Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

NN 77/2019 (14.8.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Ministarstvo financija

1619

Na temelju članka 25. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 78/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 42/16) u članku 5. stavku 1. riječi »Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima »Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje«, a ispred riječi »Državni zavod za statistiku« briše se veznik »i« i dodaje se zarez, a iza riječi »statistiku« dodaju se riječi »i Državni inspektorat«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. ispred riječi »kliničke« briše se veznik »i« i dodaje se zarez, a iza riječi »bolnice« dodaju se riječi »i klinike«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/8
Urbroj: 513-05-04-19-1
Zagreb, 26. srpnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i
ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.