Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

NN 77/2019 (14.8.2019.), Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1623

Na temelju članaka 549. stavka 3., 554. stavka 10. i 555. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. kolovoza 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O PLANU OPORAVKA, KRITERIJIMA ZNAČAJNOSTI I POKAZATELJIMA TRENDA KOJI UKAZUJU NA NEMOGUĆNOST KONTINUIRANOG ISPUNJAVANJA UVJETA ZA RAD I IZDVAJANJU ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI I PROCESA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Svrha Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se:

– izrada, sadržaj i način dostave plana oporavka središnje druge ugovorne strane,

– kriterije za procjenu značajnosti okolnosti koje upućuju na to da središnja druga ugovorna strana neće biti u mogućnosti kontinuirano ispunjavati uvjete iz članaka 41. do 44., članka 46. ili 47. Uredbe (EU) br. 648/2012 te tehničkih standarda koje je donijela Europska komisija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, te pokazatelji trenda,

– minimalni sadržaj i način dostave zahtjeva središnje druge ugovorne strane za odobrenje izdvajanja značajnih aktivnosti i procesa u smislu članka 35. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012.

sve kako je propisano Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18), Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, pripadajućim tehničkim standardima i Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine« br. 54/2013).

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na središnje druge ugovorne strane sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hanfe dobila odobrenje za rad.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18),

3. Zakon o provedbi je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine« br. 54/2013),

4. ZOSI je Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine« br. 19/15, 16/19),

5. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27. 7. 2012.),

6. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane.

7. Delegirana uredba (EU) br. 153/2013 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane,

8. »središnja druga ugovorna strana« znači središnja druga ugovorna strana kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 648/2012;

9. »plan oporavka« je »plan oporavka« znači plan oporavka koji sastavlja i ažurira središnja druga ugovorna strana u skladu s člankom 555. Zakona i člankom 3. ovoga Pravilnika;

10. »član sustava poravnanja« znači član sustava poravnanja kako je definiran u članku 2. točki 14. Uredbe (EU) br. 648/2012;

11. »sudionik sustava poravnanja« znači članovi sustava poravnanja i klijenti;

12. »klijent« znači klijent kako je definiran u članku 2. točki 15. Uredbe (EU) br. 648/2012;

13. »kolegij regulatora« znači kolegij naveden u članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012;

14. »redoslijed pokrića nepodmirenih obveza« znači redoslijed pokrića nepodmirenih obveza u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 648/2012;

15. »ključne funkcije« znači aktivnosti, usluge ili djelatnosti koje se pružaju trećim stranama nepovezanima sa središnjom drugom ugovornom stranom čije bi obustavljanje vjerojatno dovelo do prekida usluga bitnih za realno gospodarstvo ili poremetilo financijsku stabilnost u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici zbog veličine, tržišnog udjela, vanjske i unutarnje međusobne povezanosti, složenosti ili prekograničnih aktivnosti središnje druge ugovorne strane ili grupe posebno s obzirom na zamjenjivost tih aktivnosti, usluga ili djelatnosti;

16. »izvanredna javna financijska potpora« je izvanredna javna financijska potpora kako je definirano člankom 4. stavkom 2. točkom 28. ZOSI,

17. »bez odgode« znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan, osim kada je drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu, Zakonu o provedbi i Uredbi (EU) br. 648/2012.

DIO I
PLAN OPORAVKA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Izrada plana oporavka središnje druge ugovorne strane

Članak 3.

(1) Središnja druga ugovorna strana sastavlja i ažurira plan oporavka kojim utvrđuje mjere koje mora poduzeti radi poboljšanja svojeg financijskog položaja nakon njegova značajnog pogoršanja ili pada ispod kapitalnih zahtjeva u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012. Kod okolnosti koje bi značajno utjecale na pogoršanje financijskog položaja središnje druge ugovorne strane u obzir se moraju uzeti scenariji neispunjavanja obveza od strane jednog ili više članova sustava poravnanja, kao i scenariji koji ne pretpostavljaju neispunjavanje obveza od strane jednog ili više članova sustava poravnanja već stvaranje drugačijih gubitaka, kao što su investicijski i poslovni gubitci, ili kombinaciju ovih događaja.

(2) Mjere u planu oporavka moraju:

a) pojasniti kako se njima pokrivaju svi rizici koji su identificirani u različitim scenarijima iz stavka 1. ovoga članka, kao i moguće manjkove likvidnih sredstava

b) u slučaju neispunjavanja obveza od strane jednog ili više članova sustava poravnanja osigurati ponovno uspostavljanje usklađene knjige trgovanja središnje druge ugovorne strane za preostale pozicije, kao i alokaciju nepokrivenih gubitaka na sudionike sustava poravnanja i dioničare središnje druge ugovorne strane,

c) uključivati aranžmane za pokrivanje gubitaka koji mogu nastati iz scenarija koji ne pretpostavljaju neispunjavanje obveza od strane jednog ili više članova sustava poravnanja već stvaranje drugačijih gubitaka, kao što su investicijski i poslovni gubitci,

d) omogućiti dokapitalizaciju središnje druge ugovorne strane.

