DP, a treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate donacije, datumu uplate u proračun, iznosu donacije koji prelazi ukupno dopušteni iznos u skladu s člankom 29. Zakona, iznosu odbijene donacije koju politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat ne želi zadržati, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 25. stavkom 7. Zakona, iznosu donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kn, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 25. stavkom 8. Zakona, iznosu nedopuštenih donacija iz članka 46. Zakona, iznosu donacija primljenih nakon završetka izborne promidžbe za koje povrat nije moguć ili je donacija iz nedopuštenog izvora iz članka 26. stavka 2. Zakona te ukupnom iznosu donacija uplaćenih u državni proračun.

(6) Evidencija iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka sastavlja se na obrascu Obrazac: EV-D-IP – pov don, a treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate donacije, datumu povrata, iznosu donacije koja je primljena nakon završetka izborne promidžbe u skladu s člankom 26. stavkom 2. Zakona, iznosu primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe u skladu s člankom 38. Zakona te ukupnom iznosu donacija vraćenih uplatiocima.

Potvrda o primitku donacije za financiranje izborne promidžbe

Članak 9.

(1) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, sukladno članku 28. stavku 1. Zakona, dužni su izdavati potvrde o primitku donacija.

(2) Potvrdu o primitku donacija iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati sastavljaju na Obrascu: POT-D-IP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži naziv odnosno ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača odnosno kandidata, ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj donatora te adresu donatora, datum, iznos uplaćenih sredstava odnosno tržišnu vrijednost darovanog proizvoda ili usluge, vrstu donacije (u novcu, proizvodima ili uslugama), mjesto i datum izdavanja potvrde te potpis odgovorne osobe političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača odnosno kandidata.

Evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe

Članak 10.

(1) Osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati, sukladno članku 28. stavku 1. Zakona, dužni su voditi evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe.

(2) Evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati vode na Obrascu: EV-VS-IP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o uplatiocu (ime i prezime, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate vlastitih sredstava i o uplaćenom iznosu vlastitih sredstava.

Izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe

Članak 11.

(1) Političke stranke te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun, sukladno članku 39. stavku 1. Zakona, dužni su u roku od sedam dana prije održavanja izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

(2) Sastavni dio financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz članka 15. ovoga Pravilnika su i izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe koje su političke stranke te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, sukladno članku 58. stavku 2. Zakona, dužni u roku od 30 dana nakon održanih izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(3) Izvješće o donacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-D-IP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu, u tablici sa sljedećim stupcima:

– redni broj

– ime i prezime/naziv donatora

– OIB donatora

– adresa donatora

– datum donacije

– vrsta donacije:

• iznos donacije u novcu

• tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge

– ukupno.

(4) Izvješće o troškovima (rashodima) iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-T-IP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu, u tablici sa sljedećim stupcima:

– redni broj

– svrha troška

– naziv dobavljača/primatelja

– naziv društvene mreže

– OIB dobavljača

– adresa dobavljača/primatelja

– datum/razdoblje korištenja

– datum plaćanja računa

– iznos:

• isplaćeni iznos

• tržišna vrijednost proizvoda ili usluge

– ukupno.

(5) Izvješće o troškovima (rashodima) iz stavka 4. ovoga članka uključuje troškove oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama i troškove medijskog oglašavanja od kojih se potonji detaljno iskazuju u izvješću o medijskom oglašavanju izborne promidžbe iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(6) Kod unosa troškova oglašavanja izborne promidžbe na društvenim mrežama u Izvješće o troškovima (rashodima) iz stavka 4. ovoga članka u stupac »datum/razdoblje korištenja« unosi se razdoblje oglašavanja.

(7) Državno izborno povjerenstvo daje uputu o načinu unosa izvješća iz stavaka 3. i 4. ovoga članka u informacijski sustav za nadzor financiranja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Izvješće o medijskom oglašavanju izborne promidžbe

Članak 12.

(1) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, sukladno članku 40. stavku 1. Zakona, dužni su, u roku od sedam dana prije održavanja izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

(2) Sastavni dio financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz članka 15. ovoga Pravilnika, je izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe koje su političke stranke te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, sukladno članku 58. stavku 2. Zakona, dužni u roku od 30 dana nakon održanih izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(3) Izvješće iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-MO-IP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu, u tablici sa sljedećim stupcima:

– redni broj

– naziv dobavljača

– naziv pružatelja medijskih usluga

– OIB pružatelja medijskih usluga

– adresa pružatelja medijskih usluga

– broj i datum računa za izvršene medijske usluge

– broj izvršenih medijskih usluga

– iznos cijene medijskih usluga bez popusta

– popust izražen u postotku

– plaćeni iznos s popustom.

(4) Državno izborno povjerenstvo daje uputu o načinu unosa izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe iz stavka 3. ovoga članka u informacijski sustav za nadzor financiranja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Popunjavanje zaglavlja evidencija, potvrda i izvješća

Članak 13.

(1) Zaglavlje evidencija, potvrda i izvješća iz članka 8. do 12. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– vrsta izbora

– naziv političke stranke/ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

– adresa osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača / kandidata

– OIB političke stranke / osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača / kandidata

– broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe.

(2) Zaglavlje izvješća iz članaka 11. i 12. automatski se popunjava iz informacijskog sustava za nadzor financiranja.

Poslovne knjige

Članak 14.

(1) Osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe, sukladno članku 57. Zakona, dužni su od dana otvaranja posebnog računa voditi Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka i Popis dugotrajne nefinancijske imovine. Knjiga primitaka i izdataka vodi se prema novčanom računovodstvenom načelu, u skladu s propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

(2) Uz poslovne knjige iz stavka 1. ovoga članka, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe, dužni su voditi i knjigu potraživanja i obveza na Obrascu: KPO koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Knjiga potraživanja i obveza iz stavka 2. ovoga članka vodi se kronološki, a sadrži sljedeće podatke:

– redni broj

– naziv fizičke odnosno pravne osobe od koje se potražuje odnosno kojoj se duguje

– OIB

– broj i datum dokumenta potraživanja

– iznos potraživanja

– datum i iznos naplaćenog potraživanja

– broj i datum dokumenta obveze

– iznos obveze

– datum i iznos plaćene obveze

– ukupna i naplaćena potraživanja

– ukupne i plaćene obveze

– stanje potraživanja / obveza na posljednji dan razdoblja.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe

Članak 15.

