Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

NN 76/2019 (9.8.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1605

Na temelju članka 138. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te članka 5. stavka 6. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI TE JAVNIM ISPRAVAMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 47/17 i 41/19) u članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Pedagoška dokumentacija i evidencija koja se obvezno vodi u školskim ustanovama, ovisno o vrsti školske ustanove, jest:

a) Matična knjiga učenika

b) Registar učenika upisanih u Matičnu knjigu

c) Razredna knjiga

d) Razredni imenik i priručni imenik u glazbenoj/plesnoj školi

e) Knjige evidencije

f) Mapa praktične nastave i vježbi,

g) Mapa stručne prakse,

h) Dnevnici rada/praćenja,

i) Spomenica škole,

j) Prijavnice, upisnice, ispisnice i zapisnici,

k) Prijepis ocjena,

l) Potvrda o položenome razlikovnom/dopunskom ispitu.

(2) Osim dokumentacije propisane stavkom 1. ovoga članka, školske ustanove prema potrebi vode i sljedeću pedagošku dokumentaciju i evidenciju:

a) dnevnike rada:

– Dnevnik rada za individualnu nastavu u glazbenoj/plesnoj školi

– Dnevnik rada za skupnu nastavu u glazbenoj/plesnoj školi

b) zapisnike i druge evidencije:

– Zapisnik o radu učiteljskog/nastavničkog vijeća i radu ostalih stručnih tijela u školskim ustanovama

– Zapisnik o radu odgojiteljskog vijeća i radu ostalih stručnih tijela u učeničkom domu

– Evidenciju dežurstva odgojitelja i učenika u učeničkom domu

– Evidenciju za voditelje škole u zdravstvenoj ustanovi

c) Dosje učenika

d) Učeničku mapu

e) obrasce:

– Obrazac evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole

– Obrazac evidencije učenika u nastavi materinskoga jezika i kulture (Model C)

– Obrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća

f) obavijesti/izvješća i potvrde:

– Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta

– Obavijest o sudjelovanju u nastavi u razrednom odjelu zdravstvene ustanove

– Izvješće o praćenju i provedbi odgojno-obrazovnog rada s prijepisom ocjena po predmetima tijekom boravka u zdravstvenoj ustanovi

– Izvješće o postignutim rezultatima na ispitu znanja hrvatskog jezika nakon održane pripremne nastave.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 5. podstavku a) točki 5. podtočki 2. riječ »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječima »vrednovanja (u skladu s predmetnim kurikulumima)«.

Iza podtočke 4. dodaje se nova podtočka 5. koja glasi:

» – bilješke o radu stručnih suradnika,«.

Dosadašnje podtočke 5. i 6. postaju podtočke 6. i 7.

U podstavku b) točki 2. podtočke 5., 6. i 7. brišu se.

Dosadašnje podtočke od 8. do 14. postaju podtočke od 5. do 11.

U podstavku c) točki 2. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

» – evidenciju zamjene učitelja,«.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 4. i 5.

Članak 3.

U članku 9. stavku 5. podstavku a) točki 5. podtočki 2. riječ »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječima »vrednovanja (u skladu s predmetnim kurikulumima)«.

Iza podtočke 5. dodaje se nova podtočka 6. koja glasi:

» – bilješke o radu stručnih suradnika,«.

Dosadašnje podtočke 6. i 7. postaju podtočke 7. i 8.

U podstavku b) točki 2. podtočka 4. briše se.

Dosadašnje podtočke 5. i 6. postaju podtočke 4. i 5.

Podtočke 7. i 8. brišu se.

Dosadašnje podtočke od 9. do 16. postaju podtočke od 6. do 13.

U podstavku c) točki 2. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi » – evidenciju zamjene učitelja,«.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 4. i 5.

Članak 4.

U članku 10. stavku 5. podstavku b) točki 2. podtočke 4. i 5. brišu se.

Dosadašnje podtočke 6. i 7. postaju podtočke 4. i 5.

U podstavku b) točki 2. podtočke 8. i 9. brišu se.

Dosadašnje podtočke 10. do 17. postaju podtočke 6. do 13.

U podstavku c) točki 2. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

» – evidenciju zamjene učitelja,«.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 4. i 5.

Članak 5.

U članku 11. stavku 5. podstavku a) točki 5. iza podtočke 8. dodaje se nova podtočka 9. koja glasi:

» – bilješke o radu stručnih suradnika,«.

U podstavku b) točki 2. podtočka 4. briše se.

Dosadašnja podtočka 5. postaje podtočka 4.

Podtočke 6. i 7. brišu se.

Dosadašnje podtočke 8. do 13. postaju podtočke 5. do 10.

U podstavku c) točki 2. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

» – evidenciju zamjene učitelja,«.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 4. i 5.

Članak 6.

