Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

NN 76/2019 (9.8.2019.), Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Ministarstvo poljoprivrede

1603

Na temelju članka 7. stavka 8. Zakona o vinu (»Narodne novine« broj 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZEMLJOPISNIM PODRUČJIMA UZGOJA VINOVE LOZE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja granica zemljopisnih područja uzgoja vinove loze u Republici Hrvatskoj te podjela regija na podregije, vinogorja i vinogradarske položaje.

Utvrđivanje granica područja

Članak 2.

(1) Podjela zemljopisnih područja uzgoja vinove loze u Republici Hrvatskoj na zone, regije, podregije i vinogorja temelji se na administrativnim granicama gradova i općina utvrđenim u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

(2) Otoci koji su navedeni kao cjeline, bez navođenja gradova i općina na njihovom prostoru, priključuju se kao cjelina vinogradarskom području vinogorja uz koje se navode.

(3) U postupku zaštite oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla granice područja na koje se odnose zaštićene oznake, a koje se utvrđuju specifikacijom proizvoda, ne moraju se nužno podudarati s granicama zemljopisnih područja uzgoja vinove loze utvrđenim ovim Pravilnikom.

Podjela regija

Članak 3.

(1) Vinogradarska regija Slavonija i hrvatsko Podunavlje dijeli se na podregije:

– Hrvatsko Podunavlje

– Slavonija.

(2) Vinogradarska regija Središnja bregovita Hrvatska dijeli se na podregije:

– Moslavina

– Prigorje – Bilogora

– Zagorje – Međimurje

– Plešivica

– Pokuplje.

(3) Vinogradarska regija Hrvatska Istra i Kvarner dijeli se na podregije:

– Hrvatska Istra

– Kvarner i Hrvatsko primorje.

(4) Vinogradarska regija Dalmacija dijeli se na podregije:

– Sjeverna Dalmacija

– Dalmatinska zagora

– Srednja i Južna Dalmacija.

Vinogorja

Članak 4.

Podregije iz članka 3. ovoga Pravilnika dijele se na vinogorja, a područja koja obuhvaćaju vinogorja nalaze se u Prilogu I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Vinogradarski položaji

Članak 5.

(1) Vinogradarski položaji mogu se odnositi na:

– skup naselja, naselja i dijelove naselja koji su utvrđeni posebnim propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

– skup katastarskih općina, katastarske općine i dijelove katastarskih općina, rudina, katastarske čestice i dijelove katastarskih čestica, koji su utvrđeni u skladu sa posebnim propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(2) U označavanju vina koja nose zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla proizvođači mogu isticati nazive vinogradarskih položaja koji su upisani u Vinogradarski registar.

(3) Proizvođači vina koji namjeravaju isticati nazive vinogradarskih položaja u označavanju vina podnose Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu opis vinogradskih položaja izravno ili putem Regionalnih organizacija vinara i vinogradara čiji su članovi.

(4) U opisu vinogradarskog položaja iz stavka 3. ovoga članka potrebno je navesti:

– naziv vinogradarskog položaja

– pripadnost regiji, podregiji i vinogorju

– granice vinogradarskog položaja

– površinu vinogradarskog položaja

– opis agroekoloških uvjeta (ekspozicija, nagib, tip tla i dr.)

– posebnosti položaja

– ime i prezime ili naziv proizvođača koji posjeduje vinograde na vinogradarskom položaju i njegov MIBPG

– podatke o svim vinogradima na vinogradarskom položaju (katastarska općina, katastarska čestica ili ARKOD ID, površina u m2, sorta/e, broj trsova, uzgojni oblik, razmak sadnje) – ukupno za položaj i prema površinama vinograda pojedinih proizvođača.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

Vina za koja je izdano rješenje o stavljanju na tržište u skladu s odredbama propisa iz članka 8. ovoga Pravilnika mogu se nalaziti na tržištu do iskorištenja zaliha.

Članak 7.