(1) Političke stranke te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, sukladno članku 58. stavku 1. Zakona, dužni su sastaviti i dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim primicima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja i troškovima za financiranje izborne promidžbe zajedno s propisanim sastavnim dijelovima iz članka 58. stavka 2. Zakona, u roku od 30 dana nakon održanih izbora.

(2) Sastavni dio financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz stavka 1. ovoga članka je izvješće o primljenim donacijama iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika, izvješće o troškovima izborne promidžbe iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sastavlja se na Obrascu: FIN-IZVJ-IP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(4) Zaglavlje Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz stavka 3. ovoga članka sadržava podatke o datumu održavanja te vrsti izbora, razdoblju za koje se Izvještaj podnosi, nazivu političke stranke/imenu i prezimenu osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata, adresi, osobnom identifikacijskom broju i broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe.

(5) Podaci o primicima i izdacima/troškovima za financiranje izborne promidžbe iskazuju se u skladu s propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, a podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju se u kunama bez lipa.

(6) Podnožje Izvještaja iz stavka 3. ovoga članka sadržava mjesto i datum sastavljanja Izvještaja, potpis odgovorne osobe političke stranke/nositelja nezavisne liste/kandidata, podatke o osobi za kontaktiranje: ime i prezime, telefon i adresa elektronske pošte.

(7) Uz financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su Državnom izbornom povjerenstvu, na njegov zahtjev, dostaviti svu traženu dokumentaciju.

(8) Državno izborno povjerenstvo daje uputu o načinu unosa financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz stavka 3. ovoga članka s propisanim sastavnim dijelovima u informacijski sustav za nadzor financiranja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

IV. FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI

Evidencija o donacijama

Članak 16.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora, sukladno članku 69. stavku 1. Zakona, dužan je voditi evidenciju o primitku donacija.

(2) Evidenciju o primitku donacija iz stavka 1. ovoga članka predstavnik organizacijskog odbora vodi kronološki na Obrascu: EV-D-RA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

(4) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je voditi evidenciju o donacijama koje su:

– uplaćene u državni proračun

– vraćene uplatiocu.

(5) Evidencija iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: Obrazac: EV-D-RA – pov DP, a treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate donacije, datumu uplate u proračun, iznosu donacije koji prelazi ukupno dopušteni iznos u skladu s člankom 70. Zakona, iznosu odbijene donacije koju predstavnik organizacijskog odbora ne želi zadržati, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 68. stavkom 8. Zakona, iznosu donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 68. stavkom 9. Zakona, iznosu nedopuštenih donacija iz članka 81. Zakona, iznosu donacija primljenih nakon završetka referendumske aktivnosti za koje povrat nije moguć ili je donacija iz nedopuštenog izvora iz članka 71. stavka 2. Zakona te ukupnom iznosu donacija uplaćenih u državni proračun.

(6) Evidencija iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: EV-D-RA – pov don, a treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate donacije, datumu povrata, iznosu donacije koja je primljena nakon završetka referendumske aktivnosti u skladu s člankom 71. stavkom 2. Zakona, iznosu primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti u skladu s člankom 76. Zakona te ukupnom iznosu donacija vraćenih uplatiocima.

Potvrda o primitku donacije za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 17.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je, sukladno članku 69. stavku 1. Zakona, izdavati potvrde o primitku donacija.

(2) Potvrdu o primitku donacija iz stavka 1. ovoga članka predstavnik organizacijskog odbora sastavlja na Obrascu: POT-D-RA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj predstavnika organizacijskog odbora, ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresu donatora, datum uplate donacije, iznos uplaćenih sredstava odnosno tržišnu vrijednost darovanog proizvoda ili usluge, vrstu donacije (u novcu, proizvodima ili uslugama), mjesto i datum izdavanja potvrde te potpis predstavnika organizacijskog odbora.

Evidencije o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 18.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je, sukladno članku 69. stavku 1. Zakona, voditi evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje referendumske aktivnosti.

(2) Evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka predstavnik organizacijskog odbora vodi na Obrascu: EV-VS-RA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o uplatiocu (ime i prezime, osobni identifikacijski broj te adresa), datumu uplate vlastitih sredstava i o uplaćenom iznosu vlastitih sredstava.

Izvješće o donacijama, troškovima i medijskom oglašavanju referendumskih aktivnosti

Članak 19.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora, sukladno članku 77. stavku 1. Zakona, dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi raspisivanja državnog odnosno lokalnog referenduma dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

(2) Uz financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti iz članka 22. ovoga Pravilnika predstavnik organizacijskog odbora, sukladno članku 79. stavku 3. Zakona, dužan je, u roku propisanom za zatvaranje posebnog računa iz članka 74. Zakona, priložiti, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti, s ažuriranim podacima do dana podnošenja financijskog izvještaja.

(3) Izvješće o primljenim donacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-D-RA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu, u tablici sa sljedećim stupcima:

– redni broj

– ime i prezime/naziv donatora

– OIB donatora

– adresa donatora

– datum donacije

– vrsta donacije:

• donirani iznos u novcu

• tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge

– ukupno.

(4) Izvješće o troškovima (rashodima) iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-T-RA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu, u tablici sa sljedećim stupcima:

– redni broj

– svrha troška

– naziv dobavljača/primatelja

– naziv društvene mreže

– OIB dobavljača

– adresa dobavljača

– datum/razdoblje korištenja

– datum plaćanja računa

– iznos:

• u novcu

• tržišna vrijednost proizvoda ili usluge

– ukupno.

(5) Izvješće o troškovima (rashodima) iz stavka 4. ovoga članka uključuje troškove oglašavanja referendumskih aktivnosti na društvenim mrežama i troškove medijskog oglašavanja od kojih se potonji detaljno iskazuju u izvješću o medijskom oglašavanju referendumskih aktivnosti iz stavka 7. ovoga članka.

(6) Kod unosa troškova oglašavanja referendumskih aktivnosti na društvenim mrežama u Izvješće o troškovima (rashodima) iz stavka 4. ovoga članka u stupac datum / razdoblje korištenja unosi se razdoblje oglašavanja.

(7) Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-MO-RA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu, u tablici sa sljedećim stupcima:

– redni broj

– naziv dobavljača

– naziv pružatelja medijskih usluga

– OIB pružatelja medijskih usluga

– adresa pružatelja medijskih usluga

– broj i datum računa za izvršene medijske usluge

– broj izvršenih medijskih usluga

– iznos cijene medijskih usluga bez popusta

– popust izražen u postotku

– plaćeni iznos s popustom.