(2) Plan oporavka uključuje okvir pokazatelja kojima se određuju okolnosti u kojima središnja druga ugovorna strana može poduzeti mjere iz plana oporavka. Pokazatelji mogu biti kvalitativni ili kvantitativni ovisno o financijskom položaju središnje druge ugovorne strane. Središnja druga ugovorna strana uspostavlja odgovarajuće mehanizme za redovito praćenje ovih pokazatelja, s tim da središnja druga ugovorna strana, kada je to opravdano i nužno radi osiguranja financijske stabilnosti središnje druge ugovorne strane ili stabilnosti samog sustava poravnanja, može pokrenuti provedbu mjera predviđenih planom oporavka i kada nisu ispunjeni relevantni pokazatelji ili može odlučiti da ne pokrene provedbu mjera predviđenih planom oporavka unatoč činjenici da nisu ispunjeni relevantni pokazatelji.

(3) Središnja druga ugovorna strana obavještava Hanfu bez odgode o svakoj odluci donesenoj u skladu sa stavkom 3., te dostavlja obrazloženje takve odluke. Ako namjerava aktivirati svoj plan oporavka, središnja druga ugovorna strana izvješćuje Hanfu o vrsti i opsegu problema koje je utvrdila navodeći sve relevantne okolnosti i mjere oporavka ili druge mjere koje namjerava poduzeti kako bi se situacija riješila. Ako Hanfa smatra da bi mjera oporavka koju središnja druga ugovorna strana namjerava poduzeti mogla uzrokovati značajne negativne učinke na financijski sustav, Hanfa može od središnje druge ugovorne strane zatražiti da ne poduzme tu mjeru. Isto tako, ako Hanfa smatra da bi nepoduzimanje mjera oporavka mogla uzrokovati značajne negativne učinke na financijski sustav, Hanfa može od središnje druge ugovorne strane zatražiti da pokrene provedbu mjera predviđenih planom oporavka.

(4) Hanfa bez odgode obavještava kolegij regulatora o svakoj obavijesti zaprimljenoj u skladu sa stavkom 3. ovoga članka i svakom naknadnom naputku Hanfe prema središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(5) Središnja druga ugovorna strana ažurira svoje plan oporavka najmanje jednom godišnje, kao i nakon promjene pravne ili organizacijske strukture, poslovne ili financijske situacije, koja bi mogla bitno utjecati na plan oporavka ili na drugi način uzrokovati potrebu da se plan izmijeni.

(6) Planovi oporavka sastavljaju se u skladu sa člankom 5. ovoga Pravilnika.

(7) Uprava središnje druge ugovorne strane procjenjuje i odobrava plan oporavka, uzimajući u obzir savjet odbora za rizike u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, te uz suglasnost nadzornog odbora središnje druge ugovorne strane, prije nego što ga dostavi Hanfi.

(8) Plan oporavka smatra se dijelom operativnih pravila rada središnje druge ugovorne strane. Središnje druge ugovorne strane osiguravaju da su mjere utvrđene planovima oporavka u svakom trenutku izvršive.

Procjena plana oporavka od strane Hanfe

Članak 4.

(1) Središnja druga ugovorna strana Hanfi podnosi plan oporavka koji mora ispunjavati uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika, sukladno članku 555. stavku 4. Zakona.

(2) Hanfa bez odgode dostavlja plan oporavka središnje druge ugovorne strane kolegiju regulatora.

(3) Sukladno članku 555. stavku 5. Zakona, Hanfa može naložiti središnjoj drugoj ugovornoj strani da izvrši izmjene plana oporavka ako smatra da ciljevi, faze provedbe i rokovi za implementaciju koji su predviđeni planom oporavka nisu dovoljni da se osigura ponovno uspostavljanje održivosti redovnog poslovanja i stabilnosti financijskog položaja središnje druge ugovorne strane. Hanfa također središnjoj drugoj ugovornoj strani može naložiti izmjene plana oporavka ako utvrdi da isti nije izrađen sukladno odredbama članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Pri procjeni plana oporavka sukladno članku 3. ovoga pravilnika Hanfa uzima u obzir strukturu kapitala središnje druge ugovorne strane, redoslijed pokrića nepodmirenih obveza, razinu složenosti organizacijske strukture i profil rizičnosti središnje druge ugovorne strane, također u obzir uzimajući kriterije i pokazatelje trenda iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika, te učinak koji bi provedba plana oporavka imala na članove sustava poravnanja, njihove klijente, financijsko tržište kojem središnja druga ugovorna strana pruža usluge te na financijski sustav u cjelini.

(5) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka mora se obrazložiti te se u pisanom obliku dostavlja središnjoj drugoj ugovornoj strani. Hanfa također o takvom zahtjevu bez odgode obavještava kolegij regulatora.

Minimalni sadržaj plana oporavka

Članak 5.