U prijelaznom razdoblju, odnosno do uspostave sustava evidentiranja vinogradarskih položaja u skladu s člankom 5. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, u označavanju vinogradarskih položaja primjenjuje se Lista zemljopisnih oznaka (»Narodne novine«, br. 67/17).

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (»Narodne novine«, br. 74/12., 80/12. – ispravak, 48/13. i 159/13.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/32

Urbroj: 525-09/0024-19-9

Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Podjela vinogradarskih podregija na vinogorja i utvrđivanje područja koje obuhvaćaju vinogorja:

1. Podregija Hrvatsko Podunavlje dijeli se na:

– Vinogorje Srijem (Ilok, Vukovar, Lovas, Tovarnik, Tompojevci, Bogdanovci, Nuštar, Nijemci, Stari Jankovci, Vinkovci, Ivankovo, Vođinci, Stari Mikanovci, Jarmina, Bošnjaci, Gradište, Trpinja, Tordinci, Markušica, Borovo, Drenovci, Otok, Privlaka, Andrijaševci, Županja, Gunja, Vrbanja, Negoslavci, Cerna, Štitar, Babina Greda)

– Vinogorje Erdut (Erdut, Osijek, Ernestinovo, Semeljci, Šodolovci, Vuka, Bizovac, Čepin, Koška, Bizovac, Valpovo, Petrijevci, Magadenovac, Donji Miholjac, Podravska Moslavina, Viljevo, Marijanci, Belišće, Vladislavci, Antunovac)

– Vinogorje Baranja (Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Popovac, Draž, Čeminac, Jagodnjak, Bilje, Petlovac, Darda).

2. Podregija Slavonija dijeli se na:

– Vinogorje Đakovo (Đakovo, Trnava, Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Gorjani, Punitovci, Viškovci)

– Vinogorje Slavonski Brod (Garčin, Podcrkavlje, Slavonski Brod, Sibinj, Brodski Stupnik, Oriovac, Bukovlje, Klakar, Bebrina, Donji Andrijevci, Vrpolje, Slavonski Šamac, Strizivojna, Gornja Vrba, Oprisavci, Gundinci, Velika Kopanica, Sikirevci)

– Vinogorje Nova Gradiška (Nova Gradiška, Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Rešetari, Cernik, Gornji Bogičevci, Dragalić, Okučani, Stara Gradiška, Vrbje, Davor)

– Vinogorje Požega – Pleternica (Požega, Pleternica, Brestovac, Jakšić)

– Vinogorje Kutjevo (Čaglin, Kutjevo, Kaptol, Velika)

– Vinogorje Daruvar (Daruvar, Dežanovac, Konačnica, Sirač, Đulovac)

– Vinogorje Pakrac (Pakrac, Lipik)

– Vinogorje Feričanci (Našice, Feričanci, Podgorač, Donja Motičina, Đurđenovac)

– Vinogorje Orahovica – Slatina (Orahovica, Slatina, Čačinci, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin, Sopje, Čađavica, Crnac, Zdenci)

– Vinogorje Virovitica (Virovitica, Suhopolje, Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina).

3. Podregija Moslavina dijeli se na:

– Vinogorje Voloder – Ivanić Grad (Kloštar Ivanić, Ivanić-Grad, Križ, Velika Ludina, Popovača, Kutina, Lipovljani, Novska)

– Vinogorje Čazma (Čazma, Štefanje, Ivanska, Berek, Hercegovac, Garešnica, Velika Trnovitica).