(8) Državno izborno povjerenstvo daje uputu o načinu unosa izvješća iz stavaka 3., 4. i 7. ovoga članka u informacijski sustav za nadzor financiranja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Popunjavanje zaglavlja evidencija, potvrda i izvješća

Članak 20.

(1) Zaglavlje evidencija i obrazaca iz članka 16. do 19. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– naziv referenduma

– ime i prezime predstavnika organizacijskog odbora

– adresa predstavnika organizacijskog odbora

– OIB predstavnika organizacijskog odbora

– broj posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti.

(2) Zaglavlje izvješća iz članka 19. ovoga Pravilnika automatski se popunjava iz informacijskog sustava za nadzor financiranja.

Poslovne knjige

Članak 21.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora, sukladno članku 83. Zakona, dužan je od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti voditi Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu ulaznih računa, sukladno propisima za vođenje jednostavnog knjigovodstva kod neprofitnih organizacija.

(2) Uz poslovne knjige iz stavka 1. ovoga članka, predstavnik organizacijskog odbora dužan je, od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti, voditi i Knjigu potraživanja i obveza na Obrascu: KPO koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(3) Knjiga potraživanja i obveza iz stavka 2. ovoga članka vodi se kronološki, a sadrži sljedeće podatke:

– redni broj

– naziv fizičke odnosno pravne osobe od koje se potražuje odnosno kojoj se duguje

– OIB

– broj i datum dokumenta potraživanja

– iznos potraživanja

– datum i iznos naplaćenog potraživanja

– broj i datum dokumenta obveze

– iznos obveze

– datum i iznos plaćene obveze

– ukupna i naplaćena potraživanja

– ukupne i plaćene obveze

– stanje potraživanja/obveza na posljednji dan razdoblja.

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti

Članak 22.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora, sukladno članku 79. stavku 2. Zakona, dužan je sastaviti i dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s podacima o ostvarenim primicima za financiranje referendumske aktivnosti, izvorima financiranja i troškovima za financiranje referendumske aktivnosti zajedno s propisanim sastavnim dijelovima, u roku propisanom za zatvaranje posebnog računa iz članka 74. Zakona.

(2) Sastavni dio financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka je izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika, izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti iz članka 19. stavka 4. ovoga Pravilnika te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti iz članka 19. stavka 7. ovoga Pravilnika, s ažuriranim podacima do dana podnošenja financijskog izvještaja.

(3) Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti sastavlja se na Obrascu: FIN-IZVJ-RA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u prilogu.

(4) Zaglavlje Financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka sadržava podatke o vrsti referenduma, razdoblju za koje se Izvještaj podnosi, imenu i prezimenu predstavnika organizacijskog odbora, adresi, osobnom identifikacijskom broju i broju posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti.

(5) Podaci o primicima i izdacima/troškovima za financiranje referendumske aktivnosti iskazuju se u skladu s propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, a podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju se u kunama bez lipa.

(6) Podnožje Izvještaja iz stavka 3. ovoga članka sadržava mjesto i datum sastavljanja Izvještaja, potpis predstavnika organizacijskog odbora, podatke o osobi za kontaktiranje: ime i prezime, telefon i adresa elektronske pošte.

(7) Uz financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti predstavnik organizacijskog odbora dužan je Državnom izbornom povjerenstvu, na njegov zahtjev, dostaviti svu traženu dokumentaciju.

(8) Državno izborno povjerenstvo daje uputu o načinu unosa financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka s propisanim sastavnim dijelovima u informacijski sustav za nadzor financiranja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

V. PREUZIMANJE PODATAKA IZ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NADZOR FINANCIRANJA

Članak 23.

Državni ured za reviziju preuzima od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u digitalnom obliku financijske izvještaje s njihovim sastavnim dijelovima u skladu s člankom 52. Zakona te druge podatke za koje je Zakonom propisana dostava Državnom uredu za reviziju.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 50/11. i 93/11. i 55/13.).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-04/5

Urbroj: 513-05-03-19-11

Zagreb, 18. srpnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac: KPO

Naziv političke stranke / ime i prezime nezavisnog zastupnika / nezavisnog vijećnika / ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata / ime i prezime predstavnika organizacijskog odbora

Adresa sjedišta političke stranke / adresa nezavisnog zastupnika / nezavisnog vijećnika / osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata / adresa predstavnika organizacijskog odbora
 
(OIB političke stranke / nezavisnog zastupnika / nezavisnog vijećnika / osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata / predstavnika organizacijskog odbora)(broj računa za financiranje redovne političke aktivnosti / izborne promidžbe / referendumske aktivnosti)
           
           


KNJIGA POTRAŽIVANJA I OBVEZA
ZA RAZDOBLJE OD _______ DO ________

R. BR.Ime i prezime fizičke / naziv pravne osobe
dužnika / vjerovnika
OIBPotraživanjaObveze
Broj i datum dokumenta potraživanjaIznos potraživanjaNaplaćenoBroj i datum dokumenta obvezeIznos obvezePlaćeno
DatumIznosDatumIznos
1234567891011
1.

2.

3.

4.

UKUPNA (5) I NAPLAĆENA (7) POTRAŽIVANJA / UKUPNE (9) I PLAĆENE (11) OBVEZE0,00
0,00
0,00
0,00
STANJE POTRAŽIVANJA (ukupno 5 – 7) / OBVEZA (ukupno 9 – 11) NA POSLJEDNJI DAN RAZDOBLJA0,00
0,00
         
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME FIZIČKE / NAZIV PRAVNE OSOBE DUŽNIKA / VJEROVNIKA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB – potrebno je upisati OIB JLP(R)S koja je donijela odluku o dodjeli sredstava ili OIB donatora, odnosno OIB dobavljača koji je izdao račun (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

PREGLED POTRAŽIVANJA

STUPAC 4 – potrebno je navesti broj kojim je označen dokument (npr. klasa odluke JLP(R)S o dodjeli sredstava, broj ugovora ili broj kojim je donator označio dokument o donaciji) i datum dokumenta

STUPAC 5 – IZNOS POTRAŽIVANJA U KUNAMA – potrebno je navesti iznos potraživanja za sredstva koja dodjeljuje JLP(R)S odnosno iznos potraživanja za donacije koje se očekuju/potražuju

Naplaćeno

STUPAC 6 – DATUM – potrebno je navesti datum kada je potraživanje naplaćeno

STUPAC 7 – IZNOS – potrebno je navesti naplaćeni iznos potraživanja

PREGLED OBVEZA (PRIMLJENIH RAČUNA)