(1) Središnja druga ugovorna strana u planu oporavka:

– ne pretpostavlja dostupnost ili primitak izvanredne javne financijske potpore;

– vodi računa o interesima svih dionika na koje će taj plan vjerojatno utjecati;

– osigurava da članovi sustava poravnanja nemaju neograničenih izloženosti prema središnjoj drugoj ugovornoj strani.

Središnja druga ugovorna strana će na odgovarajući način u proces izrade plana oporavka uključiti povezane infrastrukture financijskog tržišta i dionike koji bi snosili gubitke i troškove ili bi doprinijeli pokriću manjka likvidnosti u slučaju provedbe plana oporavka.

(2) Plan oporavka sadržava sljedeće:

1. sažetak ključnih elemenata plana i sažetak ukupnog kapaciteta za središnje druge ugovorne strane za provedbu oporavka;

2. sažetak značajnih promjena u poslovanju središnje druge ugovorne strane od podnošenja zadnjeg plana oporavka;

3. plan komunikacije i objava u procesu oporavka, sa Hanfom i sa tržištem, uz navođenje postupaka kojima središnja druga ugovorna strana namjerava rješavati moguće negativne reakcije tržišta;

4. cjelovit pregled mjera koje se odnose na kapital, raspodjelu gubitaka i likvidnost koje su potrebne za očuvanje ili ponovnu uspostavu održivosti i financijskog položaja središnje druge ugovorne strane, uključujući i ponovnu uspostavu usklađene knjige trgovanja i kapitala te nadopunu prethodno uplaćenih sredstava koja su središnjoj drugoj ugovornoj strani potrebna za nastavak pružanja njezinih ključnih usluga u skladu s člankom 1. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 152/2013 i člankom 32. stavcima 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013;

5. odgovarajuće uvjete i postupke kojima se osigurava pravovremena provedba mjera oporavka te mogućnosti oporavka, među ostalim i procjenu rokova za izvršenje svakog značajnog elementa plana;

6. detaljan opis svih prepreka učinkovitoj i pravovremenoj provedbi plana, uključujući razmatranje učinka na članove sustava poravnanja i klijente, među ostalim i u slučajevima u kojima je vjerojatno da će članovi sustava poravnanja poduzeti mjere u skladu s njihovim planovima oporavka sukladno odredbama ZOSI-a, kao i učinak plana oporavka na grupu;

7. popis ključnih funkcija;

8. opis postupaka određivanja vrijednosti i utrživosti temeljnih linija poslovanja, djelatnosti i imovine središnje druge ugovorne strane;

9. opis načina integriranja planiranja plana oporavka u korporativnu upravljačku strukturu središnje druge ugovorne strane i u pravila poslovanja središnje druge ugovorne strane s kojima su se usuglasili članovi sustava poravnanja te politika i postupaka kojima se uređuje odobravanje plana oporavka i imenovanje osoba koje su u organizaciji odgovorne za pripremu i provedbu plana;

10. mehanizme i mjere kojima se članovi sustava poravnanja koji ispunjavaju obveze potiču da konkurentnim ponudama sudjeluju na dražbama pozicija članova koji su u statusu neispunjavanja obveza;

11. mehanizme i mjere kojima se središnjoj drugoj ugovornoj strani osigurava odgovarajući pristup izvorima financiranja nepredviđenih rashoda, što uključuje moguće izvore likvidnosti, procjenu raspoloživog kolaterala te procjenu mogućnosti prijenosa izvora ili likvidnosti među linijama poslovanja, da bi se omogućio nastavak poslovanja i ispunjenje obveza u trenutku njihova dospijeća;

12. mehanizme i mjere u svrhu:

– smanjenja rizika;

– restrukturiranja ugovora, prava, imovine i obveza;

– restrukturiranja linija poslovanja;

– očuvanja stalnog pristupa infrastrukturi financijskih tržišta;

– očuvanja neprekinutog funkcioniranja operativnih procesa središnje druge ugovorne strane, uključujući infrastrukturu i informatičke usluge;

13. pripremne aranžmane kojima se olakšava prodaja imovine ili linija poslovanja u rokovima primjerenim za ponovnu uspostavu financijske stabilnosti, ako je primjenjivo;

14. druge mjere i strategije uprave za ponovnu uspostavu financijske stabilnosti i očekivani financijski učinak tih mjera i strategija;

15. pripremne mjere koje je središnja druga ugovorna strana poduzela ili planira poduzeti radi lakše provedbe plana oporavka, među ostalim i mjere potrebne za pravovremenu dokapitalizaciju središnje druge ugovorne strane, ponovnu uspostavu usklađene knjige trgovanja i nadopunu prethodno uplaćenih sredstava te, ako je primjenjivo, prekograničnu provedivost plana;

16. okvir pokazatelja kojima se određuje trenutak za poduzimanje odgovarajuće mjere iz plana;

17. prema potrebi, analizu kojom se razmatra kada bi i na koji način, pod uvjetima određenim planom, središnja druga ugovorna strana mogla podnijeti zahtjev za pristup izvorima likvidnosti Hrvatske narodne banke i odrediti imovinu koja bi u skladu s uvjetima instrumenta središnje banke mogla biti prihvaćena kao kolateral;