4. Podregija Prigorje – Bilogora dijeli se na:

– Vinogorje Dugo Selo – Vrbovec (Dugo Selo, Brckovljani, Preseka, Vrbovec, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Rugvica)

– Vinogorje Kalnik (Kalnik, Križevci, Sveti Petar Orehovec, Sv. Ivan Žabno, Gornja Rijeka)

– Vinogorje Koprivica – Đurđevac (Koprivnica, Sokolovac, Rasinja, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Đurđevac, Virje, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Kalinovac, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje, Gola, Hlebine, Peteranec, Drnje, Legrad, Đelekovec)

– Vinogorje Bilogora (Bjelovar, Grubišno Polje, Veliki Grđevac, Kapela, Rovišće, Veliko Trojstvo, Nova Rača, Velika Pisanica, Severin, Šandrovac, Zrinski Topolovac)

– Vinogorje Zelina (Sv. Ivan Zelina, Rakovec, Bedenica)

– Vinogorje Zagreb (Grad Zagreb sjeverno od Save).

5. Podregija Zagorje – Međimurje dijeli se na:

– Vinogorje Međimurje (Štrigova, Selnica, Sv. Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec, Sveti Martin na Muri, Mursko Središće, Podturen, Dekanovec, Domašinec, Belica, Čakovec, Nedelišće, Mala Subotica, Prelog, Vratišinec, Strahoninec, Orehovica, Pribislavec, Goričan, Kotoriba, Sveta Marija, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Šenkovec)

– Vinogorje Varaždin (Varaždin, Vinica, Ivanec, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Ljubišćica, Breznički Hum, Breznica, Visoko, Lepoglava, Bednja, Klenovnik, Maruševac, Donja Voća, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Sveti Ilija, Beretinec, Vidovec, Petrijanec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki), Vinogorje Ludbreg (Martijanec, Ludbreg, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sv. Đurđ)

– Vinogorje Krapina (Đurmanec, Petrovsko, Krapina, Radoboj, Jesenje)

– Vinogorje Zlatar (Zlatar, Lobor, Mače, Zlatar Bistrica, Hrašćina, Budinščina, Konjščina, Mihovljan, Novi Golubovec)

– Vinogorje Zabok (Veliko Trgovišće, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje, Zabok, Bedekovčina)

– Vinogorje Klanjec (Klanjec, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela)

– Vinogorje Stubica (Donja Stubica, Gornja Stubica, Marija Bistrica, Oroslavje, Stubičke Toplice)

– Vinogorje Pregrada (Pregrada, Hum na Sutli, Desinić)

– Vinogorje Zaprešić (Zaprešić, Bistra, Jakovlje, Luka, Dubravica, Marija Gorica, Brdovec, Pušća)

6. Podregija Plešivica dijeli se na:

– Vinogorje Samobor (Samobor, Sv. Nedjelja, Žumberak, Stupnik)

– Vinogorje Plešivica – Okić (Klinča Sela, Jastrebarsko – katastarske općine Desinec, Plešivica, Plešivička Reka

Jastrebarsko, Cvetković, dio katastarske općine Okić)

– Vinogorje Sveta Jana (Jastrebarsko – katastarske općine Sveta Jana, Slavetić, Petrovina, Volavje, Gornja Kupčina, Čaglje, Domagović)

– Vinogorje Krašić (Krašić)

– Vinogorje Ozalj – Vivodina (Ozalj, Kamanje, Žakanje, Ribnik).

7. Podregija Pokuplje dijeli se na:

– Vinogorje Karlovac (Karlovac, Netretić, Bosiljevo, Duga Resa, Generalski Stol, Barilović, Draganić, Lasinja, Krnjak, Vojnić, Cetingrad, Tounj, Slunj, Ogulin, Josipdol, Vrbovsko),

– Vinogorje Vukomeričke gorice (Grad Zagreb južno od Save, Pisarovina, Pokupsko, Kravarsko, Velika Gorica, Orle)

– Vinogorje Petrinja (Petrinja, Sisak, Lekenik, Sunja, Glina, Martinska Ves, Topusko, Gvozd, Hrvatska Kostajnica, Majur, Dvor, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari).

