Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

NN 72/2019 (31.7.2019.), Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

Državni zavod za mjeriteljstvo

1556

Na temelju članka 19. stavka 4. i članka 28. stavka 2. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU DRŽAVNOG ŽIGA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik državnog žiga, te izgled i sadržaj certifikata o žigosanju koji se izdaje u zamjenu za državni žig.

Sadržaj i oblik državnog žiga

Članak 2.

(1) Državni žig je oznaka čistoće kojom se potvrđuje ispravnost ispitivanog predmeta od plemenite kovine u pogledu vrste plemenite kovine, stupnja čistoće i oznaka propisanih Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina.

(2) Državni žig na predmete od plemenitih kovina utiskuje Državni zavod za mjeriteljstvo.

Članak 3.

(1) Državni žig za označivanje predmeta od platine ima oblik elipse dimenzija 12 mm x 0,8 mm.

(2) Državni žig za označivanje predmeta od zlata ima oblik štita dimenzija 12 mm x 0,8 mm.

(3) Državni žig za označivanje predmeta od srebra ima oblik nepravilnog sedmerokuta dimenzija 12 mm x 0,8 mm.

(4) Državni žigovi iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka sadrže oznaku stupnja čistoće u gornjem dijelu žiga izraženu arapskim brojkama visine 0,50 mm, stiliziranu oznaku vage i oznaku Republike Hrvatske iskazanu posebno oblikovanim slovima HR visine 0,25 mm.

(5) Državni žigovi za označivanje predmeta od platine, zlata i srebra tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 4.

(1) Državni žigovi, otisak i matrice državnih žigova čuvaju se u Državnom zavodu za mjeriteljstvo na siguran način.

(2) Državnim žigovima rukuju službenici ustrojstvene jedinice u djelokrugu koje su poslovi ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina.

Izgled i sadržaj certifikata o žigosanju

Članak 5.

(1) Certifikat o žigosanju izdaje se u zamjenu za državni žig ako bi se žigosanjem oštetio predmet od plemenitih kovina te ako je zbog tehničkih razloga teško utisnuti državni žig.

(2) Certifikat o žigosanju izdaje se na stiliziranom papiru oblika pravokutnika svijetlo plave boje dimenzija 45 mm x 65 mm, s otiskom hrvatskog pletera tamnije plave boje na gornjem rubu s obje strane.

(3) Certifikata o žigosanju sadrži sljedeći tekst:

a) na prednjoj stranici:

– certifikat o žigosanju

– naziv predmeta

– vrsta i čistoća

– opis

– proizvođač/dobavljač,

b) na poleđini:

– predmete ispitao i potvrdio čistoću

– Državni zavod za mjeriteljstvo

(na dio koji nije otisnut utiskuje se pečat Državnog zavoda za mjeriteljstvo i potpis ravnatelja/ice)

– broj (redni broj izdanih certifikata).

(4) Podaci o predmetu od plemenitih kovina za koji se izdaje certifikat o žigosanju upisuju se ručno.

(5) Obrazac certifikata o žigosanju koji se izdaje u zamjenu za državni žig tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Završne odredbe

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o oblicima državnih žigova (»Narodne novine«, broj 107/93).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/02

Urbroj: 558-01/1-19-4

Zagreb, 19. srpnja 2019.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

PRILOG 1.

DRŽAVNI ŽIGOVI ZA PREDMETE OD PLEMENITIH KOVINA

PLATINA

ZLATO

SREBRO

PRILOG 2.

OBRAZAC CERTIFIKATA O ŽIGOSANJU

Prednja strana

Stražnja strana