18. uzimajući u obzir odredbe članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012, nekoliko ekstremnih scenarija stresa koji su relevantni za posebne okolnosti središnje druge ugovorne strane, uključujući događaje i stres na razini cijeloga sustava koji su specifični za pravni subjekt i svaku grupu čiji je taj pravni subjekt član te stres specifičan za pojedinačne članove sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane ili, ovisno o slučaju, povezane infrastrukture financijskog tržišta;

19. uzimajući u obzir odredbe članka 34. i članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012, scenarije uzrokovane stresom ili statusom neispunjavanja obveza jednog ili više njegovih članova ili drugim razlozima, među ostalim i gubicima proizašlim iz ulagačkih aktivnosti središnje druge ugovorne strane ili poslovnih problema (uključujući ozbiljne prijetnje poslovanju središnje druge ugovorne strane nastale zbog vanjskog poremećaja, šoka ili kiberincidenta).

Način i rokovi dostave plana oporavka

Članak 6.

(1) Plan oporavka i obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se Hanfi pisanim putem na adresu sjedišta Hanfe, kao i u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte EMIR@hanfa.hr .

(2) Središnja druga ugovorna strana dužna je jednom godišnje, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, ažurirati postojeći plan oporavka.

(3) U slučaju da ažuriranje postojećeg plana oporavka ne dovede do izmjene plana oporavka, o istom je potrebno do datuma iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti Hanfu, na način propisan stavkom 1. ovoga članka. U slučaju da dođe do promjene postojećeg plana oporavka, isti je potrebno bez odgode dostaviti Hanfi, na način propisan stavkom 1. ovoga članka.

(4) Središnja druga ugovorna strana dužna je ažurirati plan oporavka i po svakoj promjeni u poslovnoj ili financijskoj situaciji ili pravnoj ili organizacijskoj strukturi investicijskog društva ili članice grupe za koju se plan oporavka izrađuje, a koja promjena bi mogla bitno utjecati na sam plan oporavka ili uzrokovati potrebu za njegovom promjenom, u kojem slučaju se također primjenjuju odredbe stavka 3. ovoga članka.

DIO II
KRITERIJI ZA PROCJENU ZNAČAJNOSTI OKOLNOSTI KOJE UPUĆUJU NA TO DA SREDIŠNJA DRUGA UGOVORNA STRANA NEĆE BITI U MOGUĆNOSTI KONTINUIRANO ISPUNJAVATI ZAKONSKE UVJETE ZA POSLOVANJE I POKAZATELJI TRENDA

Kriteriji značajnosti

Članak 7.

(1) Okolnosti iz članka 554. stavka 2. Zakona smatraju se značajnima u sljedećim slučajevima:

a) kod retroaktivnog testiranja parametara modela središnje druge ugovorne strane:

– ako takva nedozvoljena prekoračenja pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim faktorima uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema članovima, u smislu točaka (b) do (e) ovoga stavka,

– ako su prekoračenja koncentrirana na pozicije (instrumente) kojima je središnja druga ugovorna strana značajno izložena ili kod kojih je vidljiv trend rasta izloženosti ili za koje povijesni podaci o trgovanju pokazuju da se uobičajena ili očekivana nagla povećanja izloženosti mogu pojaviti u određenim razdobljima, što može dovesti do materijalnih nepokrivenih izloženosti, ako se nedostatci u određivanju parametara modela ne isprave,

– ako se takva nedozvoljena prekoračenja pojavljuju kod više od 5% od ukupno testiranih parametara, u dva izvještajna razdoblja (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakva prekoračenja nemaju materijalni utjecaj na efikasnost modela središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti,

– ako se iz podataka o retroaktivnom testiranju parametara može utvrditi trend pogoršanja efikasnosti modela, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja efikasnosti modela i/ili reviziju modela,

b) kod retroaktivnog testiranja iznosa nadoknada (margina):

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova u najmanje dva dana u dva izvještajna razdoblja (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 3% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova u više od dva dana u dva izvještajna razdoblja, osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakva prekoračenja nemaju materijalni utjecaj na efikasnost modela središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova u najmanje jednom danu u dva izvještajna razdoblja (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 5% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova u najmanje pet dana unutar jednog izvještajnog razdoblja pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 5% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova u više dana unutar jednog ili više izvještajnih razdoblja i u nižim iznosima (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), ako se može utvrditi trend pogoršanja razine pokrivenosti središnje druge ugovorne strane, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja efikasnosti modela i/ili reviziju modela,

c) kod iznosa jamstvenog fonda:

– ako iznos jamstvenog fonda ne dosegne minimalni iznos iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 u dva izvještajna razdoblja, ili

– ako iznos jamstvenog fonda ne dosegne minimalni iznos iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 u jednom izvještajnom razdoblju, ako je radi takvog manjka došlo do nepokrivenosti središnje druge ugovorne strane u provedenim testiranjima otpornosti na stres iz točke (d) ovoga stavka ili do manjka u likvidnim sredstvima druge ugovorne strane, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 5% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako iznos jamstvenog fonda ne dosegne minimalni iznos iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 u jednom izvještajnom razdoblju, a manjak sredstava (u odnosu na minimum) je veći od 30% minimalno zahtijevanog iznosa,

d) kod provedenih ispitivanja otpornosti na stres:

