Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Modruš

NN 76/2019 (9.8.2019.), Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Modruš

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1613

Na temelju članka 56. stavka 1. i 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/2018), ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA ZA KATASTARSKU OPĆINU MODRUŠ

I.

Na temelju podataka postojećeg katastarskog operata, podataka preuzetih iz osnovane zemljišne knjige za katastarsku općinu Modruš koja je otvorena 12. ožujka 2018. godine i podataka o vlasnicima koji su upisani u zemljišnu knjigu nakon njenog otvaranja izrađen je katastarski operat za katastarsku općinu Modruš (MB 319341), a koji se sastoji od:

– katastarskog plana u digitalnom obliku,

– detaljnih listova katastarskog plana u mjerilu 1 : 5000 (15 listova),

– detaljnih listova katastarskog plana u mjerilu 1 : 2500 (20 listova),

– popisa katastarskih čestica u rasponu od broja 1 do 7548 (ukupno 7733 k.č.),

– popisa osoba upisanih u posjedovne listove i

– posjedovnih listova u rasponu od broja 1 do 7728 (ukupno 7585 PL-ova).

II.

Katastarski operat za katastarsku općinu Modruš (MB 319341) stavlja se u službenu uporabu 9. srpnja 2019. godine.

III.

Od dana stavljanja u službenu uporabu katastarskog operata svi novi upisi provodit će se u novom katastarskom operatu.

IV.

Katastarski operat za katastarsku općinu Modruš (MB 319341) mora se održavati u trajnoj suglasnosti s odgovarajućom osnovanom zemljišnom knjigom za katastarsku općinu Modruš.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

VI.

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o stavljanju u primjenu katastarskog operata za katastarsku općinu Modruš klasa: 932-05/18-03/12; urbroj: 541-04-01-02/3-18-5 od 3. srpnja 2018. godine.

Klasa: 932-05/18-03/12

Urbroj: 541-04-01-02/3-19-9

Zagreb, 30. srpnja 2019.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.