Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

NN 76/2019 (9.8.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1604

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07 – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – Odluka USRH i 131/17.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU ZA STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na državnu stipendiju studentima pripadnicima romske nacionalne manjine.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pravo na državnu stipendiju iz članka 1. ovoga pravilnika imaju studenti pripadnici romske nacionalne manjine, hrvatski državljani i državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomskim studijima pod uvjetima određenim ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).

(2) Na natječaj za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti iz stavka 1. ovoga članka.

UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 3.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za dodjelu državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: državne stipendije) iz članka 2. ovoga pravilnika:

– opći uvjeti:

a) status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija;

b) dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje preslikom rodnog lista ili ispisa iz popisa birača;

c) izjava da ne prima drugu stipendiju iz javnih izvora (označiti na prijavnome obrascu);

– posebni uvjeti:

a) do maksimalno dvije godine evidentiranoga zaostajanja/ponavljanja tijekom upisanoga studijskog programa;

b) izvršavanje studijskih obveza sukladno propisima visokog učilišta (odnosi se na studente poslijediplomskih studija).

(2) Na natječaj za dodjelu državne stipendije iz članka 2. ovoga pravilnika ne mogu se prijaviti:

a) studenti koji su u akademskoj godini prijave na natječaj treći put u statusu studenta upisali istu godinu studija na istoj razini studija;

b) studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj;

c) studenti poslijediplomskih studija koji ne izvršavaju studijske obveze sukladno propisima visokog učilišta.

(3) U uvjete iz stavka 1. ovoga članka ne računaju se godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta.

POSTUPAK BODOVANJA I UTVRĐIVANJA RANG-LISTE

Članak 4.

Kriteriji za raspodjelu državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine:

a) – rang-lista za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju mjesta na rang-listi u razredbenome postupku na visokom učilištu koje je student upisao;

– rang-lista za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina (zaokruženog na tri decimale) i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

b) – rang-lista za studente prve godine diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena na studiju (zaokruženog na tri decimale) koji prethodi upisanoj višoj razini studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenih na prethodno završenoj razini studija;

– rang-lista za studente viših godina diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena na upisanome studiju više razine (zaokruženog na tri decimale) i prosječnoga broja ostvarenih ECTS bodova;

c) rang-lista za studente poslijediplomskih studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka svih ocjena (zaokruženog na tri decimale) i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija koji prethodi upisanome poslijediplomskom studiju, što se dokazuje Dopunskom ispravom o studiju ili prijepisom ocjena s prethodno završene razine studija.

PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Članak 5.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga Javnog natječaja u kojem se definira način dokazivanja ispunjavanja uvjeta.

(2) Javni natječaj za dodjelu državne stipendije raspisuje ministar nadležan za obrazovanje do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu.

(3) Natječaj za dodjelu državne stipendije provodi Povjerenstvo za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine koje imenuje ministar.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka ima tri člana, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su svi predstavnici Ministarstva.

Članak 6.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema rang-listi svih studenata prijavljenih na Javni natječaj za dodjelu državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

(2) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prikuplja, u svrhu utvrđivanja rang-liste studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za dodjelu državne stipendije, osobne podatke.

(3) Ministarstvo od studenata kandidata za dodjelu državne stipendije, na obrascima za prijavu na natječaj, pribavlja privolu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka za svrhu iz stavka 2. ovoga članka te suglasnost za objavu osobnih podataka iz članka 10. stavka 2. ovoga pravilnika u svrhu osiguranja transparentnosti natječaja.

Članak 7.

(1) Tekst natječaja za dodjelu državne stipendije studentima iz članka 2. ovoga pravilnika objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Prijave studenata iz članka 2. ovoga pravilnika podnose se preko elektroničke aplikacije dostupne na adresi koja se objavljuje u sklopu natječaja.

(3) Ispunjavanjem elektroničkog obrasca studenti jamče točnost i istinitost navedenih podataka u dostavljenoj elektroničkoj prijavi.

(4) Studenti su obvezni, u utvrđenome roku za prijavu, poštanskom pošiljkom Ministarstvu dostaviti svu dokumentaciju koja se od njih traži u svrhu dokazivanja navedenih podataka u elektroničkoj prijavi.

(5) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom i na način koji je definiran u natječaju, u propisanome roku koji je naveden u natječaju, a koji ne može biti kraći od 15 radnih dana.

(6) Ministarstvo može zatražiti dopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u traženome roku.

Članak 8.