8. Podregija Hrvatska Istra dijeli se na:

– Vinogorje Zapadna Istra (Bale, Brtonigla, Buje, Fažana, Grožnjan, Kaštelir – Labinci, Ližnjan, Marčana, Medulin, Novigrad, Poreč, Pula, Rovinj, Sveti Lovreč, Umag, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar, Funtana, Tar – Vabriga)

– Vinogorje Centralna Istra (Buzet, Barban, Cerovlje, Gračišće, Kanfanar, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Pazin, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Žminj)

– Vinogorje Istočna Istra (Kršan, Labin, Pićan, Raša, Sveta Nedelja).

9. Podregija Kvarner i Hrvatsko primorje dijeli se na:

– Vinogorje Opatija – Rijeka – Vinodol (Lovran, Mošćenička Draga, Opatija, Matulji, Kastav, Čavle, Kraljevica, Viškovo, Bakar, Bribir, Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodolska općina, Rijeka, Kostrena, Karlobag, Senj)

– Vinogorje Krk (otok Krk)

– Vinogorje Rab (otok Rab)

– Vinogorje Cres – Lošinj (otoci Cres, Lošinj, Susak i lošinjska otočna skupina)

– Vinogorje Pag (otok Pag, otok Vir).

10. Podregija Sjeverna Dalmacija dijeli se na:

– Vinogorje Zadar – Biograd (Zadar, Nin, Starigrad, Novigrad, Posedarje, Zemunik Donji, Galovac, Sukošan, Bibinje, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Ražanac, Vrsi, Privlaka, Poličnik, Biograd na Moru, otok Pašman, otok Ugljan, otok Dugi otok, otok Silba i ostali otoci zadarske otočne skupine)

– Vinogorje Benkovac – Stankovci (Jasenice, Obrovac, Ervenik, Kistanje, Stankovci, Polača, Benkovac, Lišane Ostrovičke, Škabrnja)

– Vinogorje Šibenik (Pirovac, Tisno, Vodice, Tribunj, otok Murter, otok Žut, Kornati, Bilice, Šibenik, otok Zlarin, otok Kaprije, otok Žirje, otok Prvić i ostali otoci šibenske otočne skupine)

– Vinogorje Skradin (Skradin)

– Vinogorje Primošten (Primošten, Rogoznica).

11. Podregija Dalmatinska zagora dijeli se na:

– Vinogorje Knin (Knin, Kijevo, Civljane, Biskupija)

– Vinogorje Promina (Promina)

– Vinogorje Drniš (Drniš, Ružić, Unešić)

– Vinogorje Sinj – Vrlika (Sinj, Hrvace, Vrlika, Otok, Trilj, Dicmo, Muć, Dugopolje)

– Vinogorje Kaštelanska zagora (Primorski Dolac, Prgomet, Lećevica, Klis)

– Vinogorje Imotski (Imotski, Podbablje, Proložac, Lovreć, Zagvozd, Zmijavci, Runovići, Cista Provo, Šestanovac, Zadvarje, Lokvičići)

– Vinogorje Vrgorac (Vrgorac).

12. Podregija Srednja i Južna Dalmacija dijeli se na:

– Vinogorje Kaštela – Trogir (Kaštela, Trogir, Seget, Marina, Solin, Okrug)

– Vinogorje Split – Omiš – Makarska (Split, Podstrana, Omiš, Makarska, Dugi Rat, Brela, Baška Voda, Podgora, Gradac, Tučepi)

– Vinogorje Neretva (Metković, Ploče, Opuzen, Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje)

– Vinogorje Konavle (Konavle)

– Vinogorje Dubrovačko primorje (Župa dubrovačka, Dubrovnik, otok Šipan, otok Koločep, otok Lopud, otok Jakljan, Dubrovačko primorje)

– Vinogorje Mljet (otok Mljet)

– Vinogorje Pelješac (poluotok Pelješac)

– Vinogorje Korčula (otok Korčula)

– Vinogorje Lastovo (otok Lastovo)

– Vinogorje Vis (otok Vis)

– Vinogorje Hvar (otok Hvar)

– Vinogorje Brač (otok Brač)

– Vinogorje Šolta (otok Šolta)

– Vinogorje Komarna (Slivno).