STUPAC 8 – potrebno je navesti broj i datum ulaznog dokumenta (ulazni račun, ugovor, obračun)

STUPAC 9 – IZNOS OBVEZE U KUNAMA – potrebno je navesti iznos obveze iz ulaznog dokumenta

Plaćeno

STUPAC 10 – DATUM – potrebno je navesti datum plaćanja ulaznog dokumenta (obveze)

STUPAC 11 – IZNOS – potrebno je navesti plaćeni iznos

Obrazac: EV-D-RPA

NAZIV POLITIČKE STRANKE/IME I PREZIME NEZAVISNOG ZASTUPNIKA/NEZAVISNOG VIJEĆNIKA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI:

EVIDENCIJA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI
U RAZDOBLJU OD _____ DO _____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM UPLATE DONACIJEVRSTA DONACIJEUKUPNO
IZNOS DONACIJE U NOVCUIZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE
12345678
1.


2.


3.


4.


UKUPNO


       
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – IZNOS DONACIJE U NOVCU – odnosi se na iznos donacije u novcu uplaćen na poseban račun za financiranje redovne političke aktivnosti

STUPAC 7 – IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE – u padajućem izborniku prilikom odabira donacija u obliku proizvoda ili usluga, potrebno je popuniti i dodatna polja koja se odnose na unos troška (rashoda) i to: vrstu rashoda, datum / razdoblje korištenja. Donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga prikazat će se i na obrascu IZ-D-RPA kao donacija u proizvodima ili uslugama.

STUPAC 8 – UKUPNO

Obrazac: POT-D-RPA

NAZIV POLITIČKE STRANKE/IME I PREZIME NEZAVISNOG ZASTUPNIKA/NEZAVISNOG VIJEĆNIKA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI:

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJA ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI

IME I PREZIME / NAZIV DONATORA:

OIB DONATORA:

ADRESA DONATORA:

DATUM PRIMITKA DONACIJE:

IZNOS DONACIJE:

VRSTA DONACIJE (u novcu, proizvodima ili uslugama):

MJESTO I DATUM IZDAVANJA POTVRDE:

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Obrazac: EV-D-RPA – pov DP

NAZIV POLITIČKE STRANKE/IME I PREZIME NEZAVISNOG ZASTUPNIKA/NEZAVISNOG VIJEĆNIKA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI:

EVIDENCIJA O DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI KOJE SU UPLAĆENE U DRŽAVNI PRORAČUN U RAZDOBLJU OD _______ DO _______

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM UPLATE DONACIJEDATUM UPLATE U PRORAČUNIZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI UKUPNO DOPUŠTENI IZNOS
(čl. 19. st. 3. Zakona)
IZNOS ODBIJENE DONACIJE
(čl. 18. st. 7. Zakona)
IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI 5.000,00 KN, A ZA KOJU NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR
(čl. 18. st. 8. Zakona)
IZNOS DONACIJE IZ NEDOPUŠTENIH IZVORA
(čl. 46. Zakona)
UKUPNO
1234567891011


           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


UKUPNO

           
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – DATUM UPLATE U PRORAČUN – potrebno je upisati datum uplate u proračun

STUPAC 7 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI UKUPNO DOPUŠTENI IZNOS – upisuje se iznos donacije koja prelazi ukupno dopušteni iznos donacije u skladu s člankom 19. stavkom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 8 – IZNOS ODBIJENE DONACIJE – upisuje se iznos donacije koju politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik ne želi zadržati, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 18. stavkom 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 9 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI 5.000,00 KN, A ZA KOJU NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR – upisuje se iznos donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kn, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 18. stavkom 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 10 – IZNOS DONACIJE IZ NEDOPUŠTENIH IZVORA – upisuje se iznos nedopuštenih donacija iz članka 46. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 11 – UKUPNO

Obrazac: EV-Č

NAZIV POLITIČKE STRANKE/IME I PREZIME NEZAVISNOG ZASTUPNIKA/NEZAVISNOG VIJEĆNIKA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI:

EVIDENCIJA O PRIMITKU ČLANARINE / ČLANSKOG DOPRINOSA
U RAZDOBLJU OD __________ DO __________

R. BR.IME I PREZIME UPLATIOCAOIB UPLATIOCAADRESA UPLATIOCADATUM UPLATEIZNOS UPLATENAPOMENA
U GOTOVININA ŽIRO RAČUN
12345678
        
UKUPNO


        
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


Obrazac: POT-Č

NAZIV POLITIČKE STRANKE/IME I PREZIME NEZAVISNOG ZASTUPNIKA/NEZAVISNOG VIJEĆNIKA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI:

POTVRDA O PRIMITKU ČLANARINE

IME I PREZIME ČLANA:

OIB:

ADRESA:

DATUM UPLATE ČLANARINE:

IZNOS ČLANARINE:

NAČIN UPLATE (u gotovini, na žiro račun):

MJESTO I DATUM IZDAVANJA POTVRDE:

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Obrazac: POT-ČD

NAZIV POLITIČKE STRANKE/IME I PREZIME NEZAVISNOG ZASTUPNIKA/NEZAVISNOG VIJEĆNIKA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI:

POTVRDA O PRIMITKU ČLANSKOG DOPRINOSA

IME I PREZIME ČLANA:

OIB:

ADRESA:

DATUM UPLATE ČLANSKOG DOPRINOSA:

IZNOS ČLANSKOG DOPRINOSA:

NAČIN UPLATE (u gotovini, na žiro račun):

MJESTO I DATUM IZDAVANJA POTVRDE:

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Obrazac: IZ-D-RPA

NAZIV POLITIČKE STRANKE/IME I PREZIME NEZAVISNOG ZASTUPNIKA/NEZAVISNOG VIJEĆNIKA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI:

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE REDOVNE POLITIČKE AKTIVNOSTI
U RAZDOBLJU OD ______ DO _______

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM DONACIJEVRSTA DONACIJEUKUPNO
IZNOS DONACIJE U NOVCUIZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE
12345678
1.


2.


3.


4.


UKUPNO


        
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – IZNOS DONACIJE U NOVCU – odnosi se na iznos donacije u novcu uplaćen na poseban račun za financiranje redovne političke aktivnosti

STUPAC 7 – IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE – odnosi se na iznos tržišne vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge

STUPAC 8 – UKUPNO

Obrazac: EV-D-IP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:


EVIDENCIJA O PRIMITKU DONACIJA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
U RAZDOBLJU OD _____ DO _____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM UPLATE / PRIMITKA DONACIJEVRSTA DONACIJEIZNOS DONACIJE U NOVCU / IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGEUKUPNO
12345678
1.