(1) Na ispisanome obrascu za prijavu na Natječaj visoko učilište na kojem student pohađa studij ispunjava onaj dio potrebnih podataka za koje je ovim pravilnikom propisano da ih ispunjava visoko učilište te isto visoko učilište ujedno ovjerava podatke (pečatom i potpisom službene osobe visokoga učilišta) za koje je ovim pravilnikom propisano da ih ovjerava visoko učilište, a zbog potvrde istinitosti i vjerodostojnosti podataka.

(2) Obrazac za prijavu na Natječaj, koji su uredno ispunili i potpisali student i visoko učilište te ga je na odgovarajući način ovjerilo visoko učilište, student Ministarstvu dostavlja poštanskom pošiljkom. Uz uredno ispunjen i na odgovarajući način ovjeren obrazac za prijavu na Natječaj, studenti dostavljaju i svu dokumentaciju naznačenu u obrascu za prijavu na Natječaj.

(3) Urednom prijavom na Natječaj smatra se ona prijava koja je podnesena u roku za podnošenje prijava na Natječaj i koja se sastoji od:

• elektroničke prijave;

• obrasca za prijavu na Natječaj, na kojem su uredno ispunjeni podaci koje ispunjavaju student i visoko učilište i koji je na odgovarajući način ovjerilo visoko učilište na kojem student pohađa studij;

• odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje da su ispunjeni uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj, kao i propisane dodatne dokumentacije, sukladno člancima 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga pravilnika.

Članak 9.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu državne stipendije te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine utvrđuje na temelju kriterija natječaja sukladno članku 4. ovoga pravilnika rang-listu državnih stipendija za studente iz članka 2. ovoga pravilnika.

(2) Rang-lista se objavljuje najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.

Članak 10.

(1) Rang-lista studenata iz članka 2. ovoga pravilnika, koji su se prijavili na natječaj za državnu stipendiju, s naznakom studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, godina studija, naziv visokog učilišta.

(3) U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-liste studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu.

(4) Povjerenstvo za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine razmatra primjedbe zaprimljene u roku te najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje primjedbi utvrđuje listu kandidata kojima je prihvaćena primjedba.

(5) Lista kandidata kojima je prihvaćena primjedba objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

ODLUKA O DODJELI DRŽAVNIH STIPENDIJA

Članak 11.

(1) Ministar će na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija u roku od najviše petnaest (15) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine na temelju rang-liste iz članka 9. stavka 1. i na temelju liste kandidata kojima je prihvaćena primjedba. Sastavni dio Odluke je rang-lista iz članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 5. ovoga pravilnika.

(2) Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli državne stipendije.

(3) Studenti imaju rok najmanje od 15 dana od dana objave rezultata na internetskim stranicama Ministarstva da potpišu Ugovor o dodjeli državne stipendije.

(4) Ako student u roku navedenom u stavku 3. ovog članka ne potpiše Ugovor o dodjeli državne stipendije, smatrat će se da ne prihvaća stipendiju.

Članak 12.

(1) Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student, pripadnik romske nacionalne manjine, ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta.

(2) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student korisnik neke druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, studentu će se ponuditi mogućnost da uz uvjet obustave druge stipendije dobije državnu stipendiju.

(3) Ako se utvrdi da student uz državnu stipendiju prima neku drugu stipendiju ili za vrijeme trajanja državne stipendije dobije još neku stipendiju, a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka navedenih okolnosti, Ministarstvo će poslati studentu obavijest da se obustavlja isplata državne stipendije te da je obvezan vratiti do tada isplaćena sredstva.

(4) Ako student upiše mirovanje ili izgubi status studenta (diplomiranje, ispis s visokog učilišta), odnosno ne izvršava studijske obveze sukladno propisima visokog učilišta (odnosi se na studente poslijediplomskih studija), a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastanka navedenih okolnosti, Ministarstvo će poslati studentu obavijest da se obustavlja daljnja isplata državne stipendije. Student se obvezuje izvršiti povrat onog dijela novčanih sredstava isplaćenih na ime državne stipendije na koji nema pravo zbog nastanka promijenjenih okolnosti.

(5) Na obavijest iz stavka 4. i 5. ovoga članka student može uputiti primjedbu u roku od osam dana od dana dostave obavijesti, o kojem će odlučiti Ministarstvo.

IZNOS DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Članak 13.

(1) Državna stipendija isplaćuje se u deset mjesečnih rata u iznosu od 1.300,00 kn mjesečno.

(2) Novčani iznos državne stipendije isplaćuje na žiroračun korisnika stipendije. Isplata stipendija započinje nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli državne stipendije.

(3) Ministar u natječaju za dodjelu državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine propisuje razdoblje za koje će se dodjeljivati stipendija.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/00036

Urbroj: 533-09-19-0001

Zagreb. 25. srpnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.