Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala Švarča

NN 76/2019 (9.8.2019.), Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala Švarča

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1610

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/2018) Državna geodetska uprava donosi

ODLUKU

O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE MALA ŠVARČA

I.

Na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala Švarča provest će se katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

II.

Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru usluga provođenja katastarske izmjere te izrade elaborata katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina obavit će tvrtke Cadcom d.o.o., Zagreb i Geo Gauss d.o.o. Čakovec.

III.

U obavljanju poslova katastra nekretnina službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici tvrtki Cadcom d.o.o., Zagreb i Geo Gauss d.o.o. Čakovec, ovlašteni su:

– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem,

– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere,

– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

IV.

Nositelji prava na zemljištu na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su do 15. studenoga 2019. vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju (upravitelji općih i javnih dobara).

V.

Nositelje prava na zemljištu pisanim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

VI.

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Karlovac i tvrtke Cadcom d.o.o., Zagreb i Geo Gauss d.o.o. Čakovec, osigurat će stručnu pomoć u obilježavanju granica zemljišta osobama iz točke IV. ove Odluke.

VII.

Na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri izrađuje se elaborat katastarske izmjere.

VIII.

Pregledan i potvrđen elaborat katastarske izmjere izlaže se na javni uvid koji se provodi istodobno i povezano s obnovom zemljišne knjige.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-04/19-04/26

Urbroj: 541-04-01-01/1-19-5

Zagreb, 31. srpnja 2019.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.