– ako iznosi nadoknada, jamstvenog fonda i ostalih financijskih sredstava u najmanje dva dana u dva izvještajna razdoblja (u razdoblju kalendarske godine) nisu bila dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana poravnanja u smislu članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakva prekoračenja nemaju materijalni utjecaj na efikasnost modela središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti,

– ako iznosi nadoknada, jamstvenog fonda i ostalih financijskih sredstava u najmanje dva dana u izvještajnom razdoblju nisu bila dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana poravnanja u smislu članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 3% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012

– ako iznosi nadoknada, jamstvenog fonda i ostalih financijskih sredstava bar u jednom danu u izvještajnom razdoblju nisu bila dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana poravnanja u smislu članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 10% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako se iz podataka o provedenim ispitivanjima otpornosti na stres može utvrditi trend pogoršanja efikasnosti modela, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja efikasnosti modela i/ili reviziju modela,

e) kod provedenih stres testova likvidnosti:

– ako likvidna sredstva i kreditne linije središnje druge ugovorne strane u najmanje dva dana u dva izvještajna razdoblja (u razdoblju kalendarske godine) nisu bila dovoljna da pokriju neispunjavanje obveza dva člana poravnanja prema kojima središnja druga ugovorna strana ima najveće izloženosti, osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakvi manjkovi nemaju materijalni utjecaj na likvidnost središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti

– ako likvidna sredstva i kreditne linije središnje druge ugovorne strane u najmanje dva dana u izvještajnom razdoblju nisu bila dovoljna da pokriju neispunjavanje obveza dva člana poravnanja prema kojima središnja druga ugovorna strana ima najveće izloženosti, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 3% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012

– ako likvidna sredstva i kreditne linije središnje druge ugovorne strane bar u jednom danu u izvještajnom razdoblju nisu bila dovoljna da pokriju neispunjavanje obveza dva člana poravnanja prema kojima središnja druga ugovorna strana ima najveće izloženosti, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 10% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako se iz podataka o provedenim stres testovima likvidnosti može utvrditi trend pogoršanja likvidnosti središnje druge ugovorne strane, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja likvidnosti i/ili reviziju modela,

f) kod prihvatljivosti kolaterala članova:

– ako je u najmanje dva izvještajna razdoblja središnja druga ugovorna strana prihvatila više od 3% kolaterala (u odnosu na ukupni kolateral za svako izvještajno razdoblje pojedinačno) koji ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju središnja druga ugovorna strana prihvatila više od 5% kolaterala (u odnosu na ukupni kolateral) koji ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju središnja druga ugovorna strana prihvatila i manje od 5% kolaterala (u odnosu na ukupni kolateral) koji ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012, ako takav udio kolaterala može materijalno utjecati na likvidnost i mogućnost ispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane,

– ako se iz podataka o prihvaćenom kolateralu kroz izvještajna razdoblja može utvrditi trend pogoršanja kvalitete prihvaćenog kolaterala, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje tih nedostataka,

g) kod vlastitih ulaganja središnje druge ugovorne strane:

– ako je u najmanje dva izvještajna razdoblja središnja druga ugovorna strana uložila više od 3% vlastitih sredstava (u odnosu na ukupna ulaganja središnje druge ugovorne strane koja služe za pokriće kapitalnih zahtjeva iz članka 16. Uredbe (EU) 648/2012 i za ostala financijska sredstva uz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012 za svako izvještajno razdoblje pojedinačno) u instrumente koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju središnja druga ugovorna strana uložila više od 5% vlastitih sredstava (u odnosu na ukupna ulaganja središnje druge ugovorne strane koja služe za pokriće kapitalnih zahtjeva iz članka 16. Uredbe (EU) 648/2012 i za ostala financijska sredstva uz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012) u instrumente koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju uložila i manje od 5% vlastitih sredstava (u odnosu na ukupna ulaganja središnje druge ugovorne strane koja služe za pokriće kapitalnih zahtjeva iz članka 16. Uredbe (EU) 648/2012 i za ostala financijska sredstva uz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012) u instrumente koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012), ako takav udio ulaganja može materijalno utjecati na likvidnost i mogućnost ispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane,

– ako se iz podataka o vlastitim ulaganjima kroz izvještajna razdoblja može utvrditi trend pogoršanja kvalitete takvih ulaganja, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje tih nedostataka.

Pokazatelji trenda

Članak 8.