2.


3.


4.


UKUPNO


        
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE / PRIMITKA DONACIJE – donacije se prikazuju kronološkim redom prema datumu uplate odnosno primitka donacije u obliku proizvoda ili usluga

STUPAC 6 – VRSTA DONACIJE – potrebno je upisati je li primljena donacija u novcu u obliku proizvoda ili usluga

STUPAC 7 – IZNOS DONACIJE U NOVCU / TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE – potrebno je upisati iznos donacije primljene u novcu odnosno tržišnu vrijednost donacije primljene u obliku proizvoda ili usluga. Donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga prikazat će se i na obrascu IZ-D-IP kao donacija u proizvodima ili uslugama i na obrascu IZ-T-IP kao trošak (rashod) izborne promidžbe.

STUPAC 8 – UKUPNO

Obrazac: EV-D-IP - pov DP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:

EVIDENCIJA O DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE KOJE SU UPLAĆENE U DRŽAVNI PRORAČUN U RAZDOBLJU OD _____ DO _____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIBADRESA DONATORADATUM UPLATE DONACIJEDATUM UPLATE U PRORAČUNIZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI UKUPNO DOPUŠTENI IZNOS
(čl. 29. st. 3. Zakona)
IZNOS ODBIJENE DONACIJE
(čl. 25. st. 7. Zakona)
IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI 5.000,00 KN, A ZA KOJU NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR
(čl. 25. st. 8. Zakona)
IZNOS DONACIJE IZ NEDOPUŠTENIH IZVORA
(čl. 46. Zakona)
IZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ZAVRŠETKA IZBORNE PROMIDŽBE
(čl. 26. st. 2. Zakona)
UKUPNO
123456789101112
            
            
UKUPNO

            
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – DATUM UPLATE U PRORAČUN – potrebno je upisati datum uplate u proračun

STUPAC 7 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI UKUPNO DOPUŠTENI IZNOS – upisuje se iznos donacije koja prelazi ukupno dopušteni iznos donacije u skladu s člankom 29. stavkom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 8 – IZNOS ODBIJENE DONACIJE – upisuje se iznos donacije koju politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat ne želi zadržati, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 25. stavkom 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 9 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI 5.000,00 KN, A ZA KOJU NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR – upisuje se iznos donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kn, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 25. stavkom 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 10 – IZNOS DONACIJE IZ NEDOPUŠTENIH IZVORA – upisuje se iznos nedopuštenih donacija iz članka 46. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 11 – IZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ZAVRŠETKA IZBORNE PROMIDŽBE – upisuje se iznos donacija primljenih nakon završetka izborne promidžbe za koje povrat nije moguć iz članka 26. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 12 – UKUPNO

Obrazac: EV-D-IP – pov don

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:

EVIDENCIJA O DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE KOJE SU VRAĆENE DONATORU
U RAZDOBLJU OD _____ DO _____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIBADRESA DONATORADATUM UPLATE DONACIJEDATUM POVRATA DONATORUIZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ZAVRŠETKA IZBORNE PROMIDŽBE
(čl. 26. st. 2. Zakona)
IZNOS DONACIJA KOJI PRELAZI DOPUŠTENI IZNOS TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE
(čl. 38. Zakona)
UKUPNO
123456789


         
         
         
         
         
         
         
         


UKUPNO


         
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobeUPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – DATUM POVRATA DONATORU – potrebno je upisati datum povrata donatoru

STUPAC 7 – IZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ZAVRŠETKA IZBORNE PROMIDŽBE – upisuje se iznos donacije koja je primljena nakon završetka izborne promidžbe u skladu s člankom 26. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 8 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI DOPUŠTENI IZNOS TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE – upisuje se iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe u skladu s člankom 38. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 9 – UKUPNO

Obrazac: POT-D-IP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

IME I PREZIME / NAZIV DONATORA:

OIB DONATORA:

ADRESA DONATORA:

DATUM UPLATE DONACIJE:

IZNOS DONACIJE:

VRSTA DONACIJE (u novcu, proizvodima ili uslugama):

MJESTO I DATUM IZDAVANJA POTVRDE:

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Obrazac: EV-VS-IP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:

EVIDENCIJA O UPLAĆENIM VLASTITIM SREDSTVIMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
U RAZDOBLJU OD _____ DO _____

R. BR.IME I PREZIME UPLATIOCAOIB UPLATIOCAADRESA UPLATIOCADATUM UPLATE VLASTITIH SREDSTAVAUPLAĆENI IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA
123456
1.
2.
3.
4.
UKUPNO
     
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE EVIDENCIJE:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME UPLATIOCA – ime i prezime kandidata na neovisnoj listi odnosno na listi grupe birača / kandidata koji su uplatili svoja osobna sredstva na poseban račun za financiranje izborne promidžbe

STUPAC 3 – OIB UPLATIOCA potrebno je upisati OIB uplatioca vlastitih sredstava

STUPAC 4 – ADRESA UPLATIOCA

STUPAC 5 – DATUM UPLATE VLASTITIH SREDSTAVA – iznos vlastitih sredstava će biti prikazan kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – UPLAĆENI IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA – odnosi se na iznos vlastitih sredstava koji je uplaćen na poseban račun za financiranje izborne promidžbe

Obrazac: IZ-D-IP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:


IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
U RAZDOBLJU OD ______ DO _______

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM DONACIJEVRSTA DONACIJEUKUPNO
IZNOS DONACIJE U NOVCUIZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE
12345678
1.


2.


3.


4.


UKUPNO


        
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobeUPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – IZNOS DONACIJE U NOVCU – odnosi se na iznos donacije u novcu uplaćen na poseban račun za financiranje izborne promidžbe

STUPAC 7 – IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE – u padajućem izborniku prilikom odabira donacija u obliku proizvoda ili usluga, potrebno je popuniti i dodatna polja koja se odnose na unos troška (rashoda) i to: vrstu rashoda, datum / razdoblje korištenja. Donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga prikazat će se i na obrascu IZ-D-IP kao donacija u proizvodima ili uslugama i na obrascu IZ-T-IP kao trošak (rashod) izborne promidžbe.

