Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

NN 77/2019 (14.8.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1621

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (THUNNUS THYNNUS) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote) (»Narodne novine«, broj 20/19) u članku 6. briše se stavak 2.

U stavku 3. se iza rednog broja »1.« briše »i 2.«.

Članak 2.

U članku 14. dodaje se:

»w) Vinišće

x) Komiža

y) Orebić«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/20
Urbroj: 525-13/1766-19-3
Zagreb, 9. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.