Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 72/2019 (31.7.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

1558

Na temelju čl. 6. st. 1. i st. 2. t. 5., te čl. 32. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O, RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), Nacionalno vijeće za znanost visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na sjednici održanoj 24. srpnja 2019. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 28/17) (klasa: 640-03/16-01/0007; urbroj: 355-08-17-0021 od 22. ožujka 2017.) ispod naslova Popis kategoriziranih domaćih publikacija mijenja se članak 31. i sada glasi:

»Članak 31.

Za izbor u znanstvena zvanja u području humanističkih znanosti domaći časopisi i druge publikacije razvrstavaju se u skupine (a1) i (a2) kako slijedi:

a1

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Archaeologia Adriatica, Arhivski vjesnik, Ars Adriatica, Arti musices, Bogoslovska smotra, Collegium Antropologicum, Crkva u svijetu, Croatica Christiana Periodica, Croatica et Slavica Iadertina, Časopis za suvremenu povijest, Diacovensia, Dubrovnik Annals, Ekonomska i ekohistorija, Etnološka tribina, Filologija, Filozofska istraživanja, Fluminensia, Folia Onomastica Croatica, Govor, Historijski zbornik, Hrvatski dijalektološki zbornik, IKON, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Jezik, Jezikoslovlje, Libri&Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, Narodna umjetnost – hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Nova prisutnost, Obnovljeni život – časopis za filozofiju i religijske znanosti, Peristil, Podravina, Portal, Povijesni prilozi, Prilozi Instituta za arheologiju, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Review of Croatian History, Scrinia Slavonica, [sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Slovo, Studia ethnologica Croatica, Suvremena lingvistika, Synthesis Philosophica, Umjetnost riječi – časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreber germanistische Beiträge, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zbornik Radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Život umjetnosti.

a2

Acta Iadertina, Anafora, Cris – časopis Povijesnog društva Križevci, Croatian Journal of Philosophy, Croatica – časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Čakavska rič, Diadora, Disputatio philosophica – International journal on philosophy and religion, Etnološka istraživanja/Etnological Research, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Histria, Histria archaeologica, Holon, Hortus artius medievalium, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Kačić, Kairos, Kaj – časopis za književnost, umjetnost i kulturu, Književna smotra, Kroatologija, Kulturna baština, Magistra Iadertina, Metodički ogledi, Numizmatičke vijesti, Osječki zbornik, Problemi sjevernog Jadrana, Prolegomena, Riječki teološki časopis, Senjski zbornik, Služba Božja, Strani jezici, Studia lexicographica, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Tabula, Vjesnik Istarskog arhiva, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku.«

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na postupke izbora u znanstvena zvanja započete sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, 120/07, 71/2010, 116/2010, 38/11).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/19-02/0009

Urbroj: 355-08-19-0001

Zagreb, 26. srpnja 2019.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, v. r.