STUPAC 8 – UKUPNO

Obrazac: IZ-T-IP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE
U RAZDOBLJU OD _____ DO _____

R. BR.SVRHA TROŠKANAZIV DOBAVLJAČA / PRIMATELJANAZIV DRUŠTVENE MREŽEOIBADRESA DOBAVLJAČA / PRIMATELJADATUM / RAZDOBLJE KORIŠTENJADATUM PLAĆANJA RAČUNAIZNOS
U NOVCUTRŽIŠNA VRIJEDNOST PROIZVODA ILI USLUGEUKUPNO
1234567891011
1.

2.

3.

4.

UKUPNO


           
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe
UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – SVRHA TROŠKA – prilikom unosa troškova u informacijski sustav za nadzor financiranja izborne promidžbe u padajućem izborniku potrebno je odabrati vrstu troška (rashoda).

Kod odabira vrste troška (rashoda) koji se odnosi na oglašavanje na društvenim mrežama potrebno je popuniti i dodatni stupac koji se odnosi na naziv društvene mreže.

Prilikom odabira vrste troška (rashoda) koji se odnosi na medijsko oglašavanje potrebno je popuniti i dodatna polja, a koja se odnose na medijsko oglašavanje: naziv pružatelja medijskih usluga, broj izvršenih usluga medijskog oglašavanja, ostvareni popust izražen u postotku te odabrati je li dobavljač u sustavu PDV-a. Svi troškovi (rashodi) izborne promidžbe, a koji se odnose na medijsko oglašavanje prikazuju se na obrascu IZ-T-IP kao i na obrascu IZ-MO-IP.

STUPAC 3 – NAZIV DOBAVLJAČA / PRIMATELJA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime.

STUPAC 4 – NAZIV DRUŠTVENE MREŽE

STUPAC 5 – OIB – potrebno je upisati OIB dobavljača / primatelja (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 6 – ADRESA DOBAVLJAČA / PRIMATELJA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 7 – DATUM / RAZDOBLJE KORIŠTENJA – potrebno je upisati datum odnosno razdoblje kada se usluga odnosno proizvod koristi.

STUPAC 8 – DATUM PLAĆANJA RAČUNA

STUPAC 9 – ISPLAĆENI IZNOS – potrebno je upisati iznos plaćenog troška (rashoda).

STUPAC 10 – IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI PROIZVODA ILI USLUGE – popunjava se prilikom unosa donacije u obliku proizvoda ili usluga.

STUPAC 11 – UKUPNO

Obrazac: IZ-MO-IP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:

IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE U RAZDOBLJU OD _____ DO _______

R. BR.NAZIV DOBAVLJAČANAZIV PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGAOIBADRESA PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGABROJ I DATUM RAČUNA ZA IZVRŠENE MEDIJSKE USLUGEBROJ IZVRŠENIH MEDIJSKIH USLUGAIZNOS CIJENE MEDIJSKIH USLUGA BEZ POPUSTAPOPUST IZRAŽEN U POSTOTKUPLAĆENI IZNOS S POPUSTOM
12345678910
1.
2.
3.
4.
UKUPNO

        
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobeUPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

Troškovi (rashodi) koji se odnose na medijsko oglašavanje popunjavaju se kroz Obrazac: IZ-T-IP.

Obrazac: FIN-IZVJ-IP

VRSTA IZBORA:

NAZIV POLITIČKE STRANKE / IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE NEOVISNIH LISTA ODNOSNO NOSITELJA LISTE GRUPE BIRAČA / KANDIDATA:

ADRESA:

OIB:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE
ZA RAZDOBLJE OD _______ DO ______

iznos u kunama bez lipa

R.br.OPISAOPIZNOS
1234
1.PRIMICI (AOP 002 + 003 + 004+009)0010
1.1.Vlastita sredstva002
1.2.Sredstva političke stranke koja je predložila kandidata*003
1.3.Primici od donacija (AOP 005 do 008)0040

od pravnih osoba u novcu005

od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga006

od fizičkih osoba u novcu007

od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga008
1.4.Ostali primici009
2.TROŠKOVI (AOP 011 + 048 + 050)0100
2.1.Materijalni troškovi (AOP 012 + 013 + 014 + 042)0110
2.1.1.Službena putovanja012
2.1.2.Naknade troškova volonterima013
2.1.3.Troškovi za usluge (AOP 015 + 019 + 026 + 031 + 035)0140
2.1.3.1.Usluge telefona, pošte i prijevoza (AOP 016 do 018)0150

usluge telefona i mobitela016

usluge pošte017

usluge prijevoza018
2.1.3.2.Usluge promidžbe i informiranja (AOP 020 do 025)0190

oglašavanje na televiziji020

oglašavanje na radiju021

oglašavanje u tiskanim novinama022

oglašavanje na elektroničkim portalima023

billboard, beck light, bigboard, city light, španmaster, street light i dr.024

društvene mreže025
2.1.3.3.Intelektualne i osobne usluge (AOP 027 do 030)0260

autorski honorari027

ugovor o djelu028

usluge agencija029

usluge studentskog servisa030
2.1.3.4.Najamnine i zakupnine (AOP 032 do 034)0310

najam prostora032

najam tehničke opreme033

ostale zakupnine i najamnine034
2.1.3.5.Ostale usluge (AOP 036 do 041)0350

računalne usluge036

grafičke i tiskarske usluge037

film i izrada fotografija038

uređenje prostora039

usluge čuvanja imovine i osoba040

ostale nespomenute usluge041
2.1.4.Ostali materijalni troškovi (AOP 043 do 047)0420

uredski materijal043

namirnice044

motorni benzin i dizelsko gorivo045

sitan inventar046

reprezentacija047
2.2.Financijski troškovi (AOP 049)0480

bankarske usluge i usluge platnog prometa049
2.3.Ostali troškovi050

VIŠAK PRIMITAKA (AOP 001 – 010)0510

MANJAK PRIMITAKA (AOP 010 – 001)0520
    
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe
UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

Obrazac FIN-IZVJ-IP će se generirati iz informacijskog sustava za nadzor financiranja popunjavanjem podataka o vlastitim sredstvima, donacijama i troškovima (rashodima) izborne promidžbe.

*Ispunjavaju isključivo kandidati koje je kandidirala politička stranka

Obrazac: EV-D-RA

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI


EVIDENCIJA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI
U RAZDOBLJU OD ____ DO ____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM UPLATE / PRIMITKA DONACIJEVRSTA DONACIJEIZNOS DONACIJE U NOVCU / IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGEUKUPNO
12345678
1.


2.


3.


4.


