Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 73/2019 (1.8.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Vlada Republike Hrvatske

1567

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine», broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine», br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine», br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18), u članku 6. podstavak d) mijenja se i glasi:

»d) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik u Uredu predsjednika, potpredsjednika, Tajništvu i Uredu za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora

administrativni tajnik kluba s više od 10 zastupnika

stručni referent za poslove održavanja dvorana

stručni referent – informatički referent

stražar 1,067

2. administrativni tajnik kluba s manje od 10 zastupnika

stručni referent u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora 1,018

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.:

kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.».

Iza podstavka d) Radna mjesta III. vrste dodaje se podstavak e), koji glasi:

»e) Radna mjesta III. vrste (namještenici)

1. radna mjesta namještenika III. vrste
u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora 0,873

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema općem aktu.».

Članak 2.

U članku 7., podstavku a) Položaji I. vrste, točka 5. mijenja se i glasi:

»5. zamjenik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo 3,395».

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. voditelj odjela u Uredu predsjednika Vlade 2,619».

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 9. i 10.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 9. koja postaje točka 10., brojevi: »1. – 9.» zamjenjuju se brojevima: »1. – 10.».

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točki 3. iza radnog mjesta: »viši savjetnik u Uredu predsjednika Vlade» dodaje se radno mjesto:

»viši savjetnik u Glavnom tajništvu Vlade».

Članak 3.

U članku 9., podstavku a) Položaji I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ravnatelj sudske uprave u Vrhovnom sudu RH 3,395».

Točke 4. i 5. brišu se.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 5., broj: »5.» zamjenjuje se brojem: »3».

U podstavku b) Položaji II. vrste, točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. upravitelj zajedničke sudske pisarnice ili pisarnice sudske uprave u sudovima

a) preko 100 sudaca i u Vrhovnom sudu RH 1,200

b) od 51 do 100 sudaca 1,200

c) od 31 do 50 sudaca 1,163

d) od 11 do 30 sudaca 1,110

e) do 10 sudaca 1,078

4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične ili neke druge) u sudovima

a)     preko 50 sudaca sudskog odjela i u
Vrhovnom sudu RH 1,200

b) od 31 do 50 sudaca sudskog odjela 1,163

c) od 11 do 30 sudaca sudskog odjela 1,110

d) do 10 sudaca sudskog odjela 1,078».

U podstavku c) Položaji III. vrste, točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. upravitelj zajedničke sudske pisarnice ili pisarnice sudske uprave u sudovima

a) preko 100 sudaca i u Vrhovnom sudu RH 1,100

b) od 51 do 100 sudaca 1,100

c) od 31 do 50 sudaca 1,057

d) od 11 do 30 sudaca 1,004

e) do 10 sudaca 0,972

4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične ili neke druge) u sudovima

a)     preko 50 sudaca sudskog odjela i
u Vrhovnom sudu RH 1,100

b) od 31 do 50 sudaca sudskog odjela 1,057

c) od 11 do 30 sudaca sudskog odjela 1,004

d) do 10 sudaca sudskog odjela 0,972».

U podstavku d) Radna mjesta I. vrste mijenjaju se i glase:

»1.     viši sudski savjetnik – specijalist u
Vrhovnom sudu RH 3,500

2. viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH 2,910

3.     viši sudski savjetnik – specijalist u Visokom
upravnom sudu RH, Visokom trgovačkom
sudu RH, Visokom prekršajnom sudu RH,
Visokom kaznenom sudu RH 2,666

4. sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH 2,425

5.     viši sudski savjetnik – specijalist u općinskim,
upravnim, trgovačkim i županijskim sudovima 2,252

6.     viši sudski savjetnik u Visokom upravnom
sudu RH, Visokom trgovačkom sudu RH,
Visokom prekršajnom sudu RH, Visokom
kaznenom sudu RH 2,182

7.     sudski savjetnik u Visokom upravnom
sudu RH, Visokom trgovačkom sudu RH,
Visokom prekršajnom sudu RH, Visokom
kaznenom sudu RH 1,940

8.     viši sudski savjetnik u općinskim, upravnim,
trgovačkim i županijskim sudovima 1,843

9.     sudski savjetnik u općinskim, upravnim,
trgovačkim i županijskim sudovima 1,552

Stručni uvjeti za točke 1. – 9.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.».