(1) Hanfa prati efikasnost modela, kao i strukturu vlastitih ulaganja i prihvaćenog kolaterala središnje druge ugovorne strane kroz:

– nadzorne izvještaje iz članka 548. Zakona,

ad hoc izvještaje na zahtjev Hanfe, kao i ad hoc obavijesti središnje druge ugovorne strane,

– izravan pristup podacima iz evidencija središnje druge ugovorne strane temeljem članka 12. Delegirane uredbe (EU) br. 153/2013

(2) Pokazateljima trenda u smislu članka 554. stavka 2. Zakona smatraju se okolnosti koje ukazuju na to da bi u kratkom do srednjem roku moglo doći do pogoršanja u:

– rezultatima retroaktivnog testiranja parametara modela središnje druge ugovorne strane,

– rezultatima retroaktivnog testiranja iznosa nadoknade,

– rezultatima ispitivanja otpornosti na stres u smislu članaka 42. i 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– rezultatima stres testova likvidnosti,

– kvaliteti kolaterala ili vlastitih ulaganja središnje druge ugovorne strane, koje bi iste doveli do ili iznad kvantitativnih pragova definiranih u članku 7. ovoga Pravilnika.

(3) Prilikom utvrđivanja pokazatelja trenda u podacima iz stavka 1. ovoga članka, Hanfa koristi statističke metode trenda.

(4) Prilikom utvrđivanja pokazatelja trenda u podacima iz stavka 1. ovoga članka, Hanfa također koristi i kvalitativne podatke koji proizlaze iz neposrednih i posrednih nadzora nad središnjom drugom ugovornom stranom, uključujući ali ne ograničavajući se na informacije dobivene od rukovodstva središnje druge ugovorne strane, funkcije upravljanja rizicima i Odbora za rizike središnje druge ugovorne strane iz članka 28. Uredbe (EU) 648/2012.

(5) Prilikom utvrđivanja pokazatelja trenda u podacima iz stavka 1. ovoga članka, Hanfa također koristi i rezultate testiranja osjetljivosti modela središnje druge ugovorne strane u smislu članka 50. Delegirane uredbe (EU) br. 153/2013.

DIO III
ZAHTJEV SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE ZA ODOBRENJE IZDVAJANJA ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI I PROCESA

Izdvajanje značajnih aktivnosti i procesa

Članak 9.

(1) Sukladno članku 549 stavku 3. Zakona, izdvajanjem značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane smatra se izdvajanjem glavnih aktivnosti povezanih s upravljanjem rizicima.

(2) Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012, ako središnja druga ugovorna strana planira izdvojiti glavne aktivnosti povezane s upravljanjem rizicima, dužna je prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za odobrenjem takvog izdvajanja. Za ostala izdvajanja aktivnosti i procesa središnje druga ugovorna strana dužna je prije takvog izdvajanja obavijestiti Hanfu.

(3) Središnja druga ugovorna strana je dužna na temelju analize rizika odrediti koje su aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka predstavljaju izdvajanje glavnih aktivnosti povezane s upravljanjem rizicima (odnosno materijalno izdvajanje). Odgovarajuće poslovne jedinice središnje druge govorne strane trebaju biti uključene u pripremu ove analize rizika, a prvenstveno funkcija upravljanja rizikom, kao i funkcija interne revizije. Ova analiza rizika se mora revidirati kada dođe do značajnih promjena u poslovanju ili okruženju središnje druge ugovorne strane.

(4) Prije izdvajanja glavnih aktivnosti povezanih s upravljanjem rizicima središnja druga ugovorna strana dužna je identificirati, analizirati i procijeniti rizike povezane sa takvim izdvajanjem, te njima na odgovarajući način upravljati.

(5) Središnja druga ugovorna strana dužna je kontinuirano pratiti učinkovitost izdvojenih aktivnosti, što uključuje redovite procjene kvalitete usluge od strane osobe na koju je aktivnost izdvojena, u skladu s ugovorno utvrđenim kriterijima. Središnja druga ugovorna dužna je utvrditi jasne odgovornosti za praćenje i upravljanje izdvojenim aktivnostima. Ako središnja druga ugovorna strana namjerava raskinuti ugovor o izdvajanu, dužna je poduzeti mjere kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta aktivnosti i procesa izdvojenih na vanjskih pružatelje usluga nakon raskida ugovora.

(6) Analiza rizika iz stavaka 3. i 4. ovoga članka dostavlja se uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka minimalno obuhvaća sadržaj propisan u članku 10. ovoga pravilnika, a dostavlja se u obrascu iz Priloga I. ovoga pravilnika.

Sadržaj zahtjeva za odobrenje izdvajanja značajnih aktivnosti i procesa

Članak 10.