UKUPNO


        
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE / PRIMITKA DONACIJE – donacije se prikazuju kronološkim redom prema datumu uplate odnosno primitka donacije u obliku proizvoda ili usluga

STUPAC 6 – VRSTA DONACIJE – potrebno je upisati je li primljena donacija u novcu u obliku proizvoda ili usluga

STUPAC 7 – IZNOS DONACIJE U NOVCU / TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE – potrebno je upisati iznos donacije primljene u novcu odnosno tržišnu vrijednost donacije primljene u obliku proizvoda ili usluga. Donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga prikazat će se i na obrascu IZ-D-IP kao donacija u proizvodima ili uslugama i na obrascu IZ-T-IP kao trošak (rashod) izborne promidžbe.

STUPAC 8 – UKUPNO

Obrazac: EV-D-RA – pov DP

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

EVIDENCIJA O DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI KOJE SU UPLAĆENE U DRŽAVNI PRORAČUN U RAZDOBLJU OD ______ DO _____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM UPLATE DONACIJEDATUM UPLATE U PRORAČUNIZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI UKUPNO DOPUŠTENI IZNOS
(čl. 70. st. 3. Zakona)
IZNOS ODBIJENE DONACIJE
(čl.
68. st. 8. Zakona)
IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI 5.000,00 KN, A ZA KOJU NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR
(čl. 68. st. 9. Zakona)
IZNOS DONACIJE IZ NEDOPUŠTENIH IZVORA
(čl. 81. st. 3. Zakona)
IZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ISTEKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE DONACIJA
(čl. 71. st. 2. Zakona)
UKUPNO
123456789101112
            
            
UKUPNO


            
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – DATUM UPLATE U PRORAČUN – upisuje se datum kad je donacija uplaćena u proračun

STUPAC 7 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI UKUPNO DOPUŠTENI IZNOS – upisuje se iznos donacije koja prelazi ukupno dopušteni iznos donacije u skladu s člankom 70. stavkom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

STUPAC 8 – IZNOS ODBIJENE DONACIJE – upisuje se iznos donacije koju predstavnik Organizacijskog odbora ne želi zadržati, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 68. stavkom 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

STUPAC 9 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI 5.000,00 KN, A ZA KOJU NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR – upisuje se iznos donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kn, a za koju nije zaključen ugovor u skladu s člankom 68. stavkom 7. i 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

STUPAC 10 – IZNOS DONACIJE IZ NEDOPUŠTENIH IZVORA – upisuje se iznos nedopuštenih donacija iz članka 81. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

STUPAC 11 – IZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ZAVRŠETKA IZBORNE PROMIDŽBE/ISTEKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE DONACIJA – upisuje se iznos nedopuštenih donacija primljenih nakon završetka izborne promidžbe za koje povrat nije moguć ili je donacija iz nedopuštenog izvora iz članka 71. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

STUPAC 12 – UKUPNO

Obrazac: EV-D-RA – pov don

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

EVIDENCIJA O DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI KOJE SU VRAĆENE DONATORU U RAZDOBLJU OD ____ DO _____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM UPLATE DONACIJEDATUM POVRATA DONATORUIZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ISTEKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE DONACIJA
(čl. 71. st. 2. Zakona)
IZNOS DONACIJA KOJI PRELAZI DOPUŠTENI IZNOS TROŠKOVA REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI
(čl. 76. st. 3. Zakona)
UKUPNO
123456789

         
         
         
         
         
         
         
         
         

UKUPNO         
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobeUPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM UPLATE DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – DATUM POVRATA DONATORU – upisuje se datum kad je donacija vraćena donatoru

STUPAC 7 – IZNOS DONACIJE PRIMLJENE NAKON ZAVRŠETKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE DONACIJA – upisuje se iznos donacije koja je primljena nakon završetka roka za prikupljanje donacija u skladu s člankom 71. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 8 – IZNOS DONACIJE KOJI PRELAZI DOPUŠTENI IZNOS TROŠKOVA REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI – upisuje se iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti u skladu s člankom 76. stavkom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

STUPAC 9 – UKUPNO

Obrazac: POT-D-RA

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

IME I PREZIME / NAZIV DONATORA:

OIB DONATORA:

ADRESA DONATORA:

DATUM UPLATE DONACIJE:

IZNOS DONACIJE:

VRSTA DONACIJE (u novcu, proizvodima ili uslugama):

MJESTO I DATUM IZDAVANJA POTVRDE:

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE


Obrazac: EV-VS-RA

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

EVIDENCIJA O UPLAĆENIM VLASTITIM SREDSTVIMA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI
U RAZDOBLJU OD ______ DO ______

R. BR.IME I PREZIME
UPLATIOCA
OIB UPLATIOCAADRESA UPLATIOCADATUM UPLATE VLASTITIH SREDSTAVAUPLAĆENI IZNOS
VLASTITIH SREDSTAVA
123456
1.
2.
3.
4.
UKUPNO
     
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE EVIDENCIJE:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME UPLATIOCA – ime i prezime člana Organizacijskog odbora

STUPAC 3 – OIB UPLATIOCA – potrebno je upisati OIB uplatioca vlastitih sredstava

STUPAC 4 – ADRESA UPLATIOCA

STUPAC 5 – DATUM UPLATE VLASTITIH SREDSTAVA – iznos vlastitih sredstva će biti prikazan kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – UPLAĆENI IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA – odnosi se na iznos vlastitih sredstava koji je uplaćen na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

Obrazac: IZ-D-RA

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI
U RAZDOBLJU OD _____ DO _____

R. BR.IME I PREZIME / NAZIV DONATORAOIB DONATORAADRESA DONATORADATUM DONACIJEVRSTA DONACIJEUKUPNO
IZNOS DONACIJE U NOVCUIZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE
12345678
1.


2.


3.


4.


UKUPNO


       
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – IME I PREZIME / NAZIV DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime

STUPAC 3 – OIB DONATORA – potrebno je upisati OIB donatora (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 4 – ADRESA DONATORA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 5 – DATUM DONACIJE – donacije će biti prikazane kronološkim redom prema datumu uplate

STUPAC 6 – IZNOS DONACIJE U NOVCU – odnosi se na iznos donacije u novcu uplaćen na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

STUPAC 7 – IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE – prilikom odabira donacija u obliku proizvoda ili usluga, potrebno je popuniti i dodatna polja koja se odnose na unos troška (rashoda) i to: vrstu rashoda, datum / razdoblje korištenja. Donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga prikazati će se i na obrascu IZ-D-RA kao donacija u proizvodima ili uslugama i na obrascu IZ-T-RA kao trošak (rashod) referendumske aktivnosti.