U članku 12. stavku 5. podstavku a) točki 5. podtočki 4. riječ »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječima »vrednovanja (u skladu s predmetnim kurikulumima)«.

Iza podtočke 4. dodaje se nova podtočka 5. koja glasi:

» – bilješke o radu stručnih suradnika,«.

Dosadašnja podtočka 5. postaje podtočka 6.

U podstavku b) točki 2. podtočka 5. briše se.

Dosadašnje podtočke 6. i 7. postaju podtočke 5. i 6.

U podstavku c) točki 2. iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

» – evidenciju zamjene učitelja/nastavnika,«.

Dosadašnja podtočka 2. postaje podtočka 3.

U stavku 6. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

Članak 7.

U članku 13. stavku 6. podstavku a) točki 2. podtočki 2. riječ »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječima »vrednovanja (u skladu s predmetnim kurikulumima)«.

Iza podtočke 6. dodaje se nova podtočka 7. koja glasi:

» – bilješke o radu stručnih suradnika,«.

Dosadašnja podtočka 7. postaje podtočka 8.

U podstavku b) točki 2. podtočka 7. briše se.

Dosadašnje podtočke od 8. do 14. postaju podtočke od 7. do 13.

U podstavku c) točki 2. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

» – evidenciju zamjene nastavnika,«.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 4. i 5.

Članak 8.

U članku 14. stavku 7. podstavku a) točki 2. podtočki 2. riječ »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječima »vrednovanja (u skladu s predmetnim kurikulumima)«.

Iza podtočke 6. dodaje se nova podtočka 7. koja glasi:

» – bilješke o radu stručnih suradnika,«.

Dosadašnja podtočka 7. postaje podtočka 8.

U podstavku b) točki 2. podtočka 9. briše se.

Dosadašnje podtočke od 10. do 16. postaju podtočke od 9. do 15.

U podstavku c) točki 2. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

» – evidenciju zamjene nastavnika,«.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 4. i 5.

Članak 9.

U članku 15. stavku 6. podstavku a) točki 2. podtočki 2. riječ »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječima »vrednovanja (u skladu s predmetnim kurikulumima)«.

Iza podtočke 6. dodaje se nova podtočka 7. koja glasi:

» – bilješke o radu stručnih suradnika,«.

Dosadašnja podtočka 7. postaje podtočka 8.

U podstavku b) točki 2. podtočka 10. briše se.

Dosadašnje podtočke od 11. do 17. postaju podtočke od 10. do 16.

U podstavku c) točki 4. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

» – evidenciju zamjene nastavnika,«.

Dosadašnje podtočke 3. i 4. postaju podtočke 4. i 5.

Članak 10.

U članku 17. stavku 5. riječi »praćenja i ocjenjivanja« zamjenjuju se riječju »vrednovanja«.

U stavku 6. riječ »Imenik« zamjenjuje se riječima »Razredni imenik«.

Članak 11.

U naslovu ispred članka 18. te u cijelom tekstu članka 18. riječ »Imenik« zamjenjuje se riječima »Razredni imenik« u odgovarajućem padežu i broju.

U stavku 1. riječi »razrednome odjelu« zamjenjuju se riječju »razredu«.

U stavku 7. riječi »razrednoj knjizi« zamjenjuju se riječima »Razrednom imeniku«, a riječi »Razredna knjiga« zamjenjuju se riječima »Razredni imenik«.

U stavku 8. podstavku 4. iza riječi: »elementima« dodaje se riječ »vrednovanja«.

Članak 12.

U članku 27. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 13.

U članku 37. stavku 3. podstavku 6. riječ »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječju »vrednovanja«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako škola iz koje se učenik ispisuje i škola u koju se upisuje upotrebljavaju elektronički oblik razredne knjige, ocjene iz nastavnih predmeta vidljive su u obliku izvješća u školi koju učenik upisuje.«

Članak 14.

U članku 38. stavak 2. briše se.

Članak 15.

U članku 39. stavak 2. briše se.

Članak 16.

U članku 42. stavku 2. podstavku 2. riječi »izdavanja isprave« zamjenjuju se riječima »sjednice učiteljskog/nastavničkog vijeća«.

U podstavku 11. iza riječi »rada« dodaje se zarez i riječi »odnosno Rješenja o radu u promijenjenim uvjetima«.

Članak 17.

U članku 44. stavku 2. podstavku 8. iza riječi »vrednovanje« dodaje se riječ »obrazovanja«.

Članak 18.

Obrazac 5 na kojem se tiskaju javne isprave za učenike umjetničkog programa osnovne škole (program A i program B) i umjetničkog programa obrazovanja u srednjoj školi (kojima umjetnička škola nije matična škola) iz članka 48. stavka 2. podstavka a) točke 5. zamjenjuje se novim obrascem i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/19-01/00565

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.