(1) Zahtjev iz članka 9. stavka 2. ovoga pravilnika mora sadržavati:

a) podatke podnositelju zahtjeva te vrsti zahtjeva;

b) detaljan opis aktivnosti koja se izdvaja, kao i razloga zašto se aktivnost izdvaja;

c) podatke o vanjskom pružatelju usluge na kojeg se aktivnost izdvaja, koji uključuju podatke o stručnim kompetencijama pružatelja usluge vezano za aktivnost koja se izdvaja;

d) specifikaciju i opis usluge koju izvršava vanjski pružatelj usluga;

e) analizu rizika iz stavaka 3. i 4. članka 9. ovoga pravilnika;

f) mišljenje Odbora za rizike iz članka 28. Uredbe (EU) 648/2012;

g) suglasnost nadzornog odbora središnje druge ugovorne strane;

h) procjenu središnje druge ugovorne strane o usklađenosti izdvojene aktivnosti sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012;

i) potvrdu procjene iz točke h) od strane funkcije upravljanja rizikom i funkcije usklađenosti;

j) opis mjera kojima je središnja druga ugovorna strana osigurala da će informacije koje su Hanfi potrebne za ocjenjivanje kontinuirane usklađenosti obavljanja izdvojenih poslovnih procesa s Uredbom EMIR, biti raspoložive na zahtjev;

k) podroban opis kontrola koje središnja druga ugovorna strana upotrebljava da bi kontinuirano pratila učinkovitost izdvojenih aktivnosti i njihovu usklađenost sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012

l) popis osoba koje će unutar središnje druge ugovorne strane biti zadužene za praćenje učinkovitosti izdvojenih aktivnosti i njihove usklađenosti sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012, što uključuje i informacije o njihovim stručnim kompetencijama i iskustvu, kao i opis linija izvještavanja;

m) opis mjera koje je središnja druga strana poduzela kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta aktivnosti i procesa izdvojenih na vanjske pružatelje usluga nakon raskida ugovora;

n) nacrt ugovora o izdvajanju aktivnosti sa svim relevantnim prilozima;

o) ako središnja druga ugovorna strana izdvaja aktivnosti na članicu grupe, analizu sukoba interesa i sukoba dužnosti zaposlenika koji obavljaju funkcije u više društava unutar grupe sukladno članku 3. stavcima 2. i 4. Delegirane uredbe (EU) br. 153/2013

p) opis mjera kojima je središnja druga ugovorna strana osigurala obvezu vanjskog pružatelja usluga da središnju drugu ugovornu stranu obavijesti o bilo kakvom razvoju događaja koji bi mogao narušiti ispravnost obavljanja izdvojenih aktivnosti i procesa.

Način dostave zahtjeva za odobrenje izdvajanja značajnih aktivnosti i procesa

Članak 11.

Zahtjev iz stavka 2. članka 9. ovoga Pravilnika dostavlja se Hanfi pisanim putem na adresu sjedišta Hanfe, kao i u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte EMIR@hanfa.hr.

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-15
Zagreb, 8. kolovoza 2019.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Antun Palarić, v. r.

PRILOG I.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za izdvajanje značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

Referentni broj: ………………………………….

Datum: ……………………………………………

POŠILJATELJ:

Ime podnositelja zahtjeva:

Adresa:

(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica: Republika Hrvatska

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u skladu sa člankom 549. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/2018.), te Pravilnikom o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane (Narodne novine br. _____) u prilogu se nalazi zahtjev za izdavanje odobrenja za izdvajanje značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane.

Potvrđujemo da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.

Ime i prezime:

Funkcija:

Potpis podnositelja zahtjeva: _________________________________


– Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

– Vrsta zahtjeva (označite odgovarajuće polje):

☐ Odobrenje

☐ Izmjena već izdanog odobrenja

SADRŽAJ

Opće informacije o društvu koje podnosi zahtjev

……………………………………………………………………………...…

[Unesite podatke o središnjoj drugoj ugovornoj strani koja podnosi zahtjev, koje uključuju tvrtku i LEI društva, adresu sjedišta i ovlaštene osobe.]

Opis aktivnosti koja se izdvaja

……………………………………………………………………………...…

[Unesite detaljan opis aktivnosti koja se izdvaja, kao i razloga radi kojih je društvo procijenilo da je nužno izdvojiti tu aktivnost. Ako se zahtjev odnosi na više aktivnosti, ovakav opis unesite zasebno za svaku aktivnost. Navedite kvalifikacije koje su potrebne za obavljanje ove aktivnosti.]

Podaci o vanjskom pružatelju usluge

– tvrtka pružatelja usluge

– adresa sjedišta pružatelja usluge,

– kontakt podaci pružatelja usluge

– podaci o stručnim kompetencijama pružatelja usluge

– podaci o nadležnom tijelu pružatelja usluge, ako je primjenjivo,

– naznačite je li pružatelj usluge dio grupe središnje druge ugovorne strane, te ako jest, navedite podatke o grupnoj strukturi

……………………………………………………………………………...…

[Unesite podatke o subjektu na koji planirate izdvojiti aktivnost.]

Specifikacija i opis usluge koju izvršava vanjski pružatelj usluga

……………………………………………………………………………...…

[Unesite detaljan opis usluge koju za središnju drugu ugovornu stranu izvršava pružatelj usluga, te uključite i SLA ako je primjenjivo.]

Analiza rizika

……………………………………………………………………………...…

[Priložite analizu rizika iz članka 9. stavaka 3. i 4. ovoga pravilnika.]

