Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

NN 72/2019 (31.7.2019.), Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ministarstvo zdravstva

1554

Na temelju članka 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se organizacija i način obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pod sanitetskim prijevozom iz članka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se prijevoz bolesnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom za sanitetski prijevoz s propisanom medicinsko-tehničkom opremom za siguran prijevoz bolesnika.

Članak 4.

Sanitetski prijevoz organizira se na razini primarne zdravstvene zaštite.

Članak 5.

Pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u pogledu kadrova i medicinsko-tehničke opreme sanitetski prijevoz mogu obavljati domovi zdravlja, ustanove za zdravstvenu skrb i zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

(1) Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine:

– 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar

– 2 vozača (2 sanitetska vozila).

(2) Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza organizira se u zdravstvenoj ustanovi koja ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za najmanje osam timova sanitetskog prijevoza.

(3) Radno vrijeme u djelatnosti sanitetskog prijevoza mora se organizirati tako da se prilagodi potrebama stanovništva.

(4) Zdravstvene ustanove koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje do 15 timova sanitetskog prijevoza u prijavno-dojavnoj jedinici imaju jednog dispečera, a one koje imaju sklopljen ugovor za više od 15 timova imaju dva dispečera u svakoj smjeni.

Članak 7.

Uvjeti u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz utvrđeni su normom HRN EN 1789:2015 medicinski automobili i njihova oprema za cestovno medicinsko vozilo vrste A: vozilo za prijevoz pacijenata ili vrste B: medicinsko vozilo, odnosno slijednicu navedene norme.

Članak 8.

Uvjeti i način korištenja sanitetskog prijevoza za pojedine kategorije osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje utvrđuju se zakonom kojim se uređuju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 9.

(1) Obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza morskim putem organizira se redovnim brodskim prijevozom.

(2) Za vrijeme prijevoza iz stavka 1. ovoga članka bolesnik mora biti pod nadzorom tima sanitetskog prijevoza u vozilu sanitetskog prijevoza ili u brodskoj kabini.

Članak 10.

(1) U djelatnosti sanitetskog prijevoza ne smiju se obavljati poslovi iz djelatnosti hitne medicine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju katastrofe ili veće nesreće timovi i vozila sanitetskog prijevoza stavljaju se u funkciju izvanbolničke hitne medicinske službe.

Članak 11.

(1) Članovi tima sanitetskog prijevoza moraju biti osposobljeni za korištenje medicinsko-tehničke opreme u vozilu sanitetskog prijevoza te za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.

(2) Osposobljavanje članova tima sanitetskog prijevoza za korištenje medicinsko-tehničke opreme u vozilu sanitetskog prijevoza, za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života provode ovlašteni radnici zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave pod nadzorom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Članak 12.

(1) Putni nalozi se moraju dostaviti odnosno biti zaprimljeni u Prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza najmanje 24 sata prije vožnje pacijenta za destinacije na koje se prevoze pacijenti ili s kojih se pacijenti prevoze, koje su udaljene do 150 km, a najmanje 48 sati prije vožnje za destinacije koje su udaljene preko 150 km.

(2) Pravo na nemedicinsku pratnju imaju djeca do 18. godine i punoljetne osobe s invaliditetom kojima je zbog stupnja i vrste invaliditeta potrebna podrška u vidu imenovanog skrbnika, osobnog asistenta ili druge osobe po njenom izboru, a u cilju pružanja potrebne podrške prilikom prijevoza.

Članak 13.

Pravne osobe kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dano odobrenje za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza moraju u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ispuniti uvjete u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (»Narodne novine«, br. 53/11 i 77/12).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/20

Urbroj: 534-02-1-1/5-19-17

Zagreb, 9. srpnja 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.