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, Opći i administrativni poslovi, točke 2. – 4. mijenjaju se i glase:

»2. administrativni referent – sudski zapisničar 0,920

3. administrativni referent – upisničar 0,898

4. sudski zapisničar 0,867».

Članak 4.

U članku 10., podstavku a) Položaji I. vrste, točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1.     ravnatelj državnoodvjetničke uprave u
Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske 3,395

2. ravnatelj državnoodvjetničke uprave 3,007».

Podstavci b) i c) mijenjaju se i glase:

»b) Položaji II. vrste

1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu

a) preko 50 dužnosnika i u Državnom odvjetništvu RH 1,200

b) od 36 do 50 dužnosnika 1,200

c) od 26 do 35 dužnosnika 1,163

d) od 11 do 25 dužnosnika 1,110

e) do 10 dužnosnika 1,078

Stručni uvjeti: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu

a)     preko 50 dužnosnika i u Državnom
odvjetništvu RH 1,100

b) od 36 do 50 dužnosnika 1,100

c) od 26 do 35 dužnosnika 1,057

d) od 11 do 25 dužnosnika 1,004

e) do 10 dužnosnika 0,972

Stručni uvjeti: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.».

U podstavku d), Radna mjesta I. vrste mijenjaju se i glase:

»1.     viši državnoodvjetnički savjetnik – specijalist
u Državnom odvjetništvu RH 3,500

2.     viši državnoodvjetnički savjetnik u Državnom
odvjetništvu RH 2,910

3.     državnoodvjetnički savjetnik u Državnom
odvjetništvu RH 2,425

4.     viši državnoodvjetnički savjetnik – specijalist
u županijskom i općinskom državnom odvjetništvu
viši savjetnik – specijalist u USKOK-u 2,252

5.     viši državnoodvjetnički savjetnik u županijskom državnom odvjetništvu
viši savjetnik u USKOK-u 1,843

6.     državnoodvjetnički savjetnik u županijskom i općinskom državnom odvjetništvu
savjetnik u USKOK-u 1,552

Stručni uvjeti za točke 1. – 6.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.».

U podstavku d), Radna mjesta I. vrste, Opći i administrativni poslovi mijenjaju se i glase:

»1.     administrativni referent – državnoodvjetnički
zapisničar 0,920

2. administrativni referent – upisničar 0,898

3. državnoodvjetnički zapisničar 0,867.

Stručni uvjeti za točke 1. – 3. SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.».

Članak 5.

U članku 14. podstavku a) Položaji I. vrste, točki 4. iza radnog mjesta: »voditelj Službe u Financijskom inspektoratu» dodaje se radno mjesto:

»voditelj Službe u Sektoru za financijski i proračunski nadzor».

U točki 7. iza radnog mjesta: »voditelj Odjela u Financijskom inspektoratu» dodaje se radno mjesto:

»voditelj Odjela u Sektoru za financijski i proračunski nadzor».

Iza podstavka a) Položaji I. vrste dodaje se novi podstavak b) koji glasi:

»b) Položaji III. vrste

1. voditelj Pododsjeka Pisarnice u Ministarstvu financija 1,100

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.».

Dosadašnji podstavak b) postaje podstavak c).

U dosadašnjem podstavku b) Radna mjesta I. vrste koji postaje podstavak c), točki 5. iza radnog mjesta: »viši inspektor u Financijskom inspektoratu» dodaje se radno mjesto:

»viši inspektor koordinator financijskog i proračunskog nadzora».

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. i stručni uvjeti koji glase:

»8. viši inspektor financijskog i proračunskog nadzora 1,697

Stručni uvjeti za točku 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.».

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 9. i 10.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 10. iza radnog mjesta: »inspektor u Financijskom inspektoratu» dodaje se radno mjesto:

»inspektor financijskog i proračunskog nadzora».

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 9. koja postaje točka 10., brojevi: »8. – 9.» zamjenjuju se brojevima: »9. – 10.».

Dosadašnje točke 10. i 11. postaju točke 11. i 12.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 11. koja postaje točka 12., brojevi: »10. – 11.» zamjenjuju se brojevima: »11. – 12.».

Iza dosadašnjeg podstavka b) Radna mjesta I. vrste koji postaje podstavak c) dodaju se podstavci d) i e) koji glase:

»d) Radna mjesta II. vrste

1.     inspektor financijskog i proračunskog
nadzora II. vrste 1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

2.     viši referent za stručno-administrativne poslove
u Ministarstvu financija 1,145

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

e) Radna mjesta III. vrste

1.     referent za stručno-administrativne poslove u
Ministarstvu financija 1,038

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.».

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. koordinator za poslove civilne zaštite 3,300

2. pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin

načelnik Ureda Ravnateljstva civilne zaštite

načelnik Operativnog centra civilne zaštite 3,007

3. voditelj službe u sjedištu Ministarstva 2,231

4. načelnik sektora u policijskoj upravi

voditelj Županijskog centra 112 Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin

voditelj Inspekcije

voditelj Ispostave

voditelj Regionalnog centra

voditelj službe u Ravnateljstvu civilne zaštite 2,134

5. voditelj službe u policijskoj upravi

voditelj odjela u sjedištu ministarstva 1,940

6. voditelj Uslužne jedinice Valbandon

voditelj Županijskog centra 112 Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Pazin, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Šibenik, Virovitica, Vukovar, Zadar

voditelj odjela u Ravnateljstvu civilne zaštite 1,746

7. voditelj odjela u policijskoj upravi 1,697

Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. viši policijski tehničar – voditelj 1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. pirotehnički nadzornik – koordinator nadzora poslova razminiranja

interni nadzornik 1,940

2. projektant policijske tehnike

voditelj poslova ekonomata u policijskoj upravi II. kategorije

nadzornik za unutarnje poslove

viši ekspert

samostalni nadzornik

voditelj dežurne smjene Operativnog centra
civilne zaštite 1,697

3. ekspert 1,523

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

4. niži ekspert 1,164

Stručni uvjeti za točku 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni referent elektroinstrumentacije

viši stručni referent elektroenergetike

viši stručni referent laboratorijskih ispitivanja

pirotehnički nadzornik – kontrolor kvalitete

viši operater – analitičar

nadzornik

viši tehničar civilne zaštite

viši voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112 1,164

2. viši policijski tehničar

voditelj poslova pisarnice

voditelj uslužnih poslova

voditelj financijskih poslova 1,115

3.     voditelj poslova ekonomata u policijskoj
upravi III. i IV. kategorije 1,067

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. stručni tehničar

operater analitičar

voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112 1,067

2. pirotehničar 1,018

3. policijski tehničar

tehničar civilne zaštite

instruktor civilne zaštite

ispitivač tehnike

niži nadzornik 0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.».

Članak 7.

U članku 19. podstavku a) Položaji I. vrste, točki 1. iza radnog mjesta: »lučki kapetan (Rijeka, Split)» dodaju se radna mjesta:

»voditelj Službe inspekcije cestovnog prijevoza

voditelj Službe inspekcije sigurnosti cesta i žičara».

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»voditelj odjela u inspekciji cestovnog prijevoza

voditelj odjela u inspekciji sigurnosti cesta i žičara 1,988».

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

Iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. glavni nadzorni inženjer 1,794».

Dosadašnja točka 4. postaje točka 6.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 4., koja postaje točka 6., broj: »4» zamjenjuje se brojem: »6».

U podstavku d) Radna mjesta I. vrste, točki 1. iza radnog mjesta: »viši kontrolor plovidbenosti zrakoplova (savjetnik, inspektor)» dodaju se radna mjesta koja glase:

»viši inspektor cestovnog prometa

viši inspektor cesta

viši inspektor za žičare».

U podstavku f), Radna mjesta III. vrste mijenjaju se i glase:

1. zrakoplovno-tehnički specijalist III. vrste

koordinator certifikacijskog sustava STCW

koordinator certifikacijskog ADN sustava

strojar unutarnje plovidbe 1,018

2. nadzornik plovnog puta 0,970

3. zapovjednik broda za obilježavanje 0,921

4. nautičar III. vrste

voditelj brodice

pomorski strojar 0,892

5. vođa palube 0,873

6. mornar na brodu 0,854

7. pomoćnik na obilježavanju plovnog puta 0,824

Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.».

Članak 8.

U članku 22.i, podstavku a) Položaji I. vrste, točka 2. mijenja se i glasi:

»2.     tajnik Državne komisije za kontrolu
postupaka javne nabave 3,007

Stručni uvjeti za točku 2: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje sedam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje tri godine u području javne nabave, položen pravosudni ispit, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.».

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 022-03/19-03/44
Urbroj: 50301-25/06-19-7
Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.