Mišljenje Odbora za rizike …………………………………………………

[Priložite mišljenje Odbora za rizike iz članka 28. Uredbe (EU) 648/2012]

Suglasnost nadzornog odbora

……………………………………………………………………………...…

[Priložite suglasnost nadzornog odbora središnje druge ugovorne strane]

Procjena usklađenosti izdvojene aktivnosti sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012 – opišite kako se u svakom trenutku osigurava da:

– izdvajanje poslovnih procesa ne dovodi do delegiranja odgovornosti središnje druge ugovorne strane

– se odnos i obveze središnje druge ugovorne strane prema njenim članovima sustava poravnanja ili, kada je to potrebno, prema njihovim klijentima se ne mijenjaju

– se uvjeti za izdavanje odobrenja središnjoj drugoj ugovornoj strani efektivno ne mijenjaju

– izdvajanje poslovnih procesa ne sprječava izvršavanje supervizorskih i nadzornih funkcija, kao ni izravan pristup za stjecanje relevantnih informacija potrebnih za ispunjavanje tih mandata

– izdvajanjem poslovnih procesa ne uskraćuju se središnjoj drugoj ugovornoj strani potrebni sustavi i kontrole za upravljanje rizicima kojima je izložena;

– pružatelj usluga ima zahtjeve u pogledu kontinuiteta poslovanja koji su istovrijedni onima koje je središnja druga ugovorna strana dužna ispuniti u skladu s Uredbom (EU) 648/2012;

– središnja druga ugovorna strana i nadalje posjeduje stručnost i sredstva potrebne za ocjenu kvalitete pruženih usluga i organizacijske adekvatnosti i adekvatnosti kapitala pružatelja usluga, za učinkovit nadzor izdvojenih poslovnih procesa i upravljanje rizicima povezanim s izdvajanjem poslovnih procesa i nadzire te procese i upravlja tim rizicima na kontinuiranoj osnovi;

– središnja druga ugovorna strana ima izravan pristup relevantnim informacijama o izdvojenim poslovnim procesima;

– pružatelj usluga surađuje s Hanfom vezano uz izdvojene poslovne procese;

– pružatelj usluga štiti povjerljive informacije koje se odnose na središnju drugu ugovornu stranu i njene članove sustava poravnanja i klijente ili, kada taj pružatelj usluga ima poslovni nastan u trećoj zemlji, osigurava da standardi za zaštitu podataka te treće zemlje ili oni navedeni u sporazumu između dotičnih strana, budu usporedivi standardima za zaštitu podataka na snazi u Uniji

……………………………………………………………………………...…

[Priložite procjenu usklađenosti izdvojene aktivnosti sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012 ]

Potvrda procjene usklađenosti od strane funkcije upravljanja rizikom i funkcije usklađenosti

……………………………………………………………………………...…

[Priložite potvrdu procjene usklađenosti izdvojene aktivnosti sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012 od strane funkcije upravljanja rizikom i funkcije usklađenosti]

Dostupnost podataka o izdvojenim aktivnostima Hanfi na zahtjev

……………………………………………………………………………...…

[Priložite opis mjera kojima je središnja druga ugovorna strana osigurala da će informacije koje su Hanfi potrebne za ocjenjivanje kontinuirane usklađenosti obavljanja izdvojenih poslovnih procesa s Uredbom EMIR, biti raspoložive na zahtjev]

Opis kontrola

……………………………………………………………………………...…

[Priložite podroban opis kontrola koje središnja druga ugovorna strana upotrebljava da bi kontinuirano pratila učinkovitost izdvojenih aktivnosti i njihovu usklađenost sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012]

Osobe zadužene za praćenje učinkovitosti izdvojenih aktivnosti i njihove usklađenosti sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012

……………………………………………………………………………...…

[Priložite popis osoba koje će unutar središnje druge ugovorne strane biti zadužene za praćenje učinkovitosti izdvojenih aktivnosti i njihove usklađenosti sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 648/2012, što uključuje i informacije o njihovim stručnim kompetencijama i iskustvu, funkcijama koje te osobe obavljaju, kao i opis linija izvještavanja]

Opis mjera za kontinuitet aktivnosti u slučaju raskida ugovora

……………………………………………………………………………...

[Priložite opis mjera koje je središnja druga strana poduzela kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta aktivnosti i procesa izdvojenih na vanjske pružatelje usluga nakon raskida ugovora]

Nacrt ugovora

……………………………………………………………………………...…

[Priložite nacrt ugovora o izdvajanju aktivnosti sa svim relevantnim prilozima]

Analiza sukoba interesa

……………………………………………………………………………...…

[Ako središnja druga ugovorna strana izdvaja aktivnosti na članicu grupe, priložite analizu sukoba interesa i sukoba dužnosti zaposlenika koji obavljaju funkcije u više društava unutar grupe sukladno članku 3. stavcima 2. i 4. Delegirane uredbe (EU) br. 153/2013]

Obveza obavještavanja

……………………………………………………………………………...…

[Priložite opis mjera kojima je središnja druga ugovorna strana osigurala obvezu vanjskog pružatelja usluga da središnju drugu ugovornu stranu obavijesti o bilo kakvom razvoju događaja koji bi mogao narušiti ispravnost obavljanja izdvojenih aktivnosti i procesa]