Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 73/2019 (1.8.2019.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

1570

Na temelju članka 144. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine», broj 157/13, 151/14, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine», broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 19. ožujka 2019. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine», br. 28/14 i 24/15 – u daljnjem tekstu: Statut) u članku 15. alinejama 16. i 17. riječi: »s inozemnim elementom» brišu se.

Iza alineje 18. dodaje se nova alineja 19. koja glasi:

» – poslovi upravljanja i razvoja ljudskih potencijala».

Dosadašnje alineje 19. – 29. postaju alineje 20. – 30.

Članak 2.

U članku 16. alineje 8. do 13. brišu se.

Dosadašnja alineja 14. postaje alineja 8.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»U područnim službama Zavoda, uz poslove navedene u članku 16. Statuta, obavljaju se i sljedeći poslovi:

– rješavanje u prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti sa svim ostalim državama koje nisu navedene u članku 16. alineji 3.

– zastupanje Zavoda u upravnim sporovima iz područja mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu te u upravnim sporovima iz područja mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i zakonodavstva koje se primjenjuje na osiguranika primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kao i iz područja mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, osim u područnoj službi u Varaždinu i Zagrebu

– drugi poslovi utvrđeni Zakonom i općim aktima iz članka 14. ovoga Statuta.»

Članak 4.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

U Područnoj službi u Zagrebu, uz poslove navedene u članku 16. i članku 17. Statuta, obavljaju se i sljedeći poslovi:

– rješavanje u prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom svih ostalih ugovora o socijalnom osiguranju koji nisu navedeni u članku 16. alineji 2.

– rješavanje u prvom stupnju o pravu na doplatak za djecu primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

– rješavanje u prvom stupnju primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na području doplatka za djecu i zakonodavstva koje se primjenjuje na osiguranika.»

Članak 5.

U članku 21. točki 5. riječi: »i poslovanju sredstvima doplatka za djecu» brišu se.

U točki 8. iza riječi »ustanove» dodaju se riječi »te mirovinskog osiguravajućeg društva za obavljanje isplate mirovine korisnicima mirovina i drugim osobama određene na temelju kapitaliziranih uplata doprinosa člana mirovinskog fonda».

U točki 15. riječ: »zamjeniku» zamjenjuje se riječju: »zamjenicima».

Članak 6.

U članku 24. stavku 4. riječ: »zamjenik» zamjenjuje se riječju: »zamjenici».

Članak 7.

U članku 37. stavku 1. riječ: »zamjenika» zamjenjuje se riječju: »zamjenike».

U stavku 2. riječi: »zamjenik ravnatelja odgovara» zamjenjuju se riječima: »zamjenici ravnatelja odgovaraju».

Članak 8.

U članku 42. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

» – za pravne, opće i poslove gospodarenja imovinom Zavoda».

Članak 9.

U članku 43. stavku 4. riječi: »za pravne, kadrovske i opće poslove» zamjenjuju se riječima: »za pravne, opće i poslove gospodarenja imovinom Zavoda», a iza riječi: »pravne struke» dodaje se zarez i riječi: »položen pravosudni ispit».

Članak 10.

U članku 51. alineji 1. iza riječi: »ekonomske struke» dodaju se riječi: »ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave».

Članak 11.

U članku 58. točka 3. briše se.

Članak 12.

U članku 59. točka 3. briše se.

Članak 13.

U članku 73. stavku 2. riječi: »i stupaju na snagu najranije na dan objave na oglasnoj ploči u sjedištu Zavoda» brišu se.

Članak 14.

U članku 79. riječi: »moglo štetiti interesu osobe na koju se podaci odnose ili članovima njene obitelji» zamjenjuju se riječima: »bilo protivno propisima o zaštiti osobnih podataka».

Članak 15.

U članku 80. stavku 3. riječi: »sa zakonom» zamjenjuju se riječima: »s propisima o zaštiti osobnih podataka».

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zavod kao voditelj obrade može otkriti osobne podatke drugim subjektima, primateljima, pod uvjetom da je ispunjena jedna od zakonitih osnova utvrđenih propisima o zaštiti osobnih podataka.»

Članak 16.

Zavod je dužan svoje opće akte uskladiti s ovim Izmjenama i dopunama Statuta u roku od 60 (šezdeset) dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Članak 17.

Ove Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nakon što ih potvrdi Vlada Republike Hrvatske, objavljuju se u Narodnim novinama te stupaju na snagu sljedećeg dana od dana objave, osim članka 3. u dijelu kojim se mijenja članak 17. alineja 1. Statuta, koji stupa na snagu 1. lipnja 2019.

Klasa: 041-01/19-02/4

Urbroj: 341-99-01/01-19-2

Zagreb, 19. ožujka 2019.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.