Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 77/2019 (14.8.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

1620

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1. i 7. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (THUNNUS THYNNUS)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 13/19 i 56/19) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

(1) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi okružujuće mreže plivarice srdelare.

(2) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo koje je autorizirano za ribolov igluna plutajućim parangalom sukladno Odluci o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini (»Narodne novine«, broj 42/19) smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi plutajućeg parangala.

(3) Prilov tune iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veći od 5 %­ mase ukupnog ostvarenog ulova na iskrcaju niti se smije iskrcati više od 3 primjerka tune.

(4) Prilov tune iz stavka 2. ovog članka, u komadima, ne smije biti veći od 20 % od ukupnog broja komada igluna i tune, a najviše se smije iskrcati 3 primjerka tune.

(5) Po iskorištenju kvote za prilov, Ministarstvo će na svojoj internetskoj stranici https://ribarstvo.mps.hr/ objaviti obavijest o iskorištenju kvote raspoređene za prilov sukladno tablici iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, nakon čega ovlaštenicima povlastica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dozvoljeno izvući na plovilo, zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu ulovljenu kao prilov.

(6) Na ovlaštenike povlastice i plovila iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o iskrcaju, prometu i uzorkovanju tuna iz Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, broj 46/19), odredbe Pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, broj 13/15) kao i odredbe Pravilnika kojim se regulira sljedivost plavoperajne tune i igluna.

(7) Na ovlaštenike povlastice i plovila iz stavka 2. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o iskrcaju, prometu i uzorkovanju tuna iz Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, broj 20/19), odredbe Pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, broj 13/15) kao i odredbe Pravilnika kojim se regulira sljedivost plavoperajne tune i igluna.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/13
Urbroj: 525-13/1766-19-5
Zagreb, 9. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.