STUPAC 8 – UKUPNO

Obrazac: IZ-T-RA

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI
U RAZDOBLJU OD ____ DO ______

R. BR.SVRHA TROŠKANAZIV DOBAVLJAČA / PRIMATELJANAZIV DRUŠTVENE MREŽEOIBADRESA DOBAVLJAČA / PRIMATELJADATUM / RAZDOBLJE KORIŠTENJADATUM PLAĆANJA RAČUNAIZNOS
U NOVCUTRŽIŠNA VRIJEDNOST PROIZVODA ILI USLUGEUKUPNO
1234567891011
1.

2.

3.

4.

UKUPNO


           
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobe


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

STUPAC 1 – REDNI BROJ

STUPAC 2 – SVRHA TROŠKA – prilikom unosa troškova u informacijski sustav za nadzor financiranja u padajućem izborniku potrebno je odabrati vrstu troška (rashoda).

Kod odabira vrste troška (rashoda) koji se odnosi na oglašavanje na društvenim mrežama potrebno je popuniti i dodatni stupac koji se odnosi na naziv društvene mreže.

Prilikom odabira vrste troška (rashoda) koji se odnosi na medijsko oglašavanje potrebno je popuniti i dodatna polja, a koja se odnose na medijsko oglašavanje: naziv pružatelja medijskih usluga, broj izvršenih usluga medijskog oglašavanja, ostvareni popust izražen u postotku te odabrati je li dobavljač u sustavu PDV-a. Svi troškovi (rashodi) referendumske aktivnosti, a koji se odnose na medijsko oglašavanje prikazuju se na Obrascu: IZ-T-RA kao i na Obrascu: IZ-MO-RA.

STUPAC 3 – NAZIV DOBAVLJAČA / PRIMATELJA – za pravnu osobu potrebno je upisati naziv pravne osobe, a za fizičku osobu ime i prezime.

STUPAC 4 – NAZIV DRUŠTVENE MREŽE

STUPAC 5 – OIB – potrebno je upisati OIB dobavljača / primatelja (za pravnu OIB pravne osobe, a za fizičku osobu osobni OIB)

STUPAC 6 – ADRESA DOBAVLJAČA / PRIMATELJA – za pravnu osobu potrebno je upisati adresu sjedišta pravne osobe, a za fizičku osobu adresu prebivališta

STUPAC 7 – DATUM / RAZDOBLJE KORIŠTENJA – potrebno je upisati datum odnosno razdoblje kada se usluga odnosno proizvod koristi.

STUPAC 8 – DATUM PLAĆANJA RAČUNA

STUPAC 9 – IZNOS U NOVCU – potrebno je upisati iznos plaćenog troška (rashoda).

STUPAC 10 – IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI PROIZVODA ILI USLUGE – popunjava se prilikom unosa donacije u obliku proizvoda ili usluga.

STUPAC 11 – UKUPNO


Obrazac: IZ-MO-RA

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU OD ____ DO ____

R. BR.NAZIV DOBAVLJAČANAZIV PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGAOIBADRESA PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGABROJ I DATUM RAČUNA ZA IZVRŠENE MEDIJSKE USLUGEBROJ IZVRŠENIH MEDIJSKIH USLUGAIZNOS CIJENE MEDIJSKIH USLUGA BEZ POPUSTAPOPUST IZRAŽEN U POSTOTKUPLAĆENI IZNOS S POPUSTOM
1223456789
1.
2.
3.
4.
UKUPNO
        
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobeUPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

Troškovi (rashodi) koji se odnose na medijsko oglašavanje popunjavaju se kroz Obrazac: IZ-T-RA.

Obrazac: FIN-IZVJ-RA

NAZIV REFERENDUMA:

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

ADRESA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

OIB PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJSKOG ODBORA:

BROJ POSEBNOG RAČUNA ZA FINANCIRANJE REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI
ZA RAZDOBLJE OD _______ DO ______

iznos u kunama bez lipa

R.br.OPISAOPIZNOS
1234
1.PRIMICI (AOP 002 + 003 + 008)0010
1.1.Vlastita sredstva Organizacijskog odbora002
1.3.Primici od donacija (AOP 004 do 007)0030

od pravnih osoba u novcu004

od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga005

od fizičkih osoba u novcu006

od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga007
1.4.Ostali primici008
2.TROŠKOVI (AOP 010 + 047 + 049)0090
2.1.Materijalni troškovi (AOP 011 + 012 + 013 + 041)0100
2.1.1.Službena putovanja011
2.1.2.Naknade troškova volonterima012
2.1.3.Troškovi za usluge (AOP 014 + 018 + 025 + 030 + 034)0130
2.1.3.1.Usluge telefona, pošte i prijevoza (AOP 015 do 017)0140

usluge telefona i mobitela015

usluge pošte016

usluge prijevoza017
2.1.3.2.Usluge promidžbe i informiranja (AOP 019 do 024)0180

oglašavanje na televiziji019

oglašavanje na radiju020

oglašavanje u tiskanim novinama021

oglašavanje na elektroničkim portalima022

billboard, beck light, bigboard, city light, španmaster, street light i dr.023

društvene mreže024
2.1.3.3.Intelektualne i osobne usluge (AOP 026 do 029)0250

autorski honorari026

ugovor o djelu027

usluge agencija028

usluge studentskog servisa029
2.1.3.4.Najamnine i zakupnine (AOP 031 do 033)0300

najam prostora031

najam tehničke opreme032

ostale zakupnine i najamnine033
2.1.3.5.Ostale usluge (AOP 035 do 040)0340

računalne usluge035

grafičke i tiskarske usluge036

film i izrada fotografija037

uređenje prostora038

usluge čuvanja imovine i osoba039

ostale nespomenute usluge040
2.1.4.Ostali materijalni troškovi (AOP 042 do 046)0410

uredski materijal042

namirnice043

motorni benzin i dizelsko gorivo044

sitan inventar045

reprezentacija046
2.2.Financijski troškovi (AOP 048)0470

bankarske usluge i usluge platnog prometa048
2.3.Ostali troškovi049

VIŠAK PRIMITAKA (AOP 001 – 009)0500

MANJAK PRIMITAKA (AOP 009 – 001)0510
    
Datum sastavljanjaPotpis ovlaštene osobeUPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA:

Obrazac FIN-IZVJ-IP će se generirati iz informacijskog sustava za nadzor financiranja popunjavanjem podataka o vlastitim sredstvima, donacijama i troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti.