Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

NN 74/2019 (2.8.2019.), Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

Općina Gračišće

1581

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina«, broj 21/18), Općinsko vijeće Općine Gračišće, na sjednici održanoj 25. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GRAČIŠĆE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Gračišće, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Gračišće pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Gračišće prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Gračišće.

Članak 4.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja nadležna Porezna uprava.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu poreza na potrošnju.

Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju iskazanu na obrascu PP-MI-PO, koji je sastavni dio Zakona o lokalnim porezima, predaje se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun i financije, Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Istarska županija, Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, te joj za obavljanje ovih poslova pripada naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Istarska županija, Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda dužna je do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec Općini Gračišće dostaviti Izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor izgrađenih na području Općine Gračišće.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su kao vlasnici, odnosno suvlasnici uknjižene u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje tijekom kalendarske godine i nalazi se na području Općine Gračišće.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje se ne mogu koristiti za odmor, već isključivo služe za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata, štale, nadstrešnice i drugi slični objekti.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor dužni su plaćati i oni vlasnici odnosno suvlasnici kuća za odmor koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Gračišće, ali koriste kuću na način opisan u članku 9. ove Odluke.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, tijelo koje vrši razrez poreza može tražiti i dostavu druge dodatne dokumentacije u kojoj se utvrđuje: potvrda o prebivalištu odnosno boravištu, mjesto i visina nastanka troškova električne energije, vode, telefona, RTV pristojbe, izjave svjedoka, obilazak nekretnine, potvrde i druge podatke kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti radi starosti i trošnosti.

Članak 12.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuću za odmor za razdoblje za koje je taj porez bio utvrđen prethodnom vlasniku. Novi vlasnik obvezan je prijaviti promjenu vlasništva radi razreza poreza.

Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik te kuće plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se jednom godišnje u vrijednosti od 10,00 kuna po četvornom metru površine kuće za odmor.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnom tijelu – Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije, Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 2. ovog članka obveznici trebaju dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 14.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Istarska županija, Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, te joj za obavljanje ovih poslova pripada naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 15.

Poslove u svezi s nadzorom nad utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak iz članka 2. točke 1. ove Odluke provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke obavljat će Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda.

Članak 16.

Porezni obveznik dužan je Istarskoj županiji dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze iz članka 2. točke 2. i 3., u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 17.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun i financije, Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda obračuna i uplati u Proračun Istarske županije, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 18.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16 i 106/18) i Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u šumi«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Članak 20.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina« broj 21/18). Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima (»Službene novine Grada Pazina« broj 23/2002, 16/11 i 6/14).

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o općinskim porezima (»Službene novine Grada Pazina« broj 23/2002, 16/11 i 6/14) i Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina« broj 21/18).

Klasa: 410-01/19-01/06

Urbroj: 2163/02-02-02-19-2

Gračišće, 25. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik vijeća
Marijan Brozan, v. r.